Ab-ymateb: ystyr mewn Seicdreiddiad

George Alvarez 16-10-2023
George Alvarez

Ydych chi'n gwybod beth yw ystyr abreaction, hefyd abreaction wedi'i sillafu? Bydd yr erthygl hon yn gyfoethog, byddwn yn ymdrin â'r thema yn ei dimensiynau amrywiol. Byddwn yn dangos sut yr ymdrinnir â ffenomen afradiant mewn Seicdreiddiad a Seicoleg, a sut mae'r cysyniad hwn yn ein helpu i ddeall meddyliau ac ymddygiadau.

Yn ôl Laplanche & Pontalis (“Geirfa Seicdreiddiad”), abreaction yw’r “rhyddhad emosiynol y mae gwrthrych yn ei ryddhau ei hun rhag yr effaith sy’n gysylltiedig â chof digwyddiad trawmatig “. Byddai hyn yn caniatáu i'r effaith hon (ynni sy'n gysylltiedig ag olion cof) beidio â pharhau yn y cyflwr pathogenig. Hynny yw, wrth fyrfyfyr, mae'r gwrthrych yn dod yn ymwybodol o darddiad ei symptom ac yn rhoi ymateb emosiynol iddo, yn yr ystyr o dorri ar ei draws. Yn ystod cyfnod cynnar gwaith Freud (gyda Breuer), cyflawnwyd abreuder yn enwedig o dan hypnosis neu o dan gyflwr hypnotig. Nod y dull cathartig , trwy awgrym hypnotig a'r dechneg pwysau, oedd creu effaith emosiynol gref ar y claf. Gallai'r foment hon godi'n ddigymell hefyd. Bryd hynny, pwysleisiodd Freud bwysigrwydd trawma: mae'r tamaid yn ailddechrau'r trawma seicig cychwynnol i'w oresgyn.

I Freud, os caiff yr adwaith hwn ei atal (unterdrückt), bydd yr effaith yn parhau i fod yn gysylltiedig â'r cof, gan greu symptomau. Laplanche & Mae Pontalis yn deall fod yYmateb AB fyddai'r ffordd arferol a fyddai'n caniatáu i'r gwrthrych ymateb i ddigwyddiad a allai fod yn drawmatig. Gyda hyn, er mwyn atal y digwyddiad hwn rhag cadw cwantwm o anwyldeb sy'n rhy bwysig i barhau i gynhyrchu poen seicig. Fodd bynnag, byddai'n bwysig i'r adwaith hwn fod yn “ddigonol” fel y gallai ysgogi effaith cathartig.

Gweld hefyd: Divan: beth ydyw, beth yw ei darddiad a'i ystyr mewn seicdreiddiad

Symleiddio ystyr tyfiant

A siarad yn syml, abwyd yw pan ddaw'r dadansoddiad a “daw i’r meddwl” ac mae’n cymathu bod symptom neu anghysur penodol yn gysylltiedig â chymhelliant a oedd, tan hynny, yn parhau’n anymwybodol ac a ddaeth i ymwybyddiaeth. Ac, ar ben hynny, mae'n adweithio ag egni seicig sylweddol cryf i dorri ar draws yr effeithiau pathogenig blaenorol.

Gallai'r abreiad hwn fod yn:

 • digymell : heb yr ymyriad clinigol, ond yn hytrach yn syth ar ôl y digwyddiad trawmatig gyda chyfnod mor fyr, mewn modd sy'n atal eich cof rhag cael ei gyhuddo o effaith sy'n rhy bwysig i ddod yn bathogenig; neu
 • uwchradd : wedi'i ysgogi gan seicotherapi o natur cathartig, a fyddai'n caniatáu i'r claf gofio a gwneud y digwyddiad trawmatig yn ddiriaethol trwy eiriau; trwy wneud hynny, byddai'r claf yn cael ei ryddhau o faint o effaith ormesol a wnaeth y digwyddiad hwn yn bathogenaidd.

