Bore da ysgogol: 30 ymadrodd i ddymuno diwrnod llawn cymhelliant

George Alvarez 16-07-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

mae tir canol. Naill ai rydych chi'n gwneud rhywbeth yn dda neu ddim." (Ayrton Senna)
 • “Breuddwydiwch fel petaech yn mynd i fyw am byth, byw fel petaech yn mynd i farw heddiw.” (James Dean)
 • “Mae’r rhai sy’n dweud na ellir gwneud rhywbeth fel arfer yn cael eu torri ar draws y rhai sy’n ei wneud.” (James Baldwin)
 • “Mae cofnodion yn cael eu gwneud i gael eu torri, waeth beth ydyn nhw. Gall unrhyw un ei wneud os ydyn nhw'n meddwl amdano.” (Michael Phelps)
 • Darllenwch Hefyd: Beth yw emosiwn o fewn Seicdreiddiad?

  Bore da Cymhelliant

  Chi yn unig sy'n gyfrifol am hapusrwydd eich diwrnod, mae o fewn chi. Felly, pan fyddwch chi'n codi, dywedwch eiriau da i chi'ch hun, byddwch yn ddiolchgar am ddiwrnod arall, a wynebwch unrhyw heriau. Sicrhewch eich bod yn cael “ bore da cymhelliant ” bob amser, felly byddwch yn dod o hyd i'ch ffordd.

  Credwch eich bod yn enillydd a chredwch fod pob diwrnod yn gyfle newydd i gyflawni eich pwrpas. I'ch helpu chi, mae'r erthygl hon yn dod â'r ymadroddion cymhellion enwocaf, wedi'u hysgrifennu gan bobl ddoeth a llwyddiannus, yn ariannol ac yn emosiynol.

  Mynegai Cynnwys

  • Bore da Cymhelliantna'ch amser, felly dechreuwch ei brisio a chodi tâl amdano.

   “Nid yr ewyllys i ennill sy'n bwysig - mae gan bawb. Yr ewyllys i baratoi i ennill sy’n cyfrif.” (Bear Bryant)

   Er mwyn ennill, nid yw eisiau yn unig yn ddigon. Rhaid i chi weithredu i gyrraedd y nod a dal i fod yn barod ar gyfer ei gyrraedd.

   “Gwnewch hi'n arferiad i ddweud rhywbeth caredig pan fyddwch chi'n dweud eich geiriau cyntaf yn y bore. Bydd hyn yn gosod eich ffram meddwl ac emosiynol ar gyfer y diwrnod cyfan.” (Norman Vincent Peale)

   Er enghraifft, pan fyddwch chi'n deffro, dywedwch pa mor brydferth ydych chi a pha mor hapus ydych chi am y diwrnod hwnnw. Bydd hyn yn cynhyrchu egni da, gan wneud i'ch corff cyfan adweithio, yn gorfforol neu'n feddyliol.

   Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

   Darllenwch hefyd: Beth yw dynameg teulu ar gyfer Seicdreiddiad?

   Gweld hefyd: Ystyr Arwynebedd

   “Os na ellwch wneud mân orchwylion eich dydd, beth ddaw i'r gorchwylion mawr?” (Bernardinho)

   A yw tasgau arferol, fel gwneud y gwely a golchi llestri, yn normal i chi? Os na, mae'n bosibl y byddwch yn cael anawsterau ar adegau pan fo bywyd yn ei gwneud yn ofynnol. Felly byddwch yn ddisgybledig a gwnewch hyd yn oed y tasgau symlaf, gyda disgyblaeth ac ymroddiad.

   “Nid oes gan unrhyw un a roddodd o'i orau edifeirwch.” (George Halas)tasgau?" (Bernardinho)

  • “Doedd neb a roddodd o’u gorau yn difaru.” (George Halas)Schumacher)

   Os oes siawns, cymerwch ef. Nid ydym yn sôn am freuddwydion anghyraeddadwy, am yr amhosibl. Ond, ydy, y rhai hynny lle mae o leiaf 0.01% o siawns o ddigwydd, ac yna mae'n rhaid i chi ddal gafael ar y 0.01% yna gyda'ch holl allu.

