Balchder a Rhagfarn: Crynodeb o Lyfr Jane Austen

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'r llyfr Pride and Prejudice yn portreadu stori garu yng nghanol y 19eg ganrif. Yn fwy na dim, mae’r plot yn troi o amgylch cariad annhebygol rhwng y cymeriadau Lizzie a Darcy. Hynny yw, mae dyn a dynes anfoesgar, yn erbyn gorchmynion priodas, yn syrthio mewn cariad yn y pen draw. o'r bourgeoisie Seisnig. Ar y llaw arall, mae Lizzie yn gwbl groes i ferched y ganrif hon, a gafodd eu haddysgu i briodas yn unig.

Yn yr ystyr hwn, trwy gydol y stori, hyd yn oed yng nghanol yr ymladd dwys rhwng y prif gymeriadau, mae'r darllenydd yn deall y bydd y diwedd yn ddedwydd. Hynny yw, er eu bod yn ymddangos yn wrthgyferbyniol, y gwnaed y ddau i'w gilydd a bydd y “diweddglo hapus” yn digwydd.

Book Pride and Prejudice

Y llyfr Pride and Rhyddhawyd rhagfarn yn y flwyddyn 1813. Yn fyr, y mae yr hanes yn troi o gwmpas pump o wragedd, a elwir y chwiorydd Bennet. Dygwyd y rhain i fyny yn unig er mwyn dod o hyd i wŷr cyfoethog a bod yn wragedd da .

Hynny yw, treuliasant eu hoes yn dysgu sut i gydymffurfio â rheolau cymdeithas bourgeois Lloegr y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, ni all Lizzie addasu i'r safonau, yn bendant ynghylch meini prawf gŵr delfrydol.

Felly, mae Lizzie yn pwysleisio dro ar ôl tro ei bod yn well ganddi fod yn sengl yn hytrach na phriodi.dyn am buddiannau ariannol . O ganlyniad, pan gafodd ei chyflwyno i Darcy cyfoethog a thrahaus, mae ei hymateb uniongyrchol yn un o ffieidd-dod. Fodd bynnag, yn ystod y stori, bydd sawl tro a thro.

Balchder a Rhagfarn, gan Jane Austen

Yn y cyfamser, mae “ Pride and Prejudice ” yn campwaith yr awdur Jane Austen, sy'n dal i fod ymhlith y llyfrau sy'n gwerthu orau ledled y byd.

Yn fyr, ganed Jane Austen yn 1775, bu farw yn 41 oed, yn 1817. Er i'r gwaith gael ei ryddhau yn 1813, y nofel Ni chafodd y gwaith llenyddol gyhoeddusrwydd ar ôl marwolaeth yr awdur .

Mae gan Jane gefndir teuluol o uchelwyr amaethyddol, a dyna pam mae ei hysgrifennu, yn anad dim, yn dylanwadu ar y gymdeithas. amgylchedd y mae hi'n byw ynddo.

Crynodeb o Falchder a Rhagfarn

Mae'r hanes yn dechrau pan fydd dau ddyn cyfoethog, Mri. Mae Darcy a Bingley, yn ymddangos yn y rhanbarth lle mae teulu Bennet yn byw, gyda phump o ferched di-briod. Yn yr ystyr hwn, mae'r fam yn chwilio'n ddi-baid am wŷr i'w merched ac, yn awr, mae'n gweld dau gyfle gwych yn y dynion hyn.

Felly, yn ystod y cynllwyn, Mr. Mae Bingley yn syrthio mewn cariad â'i chwaer hŷn, Jane, o'r dechrau. Fodd bynnag, Mr. Darcy a Lizze, sydd, ar yr olwg gyntaf, yn dynodi perthynas o ddicter a chasineb.

Fodd bynnag, mewn stori hynod ddiddorol, gyda sawl tro a thro, mae'r cwpl yn y diwedd yn cymryd yn ganiataol yteimlad dwyochrog o gariad. Felly, dônt i ymddiddori, gan orgyffwrdd â’u balchder a’u rhagfarnau sydd wedi’u gwreiddio yn y ganrif honno.

“Balchder a Rhagfarn” a chymdeithas y 19eg ganrif

Mae’r awdur yn ein cyfeirio’n gyson at y gosod safonau cymdeithasol ar y pryd , y maent yn pennu rheolau anhyblyg ac anostyngadwy iddynt ynghylch:

 • addysg;
 • diwylliant;
 • datblygiad cymdeithasol;<8
 • moesau;
 • traddodiadau teuluol.

Yn fyr, mae’r stori’n digwydd mewn ardal wledig yn Lloegr, ar ddechrau’r 19eg ganrif. Mae'n werth cofio mai dim ond un rôl oedd gan fenywod ar hyn o bryd yn Lloegr: bod yn fam a gwraig.