Sylwodd Freud eisoes yn 1895: “Mewn iaith y mae dyn yn canfod rhywbeth yn lle'r weithred,eilydd diolch i ba effaith y gellir ei thynnu bron yn yr un ffordd.” Felly, er bod Freud yn dal i fod yn gysylltiedig â'r dull cathartig yr adeg honno, gosododd y gair yn ganolog i'r pwnc er mwyn ymhelaethu ar yr abrawf. Bydd y canolrwydd hwn yn y gair hyd yn oed yn fwy presennol yng nghyfnod diweddarach aeddfedrwydd gwaith Freud, gyda'r dull o gysylltiad rhydd.

Cryfder Cathraidd yn erbyn ymhelaethu ar gysylltiad rhydd

Fel y gwelsom , yn ei gyfnod cychwynnol, roedd Freud yn deall bod afradiad

 • yn digwydd trwy ymateb emosiynol y claf (catharsis)
 • fel ffordd o dorri'r cwlwm (anwyldeb) â cymhelliad anymwybodol a greodd y symptomau.

Yn ddiweddarach, daeth seicdreiddiad i ddeall y gallai canlyniad tebyg ddigwydd trwy abreiad a thrwy broses barhaus a graddol (sesiwn ar ôl sesiwn) o therapi.

Nid abreiad cyflawn yw'r unig ffordd y gall y gwrthrych gael gwared ar y cof am ddigwyddiad trawmatig. Mae dull hwyr Freud (cysylltiad rhydd) yn deall y gellir integreiddio'r cof hefyd i ymwybyddiaeth y gwrthrych trwy gyfres gysylltiadol o syniadau, sy'n caniatáu deall, cymhathu a chywiro'r digwyddiad.

Ar gyfer Laplanche & Pontalis, “mae pwysleisio’n gyfan gwbl fod yr aberiad yn effeithiolrwydd seicotherapi yn gyntaf oll yn nodwedd o’r cyfnod a elwir yn ddull.cathartig”.

Beth bynnag, mae'n bwysig cofio, hyd yn oed os yw'r agwedd cathartig (emosiynol) yn peidio â bod yn ganolog i seicdreiddiad Freudaidd, y bydd Seicdreiddiad yn parhau i ddeall yr aberfedd hwnnw (neu rywbeth tebyg iddo) mewn ffordd mae'n digwydd gyda'r mewnwelediadau amrywiol sydd gan y claf yn ystod therapi, trwy'r dull o gymdeithasu am ddim.

Darllenwch Hefyd: Sut i beidio â bod yn drist am gariad neu unrhyw beth

Beth sy'n atal y claf rhag siarad yn sydyn?

Mae Breuer a Freud (yn “Studies on hysteria”) yn ceisio tynnu sylw at dair sefyllfa wahanol sy’n atal y claf rhag cynyddu:

 • Oherwydd y cyflwr seicig y mae’n ei ganfod yn y pwnc: ofn, hunan-hypnosis, cyflwr hypnoid. Mae'r rheswm hwn yn gysylltiedig â hysteria hypnoid.
 • Oherwydd amgylchiadau cymdeithasol yn bennaf, sy'n gorfodi'r gwrthrych i atal ei ymateb. Y mae y rheswm hwn yn gysylltiedig â hysteria cadw.
 • Oherwydd gormes neu ormes : am ei fod yn llai poenus i'r gwrthrych i ormesu o'i feddwl ymwybodol. Mae'r rheswm hwn yn gysylltiedig â hysteria amddiffyn.

Yn fuan ar ôl cyhoeddi Astudiaethau ar Hysteria (Breuer a Freud), dim ond y ffurf olaf a gadwodd Freud (gorth/gormes).

Wedi'i amgylchynu gan reolau cymdeithasol

Mae bywyd mewn cymdeithas yn gosod safonau, diffiniadau o dda a drwg, gan greu model i'w ddilyn gan ei aelodau. Gyda'r nod o fframio'r rheolau acanllawiau, mae'r bod dynol yn cael ei hun yn gynyddol wystl i'r fframwaith cymdeithasol hwn. Mae hyn yn digwydd ar draul nodweddion seicig unigol. Felly, mae ymchwil ddiderfyn am:

 • enillion unigol
 • elw materol heb fesur
 • llwyddiant
 • ceisio llwyddo ar bob cyfrif

Mae'r prosesau hyn yn digwydd hyd yn oed os oes colli morâl a gwerthoedd yn raddol .

