Blêr: ystyr a seicoleg blêr

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Efallai eich bod chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod eisoes wedi cyflawni tasg na chafodd ei chwblhau fel y dylai fod. Mae diffyg sylw yn rhywbeth cyffredin iawn ym mywydau beunyddiol pobl a gall ein niweidio'n fawr. Er mwyn deall beth sy'n effeithio ar ein pwyll, byddwn yn deall yn well ystyr sloppiness a Seicoleg llithrigrwydd.

Beth yw llithrigrwydd?

Slopity yw pan fydd person yn methu â bod yn sylwgar i rywbeth neu rywun . Nid yw unigolyn di-flewyn ar dafod yn dangos ymrwymiad i'r agweddau a'r cyfrifoldebau sydd ganddo. Felly, nid yw'r canlyniad terfynol yn dod allan yn ôl y disgwyl a gall hyd yn oed achosi niwed iddo ef neu bobl sy'n agos ato.

Enghraifft gyffredin iawn o berson di-flewyn ar dafod yw myfyriwr sy'n methu yn yr ysgol. Mae'r ffordd y mae myfyriwr yn astudio ac yn dysgu yn dylanwadu'n uniongyrchol ar eu datblygiad academaidd. Oherwydd diffyg sylw neu ymroddiad i astudiaethau, nid yw'r unigolyn hwn wedi dysgu fel y dylai.

Gall diffyg sêl ddigwydd naill ai oherwydd arferion neu ddylanwadau allanol. Er enghraifft, mae amgylchedd gwenwynig ar gyfer cynhyrchiant yn effeithio ar grynodiad person. Fodd bynnag, gall yr unigolyn ei hun ddangos hen arferion nad ydynt o fudd i'w drefn, megis diogi.

Pam ydym ni'n flêr?

Yn ôl Seicoleg, mae'r cysyniad o esgeulustod mewn person yn cyfateb i ddiffyg paratoi neu ddiffyg diddordeb. Efallai diffyg sylw'r unigolynyn symptom o'ch diffyg diddordeb mewn gweithred arbennig . Mewn geiriau eraill, efallai y bydd y person eisiau bod yn rhywle arall neu beidio â gwneud y dasg honno.

Yn sicr, rydych chi wedi bod mewn sefyllfa lle nad oeddech chi eisiau gwneud eich rhwymedigaethau. Serch hynny, roeddech chi'n gwybod eich cyfrifoldeb ac fe wnaethoch chi'ch tasg fel y gallech chi. Fodd bynnag, a ydych chi erioed wedi cael y teimlad y gallai'r canlyniadau fod yn llawer gwell nag yr oeddent?

Felly, yn ôl Seicoleg, mae'r cyfystyr o flêr yn dangos diffyg dewrder mewn unigolyn. Gyda'r diffyg cryfder hwn, mae gan berson lawer o anawsterau i wella ei berfformiad. Nesaf byddwn yn dangos i chi rai nodweddion y person slovenly.

Nodweddion y person slovenly

O hyn ymlaen rydym am egluro bod angen deall person slovenly i esbonio'r ymddygiad hwn. Fodd bynnag, mae'n anodd peidio â sylwi ar y difrod y mae esgeulustod yn ei achosi iddi hi ac i'r rhai sy'n agos ati. Gallwch adnabod slob oherwydd y nodweddion canlynol:

Diffyg gofal

Mae unigolyn slob yn cael trafferth dangos cymhwysedd oherwydd nad yw mor ofalus . Nid ei fod yn berson â bwriadau drwg, ond nid yw'n dangos yr ymrwymiad angenrheidiol i'w gyfrifoldebau.

Diogi

Cyfystyr adnabyddus am flêr yn y grŵp hwn yw diogi. ar wahân i beidiodangos cymaint o ymrwymiad i'r hyn y mae'n ei wneud, bydd person yn osgoi ei ddyletswyddau. Mae'n sicr yn arwydd nad yw'r person diofal yn fodlon cyflawni ei rwymedigaethau.

Difaterwch

Yn olaf, soniwn am ddifaterwch fel un o nodweddion rhywun diofal. Mae diffyg diddordeb mawr ar ran yr unigolyn wrth wneud ei dasgau. Mewn geiriau eraill, nid yw'n teimlo unrhyw bleser yn yr hyn y mae'n ei wneud neu y dylai ei wneud.

Rôl salwch

Yn gyntaf oll rydym am ei gwneud yn glir bod sawl rheswm dros hynny. person i ddangos blêr. Hyd yn oed yn fwy felly pan fydd ganddi drefn brysur ac mae'n anodd bod yn fwy sylwgar i fanylion. Fodd bynnag, gall esgeulustod mewn perthynas â thasgau bob dydd fod yn arwydd o broblemau iechyd mwy difrifol.

Er enghraifft, mae pobl bryderus neu isel eu hysbryd yn wystlon i'w meddyliau a'u hemosiynau eu hunain. Hyd yn oed os ydynt yn llwyddo i gyflawni eu hymrwymiadau, mae'r bobl hyn yn dioddef yn fewnol. Felly mae'n anodd iddynt roi sylw i fanylion pan na allant deimlo heddwch mewnol pan fydd ei angen arnynt .

Yn yr achos hwn, mae angen i'r unigolion hyn ddarganfod achosion eu salwch a'u hanhwylderau . Nesaf, mae angen i chi ddeall sut mae'r drygau hyn yn effeithio ar eich trefn arferol a'ch gallu i fod yn gynhyrchiol. Bydd ceisio cymorth arbenigol gan therapydd yn eich helpu i nodi a brwydro yn erbyn sbardunau anghysur.