Fodd bynnag, cyrhaeddodd rhagfarn y pwynt o wneud merched yn analluog i pennu eu bywydau eu hunain. Fel, er enghraifft, rhag ofn i dad farw, ni all merched fod yn etifeddion. Felly, rhaid trosglwyddo’r ffortiwn i’r dyn sydd agosaf at y teulu.

Prif gymeriadau “Balchder a Rhagfarn”

Yn fwy na dim, plot “ Pride and Prejudice ” yn cynnwys nifer o gymeriadau deniadol a hynod ddiddorol. Yn fyr, mae'r plot yn troi o amgylch y teulu Bennet, sy'n cynnwys un a'u pum merch Jane, Elizabeth (ein prif gymeriad Lizze), Mary, Kitty a Lydia.

Rwyf eisiau gwybodaeth ar gyfer cofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Pobl sy'n siarad gormod: sut i ddelio â geirfa

Lizze yw’r ail ferch hynaf, ac mae yn sefyll allan am ei phersonoliaeth gref , yn hollolgroes i safonau cymdeithasol a osodwyd. Felly, gwraig sy'n gweld y tu hwnt i'w hamser, gallwn ei chymharu ag avant-garde.

Er y dywedir ei bod yn fenyw wrthryfelgar, y mae'n canfod cariad yn Mr. Darcy. Pwy, ar y dechrau, a ddangosir yn ddyn trahaus ac anfoesgar. Fodd bynnag, yn ystod y stori, mae'n profi i'r gwrthwyneb llwyr, yn ddyn caredig, cariadus a natur dda.

Darllenwch Hefyd: Nietzsche: bywyd, gwaith a phrif gysyniadau

Adolygiad o'r Llyfr Balchder a Rhagfarn

I grynhoi, mae'r llyfr yn dod â'r perthynas cariad-casineb yn ystod y plot. Yn seiliedig yn bennaf ar deimladau sy'n frith o;

 • rhagfarn;
 • balchder;
 • atyniad;
 • angerdd;
 • dicter; a
 • llawer o gariad.

Ynghyd â’r “diweddar hapus” disgwyliedig, dengys yr awdur sut le oedd cymdeithas Seisnig yn y ganrif honno. Yn bennaf am eu harferion a'u gwerthoedd cymdeithasol. Gydag egwyddorion gwahanol rhwng cariad ac arian.

Yn fyr, mae “Pride and Prejudice” yn pwysleisio sut y cafodd berthynas ei adeiladu gan uchelgais yn unig . Arweiniodd y syniad hwn i gymdeithas ddefnyddio priodas fel trafodiad masnachol rhwng teuluoedd y briodferch a'r priodfab. Heb hyd yn oed feddwl a fyddent yn uniaethu'n dda, heb sôn am siarad am gariad.

Pa neges adawodd y llyfr?

I grynhoi, mae’r clasur hwn o lenyddiaeth Saesneg, yn anad dim, yn dod â beirniadaeth gref i gymdeithas y 19eg ganrif. a lywodraethoddar gyfer uchelgeisiau ariannol, meithrin perthynas drwy fuddiannau economaidd .

Efallai ei fod yn swnio braidd yn ystrydeb, ond pwy sydd ddim eisiau priodi am gariad ? Ar hyn o bryd, mae'n anodd dod o hyd i berthnasoedd a orfodir gan aelodau'r teulu. Felly mae rhyddid i ddod o hyd i gariad. Fodd bynnag, dewis y ffordd i fynd sydd i fyny.

Felly, os meddyliwn am sut mae cymdeithas wedi esblygu, gallwn yn hawdd ddod ag agweddau o'r amser hwnnw i'n realiti. Fel, er enghraifft, trachwant, pŵer, arian, rhagfarn ac anghyfartaledd cymdeithasol.

I grynhoi, mae'r llyfr yn un o dirnodau llenyddiaeth Saesneg , sy'n dal yn llwyddiannus heddiw. Yn fyr, mae hanes yn dod â ni i fyfyrio ar, mewn gwirionedd, falchder a rhagfarn . Yn bennaf oherwydd eu bod wedi'u gwreiddio yn y meddwl, gan rwystro'r hyn sy'n wirioneddol bwysig i ni: cariad.

Gweld hefyd: Myth Narcissus mewn Athroniaeth a Mytholeg Roeg

Mae cariad yn ddilys, wedi'i selio gan undeb, heb unrhyw log ariannol. Yn ogystal â hanes prif gymeriadau'r gwaith llenyddol: Lizze a Darcy.

Ydych chi wedi darllen y clasur hwn? Os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylwadau isod a rhannu'r profiad llenyddol hwn gyda ni a beth oedd eich casgliad am y stori gyfan.

Hefyd, hoffwch a rhannwch y crynodeb hwn ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Felly, bydd yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon ar gyfer ein darllenwyr bob amser.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.