Ail Plentyndod: hyd a nodweddion

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Fel y gallwch chi ddychmygu, rydyn ni'n mynd trwy sawl cam o ddatblygiad i fod yn oedolyn. Trwy bob cam, rydym yn adeiladu'r pileri sydd eu hangen arnom i gyrraedd ein hanterth o dwf. Felly, yn y testun hwn, rydyn ni'n mynd i siarad am yr ail blentyndod a sut mae wedi'i gyfansoddi.

Beth yw'r ail blentyndod?

Dangosir yr ail blentyndod fel cyfnod o dyfiant lle mae’r plentyn yn mynd trwy flodeuyn cymdeithasol a gwybyddol . Wedi'i ddechrau yn dair oed, mae'n dynodi cydnabyddiaeth o'r byd lle mae'n byw. Heb sôn am eu hunain, wrth iddynt ddechrau amsugno cysyniadau sylfaenol o gydfodoli.

Er eu bod yn tyfu'n arafach na'r cam blaenorol, nid yw hyn yn berthnasol i'w datblygiad. Mae ei gydsymud llaw-llygad a gweithredoedd sylfaenol yn cael eu mireinio a'u gwella'n fawr. Felly, mae eu meddwl, siarad, cofio a gweithredu yn cael eu cyflawni mewn ffordd fwy datblygedig ac effeithiol o ran eu hamcanion.

Oherwydd hyn, rhaid i ofal fod yn ddigonol a byth yn flêr. Dylai darparu'r holl agregydd sydd ei angen arni fod yn elfen allweddol iddi gyrraedd ei photensial. Wedi'r cyfan, rydym yn sôn am dwf ffurfiant unigolyn.

Nodweddion yr ail blentyndod

Mae'r broses o ail blentyndod yn fwy cymhleth oherwydd yr hir dymor. amser y mae'n dechrau ac yn gorffen, angen blynyddoedd i wneud hynny. Mae hyn yn ddigon ibod plant yn dysgu popeth sy'n angenrheidiol ar gyfer eu datblygiad . Ymhlith yr anfeidroldeb yn yr ystod hon, gallwn grybwyll:

  • datblygiad cyfrifoldeb;
  • annibyniaeth;
  • awydd i archwilio.

Felly , yn awr gadewch i ni ddysgu mwy am bob un o'r hyn a ddysgir gan blant yn ystod plentyndod.

Datblygu cyfrifoldeb

Hyd yn oed yn dair oed, mae plentyn bach eisoes yn dechrau deall pwysau eich gweithredoedd. Yn lle cymhathu'r nodweddion sain yn unig, mae'n dechrau nodi'r seiliau y tu ôl i'r gorchymyn hwnnw. Er enghraifft, rhoi teganau i gadw, cadw'ch hun yn lân, bwyta pan fyddwch chi'n teimlo'n newynog, ymhlith pethau eraill.

Annibyniaeth

Mae llawer o rieni'n mynd yn wallgof pan fydd eu plant yn dechrau rhedeg o gwmpas y tŷ. Mae'n ymddangos bod hwn yn symudiad naturiol ac angenrheidiol i'r plentyn ei ddatblygu fel y dylai. Bydd eu gwneud yn fwy annibynnol yn rhoi mwy o ymreolaeth iddynt fel y gallant wneud eu penderfyniadau eu hunain pan fo angen.

Gweld hefyd: Beth yw sadomasochism mewn Seicoleg?

Awydd archwilio

Yn ogystal â'r eitemau uchod, mae plant yn ystod y cyfnod hwn yn tueddu i bod yn weithgar a chwilfrydig iawn. Trwy ei synhwyrau, bydd yn archwilio natur y byd i geisio ei ddeall. Felly, peidiwch â bod ofn os yw hi eisiau mynd yn fudr, chwarae yn y glaw neu ddechrau gemau newydd, oherwydd mae hi'n profi ei hun ac yn darganfod .

Gall siarad â hi ei hunbyddwch yn chwilio am ateb

Yn sicr, mae'n rhaid eich bod eisoes wedi dod o hyd i'ch plentyn yn siarad ag ef ei hun wrth chwarae, iawn? Er bod yr araith yn ymddangos yn ddigyswllt ar brydiau, dyma ei astudiaeth bersonol o'r byd. Gall siarad ag ef ei hun ddangos bod yr un bach yn chwilio am ateb yn uchel.

Gyda hyn, mae'n bosibl sylwi bod y plentyn hwn eisoes yn bwydo ei feddyliau mewn ffordd fwy beirniadol. Roedd hi eisoes yn deall bod rhai pethau'n fwy anodd a bod angen ymdrech i ddigwydd .

Mae angen i rieni helpu yn hyn o beth fel math o ymarfer corff i'r plentyn. Yn nes ymlaen, pan fyddwch wedi'ch hyfforddi'n well, byddwch yn ei chael hi'n haws datrys rhai materion o'ch diwrnod. Allwch chi ddychmygu lle gall y plentyn hwn gyrraedd trwy ddatblygu'n llawn?

Anhwylderau

Mae'r ail blentyndod yn cael ei nodi gan rai anhwylderau sy'n gwneud rhieni'n bryderus iawn am eu plant. Er nad yw llawer yn ei wybod, mae'r math hwn o adwaith yn naturiol ac yn rhan o'r broses. Os na fydd y plentyn yn dysgu eu rheoli, bydd yn mynd heibio iddo'i hun wrth iddo dyfu i fyny.