Peidiwch byth â gwneud popeth ar unwaith

Osrydych chi'n cyflawni sawl tasg ar unwaith, mae'n sicr na fydd y canlyniadau'n dod allan yn ôl y disgwyl. Wedi'r cyfan, mae eich sylw wedi'i rannu ac nid oes gennych unrhyw ffordd i roi sylw i'r manylion . Er mai jôc rhyngrwyd ydyw, yn ôl defnyddwyr y rhyngrwyd, “y gyfrinach i wneud gormod o bethau ar unwaith yw gwneud popeth yn wael”.

Darllenwch Hefyd: Masg La Casa de Papel: gwrogaeth i Dalí

Jôcs o'r neilltu , chi angen osgoi amldasgio er mwyn peidio â dangos sloppiness a blino hefyd. Hyd yn oed os oes gennych amserlen lawn, mae'n well gennych un dasg wedi'i gwneud yn dda na phum gweithgaredd wedi'u gwneud yn wael. A phwy a wyr, efallai na fyddwn yn gallu newid y realiti hwn gyda'r awgrymiadau canlynol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Sut i oresgyn blêr?

Mae hen arferion yn anodd eu goresgyn, ond gall person oresgyn llithrigrwydd gyda'r awgrymiadau canlynol:

Gweld hefyd: Ofn Marw: 6 Awgrym o Seicoleg

Sefydliad

Os oes gennych dasgau i'w gwneud, y cam cyntaf yw cynllunio eich Dydd. Trefnwch amserlenni, yr offer y bydd eu hangen arnoch a'r gefnogaeth, os teimlwch fod angen hynny. Er mwyn hwyluso eich tasgau byddwch yn arbed amser ac ymdrech wrth gynllunio ac yn rheoli eich amser yn well.

Osgoi gwrthdyniadau

Cadwch wedi'ch datgysylltu oddi wrth eich rhwydweithiau cymdeithasol, ffôn, gemau, sianeli ffilm neu unrhyw beth sy'n yn tynnu eich sylw. Pan fyddwn yn gwneud gweithgaredd llai pleserus mae'n hawsceisio gwrthdyniad i ohirio . Hefyd, os yn bosibl, cadwch eich lle yn dawel neu gwnewch yn glir eich bod yn brysur.

Gwobr

Yn sicr, rydych chi'n haeddu gwobrwyo eich hun am yr ymdrech rydych chi'n ei rhoi i'ch trefn arferol. Er mwyn aros yn llawn cymhelliant, crëwch system wobrwyo i chi'ch hun ei dilyn. Pryd bynnag y byddwch chi'n cyrraedd nod penodol, gallwch chi orffwys, prynu rhywbeth bach i chi'ch hun neu hyd yn oed fwyta'r hyn rydych chi ei eisiau .

Gweld hefyd: Byw ar ymddangosiad: beth ydyw, sut mae Seicoleg yn ei esbonio?

Ceisio cymorth

Os yw blêr yn eich rhwystro rhag gwneud hynny. eich bywyd llawer efallai ei bod hi'n bryd ichi geisio cymorth allanol. Peidiwch byth â theimlo ei bod yn anghywir cael problem nad ydych chi'n gwybod sut i ddelio â hi. Weithiau mae angen rhoi balchder neu gywilydd o'r neilltu a chyfaddef eich anawsterau, ond eich bod am eu goresgyn.

Gallwch chi neu rywun agos atoch chi chwilio am weithiwr proffesiynol, fel seicolegydd, seicdreiddiwr neu hyd yn oed seiciatrydd . Mae siarad â rhywun sy'n gallu deall ymddygiad rhywun yn aml yn fuddiol iawn. Ac efallai eich bod chi, yn ogystal â darganfod achosion eich diofalwch, hefyd yn darganfod sut i'w oresgyn gyda therapi .

Yn ogystal, pan fydd person yn gofalu am ei feddyliau a'i ddiofalwch. iechyd emosiynol mae hi'n tueddu i roi mwy o sylw i fanylion . Ceisiwch feddwl am y manteision a'r canlyniadau cadarnhaol a ddaw yn sgil y cyfarfod a'r hunan-wybodaeth hwn i'ch bywyd.

Meddyliau terfynol am flêr

Oherwydd blêr, mae llawernid yw pobl yn cymryd rolau neu swyddi gwych yn eu bywydau . Gan fod bod yn flêr hyd yn oed yn gwneud argraff wael, mae'n dod yn anodd i bobl ymddiried yn y blêr. Fodd bynnag, mae'n bosibl newid yr ymddygiad hwn gyda newid graddol yn eich ystum yn eich trefn arferol.

Bydd deall achosion y diofalwch hwn yn caniatáu bywyd mwy cytbwys a chyda phosibiliadau ar gyfer twf. Cofiwch mai dim ond pan fydd pob bricsen yn meddiannu ei lle priodol y mae caer yn gwrthsefyll. Mae manylion yn gwneud gwahaniaeth.

Gallwch ddysgu sut i ddelio'n well â sloppiness gyda'n cwrs Seicdreiddiad ar-lein. Yn ogystal â gwella eich hunanymwybyddiaeth, mae ein dosbarthiadau yn eich helpu i ddarganfod eich potensial llawn. Cysylltwch â'n tîm i ddarganfod sut i drawsnewid eich bywyd heb golli'r manylion sydd o bwys.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.