Beth yw sadomasochism mewn Seicoleg?

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae siâp cymhleth y meddwl dynol yn ein gwneud yn unigryw mewn sawl ffordd, gan gynnwys rhywioldeb. Nid oes unrhyw ffordd unionlin o gael pleser ac mae'r rhan fwyaf ohonom yn archwilio gwahanol ddulliau o fynd ati. Felly, gan fynd ymlaen â'r sbardun hwnnw, gadewch i ni ddeall beth yw sadomasochism a sut mae'n datblygu mewn perthnasoedd.

Beth yw sadomasochism?

Mae sadomasochism yn ymwneud â mynd ar drywydd pleser trwy boen mewn consensws rhwng dau neu fwy o bobl. Gair portmanteau ydyw, hynny yw, cyfuniad o’r termau:

 • Masochiaeth – sy’n golygu pleser wrth deimlo poen.
 • Sadistiaeth – pleser mewn achos poen.

Felly, er mwyn deall beth yw sadomasochism, mae angen i ni sylweddoli nad yw bob amser yn ymwneud yn uniongyrchol â rhyw ei hun. Wedi'r cyfan, os nad yw hyn yn hanfodol ar gyfer boddhad, ysgogiad rhywiol neu'n achosi trawma, nid yw'n cael ei ystyried yn broblem.

Wrth fynd ymhellach, nid oes unrhyw berson sadomasochistaidd, oherwydd ni allwch fod yn sadistaidd a masochistaidd ar yr un pryd. amser. Naill ai rydych yn cymryd rôl ymostyngol neu ormeswr yn y berthynas hon â'u “swyddogaethau” priodol wrth geisio pleser.

Gweld hefyd: Amseroedd Hylif i Bauman: deall yr ystyr

Felly, pan fydd sadist a masochist yn cytuno, mae'r berthynas yn cymryd cymeriad sadomasochistaidd. Dros amser, mae'r acronym BDSM, sy'n golygu:

 • B ondage;
 • Disgyblaeth;
 • Dominiad;
 • Cyflwyno;
 • Sadistiaeth;
 • a Masochiaeth

Daeth i gynrychioli’r arferion hyn. Yn hyn o beth, wrth gyfeirio at beth yw sadomasochism, anelwch at y berthynas i gael gwell dealltwriaeth, gan fynd y tu hwnt i'r person.

Tarddiad y term

Wrth geisio deall beth yw sadomasochism, mae'n bwysig edrych i'r gorffennol, tarddiad y gair. Felly, yn fyr, mae'r term yn deillio o'r uno enwau rhwng y Marquis de Sade a Leopold van Sacher-Masoch.

O ran y cyntaf, roedd yr Marquis de Sade yn awdur adnabyddus o'r 18fed ganrif. . Gwnaeth Sade weithiau pryfoclyd a chynnwys anweddus, gan gynnwys yr hyn sy'n siarad amdano'i hun. Mae'n ymddangos nad oedd yn arbed unrhyw fanylion a bob amser yn disgrifio gweithredoedd rhywiol creulon, gan arwain at y term “tristaidd” .

Yn ei dro, roedd Sacher-Masoch, awdur arall, yn defnyddio gwyrdroi tebyg i gweithio eich testunau. Yn yr achos hwn, cyfeiriodd ei ymdrechion tuag at weithio ar yr hyn a fyddai'n cael ei alw'n ddiweddarach yn “fasochaeth” ac roedd yn fedrus mewn arferion o'r fath yn ei fywyd personol.

Nodweddion y sadomasochist

Astudio mwy am yr hyn yw sadomasochism yn cael ei sylweddoli nad yw'r ymddygiad yn cael ei amlygu mewn ffordd llinol. Yn hyn o beth, gall pobl ymateb mewn gwahanol raddau a ffyrdd mewn perthynas â'r un nodwedd. Serch hynny, maent yn ufuddhau i safon sy'n eu cymhwyso o fewn yr un cilfach, megis:

Gwrthblaid

Mewn perthynas sadomasochistaiddbydd newid rôl bob amser. Yn hyn o beth, bydd un bob amser yn fwy blaenllaw a rheolaethol, tra bydd gan y llall gyfranogiad ymostyngol . Yn unol â hynny, bydd y ddau mewn sefyllfa dda iawn yn yr hyn y maent wedi'i ddewis.

