Agnostig: ystyr llawn

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Rydym i gyd yn ofni rhywbeth, naill ai oherwydd trawma neu syniad negyddol a luniwyd am yr hyn yr ydym yn ei ofni. Fodd bynnag, mae angen i ni bob amser geisio gwybodaeth a goresgyn adfydau i fyw mewn cymdeithas.

Felly, yn nhestun heddiw, dysgwch fwy am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn Agnostig , ei ystyr, ei gredoau a'i amrywiadau .

Fel hyn, mewn modd gwrthrychol, byddwn yn torri’r patrymau a’r cyfeiriad gwallus ynglŷn â hyn, sy’n cyfoethogi ein cymdeithas, ein diwylliant a’n cyd-reswm; felly dilynwch ein post ac ehangwch eich gwybodaeth!

Beth yw ystyr Agnostig?

Dyma derm a fathwyd ym 1869 gan Thomas Huxley. Cafodd y gair ei greu yn eironig mewn gwrthwynebiad i gnostig crefyddol (gwybod). Mae'n deillio o agnostos (gwybodaeth mewn Groeg), a ffurfiwyd gyda'r rhagddodiad privative “a-” cyn “gnostos”.

Felly, nid yw unigolyn agnostig yn credu nac yn gwadu bodolaeth Duw, mae'n ceisio'r ystyr bywyd a'r bydysawd trwy dystiolaeth.

Yn fyr, mae'r Agnostig yn ymlynwr, neu'n un a all gyfeirio at, agnosticiaeth. Fodd bynnag, mae'n angenrheidiol inni ddeall ychydig mwy o ble y daeth yr enwad hwn er mwyn ffurfio barn resymegol amdano.

Gweld hefyd: Mynegiant Corff: Sut mae'r corff yn cyfathrebu?

O ble y daeth Agnosticiaeth?

Mae athroniaeth yn dangos i ni mai agnosticiaeth yw’r “athrawiaeth sy’n datgan y cwestiynau absoliwt neu fetaffisegolanhygyrch i'r ysbryd dynol, gan nad ydynt yn destun dadansoddiad o reswm” (Geiriadur Priberam).

Dechreuodd yr athroniaeth agnostig hon yn y 18fed ganrif gydag astudiaethau Immanuel Kant a David Hume, tra ymddangosodd y term agnosticiaeth yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a luniwyd gan y biolegydd Prydeinig Thomas Henry Huxley, yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd yn y Gymdeithas Metaffisegol.

Fodd bynnag, mae mwy nag un agwedd ar agnostig: yr un llym, sy'n credu ei bod yn amhosibl i ddeall endidau goruwchnaturiol; yr empirigydd sy'n disgwyl tystiolaeth wirioneddol o fodolaeth y goruwchnaturiol; a'r difater, nad yw'n malio.

Agweddau ar Agnosticiaeth

Mae mathau penodol o agnosticiaeth: y theist, yr anffyddiwr, yr empirig, y cryf, y gwan, y difater, yr ignostigiaeth a'r modelu.

I grynhoi, fel y disgrifir yn y paragraff blaenorol, nid yw'r agnostig yn credu mewn honiadau y gellir profi bodolaeth duwiau. Yn yr un modd, fodd bynnag, nid yw'n gwadu bodolaeth Duw neu dduwiau.

Fodd bynnag, rhaid amlygu dwy nodwedd bwysig o'r agnostig: yr un nad yw'n credu ym modolaeth Duw (anffyddiwr) a'r sawl nad yw'n gwybod bodolaeth Duw, ond sy'n credu y gall fod ateb iddo (theist).

Gweld hefyd: Sut i beidio â chreu disgwyliadau cariadus a phroffesiynol

Theist agnostig

Mae theistiaeth agnostig yn cwmpasu cred mewn un neu fwy o dduwiau. Mae'r agnostig theistig yn derbyn bodolaeth Duw ond nid oes ganddo unrhyw ffordd o'i esbonio.la.

Mae yna nifer o gredoau, y gellir eu cynnwys mewn theistiaeth agnostig, megis ffyddlondeb, ond nid yw pob theist agnostig yn ffyddloniaid.

Yn olaf, gan fod agnosticiaeth yn safle mewn gwybodaeth ac yn wir. peidio â gwahardd cred mewn duw, felly mae'n gydnaws â'r rhan fwyaf o safbwyntiau theistig.

Anffyddiwr agnostig

Anffyddiaeth agnostig yw absenoldeb cred mewn unrhyw dduw. Nid yw'r anffyddiwr agnostig yn derbyn, ond nid yw ychwaith yn gwrthod, y posibilrwydd bod un (neu fwy) o dduw.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Felly, yn wyneb ffeithiau gwyddonol a diriaethol profedig, yn llawn yng ngoleuni dealltwriaeth ddynol, maent, mewn gwirionedd, yn berthnasol i'r agnostig unigolyn anffyddiol.<3

Yn olaf, dylid nodi bod Freud wedi proffesu ei anffyddiaeth, fodd bynnag, dangosodd ddiddordeb mawr yn yr astudiaeth o'r ffenomen grefyddol ac ymrwymodd o ddifrif i ddefnyddio elfennau allweddol o ddamcaniaeth seicdreiddiol i ddehongli'r tarddiad. a natur crefydd.<1

Freud a natur crefydd

Ceisiodd ddealltwriaeth fetaseicolegol o'r profiad crefyddol. Cynigiodd Freud gyfraniadau damcaniaethol sy'n gwneud ffurfiau newydd posibl o gystrawennau damcaniaethol ar seicdreiddiad a chrefydd, wedi'u cydberthyn.

