7 Munud Wedi Hanner Nos: Taith i'r Anymwybod

George Alvarez 24-06-2023
George Alvarez

Mae gan bob un ohonom falf diogelwch anwirfoddol sy'n cael ei actifadu pryd bynnag yr ydym am osgoi rhyw fath o drawma. Y syniad yma yw amddiffyn eich hun mewn persbectif mwy diniwed a syml, er mwyn cadw'ch hun. Bwriad y plot o 7 Munud Ar Ôl Hanner Nos (llyfr a ffilm) yw dymchwel hyn a mynnu rhywbeth na all fawr ddim sefyll: y gwir.

Plot

Mae Conor yn 13 mlynedd hen ac mae ei fywyd tyner eisoes yn cael ei dreiddio gan broblemau. Mae hynny oherwydd bod gan ei fam ganser, sy'n gofyn am driniaethau llym i ddelio â'r afiechyd . Ar ben hynny, mae'n rhaid i Conor ddioddef gyda'i nain ormesol, pellter corfforol ac emosiynol ei dad, ac erledigaeth un o'i wrthwynebwyr. Mae ei fyd i gyd ar fin dymchwel.

Fodd bynnag, mae'r dyn ifanc yn cael hunllefau cyson nes iddo gael ymweliad gan anghenfil. Mae'r creadur yn dechrau ymweld â chi 7 munud ar ôl hanner nos ac yn dweud ei fod am adrodd rhai straeon wrthych. Ar y dechrau, nid oes dim y mae'r anghenfil yn ei ddweud yn gwneud synnwyr, er bod ei araith yn adlewyrchu'n uniongyrchol ar fywyd y bachgen. Nid yw'r un hwn yn ei ofni, ond yr hyn y mae'r anghenfil ei eisiau ganddo.

Gweld hefyd: Sefydlogrwydd emosiynol: 6 awgrym i'w cyflawni

Mae'r bod yn dweud, ar ôl adrodd ei hanes, mai tro Conor fydd hi i'w wneud, a chyda gwirionedd. Fel arall, bydd yn difa'r bachgen, yn union fel y gwnaeth i bobl eraill. Yn y diwedd, mae popeth yn berwi i boen bywyd a'i wirionedd oer, amrwd. Er mor ifanc, Angen Conor i fynd trwy hynny i gyd i ddeall rhai cysyniadaupersonol .

Tu Ôl i'r Stori

7 Munud Ar ôl Hanner Nos yn siarad yn uniongyrchol am y grym brawychus sydd gan y gwirionedd. Mae hyn yn cael ei chwyddo gan bersbectif plentynnaidd y prif gymeriad, y mae popeth yn ymddangos yn aruthrol ac yn wag iddo. Nid bod hyn yn tynnu oddi ar y gwir, ond mae Conor yn mynd trwy newidiadau corfforol, meddyliol, emosiynol a chymdeithasol. I rywun heb lawer o brofiad, mae hynny'n llawer.

Ar y llwybr hwn, mae angenfilod dychmygol a go iawn yn goresgyn eich bywyd, gan wneud eich bodolaeth hyd yn oed yn fwy mygu. Mae angen i'r person ifanc dderbyn y gall ei fam adael ar unrhyw adeg ac y bydd yn gadael llonydd iddo. Yn ogystal, mae'r cyswllt cymdeithasol y mae'n ei gynnal â phobl eraill yn deillio o'r aflonyddwch y mae'n ei ddioddef yn yr ysgol. Ei unig gwmni yw'r anghenfil.

Gweld hefyd: The Interpretation of Dreams: dadansoddiad byr o lyfr Freud

Mae angen i bobl ifanc roi'r gorau i lencyndod oherwydd iddynt ddod i gysylltiad cynnar â bywyd oedolyn. Heb baratoi, mae angen iddo gymathu'r gwir a'r boen a ddaw yn ei sgil. Fel unrhyw blentyn arall, mae Conor yn dangos arwyddion ei fod angen rhywun i aros gydag ef. Yn y diwedd, sylweddolon ni nad yw'r bachgen eisiau bod ar ei ben ei hun os bydd ei fam yn marw .