Cywilydd

Bydd cywilydd yn ystod y berthynas yn un o'r pontydd sy'n cysylltu partneriaid wrth chwilio am rywbeth tebyg. Tra bod un yn gofalu am frifo'r llall, mae'r olaf yn ildio i fath o artaith sy'n achosi cyffro iddo. I'r rhai nad ydynt yn fedrus yn yr arfer, gall fod yn rhyfedd, er bod y math hwn o berthynas yn gyffredin i'r rhai sy'n ei hoffi.

Gwrthrychau a gemau

Un o'r ffyrdd o gynyddu a mwyhau'r pleser yma yw gwneud defnydd ohono o wrthrychau a gemau rhywiol a goruchafiaeth. Yn hyn o beth, mae'r defnydd o wrthrychau fel:

 • gefynnau;
 • gags;
 • cadwyni;
 • chwip;
 • gwregysau;
 • canhwyllau;
 • gwisgoedd;
 • a phwysau amrywiol.

O ran y gemau, mae hynny'n dibynnu ar ddychymyg mae pob cyfranogwr yn dwyn allan ymostyngiad y foment. Felly, mae'n bosibl defnyddio'r hyn sydd orau i'r person.

Gweld hefyd: Breuddwydio Rhoi Genedigaeth: beth mae'n ei olygu

Rheolau

Er mwyn deall yn iawn beth yw sadomasochism, mae angen gwybod y rheolau y cytunwyd arnynt rhwng y partïon. Er bod cywilydd cydsyniol yn digwydd, mae sefydlu paramedrau ar gyfer yr arfer hwn yn atal rhywun rhag teimlo'n niweidiol israddol yno . Yn ogystal â'r rheolau, mae codau fel ffordd o ddianc rhag rhywbeth sy'n brifo neu na wnaeth

Cymaint fel ei bod yn gyffredin adeiladu contract i gryfhau caniatadau sy'n iach ar y pryd. Yn y modd hwn, gallant gryfhau pileri megis pwyll, diogelwch a chonsensws yn y dewis o gemau. Felly, mae'r terfynau, atodlenni, dillad a hyd yn oed y gwrthrychau i'w defnyddio eisoes wedi'u llunio.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch hefyd: Beth yw Seicdreiddiad? Canllaw Sylfaenol

Ynghylch y cod, mae'n gyfrinair sydd ei angen i roi'r rhybudd pan fydd yn rhaid gorffen popeth, rhaid i'r gweithgareddau ddod i ben ar unwaith a bydd y niwsans yn dod i ben. Felly, mae cytundeb bob amser.

Gwybodaeth

Wrth ddarganfod beth yw sadomasochism, mae'r rhai sy'n ei ymarfer yn gwybod bod angen gwneud BDSM yn gyfrifol. Mae gofal yn angenrheidiol fel nad yw trawma, clwyfau neu hyd yn oed y risg o farwolaeth yn cael eu creu . Oherwydd hyn, mae angen i'r rhai sy'n cychwyn gael llawer o wybodaeth o lyfrau, gwefannau a darlithoedd fel eu bod yn barod. Wedi'r cyfan, bydd y math hwn o ystum wrth chwilio am wybodaeth berthnasol yn caniatáu i'r arfer fod yn iach. Er enghraifft, gydag amser i astudio, byddwch yn deall yn well peidio â gadael marciau, clwyfau neu glymau na all y person arall eu tynnu ar ei ben ei hun. Heb sôn y byddwch chi'n gwybod y mannau sy'n cael eu gwahardd rhag cael eu taro, fel y pen, cefn y gwddf, cefn y pengliniau... ayb.

Rhyddhad

Am amser hircyfeiriwyd ystyr sadomasochiaeth at wyrdroi meddyliol yn yr unigolyn. Fodd bynnag, fe wnaeth Sefydliad Iechyd y Byd yn 2019 ddileu sadomasochism o ddosbarthu diagnosis seiciatrig trwy ICD-11. Yn hyn o beth, mae'n cynnig nad yw ymddygiad sy'n cael ei ddosbarthu ynddo fel un cydsyniol, heb niwed i unrhyw ran, yn gyfystyr â phroblem.

