Beth yw megalomania? Ystyr megalomaniac

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Er bod hunan-barch rhai pobl yn isel iawn, mae'n gyffredin i bobl eraill gael hunan-barch uchel iawn i'r pwynt o gael eu hystyried yn broblem. Ar ben hynny, mae llawer ohonynt yn credu bod ganddynt bŵer na ellir ei ysgwyd i'r fath raddau fel eu bod yn y pen draw yn rhithdybiedig ynghylch pwy ydyn nhw mewn gwirionedd. Gyda hynny mewn golwg, gadewch i ni ddeall yn well heddiw beth yw megalomania a sut mae'r megalomaniac yn gweithredu mewn bywyd bob dydd.

Gweld hefyd: Dyfyniadau am Barch: 25 neges orau

Beth yw megalomania?

Mae Megalomania yn ddiddordeb mawr yn eich hunan sy'n cyrraedd rhithdybiau mawredd . Yn hyn, daw’r unigolyn i gredu mai ef yw’r peth pwysicaf yn y byd a bod pawb islaw iddo. Hynny yw, pŵer sy'n ysgogi a dyma'r unig beth sy'n wirioneddol bwysig i'r megalomaniac.

Mae seicoleg yn dilysu ystyr megalomaniac fel rhywun sydd ag anhwylder personoliaeth gyda rhithdybiau o hollalluogrwydd. Mae hynny oherwydd, mae'n dod i ben i fyny ffantasi am ddigwyddiadau lle mae'n cael ei addoli gan bawb fel gwaredwr. Yn y bôn, osgo diva lle mae parch pawb yn eich bwydo.

Daw'r term megalomaniac/megalomaniac o mégalo , sy'n golygu “gwych”, a manig , sy'n dod o “mania . Hynny yw, obsesiynau a salwch sy'n cysylltu'r obsesiwn seicig â phethau penodol.

Masgiau

Nid yw person â megalomania yn cyfaddef y gydnabyddiaeth ei fod yn berson ofnus. Mae'n debyg na ddatblygwyd gydadigon o sicrwydd a chariad i gael rhyw gyfeiriad yn eich bywyd. Felly, mae gosod ac ymosodedd geiriol yn ymddangos fel amddiffyniad er mwyn iddo allu cynnal ei hollalluogrwydd ffug .

Gyda hyn, mae'n gwawdio unrhyw un sy'n ei adael dan fygythiad oherwydd ofn cael ei orchfygu . Felly, bydd yn niweidio'r rhai sy'n sefyll yn ei ffordd ac yn brifo ei ego. Dylai hyn fod yn ddigon i guddio'ch anallu i ymladd dros yr hyn yr ydych ei eisiau a chuddio'ch bregusrwydd.

Ymhellach, mae dramateiddio a gorliwio eich cyflawniadau, hyd yn oed os yn fyrbwyll, yn cuddio'ch hunan-barch isel. Gan na all ddelio â rhwystredigaeth, mae'n creu delwedd ohono'i hun sy'n fwy nag y mae mewn gwirionedd.

Nodweddion

Mae'r megalomaniac yn hoffi cael ei weld, felly mae eisiau sylw ac israddiad gan eraill. Mae dominiad yn ymateb ar unwaith, bron yn bleser i'w wneud. Yn hyn o beth, yr arwyddion mwyaf cyffredin o megalomaniacs yw:

  • Credu bod ei bresenoldeb yn anhepgor yn unrhyw le, a dyna pam ei fod yn y pen draw yn cyflawni rhagdybiaeth oruchaf;
  • Wedi ego wedi'i orbwysleisio, fel bod ei oferedd yn cael ei arwain gan gymhlethdod rhagoriaeth a dirmyg tuag at eraill;
  • Gan gyflwyno ymddygiad hollalluog sy'n hoffi cloriannu pobl eraill, profwch nhw fel y gall frolio;
  • Bod yn narsisaidd, hynny yw, delfrydu eich hun;
  • Gan nad ydych yn dysgu oddi wrtheu camgymeriadau, peidio â chywiro eu beiau a pharhau i fyw gyda nhw;
  • Credu yn eu bregusrwydd, meddwl y gallant drin popeth ac ennill grym trwy drin unrhyw un;
  • Ceisiwch arsylwi sut mae eraill yn ymddwyn a phan fyddant yn cael eu gwrthod oherwydd eu hosgo, mae bob amser ar fai eraill.

Diffyg y megalomaniac

Un o ddiffygion mwyaf megalomania yw'r person credwch eich bod yn well na neb arall. Mae eich narsisiaeth yn dod yn wenwynig i chi'ch hun ac i unrhyw un sy'n sefyll yn eich ffordd . Diolch i'w ffantasïau a'i lledrithiau o fawredd, mae'r obsesiwn â dod yn fawreddog yn mynd allan o reolaeth yn gyflym.

Wrth i mi agor y llinellau uchod, mae ei narsisiaeth yn dileu perthnasedd unrhyw un sy'n agos ato. Y pwynt yw y gallai hynny roi lle iddo gredu y gall wneud unrhyw beth. Y broblem yw bod ein hanes yn dangos sut y gall y pwnc megalomaniac achosi niwed mawr i gymdeithas.