Mae'r golled

7 munud ar ôl hanner nos yn canoli'r cysyniad o golled a'r hyn a ddaw yn sgil hyn. Sylwn fod cylch yn rhagflaenu yr holl ddygwyddiad, yn ein mowldio o'i amgylch. Yn gyffredinol, mae galar a ragwelir yn ad-drefnu ein persbectif ar fywyd . Hyd nes y daw i ben mewn gwirionedd, byddwn yn bwydo ofnau a gweithredoeddcael ei yrru gan ansicrwydd.

I Conor, mae hwn yn cael ei fwydo'n ffyrnig ac yn barhaus. Ei fam yw ei brif gyfeiriad o anwyldeb, sy'n gwneud iawn am ymadawiad ei dad. Yn ogystal, mae'r nain a chyd-ddisgybl sy'n aflonyddu arno bob amser yn ei atgoffa pa mor unig yw'r bachgen. Dyma ei wirionedd cudd caled: mae arno ofn colli ei fam a bod ar ei ben ei hun yma.

Yn raddol, mae'r ofn hwn yn cynyddu nes i'r llanc droi at yr anghenfil ei hun. Mae eich cydwybod blentynnaidd yn gofyn am gwmni ac am rywun, neu rywbeth, i ddweud wrthych y bydd pethau'n gwella . Trwy drosiadau, cawn ein harwain drwy'r stori, gan gysylltu â Conor a sylweddoli ein breuder ein hunain.

Anghenfilod go iawn

Ar unrhyw adeg, mae 7 munud ar ôl hanner nos yn dangos bod yna Mae llawer o angenfilod yn ein bywydau. Yn union trwy geisio eu mygu, maent yn ennill cryfder, gan sugno ein hegni hanfodol ein hunain. Mae'n amlwg sut yr ydym yn uniaethu â rhai darnau a weithiwyd yn y testun ac yn myfyrio arnom ein hunain. Yn y stori, rydyn ni'n nodi:

  • Rhwystredigaeth

Ymhen 7 munud ar ôl hanner nos, rydyn ni'n meddwl am ein hymdrechion ein hunain o flaen rhywbeth. Yn sicr, ni allwn drin popeth a ddaw i'n ffordd. Rydym yn ddynol, yn fregus, yn angerddol ac yn amherffaith, heb wybodaeth bob amser. Felly, rydyn ni'n teimlo'n rhwystredig gyda phopeth nad yw'n ei wneudgallwn newid .

  • Cywilydd

Mae rhwystredigaeth yn rhoi help llaw i gywilydd nesáu. Mae hynny oherwydd, ar ryw lefel, rydym yn teimlo'n euog am ryw sefyllfa sy'n datblygu. Boed yn ei achos neu yn ei gwrs, rydym yn rhoi rhyw werth euogrwydd i ni ein hunain yn hynny . O ganlyniad, teimlwn gywilydd am unrhyw weithred anuniongyrchol neu anallu i'w datrys.

  • Unigrwydd

Yn olaf, unigrwydd yw prif ofn ein prif gymeriad. . Mae'r anghenfil hwn yn ein poeni trwy gydol ein hoes, gan gymryd lle arbennig pan gyrhaeddwn henaint. Mae unigrwydd yn darparu eiliad orfodol i ddelio â'ch hun yn annibynnol a heb gefnogaeth emosiynol . Nid oes yr un ohonom yn dewis hynny, hyd yn oed os byddwn yn ymchwilio iddo.

Darllenwch Hefyd: The Play Machine: crynodeb byr o'r llyfr

Yr anghenfil olaf: y gwir

7 munud ar ôl hanner nos yn agor yn eang trwy safbwynt y prif gymeriad beth sy'n digwydd os ydym yn gweld pethau fel y maent. Felly, heb unrhyw baratoi, ni allwn ymdrin â rhai agweddau cynhenid ​​​​ar fywyd . Nid oes hidlydd sy'n ein haddasu'n raddol i'r foment dan sylw yr ydym yn byw ynddi.

