Animistaidd: cysyniad yn y geiriadur ac mewn seicdreiddiad

George Alvarez 14-10-2023
George Alvarez
Mae

Freud, yn ei destun a ysgrifennwyd ym 1890, yn disgrifio'r hyn a elwir yn Driniaeth Seicig (neu Anifail ), gan ddod â myfyrdod cyfan am yr hyn a fyddai wedyn yn driniaeth o'r enaid neu seicism . Yn ystyr y gair, gair o darddiad Groegaidd yw “Psyche” sydd, yn yr iaith Almaeneg, yn golygu enaid. Felly, mae triniaeth seicig yn golygu trin yr enaid.

Yn yr ystyr hwn, triniaeth sy'n dod o'r enaid yw triniaeth seicig, triniaeth a all fod yn emosiynol neu'n gorfforol, gan ddefnyddio dulliau sy'n gweithredu'n uniongyrchol ar y bod dynol mewn ffordd enaid. Felly, yn ei destun, mae Freud yn disgrifio pŵer y gair, fel un o'r prif ddulliau a ddefnyddir ar gyfer triniaeth seicig, sy'n berthnasol wrth drin salwch corfforol a seicig.

Mynegai Cynnwys

 • Ystyr seicig
 • Cyflwr seicig Freud
 • Beth yw triniaeth seicig Freud?
 • Pwysigrwydd y gair wrth drin yr enaid
 • Sut mae'r hwyliau'n cael eu hamlygu yn y corff?
  • Emosiynau
  • Meddyliau
>

Ystyr anímico

Y gair Anímico, yn y geiriadur, yw yr hyn sy'n ymwneud â'r enaid . Hynny yw, perthynol i ysbryd dyn, i'r hyn sy'n amherthnasol iddo. Felly, ni ddylem ei ddrysu â'r gair Anemig, sydd ag ystyr hollol wahanol, gan gyfeirio at y rhai sy'n dioddef o anemia.

Cyflwr meddwl Freud

Mae Freud yn ysgrifennuy gall cyflyrau meddwl penodol, y gellir eu galw yn effeithiau, ddylanwadu ar y corff ac, o ganlyniad, afiechydon. I egluro, mae’n dod ag enghreifftiau o effeithiau iselder, gofid a galar, sy’n dylanwadu ar gyflwr salwch. O ganlyniad, mae hapusrwydd yn effeithio ar adferiad a photensial bywyd ac yn dod i'r amlwg.

Felly, mae Freud yn pwysleisio, wrth asesu poen, sy'n gysylltiedig yn gyffredinol â materion corfforol, bod yn rhaid ystyried cysylltiad dibyniaeth ar y cyflwr animig . Yn dal yn y cyd-destun hwn, mae Freud yn mynd i'r afael â chyflwr meddwl y disgwyl, mewn perthynas â chred ac ofn. Lle mae disgwyliad credadwy yw'r grym effeithiol sy'n cynnull y pwnc yn y broses iacháu.

Beth yw triniaeth seicig Freud?

Yn ei destun o 1890, mae Freud yn ysgrifennu am driniaeth seicig, gan ei ddisgrifio fel beth sy'n dod o'r enaid , hynny yw, y bydd yn cael effaith ar seice'r person. Gan ddefnyddio, er hyny, fel moddion hanfodol a sylfaenol, y gair.

Felly, am y tro, hynny fyddai gwneud i feddyginiaeth weithredu mewn triniaethau y tu hwnt i faes gwyddoniaeth, cyfnod pan oedd triniaethau i'w gweld o safbwynt y corff corfforol yn unig. Yn yr ystyr hwn, mae Freud yn mynd i'r afael â'r ffaith bod y mathau o ddioddefaint a phatholegau yn gysylltiedig yn gyffredinol â dylanwad amrywiadau mewn hwyliau a phryder.

Gweld hefyd: Seicdreiddiad Freudaidd: 50 o brif gysyniadau wedi'u crynhoi

Ar ddechrau ei destun mae'n annerch y gair“psyche”, sy'n cyfeirio at yr enaid, yn yr ystyr hwn, mae triniaeth seicig yn driniaeth o'r enaid. Ond deallwch nad yw'n driniaeth sy'n gweithio nid yn unig i wella'r enaid, ond hefyd i wella'r prosesau corfforol.

Pwysigrwydd y gair mewn triniaeth seicig

Felly, mae Freud yn disgrifio'r gair fel un o'r dulliau o driniaeth seicig, neu seicig. Yna mae'n egluro na allai'r lleygwr o bosibl ddeall y gallai geiriau ddileu aflonyddwch patholegol ar y corff a'r enaid. Lle, am amser hir, ni dderbyniodd meddygaeth fater triniaeth seicig, ond gwnaeth Freud i ddangos y gwrthwyneb.

Un o ddarnau pwysig ei destun sy'n cyfeirio at yr agwedd hon yw:

“Un o'r moddion hyn sydd uwchlaw pob gair, a geiriau hefyd yw arf hanfodol triniaeth yr enaid. Bydd y gwely yn sicr yn ei chael hi'n anodd deall y gellir dileu aflonyddwch patholegol o gorff ac enaid trwy eiriau 'yn unig'. Byddwch yn meddwl y gofynnir i chi gredu mewn dewiniaeth. Ac ni fydd mor anghywir: nid yw geiriau ein lleferydd bob dydd yn ddim ond hud gwanedig. […]”

Felly, mae Freud yn esbonio beth fyddai “hud” geiriau, lle nad yw geiriau yn ddim mwy na chyfryngwr pwysicaf y dylanwad y mae un dyn yn bwriadu ei roi ar y llall. Mewn geiriau eraill, trwy eiriau y mae hynnymae'n achosi addasiadau seicig i'r rhai y maent yn cael eu cyfeirio atynt.

