Beth yw Prawf MBTI? yr 16 personoliaeth

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Ydych chi wedi clywed am y prawf MBTI ? Mae'n brawf sydd wedi bod yn cael sylw yn ddiweddar. Os ydych chi wedi clywed amdano, a ydych chi'n gwybod beth ydyw, beth mae'n ei fesur, neu beth yw ei ddiben? Mae'r erthygl hon yn gobeithio ateb rhai o'r cwestiynau hynny!

Beth yw'r prawf MBTI

Y prawf mbti yw teipoleg Myers-Briggs, neu ddangosydd teipolegol, neu ddosbarthiad Myers -Teipoleg Briggs. Mae'n offeryn a ddefnyddir i nodi nodweddion a hoffterau personol.

Fe'i datblygwyd gan Katharine Cook Briggs a'i merch Isabel Briggs Myers yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roeddent yn seiliedig ar ddamcaniaethau Carl Gustav Jung ar Mathau Seicolegol.

Ar ben hynny, mae CPP Inc., sef cyhoeddwr offeryn MBTI, yn ei alw'n “asesiad personoliaeth a ddefnyddir fwyaf yn y byd”. Fel mater o chwilfrydedd, dylech wybod bod hyd at ddwy filiwn o asesiadau'n cael eu gweinyddu'n flynyddol drwy'r prawf hwn.

Yn ogystal, mae holl hyrwyddwyr y dechneg hon yn honni bod y dangosydd yn bodloni neu'n rhagori ar ddibynadwyedd y dangosydd hwn. offerynnau seicolegol eraill Felly, daethpwyd i'r casgliad ei fod yn cynnwys adroddiadau am ymddygiad unigol y rhai a ddadansoddwyd.

Fodd bynnag, mae rhai seicolegwyr wedi beirniadu'r dangosydd ac yn honni ei fod “yn brin o ddata dilys argyhoeddiadol”. 3>

Sut mae'r MBTI yn gweithio

Mae angen i ni ddeall sut mae'r prawf MBTI llwybr.

Ymhellach, os oes gennych ddiddordeb mewn hunan-wybodaeth, personoliaeth, dewch i adnabod ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein. Yn ogystal ag offer megis y prawf MBTI, fe welwch ddeunyddiau sy'n eich dysgu sut i fynd at gynnwys fel yr enneagram a dosbarthiadau eraill o bersonoliaethau dynol.

Mae'n gweithio. I ddechrau, yn ôl iddo, mae dau bâr gwrthwynebol o swyddogaethau gwybyddol. Cafodd y swyddogaethau hyn eu trin i ddechrau yn namcaniaethau Jung o fathau seicolegol. Y rhain yw:
  • Y swyddogaethau rhesymegol , neu farn: meddwl a theimlo;
  • Y swyddogaethau afresymegol , neu ganfyddiad: teimlad a greddf.

I Jung, mynegir pob un o'r swyddogaethau hyn yn bennaf ar ffurf fewnblyg neu allblyg. Felly, iddo ef, fe'n ganed gyda ffyrdd penodol o weld y byd a gwneud penderfyniadau. Yn ei dro, byddai hyn yn debyg i gael eich geni'n llaw dde neu'n llaw chwith.

Manylion y prawf MBTI

Yn seiliedig ar y cysyniad hwn. Mae Myers a Briggs yn creu eu damcaniaeth eu hunain o fathau seicolegol. A dyma'r ddamcaniaeth y tu ôl i'r MBTI. Ynddo, mae rhai o'n gwahaniaethau seicolegol neu ddeuoliaeth yn cael eu dosbarthu. O'r dosbarthiad hwn, sefydlir 16 math seicolegol posibl.

Gan fod cymaint o wahanol fathau o bersonoliaeth, gwyddoch nad oes un sy'n well na'r llall. Fodd bynnag, mae ein greddf yn ein harwain i fod eisiau globaleiddio pob un ohonynt. Fodd bynnag, mae yna ddewisiadau seicolegol a wrthwynebir ac mae'n anoddach cael mynediad atynt. Er gwaethaf hyn, os byddwn yn derbyn cymorth, gallwn feithrin sgiliau newydd trwy ymarfer a datblygiad personol.

Mae'r prawf MBTI yn eich galluogi i bennu'r prif swyddogaeth a'r swyddogaeth ategolo bob un. Mae'n amlygu hoffterau yn ôl pedair echelin.