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs o Seicdreiddiad .

Ymateb i normalrwydd ymddangosiadol

Wrth wynebu'r sefyllfa hon, mae'r seice dynol yn dod yn dir ffrwythlon ar gyfer treigladau ystrydebol. Maent yn addasu i'r realiti cymdeithasol hwn, gan greu mecanweithiau i reoleiddio neu hyd yn oed rwystro ysgogiadau greddfol.Mewn geiriau eraill, fel ffordd o ddiogelu normalrwydd ymddangosiadol.

Mae Freud yn rhannu gweithrediad y meddwl dynol yn dri achos seicig sy'n rhyngweithio ei gilydd o fewn y Model Strwythurol. Wedi'i ddiffinio felly, mae'r ID yn strwythur seicig cyntefig a greddfol wedi'i anelu at foddhad a phleser. Ef sy'n ceisio sicrhau o'i enedigaeth fod anghenion sylfaenol yn cael eu diwallu, gyda golwg ar oroesi.

Y EGO , yn ei dro, yw'r modd y mae'r meddwl yn cynnal yr ysgogiadau a'r Mae ID yn dymuno “dan reolaeth”. O ganlyniad, mecanwaith ar gyfer cynnal iechyd meddwl.

Yn olaf, cau'r camau, yMae SUPEREGO yn gweithredu fel safonwr yr EGO. Mae'n rhoi dirnadaeth i'r unigolyn o'r hyn a fyddai'n cael ei dderbyn yn foesol ai peidio.

Felly, bydd bob amser yn seiliedig ar brofiadau byw gydol oes.

Ab-ymateb fel amddiffyniad o'r seice

15>

Drwy gydol oes, mae’r unigolyn yn mynd trwy gyfres o sefyllfaoedd lle mae ei reddf yn groes i faterion moesol a moesol y Superego. Mater i'r Ego yw'r dasg anodd o wrthbwyso'r pegynau eithafol hyn â'i gilydd, gan rwystro digwyddiadau trawmatig. Mae'r Ego yn defnyddio mecanweithiau amddiffyn , a all fod yn:

 • gwadu,
 • dadleoli,
 • sublimation neu
 • unrhyw celf arall y mae'r meddwl yn gallu ei greu wrth chwilio am gydbwysedd cyson.

Mae pob gweithred o reidrwydd yn cynhyrchu adwaith. Ond, fel y dywedwyd yn gynharach, mae rhai o'r adweithiau hyn, neu hyd yn oed ysgogiadau sy'n tarddu o fodau dynol, yn cael eu hatal gan yr Ego. Mae hyn yn ôl eich disgresiwn. Felly, mae'r ataliadau hyn trwy gydol oes yn gwanhau'r “gorchudd” sy'n eu cuddio ac yn cynhyrchu ab-ymateb .

Yr atafaeliad a llif y teimladau a achosir gan ddigwyddiadau trawmatig

Oherwydd ei fod yn rhywbeth nad yw yn y meddwl ymwybodol, gan ei fod yn ddigwyddiad trawmatig a ddigwyddodd yn ystod plentyndod cynnar, mae rhyddhau'r boen a achosir yn digwydd mewn seicosomatig .

Seicosomateiddio yw'r fforddlle mae'r boen sy'n cael ei rwystro gan yr ego yn llwyddo i “rhwygo'r gorchudd” sy'n ei guddio rhag ymwybyddiaeth. Yna mae hi'n rhwystro ei rheolaeth dros ei hemosiynau. Yr hyn sy'n achosi cyfyngiadau ar weithgareddau swyddogaethol.

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn echddygol, yn resbiradol, yn emosiynol neu hyd yn oed yn nifer o'r symptomau hyn. Yn ogystal, mae yna ffyrdd di-ri o ryddhau'r emosiynau hyn dros y blynyddoedd .

