Casinebwyr: ystyr, a nodweddion, ac ymddygiad

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'r gair haters yn cael ei ddefnyddio fwyfwy. Ond, ydych chi'n gwybod beth mae'n ei olygu? Felly, edrychwch ar ein herthygl a deall yn well am y pwnc hwn!

Beth mae casinebwyr yn ei olygu?

I ddechrau, mae angen inni ddiffinio beth yw casinebwyr. Felly gwybyddwch mai gair o darddiad Saesneg yw hwn. Felly, mae wedi'i fabwysiadu yma ym Mrasil, a ledled y byd, heb ei gyfieithu. Fodd bynnag, “haters” yw’r cyfieithiad llythrennol. Fodd bynnag, yn ôl cyfieithydd Linguee, mae casinebwyr yn amharu arnynt.

Yn yr ystyr hwn, y mae mwy o ddyfnder i ystyr casineb. Oherwydd, yn ôl Dicio, difrïo yw rhywun sy'n difenwi ac yn dibrisio pwysigrwydd rhywbeth neu rywun . Yn ogystal, dim ond ar y rhyngrwyd y mae casinebwyr yn ymddangos.

Tarddiad

Felly, daeth y term hwn yn boblogaidd gyda'r defnydd o'r rhyngrwyd. Mewn gwirionedd, o'r 2000au gyda rhwydweithiau cymdeithasol. Felly, casineb rhyngrwyd yw rhywun sy'n lledaenu casineb yn y mannau hyn . Hyd yn oed yn fwy felly gyda'r nifer cynyddol o ddylanwadwyr bob dydd.

Mae hynny oherwydd, ar y rhyngrwyd, mae mwy o ryddid i fynegi eich hun. Felly mae gan y syniad hwn o ryddid agweddau negyddol hefyd. Ydy, mae casinebwyr yn credu y gallant ddweud unrhyw beth y maent ei eisiau. Ac yn waeth, “mae'n brifo pwy bynnag mae'n brifo”, ​​oherwydd eu bod yn cael eu hamddiffyn gan y sgriniau.

Yn ogystal, mae llawer o bobl yn achub ar y cyfle i greu proffiliau ffug i ddifenwi'r llall. Fodd bynnag, eraillmae casinebwyr yn ddi-ofn ac yn defnyddio eu hunaniaethau go iawn. Oherwydd, yn gyffredinol, nid oes unrhyw ganlyniadau i'w gweithredoedd. Yn y modd hwn, mae'r rhyngrwyd yn dod yn amgylchedd cynyddol wenwynig.

Nodweddion ymddygiad casinebwyr

Felly, edrychwch arno prif nodweddion casinebwyr:

  • maent yn lledu celwyddau;
  • maent yn melltithio a bychanu pobl;
  • yn barnu yn ddiangen;
  • maent yn condemnio syniadau ac agweddau y maent yn eu herbyn;
  • yn gwneud bygythiadau
  • byth yn cael sylw cadarnhaol;
  • beirniadu cyflawniadau eraill.

Ffactorau ar gyfer y ymddangosiad casinebwyr

Yn yr ystyr hwn, yn ogystal ag amddiffyn sgrin, mae ffactorau eraill ar gyfer ymddangosiad casinebwyr. Edrychwch arno!

Cenfigen

Wrth feddwl am ddylanwadwyr, a youtubers yn gyffredinol, maen nhw'n datgelu eu bywydau. Ond y rhan fwyaf o'r amser dim ond y rhan gadarnhaol. Hynny yw, dillad brand, teithio a chynhyrchion drud. Felly, mae'r ffordd hon o fyw yn magu eiddigedd. Felly, nid yw casinebwyr yn cael mynediad at yr un breintiau.

Gweld hefyd: 12 ffilm am Self Love: gwylio a chael eich ysbrydoli

Fodd bynnag, mae llawer yn dal i gredu nad yw'r bobl hyn yn haeddu'r llwyddiant a gânt. Felly, un ffordd o fynegi’r rhwystredigaeth hon yw trwy ddifenwi’r llall. Felly, dim ond fel hyn y mae casinebwyr yn ceisio teimlo'n well.

Hunan-barch isel

Er hynny, mae eraill yn credu na fyddant byth yn gallu ennill statws mawreddog. Oherwydd, hyd yn oed heddiw, mae gwerthoedd diwylliannol yn lledaenu’r syniad o’r “corffperffaith". Felly, mae safonau harddwch ffug yn cael eu gosod yn gynyddol ar fenywod. Felly, mae hyd yn oed pobl enwog hefyd yn dioddef o gasinebau a chyfryngau pan nad ydyn nhw'n cyrraedd safon benodol.

Ymhellach, mae'r un peth yn digwydd yn achos talentau. Wel, mae llawer o bobl yn ystyried bod arbenigwyr mewn gweithgaredd penodol yn ennill casineb, yn ogystal â'r cefnogwyr, sef y mwyafrif helaeth. Ond, un bai yn unig sy'n ddigon i gasineb y rhai sy'n casáu gynyddu.

Felly, yn achos cantorion, mae anghydweddiad yn dod yn rheswm dros jôcs, er enghraifft. Fel hyn y mae casinebwyr, yn lle ceisio eu doniau eu hunain, yn bychanu pobl sydd wedi llwyddo ac yn llwyddo.

Diffyg hunan-gariad

Felly, yn Mewn gwirionedd, diffyg hunan-gariad sy'n gyfrifol am hyn i gyd. Mae hyn oherwydd bod eiddigedd a hunan-barch isel yn ymyrryd â ffurfio'r hunan. Yn y modd hwn, mae'r teimlad o fethiant a thristwch yn gyffredin iawn. Felly, prif nod casinebwyr yw rhoi eraill i lawr.