Echelinau prawf

  1. Introversion (I) ac Allblygiad (E): Cyfeiriadau egni ydyn nhw, swyddogaeth ategol y gwrthrych. Nid yw'n cael ei bennu gan fod yn agored neu'n swil, ond trwy gael y byd allanol neu'r byd mewnol fel ffynhonnell egni.
  2. Synhwyro (S) a Sythwelediad (N): Mae'n crynhoad o wybodaeth, sef y ffordd y mae'r person yn blaenoriaethu casglu gwybodaeth. Cofio y bydd yna bob amser swyddogaeth drechaf ac un ategol.
  3. Rhesymedd (T) ac Emosiwn (F): Mae hi'n dweud parch at ein penderfyniadau. Hynny yw, y ffordd yr ydym yn trin y wybodaeth y mae gennym fynediad ati.
  4. Barn (J) a Chanfyddiad (P): Mae'n ymwneud â'n dull gweithredu. Dyma ein prif swyddogaeth.

Ychwanegwyd y ddeuoliaeth Barn-Canfyddiad gan Myres a Briggs i fireinio personoliaethau. Yn ogystal, mae'n fodd i ddeall yn well y swyddogaethau mwyaf pwerus sydd gennym, sef canfyddiad neu farn.

Ynglŷn â'r swyddogaethau, mae Jung yn nodi bod canfyddiad (Synhwyriad neu Greddf) yn cael ei allblygu mewn mathau afresymegol. Mae barn (Rhesymoldeb neu Emosiwn) yn cael ei alldroadol mewn mathau rhesymegol.

Drwy'r diffiniadau hyn, mae'r MBTI yn caniatáu nodi 16 o brif fathau o bersonoliaeth. Maent i'w cael o'r pegynau cyferbyn ar y pedair echelin flaenorol. A'r prawf MBTI hwnnwyn penderfynu beth yw ein math ni. Mae ei ganlyniad yn cyflwyno pedair llythyren, y llythrennau blaen (yn Saesneg) sy'n adlewyrchu pob un o'r pedwar math o ddewis.

Byddwn yn siarad am y mathau hyn isod.

Darllenwch Hefyd: 25 Ymadroddion seicoleg ac ymddygiad

Pwysigrwydd y prawf MBTI

Mae'r MBTI yn ein galluogi i ddeall amrywiaeth ymddygiad dynol yn well. Ein un ni yn arbennig. Ac fe'i defnyddir fel arfer yn ystod sesiynau dilynol seicolegol. Ar gyfer datblygiad personol a hyfforddiant yn bennaf. Trwy ganlyniadau'r prawf MBTI, rydym yn dysgu gwerthfawrogi eraill am eu personoliaeth, nid er gwaethaf hynny.

Rwyf eisiau gwybodaeth i mi ymrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Pan fyddwn yn gwybod ein math, rydym yn llwyddo i enwi'r pethau rydym yn eu teimlo. Mae gennym gyfle i ddysgu sut i reoli perthnasoedd rhyngbersonol yn well. Wedi'r cyfan, byddwn yn dod i adnabod yn well y mathau o bersonoliaethau y byddwn yn dod ar eu traws mewn bywyd.

Yn y maes proffesiynol, mae prawf MBTI yn helpu i gydlynu timau. Yn Yn ogystal, mae'n helpu i wybod sut i ymddwyn mewn ffordd broffesiynol, yn ôl nodweddion pob un, boed yn isradd neu'n uwchraddol.

Yr 16 personoliaeth yn ôl prawf MBTI

Yn y testun hwn byddwn yn siarad am bob un o'r mathau o bersonoliaeth a geir yn y prawf MBTI . Cofiwch mai cychwynnol pob un o'r swyddogaethau gyda'i gilydd sy'n pennu'rmathau.

Pensaer (INTJ)

Mae'r math hwn yn cwmpasu meddylwyr creadigol a strategol sydd â chynllun ar gyfer popeth. Maent yn unig, yn ogystal â bod yn un o'r mathau prinnaf o bersonoliaeth gyda gallu strategol gwych . Yn ogystal, maent yn ymwybodol o'u rhinweddau eu hunain.

Dim ond 2% o'r boblogaeth y gellir eu dosbarthu o'r math hwn, ac mae ei ferched yn brinnach fyth: dim ond 0.8%

<0 Y rhain mae gan bobl ddeallusrwydd di-baid a strategaethau brwd. Maent hefyd yn bendant, yn uchelgeisiol, yn llawn dychymyg, yn chwilfrydig iawn ac nid ydynt yn gwastraffu eu hegni.