Digwyddiadau trawmatig a somateiddiadau

Mae osgled yr effeithiau yn uwch na'r digwyddiad a ddigwyddodd. Er enghraifft, ni fydd plentyn a gafodd ei gam-drin yn gorfforol gan y rhai a oedd yn gyfrifol ac y rheolwyd y digwyddiad trawmatig hwn gan yr ego o reidrwydd yn ei somateiddio pan fydd yn oedolyn. Mewn geiriau eraill, bod yn dad ymosodol.

Gall somateiddiadau ddigwydd o oedolyn sy'n cael anhawster siarad yn gyhoeddus, mewn perthynas â merched neu sydd â phoen corff... Yn fyr, ystod eang o fecanweithiau “galw am help” fel bod y boen, nad oedd hyd yn hyn yn anhygyrch i’r meddwl ymwybodol, yn cael ei wella.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd: Theocentrism: cysyniad ac enghreifftiau

Y ffordd fwyaf cyffredin o drin anadliad yw rhoi meddyginiaeth i'r claf. Mae angen atgyfnerthu pŵer yr ego i reoli emosiynau o'r fath. Felly, dychwelyd i fywyd “normal”.

Y driniaeth orauar gyfer anadliad

Mae'r math hwn o driniaeth, fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion yn ailadeiladu'r rhwystr a oedd yn atal y boen. Ond efallai y bydd wanhau newydd yn y dyfodol a somateiddio newydd yn y digwyddiad trawmatig. Felly, mae mecanwaith amddiffyn o'r enw trawsnewid yn ymddangos.

Trwy Seicdreiddiad, ar y llaw arall, mae'r chwiliad yn seiliedig ar ddod o hyd i'r teimlad cynwysedig a'i daflu allan. Felly, byddai digwyddiad nad oedd ar y pryd yn gallu cael ei ddeall, yn cael ei dderbyn gan y meddwl ymwybodol fel rhywbeth a achosodd boen. Ond, nad yw bellach yn cynrychioli bygythiad, yn peidio â bod yn “wystl” i'r ego a dod yn rhan o'r meddwl ymwybodol fel atgof o'r gorffennol.

Ail-fyw'r gorffennol

Ab- adwaith yw'r enw a roddir i'r rhyddhau emosiynol sy'n arwain yr unigolyn i ail-fyw teimladau'r digwyddiad blaenorol . Mae'n mynd ymhell y tu hwnt, cof y ffaith neu ddagrau yn codi o'r cof hwn. Yn yr achos hwn, mae rhyddhad emosiynol mor ddwys fel ei fod yn gallu gwneud i'r unigolyn weld ei hun yn union ar hyn o bryd o'r trawma. ffaith. Ac, os yw'r unigolyn mewn cyflwr seicig lle mae gwell dealltwriaeth yn bosibl, bydd catharsis yn digwydd. Nid yw Catharsis yn ddim mwy na'r ffordd y mae trawma yn cael ei ddileu'n derfynol.

Casgliad ar dorriadau

Yn olaf,Mae'n bwysig tynnu sylw at y ddwy ffordd fwyaf cyffredin o gyflawni dalfyriad .

Mae'r cyntaf yn ddigwyddiad digymell lle mae'r meddwl yn unig yn cyflawni'r broses.

Gweld hefyd: Melancholia: 3 nodwedd y melancolaidd

Yn yr ail, mae'r gweithiwr proffesiynol yn cyfeirio'r claf at gyflwr meddwl trwy wneud iddo fynd yn ôl o fewn ei hun a gwneud iddo ddod o hyd i'r pwynt allweddol.

Felly, nid y gweithiwr proffesiynol sy'n mynd ag ef at y pwynt, ond dim ond yn rhoi iddo arfau iddo gerdded ei lwybr ei hun a chyrraedd catharsis, a oedd yn ei ddal yn ôl.

Gadewch eich sylw isod. Crëwyd yr erthygl hon gan Bruna Malta, ar gyfer blog Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad yn unig.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.