Meddwl Freud yw'r un sydd fwyaf agored i adolygu am byth. Ynddo, mae gan bob syniad ei fywyd ei hun. Sydd ynfe'i gelwir yn ddiawledig; yr hyn sy'n sefyll allan yw goddrychedd y gwrthrych yn ei chwantau, yn ei berthynas â'i amgylchfyd, ag eraill, â bywyd ei hun.

Yn olaf, yr argyhoeddiad hwn sy'n ein cymell i ailddechrau darllen prif destunau Freud ar crefydd, oherwydd, yn ogystal â'r feirniadaeth bresennol, maent yn cynnwys safbwyntiau newydd ar gyfer deialog rhyngddisgyblaethol posibl rhwng seicdreiddiad a chrefydd.

Darllenwch Hefyd: Gwahaniaethau rhwng y testun cyntaf a'r ail bwnc

Y ddeialog rhwng seicdreiddiad a chrefydd

Yn ôl Freud, Yr ofn bod seicdreiddiad, y cyntaf i ddarganfod bod gweithredoedd a strwythurau seicig yn ddieithriad yn orbenderfynol, yn cael ei demtio i briodoli i un ffynhonnell darddiad rhywbeth mor gymhleth â chrefydd.

Os yw seicdreiddiad yn cael ei orfodi a'i fod, mewn gwirionedd, yn gorfod rhoi'r holl bwyslais ar ffynhonnell benodol, nid yw hyn yn golygu ei fod yn honni mai'r ffynhonnell hon yw'r unig un neu ei bod yn meddiannu'r lle cyntaf ymhlith y ffactorau cyfrannol niferus.

Ceir i’r casgliad mai dim ond pan fyddwn yn gallu syntheseiddio darganfyddiadau gwahanol feysydd ymchwil y daw’n bosibl cyrraedd at bwysigrwydd cymharol y rôl a chwaraeir yn nhreuad crefyddau.

Tarddiad crefyddau. crefyddau

Mae seicdreiddiad yn amlygu rhai damcaniaethau i egluro tarddiad teimlad crefyddol, oherwyddmae'r damcaniaethau hyn yn gweddu'n well i'w hamcanion a'i ddulliau.

Felly, mae'n werth nodi bod ansicrwydd ac anawsterau mewn unrhyw astudiaeth sy'n anelu at amlygu ffeithiau cydberthynol, oherwydd maint y pwnc a'r diffyg posibl gallu rhesymegol dynol yn wyneb astudiaeth o'r fath.

Yn olaf, yn wyddonol, nid oes unrhyw wybodaeth ganolog, ddiffiniol na ddogmatig am fodolaeth bod unigryw a goruchaf, sy'n arwain at Agnosticiaeth anffyddiol.

Anffyddiaeth

Yn unol â'r uchod, mae angen amlygu'r gwahaniaeth rhwng agnostig ac anffyddiwr.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad

7> .

Felly, daeth yn amlwg nad yw'r agnostig, waeth beth fo'r amrywiadau a gyflwynir, yn gwadu nac yn cadarnhau bodolaeth bod goruchaf, fodd bynnag, nid yw'n ddigon ar gyfer canfyddiadau emosiynol; mae arno angen tystiolaeth wyddonol i'w argyhoeddi.

Ar y llaw arall, anffyddiaeth yw'r athrawiaeth ysbryd sy'n gwadu bodolaeth Duw yn bendant, gan haeru anghysondeb unrhyw wybodaeth neu deimlad crefyddol uniongyrchol neu anuniongyrchol, hyd yn oed hynny sy'n seiliedig ar mewn ffydd neu ddatguddiad.

Casgliad

Rhaid i gymdeithas (pobl dda yn bennaf) fod yn agored i ddeialogau dwyochrog a rhyngddisgyblaethol ynghylch hawliau a dyletswyddau agnostig ; dyna pam yr ydym yn haeddu cael eindewisiadau uchel eu parch.

Mae diffyg perthnasoedd cymdeithasol yn troi ofnau cyffredin yn angenfilod go iawn mewn bywyd bob dydd. Rhaid i ni fod yn empathig â'n gilydd, heb leihau eu bodolaeth nac anwybyddu eu hanawsterau.

Gwybodaeth yw prif arf person llwyddiannus ym mhob maes o'i fywyd. Dyna pam ei bod yn bwysig ceisio hyfforddiant emosiynol a rhesymegol i chwilio am atebion a bywyd gwell.

Dewch yn Weithiwr Proffesiynol Ardystiedig mewn Seicdreiddiad Clinigol! Cyrchwch ein cwrs ar-lein 100% a ffynnu drwy helpu miloedd o bobl i ffynnu yn eu bywydau hefyd, deall y cefndir athronyddol a/neu ddewis y llwybr agnostig , goresgyn rhagfarnau a chyrraedd nodau clir. <3

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.