Rhesymeg (INTP)

Mae hwn hefyd yn math personoliaeth prin. Dim ond 3% o'r boblogaeth sy'n ei ffurfio! Mae'r prinder hwn yn dda ar gyfer y math hwn, gan eu bod yn ystyried ei fod yn gyffredin yn erchyll. Maent yn falch o'u creadigrwydd a'u dyfeisgarwch, ac mae ganddynt bersbectif unigryw ar y byd. Mae ganddynt ddeallusrwydd egnïol. Ymhlith athronwyr a phenseiri, gwelwn lawer o bobl â'r bersonoliaeth hon.

Heblaw iddynt, mae'r athro breuddwydiol yn enghraifft o'r bersonoliaeth hon. Bu INTPs yn gyfrifol am lawer o ddarganfyddiadau gwyddonol yr ydym wedi'u mwynhau ac wedi gweithio arnynt hyd heddiw.

Commander (ENTJ)

Arweinwyr naturiol yw'r rhain. Mae ganddyn nhw rinweddau fel carisma a hyder. Mae hyn yn caniatáu iddynt ddylunio'rawdurdod mewn ffordd sy'n denu torfeydd sy'n ceisio nod cyffredin. Cânt eu nodweddu gan lefel ddidrugaredd o resymoldeb. Ymhellach, maent bob amser yn defnyddio eu cymhelliant, eu penderfyniad a'u meddwl cyfrwys i gyflawni beth bynnag a fynnant. Mae'r math hwn yn cyfateb i 3% o'r boblogaeth.

Arloeswr (ENTP)

Mae'r math hwn yn dirgrynu gyda'r broses dial o ddadleuon a chredoau ac yn gadael y difrod yn yr awyr. Mae hyn yn hwyl iddynt, gan nad oes unrhyw fath arall sy'n caru dadl feddyliol yn fwy nag y maent. Mae ganddynt ddeallusrwydd cyflym a llawer o wybodaeth gronedig. Mae hyn yn ychwanegol at allu rhagorol i gysylltu syniadau amrywiol. Ymhellach, mae'n rhaid ystyried eu bod yn arbenigwyr ar ddefnyddio hyn i gyd i brofi eu syniadau.

Cyfreithiwr (INFJ)

Dyma'r math prinnaf o bersonoliaeth, sef dim ond 1% o'r poblogaeth. Fodd bynnag, mae'r marc maen nhw'n ei adael ar y byd yn ddwfn. Diplomyddion ydynt ac fe'u genir ag ymdeimlad o ddelfrydiaeth a moesoldeb mawr.

Fodd bynnag, y nodwedd sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth eraill yw'r nodwedd feirniadol (J). Nid breuddwydwyr segur mohonynt, yn hytrach, hwy yw'r rhai sy'n gosod nodau go iawn ar gyfer yr hyn a fynnant. A lle bynnag y maent yn mynd, maent yn gadael effaith gadarnhaol.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Cyfryngwr (INFP)

Maen nhw'n wirdelfrydwyr. Maent bob amser yn chwilio am y daioni, hyd yn oed dan y bobl a'r amgylchiadau gwaethaf. Felly, yn y gweithgareddau hyn maent yn dod o hyd i ffyrdd o wella popeth. Er eu bod yn cyfleu tawelwch ac yn ymddangos yn neilltuedig, mae ganddynt angerdd ac awydd i ddisgleirio. Ac maen nhw'n 4% o'r boblogaeth.

Prif gymeriad (ENFJ)

Mae pobl sy'n cael eu dosbarthu fel prif gymeriadau hefyd yn arweinwyr naturiol. Maent yn llawn angerdd a charisma, ac yn ffurfio 2% o'r boblogaeth. Yn aml, nhw yw'r gwleidyddion, yr hyfforddwyr a'r athrawon rydyn ni'n cwrdd â nhw.

Maen nhw'n bobl sy'n ceisio estyn allan ac ysbrydoli eraill i gwneud daioni i'r byd. Mae ganddyn nhw hyder naturiol ac maen nhw'n dylanwadu ar y rhai o'u cwmpas. Maent yn ymfalchïo ac yn cael hwyl wrth arwain eraill i wella eu hunain a'r gymuned.

Gweithredwr (ENFP)

Maen nhw'n wir ysbrydion rhydd. Nhw yw bywyd y blaid ac maen nhw eisiau gwneud y mwyaf o gysylltiadau cymdeithasol ac emosiynol. Maent yn cynrychioli tua 7% o'r boblogaeth. Hynod swynol, maent hefyd yn annibynnol, yn dosturiol ac i'w cael mewn unrhyw dyrfa.

