Beth yw Seicoleg Ddifodol

George Alvarez 28-10-2023
George Alvarez

Mae'r Seicoleg Ddifodol yn deall bod y person yn fod yn y byd. Mewn geiriau eraill, nid yw'r unigolyn yn cael ei wahanu oddi wrth y byd y mae'n byw ynddo, ond yn integredig. Oeddech chi'n chwilfrydig i wybod mwy am y pwnc hwn? Felly, daliwch ati i ddarllen ein post ac, ar y diwedd, mae gennym ni wahoddiad arbennig i chi!

Tarddiad seicoleg ddirfodol

Ymddangosodd seicoleg dirfodol yn Ewrop, cyn y Ail Ryfel Byd. Awduron a seiciatryddion o’r Swistir Medard Boss a Ludwig Binswanger oedd y cyntaf i ddefnyddio seicoleg ddirfodol yn eu gweithiau. Gyda llaw, roedd damcaniaethau Martin Heidegger yn dylanwadu'n drwm ar y ddau.

Crëodd Boss a Binswanger ffurf newydd ar seicoleg. Ar gyfer hyn, fe ddechreuon nhw o sawl beirniadaeth o'r systemau oedd ganddyn nhw ar y pryd. Credai un ohonynt fod seicoleg yn gwrthwynebu defnydd y gwyddorau naturiol o'r cysyniad o achosiaeth. Ar ben hynny, yn eu barn nhw, mae seicoleg dirfodol hefyd yn gwadu penderfyniaeth a phositifiaeth.

Ludwig Binswanger

Mae'n werth nodi bod Binswanger wedi astudio gyda thad seicdreiddiad, Sigmund Freud. Bu y ddau ysgolhaig yn gyfeillion da am amser maith. Yn ogystal, roedd gan y seiciatrydd o'r Swistir gyfeillgarwch mawr â Carl Jung, a greodd seicoleg ddadansoddol.

Pwynt arall i'w gymryd i ystyriaeth yw bod Binswanger yn un o'r arloeswyr i gymhwyso ffenomenoleg mewn seiciatreg. Iddo ef, y dadansoddiadMae dirfodol yn ymwneud ag arsylwi bywyd dynol a'i nod yw ail-wneud y byd mewnol o brofiad.

Medard Boss

Hyfforddodd Boss mewn meddygaeth ac roedd yn glaf i Freud. Ar ben hynny, bu'n gynorthwyydd i Eugen Bleuler. Astudiodd y Swistir seicdreiddiad yn yr Almaen a Llundain, gyda nifer o seicdreiddiadau, yn eu plith Ernest Jones a Karen Horney.

Yn ei gwricwlwm, bu'n gweithio gyda chrëwr damcaniaeth gyfannol yr organeb, Kurt Goldstein. Gyda llaw, ym 1946, daeth Boss yn ffrindiau â Heidegger, lle cadwodd mewn cysylltiad a dechreuodd ymddiddori yn ei athroniaeth.

Seicoleg Ffenomenolegol Ddifodol

Mae seicotherapi dirfodol yn defnyddio ffenomenoleg fel dull astudio a yn anelu at siarad am brofiad uniongyrchol, heb fod angen ei ddamcaniaethu. Yn ôl Medard Boss a Ludwig Binswanger, i wybod mwy am fodolaeth ddynol nid oes angen defnyddio dulliau'r gwyddorau naturiol.

Eglura'r awduron fod angen ei dull ei hun ar y math hwn o seicoleg. Yn ogystal, mae hefyd yn defnyddio cysyniadau o'r fath:

  • bod-yn-y-byd;
  • dod-i-fod;
  • rhyddid;
  • bodolaeth;
  • cyfrifoldeb;
  • gofodoldeb;
  • amseroldeb;
  • ymhlith eraill.

Seicoleg Ddyneiddiol Ddifodol

<​​0>Nid oes unrhyw wadu pwysigrwydd seicoleg dirfodola sut y dylanwadodd ar seicolegau eraill. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, mae'renillodd dirfodolaeth fwy o le, wrth i lawer o weithiau ar y pwnc gael eu cyhoeddi. Yn ogystal, enillodd y ddamcaniaeth gryfder oherwydd adferiad y cysyniadau o unigoliaeth a rhyddid.

Am y rheswm hwn, byddwn yn siarad mwy am Seicoleg Ddyneiddiol Ddifodol . Cafodd ei ddylanwadu'n fawr gan seicoleg dirfodol, wrth iddo ailafael yn rhai o'i gysyniadau a rhai o'i ddamcaniaethau.

Dyneiddiaeth

Yn y ddamcaniaeth hon, gwelir y person yn ei gyfanrwydd, ei feddwl, ei corff, eich ysbryd a'ch emosiynau yn cael eu hintegreiddio. Yn ogystal, mae pobl yn weithgar ac yn gallu datblygu eu hunain i geisio eu cyflawniad eu hunain.

Mae dyneiddiaeth yn dal i siarad am ddull therapiwtig nad yw'n cyfarwyddo ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Wel, mae'n cymryd fel man cychwyn bod gan bob un gyfrifoldeb dros gynnal ei driniaeth ei hun.

Mae'r dull hwn yn fwy optimistaidd, gan ei fod yn dweud y gall pob unigolyn fod yn berson gwell bob dydd. Yn olaf, gall pawb gael eu “hunan delfrydol” a chael rheolaeth dros y broses hon.

