Beth yw Therapi Teulu Systemig?

George Alvarez 18-09-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Yn yr erthygl heddiw, byddwn yn siarad ychydig am Therapi Teulu Systemig . Fel arfer byddwn yn siarad llawer am therapïau lle mae'r claf yn cael ei ddadansoddi ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, rhag ofn nad oeddech yn gwybod, mae hefyd yn bosibl gweithio gyda chyplau neu hyd yn oed deuluoedd cyfan. Mae'n gwneud synnwyr, gan mai teuluoedd cyfan yn aml sydd â phroblemau ac nid un person yn unig. Darganfyddwch sut mae hyn yn digwydd a gwahanol agweddau ar therapi teulu!

Therapi teulu a hanes

Cyn dweud wrthych beth yw Therapi Teulu Systemig , rydym yn ei chael yn ddiddorol cysyniadu sut daeth therapi teuluol yn berthnasol trwy gydol hanes. Nid oes rhaid i chi boeni na fyddwn yn cymryd gormod o amser yma, ond credwn ei bod yn bwysig dweud nad yw y teulu bob amser wedi cael cymaint o bwys wrth astudio ymddygiad dynol.

Yn wir, fe welwch fod y teulu wedi dod yn bwysig am resymau drwg. Gan fod y person sy'n mynd i therapi yn penderfynu ei wneud oherwydd bod ganddo broblem, mae'r broblem hon yn aml o fewn y teulu. Felly, er bod y broblem yn rhywbeth personol i lawer o bobl y gallai'r person ei datrys ar ei ben ei hun, i eraill roedd angen cymorth ar y teulu cyfan.

Freud, Seicdreiddiad a'r teulu

Sigmund Roedd Freud yn un o ysgolheigion ymddygiad dynol a oedd yn ymwneud â dylanwad y teulu oddyn. Fodd bynnag, er mwyn i chi gael syniad o faint o amser a gymerodd i hyn ddigwydd, dim ond ar ddechrau'r ddegawd ddiwethaf y rhyddhawyd y gwaith Freudaidd sy'n rhoi sylw i'r pwnc fwyaf!

Dychmygwch faint o bobl a theuluoedd y buont yn aros heb gefnogaeth hyd nes y rhyddhawyd “Darn o Ddadansoddiad Achos o Hysteria“, ym 1905 yn unig. Yn y gwaith hwn, mae tad Psycho-analysis yn cyflwyno ac yn trafod achos Dora. Gweler rhai manylion amdano isod.

Achos Dora neu Ida Bauer

Roedd Ida Bauer, sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel Dora, yn llanc 18 oed a gafodd ei drin gan Freud . Aethpwyd â hi at y seicdreiddiwr gan ei thad, a oedd yn pryderu am rywfaint o ymddygiad rhyfedd y ferch. Yn ôl ei thad, roedd y ferch yn llewygu'n aml ac wedi meddwl am gyflawni hunanladdiad.

Dros amser, sylwodd Freud fod Dora yn agos iawn at ei thad, dyn sâl y bu'n rhaid iddi ofalu amdano'n aml. Er na wnaeth ei rhieni gyd-dynnu, roedd y ddau yn byw gyda'i gilydd ac ar un adeg daeth yn gymdogion gyda chwpl. I Dora, dechreuodd ei thad gael carwriaeth gyda'r cymydog newydd, a gwnaeth ei chymydog gamau breision ymlaen arni.

O ystyried hyn oll, dosbarthodd Freud achos Dora fel hysteria. Iddo ef, roedd gan y ferch ifanc deimladau cariadus at ei thad, sydd i'r seicdreiddiwr yn naturiol mewn plant. Fodd bynnag, wrth iddynt dyfu i fyny, mae plant yn atal y teimlad hwn. Rhag ofnI Dora, daeth elfennau o fywyd teuluol â'r teimlad a oedd eisoes yn anymwybodol i'r wyneb eto, sy'n cael ei adlewyrchu yn ymddygiad hysterig y ferch.

Gweld hefyd: Teimladau Drysu: Adnabod a Mynegi Teimladau

Mae therapi teuluol yn “beth diweddar” <7

Cofiwn mai dim ond yn 1905 y cyhoeddwyd y gwaith hwn gan Freud, hynny yw, ar ddechrau'r ddegawd ddiwethaf. Fodd bynnag, hyd yn oed y tu allan i Seicdreiddiad, nid oedd thema therapi teuluol wedi cael ei thrafod yn fanwl eto. . Felly, mae popeth y byddwn yn ei weld am ddatblygiad yn digwydd yn ystod yr 20fed ganrif. Yn achos Therapi Teulu Systemig , yn benodol, dim ond ar ôl y flwyddyn 2000 y dechreuodd y pwnc ddod yn fwy enwog.

Dylanwad yr Ail Ryfel Byd ar broblemau teuluol

Gweler mewn perthynas â’r hyn a ddywedasom uchod, nad yw astudiaeth o ddeinameg teulu yn ymddangos yn yr ugeinfed ganrif ar hap. Cofiwch fod yr Ail Ryfel Byd yn wrthdaro milwrol a ddigwyddodd rhwng y blynyddoedd 1939 a 1945. Roedd y rhyfel hwn yn cynnwys nifer o wledydd ledled y byd yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Cyn bo hir, roedd hefyd yn cynnwys miliynau o deuluoedd.

Boed am resymau economaidd, trawma rhyfel neu ymwahaniad teuluol, teimlwyd effeithiau'r gwrthdaro gan y rhai a gymerodd ran yn weithredol a chan y rhai a oedd â chyflwr mwy ymylol. golwg ar y broblem.