Er enghraifft, mae gan lawer o blant enuresis, sy'n sbecian wrth gysgu. Er bod rhai yn ei adael yn ddiweddarach, gallant symud i ffwrdd o'r ymddygiad hwn yn naturiol ac yn reddfol . Yn yr achos hwn, gallant pee cyn mynd i gysgu, nid yfed cymaint o ddŵr yn y nos neu ddefnyddiodiapers, yn dibynnu ar oedran.

Yn ogystal, mae llawer yn cael hunllefau, cerdded yn cysgu, arswyd cwsg, neu anhawster cysgu. Rhag ofn i chi sylwi na allant ddelio ag ef ar eu pen eu hunain, mae cymorth allanol yn fwy na croeso.

Darllenwch Hefyd: Syniad Hunanladdol: ystyr, symptomau, triniaethau

Rôl bwyd

Rhaid i ni gynnal bwydlen iach ar unrhyw adeg o fywyd ac nid yw hynny'n destun dadl. I lawer, mae gwneud hyn yn dod yn dasg flinedig ac anodd oherwydd ni chawsant eu haddysgu ar yr amser iawn. Ail blentyndod yw'r amser delfrydol i blant roi syniadau iach ar waith am eu diet dyddiol .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn y broses hon, os yw diet y plentyn yn ddrwg, bydd ei gorff yn datblygu'n amhriodol. Mae llawer o achosion o ordewdra yn amlwg ym mlynyddoedd cyntaf bywyd oherwydd cyfansoddiad corfforol a seicolegol y plentyn. Yn gyfarwydd â'r rhieni, dim ond braster, siwgr a bwydydd eraill sy'n dirlawn mewn halen y bydd yn well gan y plentyn.

Er mwyn osgoi hyn, dysgwch y plentyn i ffafrio bwydydd maethlon sy'n llawn fitaminau a mwynau o oedran cynnar. Peidiwch â gwneud hyn gan feddwl eich bod yn helpu ei hiechyd yn unig, ond ei chorff a'i dwf meddwl. Yn union oherwydd bwyta cadarnhaol y mae llawer o blant yn fwy parod, deallus a gwastadhapus.

Gwybyddiaeth

Mae gwybyddiaeth hefyd yn rhan allweddol o ddatblygiad plentyndod cynnar. Mae'r plentyn yn gallu ehangu ei ffordd o feddwl i ddelio'n well â'r byd o'i gwmpas . Yn y modd hwn, mae'n deall y berthynas rhwng achos a chanlyniad gweithredoedd a sut mae hyn yn digwydd.

Heb sôn eu bod eisoes yn gallu defnyddio symbolau ar hyn o bryd heb fod angen bod yn agos at y gwrthrych. Mae fel pe gallent ddeall cyfeiriad meddwl hyn a dychmygu yn eu ffordd eu hunain sut i'w roi ar waith. Mae hyn yn cynnwys rhoi mwy o nodweddion i'r gwrthrych hwn nag y mae'n ymddangos neu mewn gwirionedd.

Yn olaf, gallant drefnu pobl, gwrthrychau ac eiliadau yn eu categorïau eu hunain. Yn y modd hwn, maent yn nes at ddeall y syniad o arwyneboldeb. Nid yw newid rhywbeth arwynebol yn newid y cyfan yn ei gyfanrwydd.

Datblygu sgiliau echddygol

Mae datblygiad ail blentyndod yn digwydd fesul cam a thros amser . Wedi dechrau yn 3 oed a chwblhau yn 6 oed, mae gan blant amser i berffeithio eu hunain . Mae'n well gweld hyn yn edrych yn bendant ar:

Tair blwydd oed

Yn yr oedran hwn nid yw hi eto'n gallu troi'n gyflym na stopio'n sydyn. Mae eu sodlau wedi'u cyfyngu i rhwng 35 a 60 cm. Fodd bynnag, mae eisoes yn gallu dringo grisiau heb gymorth rhywun, bob yn ail yn ei draed yn yproses.

Pedair oed

Yma mae'n haws i'r plentyn stopio gyda mwy o ymreolaeth, deall sut i dynnu pethau allan a throi'r corff. Mae ei neidiau'n cynyddu i bellter o 60 i 80 cm.

Bum mlynedd

Ar y pwynt hwn mae ganddi eisoes reolaeth lawn ar y sgiliau a grybwyllir uchod . Mae hyn yn amlwg yn effeithiolrwydd eu hymarfer mewn gemau a gwneud neidiau hyd at 90 cm. Gyda hyn oll, gallant fynd i lawr y grisiau heb gymorth oedolyn.

Ystyriaethau terfynol ar ail blentyndod

Yn fyr, mae ail blentyndod yn dod â gwir chwyldroadau yn y broses esblygiadol o blentyn . Trwy hyn y mae yr un bychan yn gallu helaethu ei alluoedd cudd fel y gallo ddeall y byd.

Dyna paham y mae ymyraeth gadarnhaol gan rieni i gynnorthwyo hyn mor angenrheidiol. Rhowch le, cymorth a bwyd pan fo angen fel bod y plentyn yn dysgu'n syfrdanol.

Yn olaf, gellir cael yr help hwn trwy ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol ar-lein. Deallwch yr hyfforddiant ychwanegol hwn fel ffordd o agor eich hunan-wybodaeth a'ch potensial, yn ogystal â thempled i wneud yr un peth i'ch plant. Bydd yr ail gam plentyndod yn cael ei gynyddu'n aruthrol gan eich gwybodaeth am y meddwl dynol .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Cylch Bywyd Dynol: pa gamau a sut i'w hwynebu

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.