Archeteipiau: ystyr, ei resymau ac afresymol

George Alvarez 27-06-2023
George Alvarez

Archdeipiau yw'r cysyniadau hynny sydd wedi'u bychanu gan synnwyr cyffredin, gan ddod yn un o'r geiriau hynny a ddaeth allan o faes seicdreiddiad a seicoleg ddadansoddol a'n nod yw datblygu'r ddealltwriaeth hon, heb fwriadu bod yn rhy wyddoniadurol.

Deall archeteipiau

Ar gyfer seicoleg ddadansoddol, yn seiliedig ar Carl Jung, i ddechrau gallwn gysyniadoli fel strwythurau cyffredin sy'n etifeddol a dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn gweld ein hunain, y byd ac eraill, yn ymwneud â'r symbolau , rhwng llinach a'r presennol. Ar gyfer Jung, mae gan y meddwl ddata cyffredin, wedi'i sefydlu ymlaen llaw ar gyfer pawb.

Archdeipiau yw argraffiadau, mathau a ddefnyddir mewn graffeg hynafol, canlyniad cymeriadau hynafol, a gyflwynir yn y ffurf o chwedlau, llên gwerin, chwedlau tylwyth teg, motiffau mytholegol. . . lle maent yn ymddangos mewn ffurf bur ac yn y pen draw yn diweddaru eu hunain mewn gwahanol ddelweddau archdeipaidd, mae'n werth nodi po hynaf ydynt, y mwyaf yw eu “cryfder”. Cadarnhau mai po fwyaf hynafol y mwyaf ei nerth, gan ei fod yn ymddangos wedi'i lwytho ag amryw o ddelweddau eraill, gyda gwahanol egni sy'n cario cryfder adeiladu ac ail-ymhelaethu rhyngddynt.

Bob tro hynny rydym yn adneuo delweddau ac yn diweddaru'r egni hwn yn y pen draw. Mae delwedd y fam, er enghraifft, yn cael ei diweddaru drwy'r amser, ondnid yw'r diweddariad hwn yn ailgychwyn syml, gan fod y ddelwedd hon yn llawn egni seicig. Mae'r egni seicig hwn wedi'i fowldio diolch i ddelweddau archdeipaidd. Mae yna brofiadau sydd, mewn rhyw ffordd neu'i gilydd, yn gorgyffwrdd, gan ganolbwyntio egni, oherwydd o fewn yr archdeip mae egni'n cronni ac yn caffael ffurfiau o eiliad arbennig ymlaen, ac mae'r ddelwedd hon yn cael ei chymathu a'i hatgynhyrchu trwy'r profiadau.

Archeteipiau a seicoleg ddadansoddol

Mewn seicoleg ddadansoddol, yr anymwybod personol yw'r man lle caiff digwyddiadau eu hatal neu eu barnu'n ddibwys. Fodd bynnag, mae’r anymwybod torfol yn cynnwys sawl strwythur seicig sy’n gyffredin i bawb ac sydd yn y pen draw yn dylanwadu ar feddwl ac ymarfer, a’r anymwybod ar y cyd yw “lle” yr archdeipiau.

Yr anymwybod cyfunol , ar gyfer Jung, yn cael ei ffurfio gan archdeipiau a greddfau ac mae mynediad iddo yn digwydd trwy ddelweddau, y gellir eu diffinio fel cynrychioliadau a chyfieithu ein hymddygiad, gan fynd ymhell y tu hwnt i amser a gofod.

Swyddogaethau archdeipaidd

Mae gan yr archdeip, yn fras, rai swyddogaethau, ac ymhlith eraill gallwn eu rhifo.

Gweld hefyd: Gweithredoedd diffygiol: ystyr ac enghreifftiau mewn Seicdreiddiad
 1. Cyflwr, arwain a chynnal y seice unigol
 2. Rheoleiddio'r cydbwysedd, gan ymyrryd mewn aflonyddwch, trwy iawndal .
 3. Mae gwybodaeth yn cael ei chyfnewid â'r amgylchedd sy'n darparu prosesesblygiadol.

Mae pob archdeip yn baradocsaidd ac yn gwneud i ni weld, mewn gwirionedd, dim ond yr hyn sydd angen i ni ei amsugno. Y prif archeteipiau a etifeddwyd o dras ac a ailadroddir yn gyson, oherwydd profiadau yw :

Gweld hefyd: Breuddwydio am Gnau Cashew a Cashew
  Hunan
 1. Cysgod
 2. Doethineb
 3. Tad
 4. Mam
 5. Plentyn
 6. Person / arwr

Ond maen nhw'n anfeidrol, oherwydd mae profiadau dynol yn anfeidrol.

