Beth yw anwyldeb? Geirfa ac enghreifftiau o Seicoleg

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'r berthynas rydyn ni'n ei chynnal â rhywun neu rywbeth yn dweud llawer am ein lluniad seicolegol. Mae hyn oherwydd bod y rhyngweithiad rhwng dau fodau yn cynnwys manylion sylfaenol yn ei wneuthuriad a'i ymlediad. Felly, gweler ystyr anwyldeb a rhai enghreifftiau o safbwynt Seicoleg.

Beth yw hoffter?

Affaith yw'r weithred o feithrin perthynas o anwyldeb ac amddiffyniad ag anwylyd . Oherwydd yr hanes agos-atoch a chadarnhaol rydyn ni'n ei adeiladu gyda pherson, rydyn ni'n tueddu i fod yn fwy cariadus tuag at yr unigolyn hwnnw. Daw hyn trwy eiriau, ystumiau ac yn enwedig emosiynau sy'n mynegi teimlad o gariad.

Mae seicoleg yn datgan bod anwyldeb yn gyflwr lle rydym yn fwy agored i ddangos ein hemosiynau i fod arall. Gyda hyn, rydym yn meithrin cwlwm sentimental a grëwyd ar sail gwefr emosiynol pur. Dylid nodi nad yw hyn yn troi at unrhyw ymddygiad rhywiol mewn rhyngweithiadau . Felly, mae'n debycach i gyfeillgarwch dwfn iawn.

Oherwydd newidiadau yn y byd allanol, rydym yn y pen draw yn dylanwadu ar ein gilydd yn fewnol. Yn fyr, mae'r amgylchedd yn creu amodau ffafriol i ni fod yn fwy hoffus ag eraill . Os cyfyd sefyllfa sy’n ennyn cariad ar ei orau, byddwn yn sicr yn ildio iddi. Wrth gwrs, mae hyn yn dibynnu'n uniongyrchol ar brofiad personol pob person.

Pam dylen ni fod yn gariadus?

Y serchmae'n caniatáu mwy o gysylltiad a gwell cysylltiad rhwng bodau dynol yn ogystal ag anifeiliaid. Trwyddo, gallwn adeiladu cynghreiriau cilyddol, sy'n ddelfrydol ar gyfer cydfodolaeth gymdeithasol gadarnhaol. Hynny yw, nid dod at ein gilydd ar gyfer buddion preifat yw'r syniad yma, ond ar gyfer y grŵp. Dim ond oherwydd ein bod yn caniatáu i ni ein hunain fod yn serchog a bwydo ein rhyngweithiadau ag ef y mae'r byd yn gweithio .

Gweld hefyd: Cysylltiad rhwng dau berson: 7 arwydd

Mae'n ymddangos mai gallu naturiol bodau byw yw hwn. Cyn gynted ag y cânt eu geni, nid yw unigolion ifanc yn canfod unrhyw swildod i weithredu'n naturiol. Mae'r amgylchedd o'ch cwmpas yn dylanwadu ar adeiladwaith yr agwedd hon, gan siapio sut y bydd yn cael ei amlygu o hynny ymlaen. Yn wahanol i fabanod, mae oedolion yn dewis gyda phwy y byddant yn annwyl ai peidio.

Mae anwyldeb yn dangos tueddiad diffuant at gydweithio cymdeithasol ac emosiynol o fewn grŵp . Drwyddi, rydym yn dod o hyd i'r ffyrdd angenrheidiol o gysylltu'n dda â'r rhai yr ydym eu heisiau. Oherwydd hyn, rydyn ni'n datblygu bond arbennig sy'n wahanol i un arall. Enghraifft dda yw ffrindiau gorau, sy'n cael mwy o werthfawrogiad.