O ganlyniad, mae'n cadarnhau pŵer geiriau i ddileu symptomau patholegol , yn enwedig y rhai sy'n seiliedig ar wladwriaethau seicig.

Sut mae gwladwriaethau seicig yn amlygu eu hunain yn y corff?

Gan gofio, dros amser, yng nghyfnod Freud, y dechreuodd afiechydon, a ddywedwn, rhyfedd, nad oedd eu dioddefaint yn gwneud synnwyr yng ngoleuni dealltwriaeth fiolegol pur, wedi ymddangos. Felly, roedd angen deall prosesau seicig, deall sut mae emosiynau'n dylanwadu ar batholegau.

Felly, mae'n dangos bod pobl ag arwyddion o ddioddefaint yn amlwg dan ddylanwad cyffro, cynnwrf a diddordeb. Felly, gan y gall y defnydd o eiriau newid yr amodau hyn , yn wyneb triniaeth seicig, gellir cyflawni iechyd llawn, heb adael unrhyw olion o'r afiechyd. Fel y dangosir yn y dyfyniad canlynol o destun Freud:

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Mae gwallgofrwydd eisiau canlyniadau gwahanol yn gwneud popeth yn union yr un peth

Darllenwch hefyd: Trioleg Lliwiau: 10 awgrym i ddeall Kieslowski

Hynny yw, mae Freud yn esbonio bod pobl sy'n dioddef o salwch yn llawer mwy cysylltiedig â'u problemau emosiynol bob dydd na'r achos corfforol ei hun. Pryd, felly, y dechreuodd y cleifion hyn gael eu galw'n niwrotig, neu'n gleifion nerfus.

Felly, mae Freud yn tynnu sylw at y ffaith nad yw'n werth galw'r cleifion hyn, megis, er enghraifft, cleifion â'u llygaid neu'u traed pan nad ydynt, mewn gwirionedd, yn sâl oherwydd y coesau a'r breichiau hynny. Oherwydd eu bod yn afiechydon sy'n gysylltiedig â'r seicig, gan symud tuag at esbonio sut mae'r seicig yn ymyrryd ym mhrosesau'r corff.

Emosiynau

Nesaf, yn y testun, mae Freud yn esbonio bod cyflyrau meddyliol yn amlygu eu hunain yn bennaf trwy emosiynau a serch. Hynny yw, maen nhw'n codi wrth i'r pwnc fod yn llidiog, yn nerfus, yn bryderus, hynny yw, o'r eiliad y mae'r emosiynau hyn yn cyfeirio at newidiadau yn y corff.

Fel, er enghraifft, newid mewn mynegiant wyneb, newid mewn pwysedd gwaed, cyflyrau treulio yn newid, cyhyr yn crebachu. Mae'r rhain yn newidiadau yn y corff a all fod yn gysylltiedig â chyflwr meddwl yr unigolyn yn unig.

Yn ogystal, mae'n esbonio bod cyflyrau affeithiol negyddol, megis iselder a thristwch, yn arwain at anhwylderau , lle mae'r person yn gwanhau fwyfwy. I'r gwrthwyneb, os yw pobl yn hapus, mae cyflyrau emosiynol yn cael eu hamlygu, gan ddod â chanlyniadau cadarnhaol i'r corff.

Syniadau

Ymhellach, mae Freud hefyd yn dangos sut mae meddwl hefyd yn dylanwadu ar gyflwr meddwl. Yn dangos bod y cyflyrau meddwl hefyd yn rhai yr ydym yn eu hystyried fel proses feddwl. rhoi felenghraifft dwy elfen o'r seice:

 • Ewyllys (gwir): yr ewyllys i fod eisiau rhywbeth, y disgwyliad am rywbeth
 • Sylw: dadleoli diddordeb o un peth i'r llall.

Nesaf, mae Freud yn pwysleisio bwysigrwydd yr elfen disgwyliad , gan ddangos bod disgwyliad cythryblus yn niweidio unrhyw driniaeth o glefydau. Er bod disgwyliad hyderus yn gwneud triniaethau yn llawer mwy effeithiol. Fel y dywedir yn ei destun:

Felly, yn ei destun ar Driniaeth Seicig (neu Animig) mae Freud, yn fyr, yn amlygu pwysigrwydd y gair wrth drin afiechydon, hyd yn oed yn patholegau'r corff. Wel, os yw'r claf gyda gweithiwr proffesiynol sydd, trwy ei eiriau, yn ennyn hyder, gan roi'r holl gefnogaeth iddo, bydd yn gwneud i'r driniaeth esblygu'n gadarnhaol.

Yn olaf, mae Freud yn dangos sut mae'r gair yn sylfaenol wrth drin yr enaid, gan ei fod yn caniatáu ysgogi'r cyflyrau seicig hyn o'r claf. Wrth i'r cyflyrau hyn amlygu eu hunain yn emosiynol, yn affeithiol yn y corff. Hyd yn oed yn fwy, bod y claf, trwy ddisgwyliad, sylw a diddordeb, yn adeiladu gyda'r gweithiwr proffesiynol driniaeth ddigonol ar gyfer ei afiechyd.

Yn olaf, os ydych chi wedi darllen yr erthygl hon am animig hyd y diwedd, mae gennych ddiddordeb mewn deall sut mae'r seice dynol yn gweithio. Yn yr ystyr hwn, rydym yn eich gwahodd i wybod y Cwrs oHyfforddiant mewn Seicdreiddiad Clinigol, a gynigir gan yr IBPC. Hefyd, os oeddech chi'n hoffi ein cynnwys, hoffwch ef a'i rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.