   “Mae'r amser bob amser yn iawn i wneud y peth iawn .” (Martin Luther King)byddwch yn clywed eich bod wedi gwneud eich gorau, ond ni weithiodd dim. Felly, os penderfynwch wneud rhywbeth, waeth pa mor syml ydyw, gwnewch eich gorau, dyma'r llwybr i lwyddiant.

   “Dim ond ymladdwr ydych chi sy'n gwybod sut i ymladd â chi'ch hun.” (Carlos Drummond de Andrade)

   Os byddwn yn caniatáu hynny, gall ein meddwl fod yn elyn gwaethaf inni. Felly, cadwch hi dan reolaeth a dysgwch i ddelio â'i theimladau, heb adael iddi eich trechu.

   Gweld hefyd: 50 Shades of Grey: Adolygiad ffilm

   “Mae'n anodd curo rhywun sydd byth yn rhoi'r ffidil yn y to.” (Babe Ruth)

   Pan fyddwch wedi ennill brwydr, os ydych yn dyfalbarhau ac yn optimistaidd, byddwch yn ei gweld fel gwers. Hynny yw, bydd yn dysgu o hynny ac yn barod i ennill y rhyfel.

   “Mae dyn hapus yn rhy fodlon ar y presennol i feddwl gormod am y dyfodol” (Albert Einstein)

   Byw am heddiw, teimlo'r foment, heb boeni a fydd yn digwydd eto ai peidio. Byddwch yn rhan ohono a byddwch yn ddiolchgar amdano.

   “Mae bywiogrwydd yn cael ei ddangos nid yn unig trwy ddyfalbarhad, ond gan y gallu i ddechrau drosodd.” (F. Scott Fitzgerald)

   Gwynebwch rwystrau wrth i wersi a ddysgwyd, nid fel edifeirwch, fel “na”. Nid yw pethau bob amser yn troi allan fel y mynnwn, ond rhaid i ni gael y nerth mewnol i geisio eto, gymaint o weithiau ag y byddo angen.

   “Peidiwch â barnu bob dydd wrth faint yr ydych yn ei fedi, ond erbyn. yr hadau rwyt ti'n eu hau.” (Robert Louis Stevenson)

   Yn sicr, rydych chi wedi clywed y dywediad: “Dyma chi'n plannu, dyma fedi”. Mae hyn yn bwysig iawn i'ch gweithredoedd. Os gwnewch dda, gydag ymroddiad a chariad, rydych chi'n hau fel y gallwch chi fedi'r ffrwythau yn y dyfodol. Gwna dda, a chei daioni, nid oes mwy o sicrwydd.

   “Heb uchelgais, nid oes dim yn dechrau. Heb waith, nid yw wedi'i orffen. Ni fydd y wobr yn cael ei phostio atoch yn unig. Mae'n rhaid i chi ei ennill." (Ralph Waldo Emerson)

   Yn gyntaf, gwyddoch fod uchelgais yn beth da a dylech ei gael, peidiwch â gadael i unrhyw gredoau cyfyngol ddweud wrthych fel arall. Felly, uchelgais yw eich parodrwydd i oresgyn heriau newydd, gwireddu breuddwydion, cyflawni eich dibenion.

   “Mae bywyd yn ymwneud â rhoi cynnig ar bethau i weld a ydyn nhw'n gweithio.” (Ray Bradbury)

   Yma rydyn ni'n siarad am fynd allan o'r parth cysurus. Os ydych chi'n parhau i wneud yr un pethau bob dydd, ni fyddwch chi'n gallu gwybod a fyddwch chi'n mwynhau bywyd y tu allan i'ch “swigen”.

   “Nid yw cyfnod anodd byth yn para, ond mae pobl yn gwneud hynny.” (Robert Schuller)eisiau newidiadau cadarnhaol o'ch cwmpas os nad ydych chi'ch hun yn gweithredu'n iawn. Och chi'ch hun y daw pob newid yn eich amgylchedd yn gyntaf.

   “Bore disglair, diolch. Y peth hanfodol yw byw.” (Carlos Drummond de Andrade)

   Dylai deffro a gweld yr haul yn gwenu eto gael ei weld fel cydfyw i fyw yn llawn.