Manteision

Mae anwyldeb yn ei gwneud hi'n bosibl agor sawl drws, i'r rhai sy'n rhoi ac i'r rhai sy'n derbyn. Mae hynny oherwydd ei fod yn newid ein strwythur sentimental, gan ddylanwadu ar y ffordd yr ydym yn gweithredu yn y byd allanol. Felly, mae pobl serchog yn tueddu i rannu'r hyn maen nhw'n ei gadw ac yn y pen draw yn trosglwyddo'r hyn maen nhw'n ei gadw'n dda i eraill.si. Gallwn weld hyn yn:

  • Rhannu

Pan fyddwn yn serchog, rydym yn tueddu i rhannu'r hyn sydd gennym . Gall hyn fod yn nwyddau materol i'r rhai mewn angen a hyd yn oed teimladau cadarnhaol. Serch hynny, mae'r gwrthwyneb hefyd, gan ein bod ni hefyd yn barod ar adegau o argyfwng pobl eraill. Hynny yw, mae'r rhai sy'n meithrin hoffter yn tueddu i fod ag agweddau mwy dyneiddiol. bywyd rhai. Mae rhan o hyn oherwydd yr unigrwydd y maent yn ei ddioddef, heb neb o gwmpas i dalu sylw. Pan fyddwn ni'n annwyl ac yn ei dderbyn yn ôl, mae ein persbectif yn newid. Rydym yn dueddol o fod yn fwy optimistaidd am fywyd a'r dyfodol .

  • Gwydnwch emosiynol

Mae effaith hefyd yn cyfrannu at y cryfhau ein strwythur mewnol. Gyda hynny, rydym yn y pen draw yn creu mwy o wydnwch i rai trawma, waeth beth fo'u maint. O'r cryfder hwnnw, yr ydym yn creu nerth i adfer a symud ymlaen yn ddi-ofn .

Ein natur

Fel y dywedwyd uchod, mae bodau byw yn cael eu geni ag anwyldeb naturiol at natur. . Pan yn ifanc, hyd yn oed yn cael eu hysgogi gan ddiniweidrwydd, maen nhw'n ceisio gweld y byd gyda mwy o gariad. Dyma sut maen nhw'n llwyddo i ennill profiad i ddelio'n well â'r dyfodol. Heb sylweddoli, mae hyn yn y pen draw yn dylanwadu ar sutdangos y fath gyflwr.

Wrth inni dyfu, sylwn yn reddfol ble a phryd i fod yn serchog. Mae hynny oherwydd ein bod yn sylwi ar symudiadau naturiol rhai pobl a rhai lleoedd. Fel hyn, rydyn ni'n dod yn fwy dethol, gan gyfarwyddo pwy sy'n haeddu ein hoffter ai peidio. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod yn amddiffynnol neu ddim ond atgasedd tuag at y llall.

Darllenwch Hefyd: Grym y gair: sut mae geiriau'n effeithio arnom ni?

Yn seiliedig ar ein profiadau, rydym yn adeiladu'r amodau delfrydol i fod yn gariadus. Gall hyn ddigwydd mewn eiliad hapus, mewn tristwch a hyd yn oed wrth ymddiheuro, gan gydnabod camgymeriad. Hynny yw, rydym wedi'n cynllunio i gyd-dynnu'n dda, ond mae llawer wedi'u cyflyru neu'n well ganddynt fynd yn groes i'w natur .

Enghreifftiau

I weld yn well beth yw hoffter, gwiriwch allan yr enghreifftiau hyn isod. Cyfieithant yn dda yr hyn a drafodwyd uchod hyd yn hyn. Sylwer nad yw hyn yn berthynas rhwng enillion a manteision, gan fod hyn yn rhywbeth eilradd rhwng y ddau. Ond mae'n dangos mwy fel cyflenwad dilys o gariad ac anwyldeb , heb ddisgwyl dim yn gyfnewid.

Gellir arsylwi ar hyn yn:

Rwyf eisiau gwybodaeth ar gyfer ymrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Perthynas rhwng y fam a'r baban

Ers genedigaeth, mae'r plentyn yn derbyn cefnogaeth, anwyldeb ac amddiffyniad llwyr gan ei fam. Nid yn unig yn y rhywogaeth ddynol, ond hefyd yn yteyrnas anifeiliaid mae'n digwydd . Mae mwncïod o wahanol rywogaethau yn gofalu am yr ieuengaf, waeth beth fo graddau'r berthynas rhyngddynt. Yn ogystal, mae cŵn, cathod, buchod... ac ati, yn gofalu am eu hepil ac eraill nes eu bod yn oedolion.