Sequelae

Hyd yn oed os yw'n defnyddio megalomania i guddio ei wendidau, nid yw hyn yn rhwystro'r canlyniadau a ddaw yn ei sgil dygwch. Mae megalomaniac yn deall pwysau ei osgo yn dda iawn, hyd yn oed os yw'n ceisio eu cuddio . Mae'r arwyddion mwyaf cyffredin o hyn wedi'u crynhoi yn:

Unigrwydd

Diolch i'w ormodedd o ymddygiad a'i haerllugrwydd, mae unigrwydd dwfn yn gydymaith cyson ac annymunol. Gan nad yw'n cael ei dderbyn yn dda ganpobl eraill, mae'n y pen draw yn ynysu ei hun ac yn ei atal rhag dod yn agos at eraill. Felly, mae eich teimlad o ragoriaeth hefyd yn rhwystro rhyngweithiadau oherwydd eich bod yn meddwl nad yw eraill yn werth yr ymdrech.

Gwacter emosiynol

Dros amser, mae'r unigrwydd hwn yn dod i ben gan arwain at deimlad o wacter emosiynol mawr iawn. . Yn hyn o beth, mae eich anghysur yn cynyddu, mewn ffordd sy'n cyfrannu at eich problemau seicolegol. Yn y pen draw, creodd affwys mor enfawr rhyngddo'i hun a'r lleill fel na all hyd yn oed gyrraedd ei hun.

Darllenwch Hefyd: Syndrom Nyth Gwag: Deall Unwaith ac Am Byth

Enghreifftiau o megalomania

Megalomania daeth yn sbardun i lawer o bersonoliaethau, nid rhai da bob amser, oroesi treigl amser. Mae Hitler, Napoleon, Mao Zedong a Stalin yn enghreifftiau gwych o narsisiaeth a megalomaniacs . Diolch i’r nodwedd gyffredin hon, roedd ganddyn nhw ysgogiad tuag at eu nodau o “orchfygu’r byd”.

Pan fyddwn ni’n ymchwilio i’w hagweddau ymddygiadol, mae’r cyfadeilad gwaredwr a Duw a oedd yn eu cynnal yn amlwg. Tybiai pob un mai efe oedd unig waredwr y lle yr oeddynt yn byw ynddo ac yr oedd am orchfygu rhanbarthau ereill i ymhelaethu. Dangosasant eu hunain yn waredwyr anhepgor yn rhodio mewn troell o ddeliriwm i ennill mwy o rym.

Felly, yr oeddent yn cario'r awydd i aros fel yr unig bobl i gael concwestau llwyr,gan gredu mewn anfeidrol allu. Gyda hynny, gwaethygodd symptomau gwallgofrwydd, wrth iddynt gael eu harwain i feddwl y gallent gael yr anghyraeddadwy. Mae'n rhaid eich bod eisoes yn gwybod yr hanes ac yn gwybod iddynt ddod yn arweinwyr a llywodraethwyr peryglus, dylanwadol a dinistriol iawn.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Triniaeth

Yn y bôn, mae triniaeth megalomania yn cynnwys defnyddio therapi parhaus. Cyfrifoldeb seicolegydd yw'r swydd, sy'n gyfrifol am ddod o hyd i'r llwybr mwyaf addas ar ei chyfer. .

Bydd y gweithiwr proffesiynol yn helpu i ddymchwel credoau peryglus a gwerthoedd gwyrgam. Y cynnig yw dangos nad yw meddwl a gweithredu fel hyn yn gywir a'i fod yn niweidio'ch hun ac eraill yn unig. Yn hyn o beth, bydd realiti yn wrthrych i'w fewnosod a'i gyfarwyddo, er mwyn gosod eich hun yn iach ynddo.

Ystyriaethau terfynol ar megalomania

Yn fyr, mae megalomania yn y pen draw yn gwneud mae gennym ddelwedd anghywir ohonom ein hunain am eraill . Mae'n tanio pŵer nad oes gennym ni mewn ymgais i guddio ein hofnau. Waeth beth fo'r foment a'r agwedd, mae'r math yma o ymddygiad yn hynod niweidiol ac annymunol i dystiolaeth a phrofiad.

Gweld hefyd: Beth mae Dull Dyneiddiol o Wyddoniaeth yn ei olygu?

Deall fod gan bob un ohonom yr hawl i werthfawrogi ein hunain, cyn belled nad yw'n niweidio unrhyw un ar unrhyw lefel . Heb sôn na ddylem ildio i unrhyw gamgymeriad a rhoi ein hunain mewn apedestal ar frig y bydysawd. Mae angen i chi weithio ar eich rhan fewnol fel nad ydych yn twyllo'ch hun yn anobeithiol.

I atgyfnerthu'r cyflawniad hwn, cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol 100% ar-lein a darganfod eich potensial. Trwy ddosbarthiadau, byddwch yn gallu gweithio ar eich galluoedd, gan eu gwella gyda hunan-wybodaeth wedi'i hadeiladu'n dda. Yn hyn o beth, bydd gennych ddigon o eglurder i weld posibiliadau gwych a pheidio ag ildio i megalomania .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.