Gweld hefyd: Anthropoffobia: ofn pobl neu gymdeithas

Darganfod mwy…

Crëwyd seicoleg ddirfodol ddyneiddiol gan Abraham Maslow, ond mae’r Helpodd y seicolegydd Americanaidd Carl Rogers lawer ar gyfer y ddamcaniaeth hon. Disgrifiodd bum nodwedd person swyddogaethol. Hynny yw, iddo ef, dyma'r bersonoliaeth ddelfrydol y dylai pawb ei chael.

Yn ôl Rogers, yn dilyn yr ymddygiadau hyn, bydd y person yn gallu bod yn berson bodlon.Yn ogystal, mae’n dweud y bydd y person yn “bod swyddogaethol” fel hyn. Felly, gadewch i ni weld pob un ohonynt:

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

1. Profiadau newydd

Dylai pobl fyw pob profiad a derbyn yr emosiynau a ddaw yn ei sgil. Ni ddylent wadu teimladau negyddol, ond gweithio gyda hwy.

2. Bywyd dirfodol

Rhaid rhoi ystyr i'n bodolaeth a byw yn y presennol, heb fethu ag ystyried y gorffennol a'r dyfodol. Yn wir, rhaid dysgu drwy'r amser.

Darllenwch Hefyd: Tri chlwyf narsisaidd Freud

3 . Ymddiried yn eich teimladau

Mae'n bwysig bod yn hyderus gyda'ch teimladau. Wel, mae pobl sydd â'r hyder hwn yn rhoi pwys ar allu gwneud y dewisiadau cywir.

4. Creadigrwydd

Mae'r pwnc hwn yn ymwneud ag addasu i sefyllfaoedd anffafriol yr ydym bron bob amser yn mynd drwyddynt. Gyda llaw, y bobl greadigol sydd bob amser yn chwilio am arloesedd i ddod allan o argyfwng.

5. Rhyddid

Yn olaf, mae person bodlon bob amser eisiau cael mwy o brofiadau newydd. Maen nhw eisiau byw eu rhyddid a gwneud yr hyn maen nhw ei eisiau.

Ydych chi'n mwynhau ein post? Felly rhowch eich barn isod. Hefyd, daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy amdano.

Therapi dirfodol

I ddysgu mwy am y ymagwedd dirfodol at seicoleg ,byddwn yn gweld sut mae therapi dirfodol yn gweithio. Yn gyntaf oll, yn y math hwn o driniaeth, mae'r bartneriaeth rhwng y seicolegydd a'r claf yn bwysig iawn.

Yn y therapi hwn, byddant yn gweithio gyda'i gilydd i ddarganfod beth yw cyfyng-gyngor y claf. Er mwyn i'r person allu cymryd perchnogaeth o'i broblemau a wynebu eu hanawsterau.

Felly, y person yw awdur ei hanes ac mae'n gwneud dewisiadau gyda mwy o gydwybod. Yn ogystal, mae'r therapi hwn yn eich helpu i ddelio mewn ffordd iachach â chanlyniadau eich penderfyniadau. Yn olaf, gwybod beth yw eich posibiliadau a'ch potensial, a gweithio oddi yno.

Gweithiodd rhai gwrthdaro ar

Mae therapi dirfodol yn seiliedig ar y syniad bod gan bobl wrthdaro dirfodol. Yn eu plith mae pedwar sy'n cael eu cydnabod fel rhai cynradd, fe welwn bob un ohonynt:

Rhyddid

Ar gyfer dirfodolaeth, rhyddid sydd â'r hanfod. Oherwydd, gan fod person yn fod rhydd, rhaid iddo ddewis cyfeiriad ei fywyd a byw gyda chanlyniadau'r dewis hwnnw.

Marw

Yn ôl y ddamcaniaeth, marwolaeth yw'r hyn sy'n pennu'r diwedd bodolaeth. Fodd bynnag, mae'n rhaid dod o hyd i gydbwysedd i wybod am y ffenomen hon heb gael ei dominyddu ganddo. Ar gyfer seicotherapi dirfodol, gall marwolaeth ein hysgogi i fwynhau bywyd.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

14>Unigrwydd

Unigrwydd ywrhywbeth sy'n rhan o fywyd, oherwydd ar ryw adeg mae'r person yn sylweddoli ei fod yn dibynnu arno i fyw ei freuddwydion yn unig. Er mor anodd yw gwybod am y teimlad hwn, mae angen gwybod bod pawb yn ceisio eu ffordd eu hunain i roi ystyr i fywyd.

Gweld hefyd: Carl Jung Books: Rhestr o'i Holl Lyfrau

Ystyr bywyd

Gallu deall mwy am bywyd, mae'r person yn ceisio gwneud synnwyr ohono. Felly, mae'r unigolyn yn ceisio ei gyflawniad ei hun fel bod ystyr bywyd yn gyfleus i'w weithredoedd.

A oeddech chi'n hoffi ein swydd? Felly rhowch eich barn isod. Hefyd, daliwch ati i ddarllen i gael gwybod am ein gwahoddiad.

Syniadau terfynol ar seicoleg ddirfodol

Fel y gwelwch yn ein post, fe wnaethom geisio esbonio'r maes cymhleth iawn hwn i chi. Yn ogystal â sut y daeth i'r amlwg, dylanwadodd ar seicolegau eraill a sut mae therapi dirfodol yn gweithio. Felly, rydym yn gobeithio bod y testun wedi egluro eich amheuon.

Yn olaf, un ffordd o ddysgu mwy am Seicoleg Ddifodol yw trwy gofrestru ar ein cwrs Seicdreiddiad. Gan eich bod 100% ar-lein, bydd gennych fynediad at gynnwys da yng nghysur eich cartref. Felly, peidiwch â cholli'r cyfle hwn a sicrhewch eich lle nawr!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.