Cwpl

Mae perthynas iach yn cael ei threiddio gan agweddau bach sy'n eich atgoffa pam eu bod gyda'i gilydd. Dychmygwch gwpl ar y stryd sy'n cael eu synnu gan law heb rybudd. Os nad oes ganddyn nhw le i aros gyda'i gilydd, bydd yn sicr yn amddiffyn eu hunain, hyd yn oed os heb lawer o lwyddiant . Hyd yn oed i'r rhai sydd ag ambarél, gallant orchuddio ei gilydd yn hawdd.

Cyfeillgarwch

Cyfeillion yw'r prawf eithaf o ba mor dda y gall anwyldeb weithio. Felly, maent yn helpu ac yn cefnogi ei gilydd bob amser fel ffordd o ddangos anwyldeb ac annog ei gilydd. Ar ddiwrnodau tristach a mwy anghyfannedd, mae'r cysylltiad hwn yn hanfodol i gynyddu parch. Yn fwy na neb arall, bydd gwir ffrindiau bob amser yn dangos eu cariad tuag aton ni .

Meddyliau terfynol: hoffter

Dangosir hoffter fel ein llythyr caru ni at y eraill . Hyd yn oed os nad oes unrhyw beth yn cael ei ddweud neu ei ysgrifennu, rydyn ni'n dosbarthu'r agweddau mwyaf didwyll o gariad i'r rhai rydyn ni'n eu caru. Mae hyn yn y pen draw yn cryfhau cwlwm a oedd yn bodoli eisoes, gan osgoi unrhyw doriadau ynddo. Hynny yw, symudiad cylchol a dychweladwy ydyw: fel y rhoddwn, yr ydym yn derbyn.

Gweld hefyd: Anthropoffobia: ofn pobl neu gymdeithas

Dyna pam yr wyf yn creduy gellir gweithio arno'n dda a'i berffeithio fwyfwy:

  • gweld sut yr ydych yn cynnal eich perthnasoedd ar hyn o bryd;
  • meddyliwch am sut i atgyfnerthu a dathlu'r cwlwm sydd gennych gyda'ch gilydd.<10
  • waeth beth yw bod yn fam, yn ffrind neu'n gariad, dangoswch eich bod bob amser yn fodlon rhoi anwyldeb a'i amddiffyn.

Darganfyddwch ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol

Os dymunwch i ddarganfod sut i wneud hyn yn y ffordd orau, cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddeall yn iawn yr ymddygiadau a'r rhesymau y tu ôl iddynt yn eich bywyd. Yn ogystal, bydd hyn hefyd yn caniatáu i chi adeiladu delwedd naturiol a hylifol ohonoch chi'ch hun, gan wella'ch bywyd a bywyd pobl eraill.

Mae ein cwrs yn cael ei wneud drwy'r rhyngrwyd, gan ei fod yn arf perffaith ar gyfer y rhai sydd heb lawer o amser. Gallwch astudio heb gyfaddawdu ar eich amserlen waith neu astudio mewn meysydd eraill. Waeth pa amser a ddewiswch, byddwch bob amser yn cael cymorth ein tiwtoriaid arbenigol. Nhw fydd y rhai a fydd yn eich helpu i weithio drwy'r taflenni cyfoethog.

Fel hyn, byddwch yn cwblhau'r cwrs gydag anrhydedd, gan dderbyn tystysgrif brintiedig sy'n dangos eich sgiliau a'ch hyfforddiant rhagorol. Byddwch yn dysgu nid yn unig am anwyldeb , ond am lawer o bynciau eraill. Cysylltwch nawr a sicrhewch eich lle ar ein cwrs Seicdreiddiad!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.