Blaengar: ystyr, cysyniad a chyfystyron

George Alvarez 02-08-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Ydych chi'n gwybod beth yw cynyddol ? Oherwydd er ein bod yn clywed y term hwn mewn rhai cyd-destunau, mae'r diffiniad yn gofyn am ddealltwriaeth well o darddiad a defnydd y gair. Felly, edrychwch ar ein post i ddysgu mwy am y pwnc hwn.

Dysgu mwy am ystyr blaengar

Fel hyn, byddwn yn deall yn well beth yw ystyr y gair blaengar. Felly, mae'r term yn gysylltiedig â set o syniadau moesegol, athronyddol ac economaidd. Mae'r meddyliau hyn yn seiliedig ar gynnydd mewn amrywiol feysydd ar gyfer gwella'r cyflwr dynol.

Ymhellach, ym myd gwleidyddiaeth, mae ystyr blaengar, yn ôl geiriadur ar-lein Dicio, yn gysylltiedig â mudiad yr asgell chwith. Ymhellach, mae blaengaredd yn hybu gwerthoedd megis cydraddoldeb a rhyddid , gan fod ganddo gysylltiad â'r Oleuedigaeth.

Cyfystyr â blaengar

Mae rhai geiriau yn gyfystyr â blaengar, megis:

 • arloesol;
 • vanguardist;
 • diwygiwr;
 • chwyldroadol;
 • uwch;
 • modern.

Y berthynas rhwng yr Oleuedigaeth a chynnydd

Yn yr ystyr hwn, yr Oleuedigaeth ac mae gan gynnydd lawer yn gyffredin. Mae hynny oherwydd bod y mudiad deallusol hwn o'r 18fed ganrif yn amddiffyn bod cynnydd yn sylfaenol i reswm dynol. Mae'n werth nodi mai athrawiaeth Gristnogol oedd yn tra-arglwyddiaethu ar Ewrop a'r byd i gyd yn ystod y cyfnod hwn.y Gorllewin.

Oherwydd hyn, seiliwyd syniadau'r Oleuedigaeth ar chwyldro athronyddol. Felly, teimlir effeithiau'r Oleuedigaeth hyd heddiw. Felly, rhai o'r newidiadau a ddigwyddodd oherwydd y symudiad hwn oedd:

 • diwedd y cyfundrefnau absoliwtaidd, hynny yw, y grym llwyr yn y frenhiniaeth;
 • ymddangosiad democratiaethau modern;
 • diwedd mercantiliaeth;
 • rheswm a gwyddoniaeth fel canolbwynt meddwl ac nid syniadau crefyddol bellach;
 • Cyflwr seciwlar.

Dylanwadodd positifiaeth hefyd ar gynnydd

Datblygwyd gan Auguste Comte yn y 19eg ganrif, roedd positifiaeth yn cael ei weld fel mabwysiad radical iawn o’r gwerthoedd a gynigiwyd gan yr Oleuedigaeth. Yn ogystal, mae positifiaeth yn esbonio bod gwyddoniaeth yn hanfodol ar gyfer cynnydd cymdeithasol. Gan mai dyma'r unig ffynhonnell o wybodaeth ddynol.

Gweld hefyd: Polyphemus: Stori Cyclops o Fytholeg Roegaidd

Fel hyn, creodd dilynwyr positifiaeth grefydd newydd hyd yn oed: crefydd dynolryw. Mewn gwirionedd, mae Eglwys Bositifaidd ym Mrasil hyd heddiw. Ychydig allan o chwilfrydedd, roedd yr arwyddair “Ordem e Progresso”, sydd wedi'i arysgrifio ar ein baner genedlaethol, wedi'i ddylanwadu gan bositifrwydd.

Felly, beth yw'r gwahaniaethau rhwng blaengaredd a cheidwadaeth?

Yn yr ystyr hwn, mae’r ddwy gainc yn wahanol iawn, mae gan un gymeriad mwy diwygiadol ac mae’r llall yn gwerthfawrogi’r traddodiadol. agwedd arallAgwedd sylfaenol iawn ar y gwrthwynebiad hwn yw bod y ddau eisiau llywio newidiadau cymdeithasol.

Tra bod blaengaredd yn credu mai rheswm yw hyn, mae ceidwadaeth yn credu mewn traddodiad a ffydd . Ymhellach, mae'r ddau yn anghytuno o ran pa mor gyflym y mae angen i newidiadau ddigwydd. Oherwydd, ar gyfer blaengarwyr, mae angen i'r newidiadau hyn fod yn ddwys ac yn gyflym. Felly, mae'n wahanol i geidwadwyr.

Wedi'r cyfan, ai blaengaredd ar y chwith neu ar y dde?

Oherwydd ei bod yn gysylltiedig yn agos â’r frwydr dros hawliau cymdeithasol o blaid lleiafrifoedd, mae blaengaredd yn fwy perthynol i’r chwith. Fodd bynnag, mae’n werth nodi, er bod ganddi lawer o debygrwydd, blaengaredd nid yw'n athrawiaeth asgell chwith.

Darllenwch Hefyd: Ymhlyg: ystyr yn y geiriadur ac mewn seicoleg

Mae hynny oherwydd y gellir mabwysiadu'r symudiad hwn mewn meysydd gwleidyddol eraill. Er enghraifft, gwleidyddiaeth ryddfrydol pan mae'n amlygu ei hun yn groes i leoliad awdurdodaidd trefn gymdeithasol draddodiadol.

Felly, beth mae'n ei olygu i fod yn berson blaengar?