Darllenwch Hefyd: Diwrnod Arbennig y Plant: Seicdreiddiad Melanie Klein

O'r eiliad honno ymlaen, ymddangosodd canolfannau triniaetha elwir yn gymunedau therapiwtig. Cynigiwyd y fenter hon gan Maxwell-Jones, a ategwyd gan yr holl astudiaethau a chynigion a oedd yn byrlymu ar y pryd. Felly, mae'n amlwg wrth i broblemau teuluol a gwrthdaro ddod i'r amlwg, dechreuodd mwy o bobl boeni am y pwnc.

Gweld hefyd: 25 Ffilm Fawr Mytholeg Roegaidd

Sgitsoffrenia: problem a dynnodd sylw at lawer o rai eraill

Yn ogystal â'r holl broblemau a gododd mewn teuluoedd o ganlyniad i'r Ail Ryfel Byd neu achosion o hysteria, tynnodd problem arall lawer o sylw at therapi teuluol yn yr 20fed ganrif. Dechreuodd achosion o sgitsoffrenia ennill mwy a mwy o enwogrwydd, hynny yw, salwch seiciatrig a nodweddir gan golli cysylltiad â realiti.

Fel y gellir dychmygu eisoes, effeithiau presenoldeb sgitsoffrenig person yn y teulu yn cael ei deimlo'n fawr gan bawb. Felly, ymddangosodd llawer o astudiaethau yn archwilio perthnasoedd teuluol â chleifion. Eisoes yn y 50au, astudiaethau ar bwysigrwydd y teulu wrth drin a chynnal patholegau meddwl.

O ganlyniad, roedd yna hefyd triniaethau i deuluoedd pobl niwrotig ac, yn olaf, teuluoedd heb batholegau difrifol. Fodd bynnag, nid yw hyd yn oed absenoldeb aelodau sâl o'r teulu yn awgrymu na all teulu gael problemau sy'n haeddu sylw a gofal therapydd. Dyma lle rydyn ni'n dechrau archwilio sut Mae Therapi Teulu Systemig yn gweithio.

Cysyniad Therapi Teulu Systemig

Beth yw rhywbeth “systemig”?

Daw’r term systemig o’r gair “system”. Gellir gweld system fel set o unrhyw beth. Gweler ein bod yn dosbarthu fel Cysawd yr Haul y cyrff nefol sydd o dan barth disgyrchiant yr Haul. Rydym yn galw'r system wrinol yn organau sy'n gyfrifol neu sy'n ymwneud â'r broses o ffurfio, dyddodi a dileu wrin. Felly, pan fyddwn yn sôn am rywbeth systemig, rydym yn cyfeirio at set o elfennau, beth bynnag y bônt.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

O ran Therapi Teulu Systemig, mae gennym therapi nad yw'n ymwneud ag unigolyn, ond system o unigolion. Credwn fod y cysyniad bellach wedi dod yn llawer cliriach. Gelwir therapi teulu systemig felly oherwydd bod cefnogwyr ymarfer therapiwtig yn ystyried y teulu yn system gytbwys.

Yn y cyd-destun teuluol hwn, y rheolau ar gyfer gweithrediad perthnasoedd sy'n cynnal cydbwysedd y cyfanwaith. Fodd bynnag, nid yw pawb yn dilyn yr agwedd hon ar therapi teuluol. Mae yna safbwyntiau sy'n wahanol. Rydym yn siarad ychydig amdanynt isod, pan fyddwn yn mynd at Therapi Teulu Seicdreiddiol.

Beth sy'n digwydd yn ystod sesiynau Therapi Teulu Systemig?

Yn gyffredinol, fel yMae Therapi Teulu Systemig yn ymwneud yn fawr â rheolau gweithrediad y system, felly mae'n pwysleisio newidiadau yn y system deuluol. Mae'r newidiadau hyn yn digwydd yn bennaf trwy ad-drefnu cyfathrebu rhwng aelodau'r teulu. Ar adeg y therapi, roedd pawb sy'n ymwneud â'r therapi yn ailedrych ar gytundebau, credoau a dynameg er mwyn trin y system yn ei chyfanrwydd.

Dychwelyd i Seicdreiddiad… Nid yw dulliau systemig a seicdreiddiol yr un peth

Ar y llaw arall, y gwahaniaeth rhwng Therapi Teulu Systemig a Therapi Teulu Seicdreiddiol ydyw yn y bôn yn yr amcanion. Er bod seicdreiddiad yn ymwneud llawer mwy ag elfennau pwysig ar gyfer yr argyfwng teuluol a gedwir yn anymwybodol o bob un, mae therapi systemig yn ymwneud â phroblemau dynameg.

Fodd bynnag, rhaid i chi gytuno y gallai'r ddau therapi weithio'n dda iawn gyda'i gilydd. Yn wir, nid chi yw'r unig un sy'n meddwl hynny. Mae llawer o therapyddion yn gweithio trwy fynegi'r gwahanol ddulliau i sicrhau canlyniad mwy effeithiol i'r teulu.

Sylwadau terfynol ar Therapi Teulu Systemig

Yn nhestun heddiw, byddwch yn dysgu am y datblygiadau a arweiniodd at ymhelaethu ar Therapi Teulu Systemig . Yn ogystal, gwelodd y gellir ei ddefnyddio ar y cyd â therapi gyda ffocws seicdreiddiol. Tra roedden ni'n siaraddim ond nawr, rydyn ni'n gwneud gwahoddiad. Darganfyddwch ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol 100% ar-lein! Yn ogystal ag archwilio therapi teulu, byddwch yn cael hyfforddiant ychwanegol a hunan-wybodaeth!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.