Archeteipiau yn ôl archdeipiau

Yr Hunan yw'r trefniadaeth egwyddor personoliaeth, uno. Mae'n symbol o gyfanrwydd, yr archeteip ganolog, sy'n nodi'r hyn y mae'n rhaid ei ddilyn. Mae'r Cysgodion yn cynrychioli'r profiadau anghofiedig, yn cael eu hatal neu ddim yn byw, maen nhw'n “dawel” ac yn “gysgu” oherwydd nad ydyn nhw'n cael eu cefnogi gan yr ego delfrydol.

Mae'r Cysgodion yn cael eu storio yn yr anymwybodol a gallant fod cael eu cydnabod yn y rhagamcanion. Anima / animus sy'n bennaf mewn oedolaeth, sef yr archdeip sy'n gyfrifol am yr hunaniaeth ddofn, ac mae'n dechrau cael ei ymhelaethu o gyfryngiadau sy'n digwydd yn y glasoed. Mae'n gymar benywaidd y dyn neu gymar gwrywaidd y fenyw. 1>

Doethineb yw cam olaf ymwybyddiaeth, lle mae un yn caffael y gallu i roi eich hun yn lle'r llall (alterity) a'i ddadansoddi. Ystyrir bod y Fam archeteip yn dda, ond nid o reidrwydd yn berffeithrwydd. Wedi'i osod fel symbol o amddiffyniad ac anwyldeb, bwyd ydyw yn ei hanfod.

ail lun o'r fam

Y ddelwedd gyntaf y gwyddys amdani o'r Fam Fawr yw Venus Willendorf, ffigurau sydd â dwylo dros eu bronnau a heb wyneb. Y Tad yw’r archdeip sy’n gysylltiedig â threfn, dyletswydd, moeseg a blaenoriaeth, gan gyfarwyddo a rhoi ystyr i’r unigolyn, tra mai’r Plentyn yw’r un sydd ar enedigaeth yn bodoli “yn unig” fel rhag-ego sy’n dal i fod ynghlwm wrth yr anymwybod, ac mae datodiad yn digwydd o araith y gair “I”.

Yn ystod datblygiad dynol mae gwahaniaethau mewn ymwybyddiaeth ego ac ym mhob cam mae addasiadau, ac mae'r newidiadau hyn yn digwydd oherwydd y berthynas â mythau, duwiau, symbolau ac archdeipiau. Mae'r Arwr, i rai Persona, yn mynd i'r dyfnder, maen nhw'n wynebu'r heriau hyd yn oed heb y sicrwydd o lwyddiant.

Darllenwch Hefyd: Ystyr Anguish a beth yw ei faich

Mae'r archdeip yn paratoi, yn esblygu, yn adeiladu ei stori ei hun ar hyd y ffordd. Yr hunan ffug yw'r Persona, y rôl rydyn ni'n ei chwarae oherwydd credoau gwyrdroëdig a/neu wyrdroëdig. Heb y Persona, mae gwallgofrwydd yn parhau, y gwallgofddyn fel yr un sydd yr un fath ym mhobman , sy'n analluog i wneud addasiad i'r lle, sy'n mynd i gwlt, er enghraifft, gyda dillad traeth, heb fod â diddordeb yn y perthynol.

Casgliad

Nid yw'r archdeip yn darparu y fformiwla, ond y strwythur, bob amser yn newid oherwydd bod y bod dynol yn fod diwylliannol yn ei hanfod. Y symbolau cyffredinol hyn, er nad ydynt yn cael eu deall yn eu holl ddyfnder, rhaid inni fod yn glir po fwyaf y byddwn yn eu deall, y mwyaf y byddwn yn ein deall ein hunain. Ac mae deall ein hunain yn un o bileri bod yn ddynol.<1

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan RicardoPianca( [e-bost warchodedig] ). Athronydd a neo-seicodreiddiwr (rhagfarn) a phwy stopiodd cyn ymadrodd gan Eça de Queroz "Dydw i ddim yn ofni bod yn wahanol, rwy'n ofni bod yr un peth ac yn y diwedd darganfod eu bod yn anghywir." Rhywun sydd ddim eisiau treulio ei fywyd yn astudio disgyrchiant heb amser i hedfan.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.