Yn gyffredinol, mae person blaengar o blaid trawsnewidiadau gwleidyddol, diwygiadau cymdeithasol a chynnydd. Felly, mae'n berson sy'n amddiffyn cynnydd gwleidyddol a chymdeithasol.

Gyda llaw, mae pobl flaengar yn gysylltiedig â rhyw blaid wleidyddol. Gan fod yr unigolion hyn yn credu yn eu syniadau ac eisiau eu rhoi ar waith.Felly, fe'u gwelir fel cyfryngau newid.

Addysg flaengar: rhai damcaniaethau

Defnyddir y term cynnydd mewn gwahanol feysydd o'n cymdeithas, yn ogystal ag mewn addysg. Gwyddom fod addysgu yn brofiad pwysig iawn ar gyfer ein ffurfio dynol a dinasyddiaeth. Oherwydd hyn, mae nifer o dueddiadau addysgu ac un ohonynt yw addysg flaengar.

Felly, o fewn yr agwedd flaengar hon, mae tair rhan:

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Rhyddfrydol blaengar;
 • rhyddhau;
 • critigol- cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae gan bob un ei nodweddion ei hun a gwahanol. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae addysg flaengar yn dadansoddi'r cyd-destun cymdeithasol y mae'r myfyriwr wedi'i fewnosod ynddo. Gyda llaw, mae'r agwedd wleidyddol yn chwarae rhan wrth ffurfio myfyrwyr. Felly, Paulo Freire yw un o brif enwau syniadau o’r fath.

Gweld hefyd: Ymadroddion Seicoleg Cadarnhaol: 20 gorau

1 – Ysgol Lenyddol Flaengar

Mae’r ysgol hon yn credu mai rôl yr athro yw arwain y myfyriwr, heb orfodi syniadau. Yn ogystal, mae'n amddiffyn y trywydd meddwl y bydd y weithred hon, trwy ffurfio cydwybod wleidyddol mewn myfyrwyr, yn arwain at gyflawniad cymdeithasol.

2 – Liberating Progressive School <7

Mae’r un ysgol hon yn credu bod angen addysg lorweddol, lle mae gan yr athro a’r myfyriwr rôl sylfaenol yn y broses ddysgu.dysgu. Gyda llaw, yn ôl y syniad hwn, addysg yw'r unig ffordd i newid realiti cymdeithasol, a chymerir y cynnwys o fywydau beunyddiol myfyrwyr.

3 – Ysgol Flaengar Critigol-Gymdeithasol <7

Yn olaf, byddwn nawr yn siarad am yr ysgol feirniadol-gymdeithasol. Mae'r syniad hwn yn credu bod gan y gweithgor yr hawl i wybod. Oherwydd hyn, mae'r ysgol fel arf yn y frwydr yn erbyn gormes, yn ffordd i ffurfio'r dosbarth hwn mewn ffordd gymdeithasol a gwleidyddol.

Cynnydd mewn agweddau eraill o'n bywydau beunyddiol

Nid yw'n anodd iawn dod o hyd i agweddau ar gynnydd yn ein bywydau, wedi'r cyfan mae gennym y tymor hwn ar ein baner. Heblaw, dim ond heddiw y gallwn wneud cymaint o bethau trwy dechnoleg, roedd hynny oherwydd pobl flaengar a gredodd ac a betio ar eu syniadau .

Mae hynny oherwydd eu bod wedi amddiffyn y cynnydd technolegol a'r wyddoniaeth . Fodd bynnag, nid rhywbeth haniaethol yw cynnydd, gan ei fod yn bresennol yn ein bywydau beunyddiol. Felly, daethom â rhai ymadroddion ar y pwnc i fyfyrio'n well ar y term hwn. Felly, edrychwch isod!

“Mae cynnydd yn amhosibl heb newid. Felly, ni all y rhai na allant newid eu meddwl newid unrhyw beth.” (Awdur: George Bernard Shaw)

“Ni ddylai nod dadl neu ddadl fod yn fuddugoliaeth. Ond cynnydd.” (Awdur: Joseph Joubert)

“Nid yw cynnydd dyn yn ddim amgen na adarganfod yn raddol bod eich cwestiynau yn ddiystyr.” (Awdur: Antoine de Saint-Exupéry)

“Y rhan bwysicaf o gynnydd yw’r awydd i symud ymlaen.” (Awdur: Seneca)

“Mae cynnydd yn rhoi cymaint inni fel nad oes gennym ni ddim ar ôl i ofyn amdano, na’i ddymuno, na’i daflu.” (Awdur: Carlos Drummond de Andrade)

“Rhaid i’r bersonoliaeth greadigol feddwl a barnu drosto’i hun. Oherwydd bod cynnydd moesol cymdeithas yn dibynnu'n llwyr ar ei hannibyniaeth." (Awdur: Albert Einstein)

“Nid yw cynnydd yn ddim mwy na datblygu trefn.” (Awdur: Auguste Comte)

“Os ydyn ni am symud ymlaen, rhaid i ni beidio ag ailadrodd hanes. Ond i wneud stori newydd.” (Awdur: Mahatma Gandhi)

Ystyriaethau terfynol ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn flaengar

I ddeall mwy am y term blaengar , dewch i adnabod ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol. Mae ein dosbarthiadau ar-lein a gyda'r athrawon gorau ar y farchnad. Gyda llaw, bydd gennych fynediad at gynnwys gwych a fydd yn eich helpu i fynd ar eich taith newydd o hunan-wybodaeth. Felly cofrestrwch nawr a chychwyn arni heddiw!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.