Mae'r gwir yn brifo llawer oherwydd mae'n dangos i ni:

Rwyf eisiau gwybodaeth i ymrestru ar Gwrs Seicdreiddiad .

  • Ein bregusrwydd

Yn amlygu pŵer yn uniongyrcholamhosibilrwydd y mae pob un ohonom yn ei gario, ond yn cuddio . Mae’r gwirionedd yn cael ei wrthod gan lawer oherwydd nid yw’n rhwystro pwy ydym ni, beth ydym ni a beth rydym yn ei wneud. Mae'n amlygu cymaint yr ydym ar drugaredd anferthedd emosiynol bob amser yn ofni gwacter.

  • Anallu i ddelio â rhywbeth

Er cymaint y dymunwn, nid ydym yn ddi-rwystr. Ar ryw adeg, byddwn yn dod ar draws rhywfaint o broblem na fydd gennym y cryfder i ddelio â hi. Mae meddwl am yr amhosibilrwydd hwn yn analluogi llawer o bobl, ond mae hynny'n iawn. Mae hyn yn normal ac nid oes neb yn gwrthwynebu am byth .

  • Ein bod ymhell o fod yn ein barn

Y gwir yn clirio ein llygaid llygaid allanol a mewnol, fel ein bod yn dechrau gweld popeth fel y mae mewn gwirionedd. Yn hynny o beth, pan fyddwn yn edrych ar ein hunain, byddwn yn sylweddoli nad yw rhai pethau yno mewn gwirionedd. Fel hyn, ceisiwn ei osgoi, fel nad ydym yn mynd yn ddiarfog mewn perthynas â ni ein hunain .

Meddyliau terfynol 7 munud ar ôl hanner nos

Mae 7 munud ar ôl hanner nos yn mynd â ni ar daith i fyfyrio ar y gwir . Rydyn ni bron bob amser yn ceisio rhedeg i ffwrdd o'r hyn yw'r gard hwn rhag ofn y newidiadau a ddaw i ni. Yn emosiynol, ni allwn ymdrin ag ef, gan ein bod yn agored i niwed yn y piler hwn.

Fodd bynnag, mae angen amsugno'r canllaw y mae'r plot yn ei roi inni bob amser: derbyn.Nid oes gennym y cryfder i drin popeth a ddaw i'n ffordd, ond mae hynny'n iawn. Pan fyddwn yn brwydro â rhyw ddigwyddiad naturiol, di-droi'n-ôl sy'n fwy na ni, nid oes dim i'w wneud yn ei gylch. Bydd popeth yn iawn pan fyddwn yn deall ein poen ac yn ei dderbyn .

Edrychwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol

Gallwch adeiladu hwn yn well pan fyddwch gwybod sut i wneud pethau'n iawn. Gyda hynny, cofrestrwch ar gyfer ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein. Bydd y cwrs yn rhoi'r sail angenrheidiol i chi ddeall yn iawn y digwyddiadau rydych chi'n eu profi ar hyn o bryd. Oddi yno, mae'n rhoi taith i mewn i'ch tu mewn, gan fwydo'ch hunan-wybodaeth.

Mae ein cwrs yn gyfan gwbl ar-lein, gan roi mwy o gyfleustra i chi o ran sefydlu eich trefn astudio. Hyd yn oed gydag amserlenni hynod hyblyg, gallwch ddibynnu ar gefnogaeth ein hathrawon, arbenigwyr yn y maes. Trwyddynt, byddwch yn mireinio'ch potensial ac yn ei gyfeirio yn y deunydd yn y taflenni. Ar ôl ei chwblhau, bydd gennych ein tystysgrif brintiedig yn eich dwylo.

Dewch i wybod y gwir syfrdanol am seicotherapi yn agos a dilyn ein cwrs Seicdreiddiad! O, ac os ydych chi eisiau darllen y llyfr neu wylio'r ffilm 7 munud ar ôl hanner nos , gallwch chi ddod o hyd i'r cyfan ar-lein yn hawdd iawn.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.