Mae'r ICD-11 newydd yn nodi bod sadomasochism yn rhan o gyffro rhywiol, gan ei fod yn amrywiad arno . Ac mae’n ymddygiad personol a phreifat nad yw’n cael unrhyw effaith ar berthnasedd iechyd y cyhoedd . At hynny, ni all diagnosis seiciatrig nodi a gwahaniaethu rhwng ymarferwyr a ffetiswyr yn y grŵp hwn.

Enghreifftiau

Mae rhai enghreifftiau cyffredin iawn o ba sefyllfaoedd sy'n ymwneud â sadomasochism. Gadewch i ni ddechrau trwy:

Chwarae'r gyrrwr

Mae'r ymostyngwr yn cymryd y rôl hon, gan wisgo iwnifform ac ufuddhau i rai rheolau. Er enghraifft, peidio ag edrych ar wyneb y dominydd neu siarad heb gael eich galw allan o dan gosb cosb.

Mymïo

Bod hyd yn oed yn fwy “clasurol”, mae'n ymwneud â llonyddu'r ymostyngwr yn llwyr defnyddio'r deunyddiau mwyaf amrywiol . Er enghraifft, llinynnau, crys y tu allan, tâp gludiog a phapur ffilm, gan ei adael wedi'i selio. Mae rhagofal i beidio â selio'r geg a'r trwyn, yn ogystal â chylchrediad y person sydd wedi'i lapio.

Mae addoli ar y traed

Podoffilia yn gyffredin yn ymarferol ac mae'r traed yn cael sylw.yn enwedig yn ystod rhyw. Felly, mae'r ymostyngwr yn cyfeirio ac yn addoli uchafswm at draed y partner, gan ei fod yn droednoeth neu gyda rhai esgidiau. Mae hyn yn digwydd yn arbennig pan fydd y llall yn gwisgo esgidiau neu esgidiau lledr gyda sodlau stiletto.

Cloi mewn cwpwrdd neu gawell

Fel cornel disgyblaeth plant, mae'r gosb hon yn digwydd dro ar ôl tro yn ystod ymarfer. Gall yr ymostyngol gael ei ddal mewn cawell neu gwpwrdd wrth i'r gêm rywiol ddatblygu. Mae llawer o siopau rhyw yn gwerthu adrannau penodol yn union ar gyfer yr awydd hwn.

Syniadau terfynol ar beth yw sadomasochism

Gan wybod yn well beth yw sadomasochism, deallwch y gall fod yn fuddiol os caiff ei addasu'n iawn . Rydym yn cyffwrdd â'r pwynt hwn oherwydd bod llawer o bobl â diddordeb yn y pen draw yn llethu'r syniad hwn allan o gywilydd neu ofn cael eu hystyried. Felly, deallwch fod ymarfer eich iechyd yn rhywiol heb risgiau yn cyfrannu at eich gwelliant personol.

Fodd bynnag, mae angen cymryd y rhagofalon angenrheidiol fel nad yw hyn yn dod yn sesiwn artaith. Mae angen i'r bobl dan sylw gyfyngu ar y weithred, dewis yn dda beth ellir ei wneud a chael cyfrinair diogelwch. Yr eiliad y bydd unrhyw weithgaredd yn eich datgelu ac yn eich peryglu'n negyddol, rhaid ei atal ar unwaith.

Ffordd arall i chi ddatblygu mewn ffordd sylweddol yw trwy ein cwrs ar-lein mewn Seicdreiddiad Clinigol. trwyohono, gallwch chi fwydo'ch hunan-wybodaeth, gan ddod yn gliriach am eich terfynau a chwmpas eich potensial ar gyfer newid. Yn ogystal â deall yn well beth yw sadomasochism, byddwch yn gallu diffinio cysyniadau eraill mwy cymhleth a bob dydd eich pen eich hun .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru yn y Seicdreiddiad Cwrs .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.