Felly maen nhw'n gwneud i eraill deimlo mor drist ag y maen nhw. Hynny yw, yn lle symud i ffwrdd o rwydweithiau cymdeithasol, mae casinebwyr yn parhau i fwydo'ch casineb . Ac felly, maen nhw'n lledaenu teimladau negyddol iddyn nhw eu hunain ac i bobl eraill.

Canlyniadau

Mae sawl canlyniad negyddol i ymddygiad afiach casinebwyr. Ond yn enwedig i bobl sy'n dioddef ymosodiad. Oherwydd, mae casinebwyr yn anghofio hynnyAr ochr arall y sgrin mae yna fod dynol arall hefyd. Ac mae gan hwn deimladau hefyd.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd: Pwy yw'r tad seicoleg (Nid Freud yw e!)

Casinebau a seibrfwlio

Felly, nid yw'n newydd bod rhieni ac addysgwyr angen helpu pobl ifanc mewn achosion o seiberfwlio. Wel, mae cael eu cosbi, hyd yn oed yn fwy felly i blant dan oed, yn cynyddu'r ymddygiadau hyn. Mae hynny oherwydd bod y dioddefwyr yn dal yn eu harddegau.

Felly, yn y cyfnod hwn yn llawn newidiadau, mae'r emosiynol hyd yn oed yn fwy bregus. O ganlyniad, mae llawer o bobl ifanc yn dioddef o iselder a phryder. Ymhellach, mae eraill yn cyflawni hunanladdiad oherwydd na allant ei gymryd mwyach.

Anhwylderau meddwl

Fel pobl ifanc, mae dioddefwyr yn gyffredinol yn datblygu anhwylderau meddwl. Gan eu bod yn teimlo'n lleihaol a bob amser yn aros am gymeradwyaeth gan eraill.

Gweld hefyd: Pwy ydw i? Y 30 cwestiwn i wybod eich hun

Fel hyn, er bod y sylwadau cadarnhaol yn fwy, maent yn gaeth mewn lleiafrif nad yw'n eu hoffi. Felly, mae'r seicolegol yn cael ei ysgwyd yn gynyddol. Yna, mae gwaith yn colli ei hwyl a daw'r rhyngrwyd yn faes peryglus.

Ofn ac ansicrwydd

O ran chwaraeon, mae nifer o chwaraewyr pêl-droed dan fygythiad o farwolaeth. Mae hynny oherwydd na all cefnogwyr ffanatical ymdopi â'r colledion. Yn enwedig mewn achos o golledneu pan nad yw ymgyrch eich tîm yn mynd yn dda.

Hiliaeth a homoffobia

Yn ogystal, mae llawer o gasinebwyr yn lledaenu sylwadau hiliol a homoffobig. Yn yr ystyr hwn, mae actoresau fel Tais Araújo a'r newyddiadurwr Maju Coutinho eisoes wedi dioddef hiliaeth ar rwydweithiau cymdeithasol. Yn ogystal â'r gantores a'r artist ffync Ludmila. O ran homoffobia, cyflawnodd dyn ifanc hunanladdiad ar ôl dioddef ymosodiadau gan gasinebwyr.

Felly, mae casineb yn rhywbeth hyd yn oed yn fwy difrifol, gan fod y bobl hyn yn brifo amrywiaeth ddynol. Fodd bynnag, mae angen i ni bwysleisio bod y gweithredoedd hyn yn droseddau . Fodd bynnag, mae llawer o gaswyr yn dal yn ddianaf, tra bod y bobl hyn yn parhau i ddioddef.

Sut i ddelio ag ymosodiadau casineb ar y rhyngrwyd?

Felly, er mwyn osgoi’r math hwn o ymddygiad niweidiol, mae’n well cymryd seibiant o’r cyfryngau cymdeithasol. Ymhellach, mae parch at eraill yn bwysig. Hynny yw, pan welwch rywbeth nad ydych yn ei hoffi, anwybyddwch ef a symud ymlaen â'ch bywyd. Wel, mewn gwirionedd, mae'r broblem yn gorwedd yn eich agweddau a sut rydych chi'n delio â rhwystredigaethau.

Yn ogystal, mae angen i ddioddefwyr ymosodiadau casineb geisio cwnsela seicolegol. Fel hyn, gallant ofalu am eu lles. Ydy, mae eich iechyd emosiynol yn haeddu gofal cyson. Yn ogystal, efallai mai cadw draw oddi wrth y rhwydweithiau am gyfnod neu roi rhywun arall i'w rheoli yw'r strategaeth orau.

Fodd bynnag, mae hefyd yn angenrheidiol bod y Wladwriaeth, brandiau ac ysgolioncynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth am ddefnydd ymwybodol o'r rhyngrwyd. Yn y modd hwn, mae cymdeithas yn cael gwybod am ganlyniadau'r agweddau hyn.

Meddyliau terfynol am gaswyr

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n siarad am bwnc hanfodol i'n cymdeithas heddiw: lledaenu casineb ar y rhyngrwyd. Felly, rydym yn gobeithio ein bod wedi delio â'r agweddau emosiynol sy'n gysylltiedig ag ymddygiad o'r fath.

Felly, ar ôl deall ystyr a nodweddion casinebwyr , beth am ddod i adnabod ein cwrs ar-lein mewn Seicdreiddiad Clinigol ? Yn y modd hwn, byddwch chi'n gwybod yn well beth sydd y tu ôl i'r ymddygiad dynol hwn. Yn ogystal, byddwch yn gallu helpu dioddefwyr ac ymosodwyr. Felly cofrestrwch nawr!

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar gyfer y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.