Darllenwch Hefyd: Pwy yw Athronwyr Natur?

Logisteg (ISTJ)

Dyma'r math rydyn ni'n ei ddarganfod fwyaf yn y dorf. Maent yn cyfateb i 13% o'r boblogaeth. Maent yn egwyddorol, yn ymarferol ac yn ymroddedig i'w gwaith. Maent yn hanfodol i deuluoedd, busnesau. Ymhellach,hoffi cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd ac ymfalchïo yn y gwaith y maent yn ei wneud.

Eiriolwr (ISFJ)

Mae nodweddion y math hwn yn herio eu nodweddion unigol. Mae ganddyn nhw sgiliau dadansoddi ardderchog ac maen nhw'n gallu datblygu perthynas wych gyda phobl. Maen nhw'n feirniadol iawn, ond maen nhw hefyd yn barod i dderbyn newid a syniadau newydd.

Gweld hefyd: Bod yn amddiffynnol: sut i'w ddeall mewn seicdreiddiad

Gweithredol (ESTJ)

Mae pobl weithredol yn cynrychioli traddodiad a threfn. Defnyddiant eu dealltwriaeth o'r hyn sy'n dda, yn anghywir ac yn gymdeithasol dderbyniol i ddod â theuluoedd a chymunedau at ei gilydd. Cânt eu gwerthfawrogi am eu gonestrwydd, eu hymroddiad a'u hurddas. Yn ogystal, maent yn gynghorwyr a mentoriaid gwych ac yn hapus i arwain.

Conswl (ESFJ)

Mae'r bobl hyn yn boblogaidd iawn. Ac maent yn cyfrif am 12% o'r boblogaeth. Nhw yw'r cheerleaders mewn ysgolion, nhw yw'r rhai sy'n gosod ffasiwn, a nhw yw canolbwynt y sylw. Ar ôl ysgol, maent yn parhau i gefnogi eu ffrindiau ac yn trefnu cynulliadau cymdeithasol ac yn ymdrechu am hapusrwydd pawb.

Virtuoso (ISTP)

Maen nhw wrth eu bodd yn archwilio'r byd gyda'u dwylo a'u llygaid. Felly, maen nhw'n cyffwrdd ac yn archwilio'r byd o'u cwmpas gyda rhesymeg dawel a chwilfrydedd ffraeth. Maent yn wneuthurwyr naturiol ac o brosiect i brosiect yn adeiladu'r hyn sy'n ddefnyddiol a'r hyn sy'n arwynebol ar gyfer hwyl. Fel arfer y peirianwyr amecaneg.

Adventurer (ISFP)

Dyma'r artistiaid. Nid yn unig artistiaid sy'n paentio, ond y rhai sy'n caru estheteg, dylunio . Maent wrth eu bodd yn newid disgwyliadau traddodiadol sefydledig gydag arbrofion mewn harddwch ac ymddygiad.

Entrepreneur (ESTP)

Dyma'r math i effeithio ar y rhai o'u cwmpas. Maen nhw bob amser mewn partïon ac mewn grwpiau mawr. Maen nhw bob amser yn chwerthin ac mae ganddyn nhw hiwmor brusg, gwladaidd a chariad i fod yn ganolbwynt sylw. Nhw sy'n gwirfoddoli i fynd ar y llwyfan, wyddoch chi? Gan gynnwys, nid ydynt yn hoffi unrhyw bwnc tynnu allan a byd-eang iawn. Maen nhw'n hoff iawn o sgyrsiau egniol a deallus.

Diddanwr (ESFP)

Wyt ti'n nabod y person yna sydd wastad yn canu ac yn dawnsio allan o unman? Felly mae'n debyg bod gan y math hwn o bobl y bersonoliaeth honno. Maent yn hynod gyffrous ac eisiau i bawb fod mor gyffrous ag y maent. Felly, maent yn hynod hael ac yn ceisio annog pawb.

Yn ogystal, maent yn sylwgar iawn ac yn sensitif i emosiynau pobl eraill. Fodd bynnag, pan fyddant yn ymwneud â phroblemau, mae'n well ganddynt eu hanwybyddu ac osgoi gwrthdaro. Maen nhw fel arfer yn ddramatig ac yn angerddol.

Gweld hefyd: Gadael mynd: 25 ymadrodd am ollwng gafael ar bobl a phethau

Casgliad

Mae hunanwybodaeth yn daith y mae angen i ni ei chymryd i ddod yn well pobl. Felly, gwelsom fod prawf MBTI yn arf gwych i'n helpu yn hyn o beth

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.