   “Mae dyn yn llwyddiant os yw'n neidio allan o'r gwely yn y bore ac yn mynd i gysgu yn y nos, ac yn y cyfamser yn gwneud yr hyn y mae'n ei hoffi.” (Bob Dylan)pwy ydych chi, ble rydych chi neu beth rydych chi'n ei wneud sy'n eich gwneud chi'n hapus neu'n anhapus. Dyna beth rydych chi'n ei feddwl am y cyfan." (Dale Carnegie)

 • “I greu cymdeithas well, rhaid newid eich hun yn gyntaf. Dechreuwch o'r hyn sy'n bosibl i chi. Po ddyfnaf yw’r tywyllwch, y mwyaf y gallwch chi ddod yn haul a disgleirio’n llachar.” (Daisaku Ikeda)
 • “Bore disglair, diolch. Y peth hanfodol yw byw.” (Carlos Drummond de Andrade)
 • “Mae dyn yn llwyddiant os yw’n neidio o’r gwely yn y bore ac yn mynd i gysgu yn y nos, ac, yn y cyfamser, yn gwneud yr hyn y mae’n ei hoffi.” (Bob Dylan)genedigaeth: diffiniad, symptomau, triniaeth

  “Mae'r rhai sy'n dweud na ellir gwneud rhywbeth fel arfer yn cael eu torri ar draws y rhai sy'n ei wneud.” (James Baldwin)

  Tra eich bod yn pendroni a allwch chi wneud rhywbeth penodol ai peidio, mae rhywun arall eisoes yn ei wneud. Felly, peidiwch â meddwl gormod, oherwydd ni fydd y byd yn aros amdanoch chi, rhaid i chi weithredu nawr.

  “Gwneir cofnodion i gael eu torri, waeth beth ydynt. Gall unrhyw un ei wneud os ydyn nhw'n meddwl amdano.” (Michael Phelps)

  Cofiwch fod 0.01%? Felly, mae'n bodoli ac mae yno i'w orchfygu. Os ydych chi'n benderfynol, ymladdwch am hynny, byddwch yn ei gyflawni.

  Felly, os ydych chi'n gwybod mwy o ymadroddion ysbrydoledig i gael bore da cymhelliant , gadewch eich sylwadau isod. Hefyd, os oeddech chi'n hoffi'r cynnwys hwn, hoffwch ef a'i rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Felly, bydd yn ein hannog i barhau i gynhyrchu erthyglau o safon ar gyfer ein darllenwyr.

  torri rheolau, maddau’n gyflym, caru’n wirioneddol, chwerthin yn afreolus, a pheidiwch byth â difaru unrhyw beth rydych chi wedi’i wneud.” (Jô Soares)

  Bydd galaru am yr hyn rydych chi wedi bod drwyddo a chwyno am yr hyn sydd nawr yn eich gwneud chi'n berson cynyddol drist. Mae bywyd yn rhy fyr i wastraffu amser arno, felly gwnewch y gorau o'i bleserau.

  “Y peth pwysicaf yw cadw ein llygaid ar ein gwendidau a pheidio â rhedeg i ffwrdd oddi wrthynt. Rhaid inni ymladd â nhw a sefydlu hunan gref na all unrhyw beth ysgwyd. Rydym yn sefydlu ffydd gref trwy wynebu a threchu tueddiadau negyddol a thrawsnewid ein tynged.” (Daisaku Ikeda)

  Rhaid inni ddod yn fersiwn well ohonom ein hunain bob dydd, yn gryfach ac yn fwy penderfynol. Deffro a chredwch yn eich gallu, bydd yn dod ag egni da.

  “Nid yr hyn sydd gennych chi, pwy ydych chi, ble rydych chi neu beth rydych chi'n ei wneud sy'n eich gwneud chi'n hapus neu'n anhapus. Dyna beth rydych chi'n ei feddwl am y cyfan." (Dale Carnegie)

  Peidiwch â rhoi amod ar eich hapusrwydd, er enghraifft, “Byddaf yn hapus pan fydd y tŷ hwnnw gennyf.”. Mae'n rhaid i chi fod yn hapus mewn unrhyw le neu eiliad, rhaid i chi deimlo hapusrwydd ynoch chi, felly bydd egni cadarnhaol yn ehangu.

  “I greu cymdeithas well, rhaid yn gyntaf newid eich hun. Dechreuwch o'r hyn sy'n bosibl i chi. Po ddyfnaf yw’r tywyllwch, y mwyaf y gallwch chi ddod yn haul a disgleirio’n llachar.” (Daisaku Ikeda)

  Ni allwch

 • George Alvarez

  Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.