Cenfigen: beth ydyw, sut i beidio â theimlo'n genfigennus?

George Alvarez 09-09-2023
George Alvarez

Yn yr erthygl hon byddwn yn eich helpu sut i beidio â bod yn genfigennus o'ch partner . Wedi'r cyfan, mae bod yn genfigennus o rywbeth neu rywun yn deimlad sy'n gynhenid ​​yn yr hil ddynol.

Beth yw cenfigen?

Gall y cysyniad o genfigen gael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd: gall fod yr ymdrech, y gofal neu’r sêl y mae person yn ei roi i weithred neu weithgaredd.

Ar y llaw arall, mae cenfigen hefyd yn cyfeirio i'r hyn y mae unigolyn yn ei deimlo pan fydd yn ystyried y gallai golli rhywun y mae'n ei ystyried ef.

Sut mae rhywun cenfigennus yn ymddwyn?

Mae teimlo cenfigen yn rhywbeth sy'n achosi llawer o ddioddefaint i'r person sy'n ei deimlo, ond yr ymddygiad sy'n gorlwytho'r partner ac yn y pen draw yn niweidio'r berthynas. Dyma ymddygiadau mwyaf nodweddiadol rhywun sy'n teimlo'n genfigennus:

Maen nhw'n bwriadu cronni eu partner a'u holl amser

Mae cenfigen yn arddangosiad o gariad fel y mae rhywun yn meddwl, i'r gwrthwyneb, yr hyn sy'n dangos yn ansicrwydd mawr i'r rhai sy'n ei deimlo. Felly, maen nhw'n ceisio gwneud i'r partner aros gyda nhw ar ei ben ei hun, talu sylw iddyn nhw yn unig.

Maen nhw'n ei rheoli hi drwy'r amser, eisiau gwybod ble mae hi a gyda phwy mae hi, yn gwneud galwadau neu'n anfon negeseuon yn gyson. , ni allant ei hatal rhag rhyngweithio â neb arall.

Wrth gwrs, mae hyn yn y pen draw yn llethu'r person arall ac yn gwneud iddynt deimlo bod angen ychydig mwy o le arnynt. Gall yr ymddygiad hwn, sy'n ymestyn dros amser, achosi toriad.

Maentnid ydynt yn ymddiried yn eu partner

Maent yn gyson yn chwilio am y manylion lleiaf sy'n cadarnhau eu hamheuon. Mae'r rhai sy'n genfigennus yn gwbl sicr bod eu partner yn twyllo arnyn nhw. Felly, mae'n treulio ei oes yn chwilio am arwyddion bod hyn yn wir.

Gweld hefyd: Grym Nawr: Crynodeb Hanfodol o'r Llyfr

Mae'r dyn cenfigennus yn monitro ac yn rheoli holl symudiadau ei bartner, gan geisio cadarnhau ei amheuon. Wrth gwrs, bydd unrhyw beth a welwch nad yw o'r pwys mwyaf, ynghyd â'ch dychymyg, yn peri ichi gredu eich bod wedi ei gadarnhau.

Felly, mae hyn yn arwain at ymholi a cherydd; sydd hefyd yn y pen draw yn rhoi baich ar eu partner.

Fel arfer nid ydynt yn derbyn bod ganddynt broblem

Ychydig o bobl sy'n dod i ddeall bod ganddynt y broblem. Nid yw'r rhan fwyaf yn derbyn hyn. Ar y naill law, y gred eu bod yn genfigennus oherwydd eu bod yn caru eu partner gymaint. Ar y llaw arall, maen nhw'n disgwyl i'r cwpl wneud dim byd o gwbl a allai eu harwain i amau.

Felly, ni waeth faint o esboniadau argyhoeddiadol y mae eich partner yn eu rhoi i chi, ni fydd byth yn aros yn dawel. Gyda'r ddau gynhwysyn hyn, anaml y byddant yn dod i gredu mai eu problem hwy yw'r broblem a bod yn rhaid iddynt ei datrys. Ac wrth gwrs, hyd nes y bydd hyn yn cael ei dderbyn, ni ellir ei ddatrys.

Maent yn gwneud llawer o addewidion o newid

Wrth wynebu gwrthdaro â'u partner oherwydd cenfigen, maent yn aml yn addo y byddant yn newid. , y tro nesaf y byddant yn ei reolilos.

Fodd bynnag, mae'n amlwg fod y bwriad yn dda, ond nid yw mor hawdd, a chyda'r arwydd neu'r amheuaeth lleiaf mae cenfigen a gwrthdaro yn dychwelyd.

Pam rydyn ni'n teimlo'n genfigennus?

Mae cenfigen fel arfer yn gysylltiedig ag ansicrwydd a diffyg hunanhyder. Mae'r person cenfigennus yn credu ei fod yn caru “gormod” a dyna pam ei fod yn teimlo'n genfigennus.

Fodd bynnag, mae'r teimladau hyn yn cuddio ansicrwydd a syniadau o israddoldeb yn wyneb cystadleuaeth am anwylyd.

> Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn y modd hwn, mae'r teimlad hwn fel arfer yn ddi-sail ac yn cael ei achosi gan feddyliau neu ddelweddau mewnol sy'n sbarduno'r teimlad o ansicrwydd a diffyg ymddiriedaeth ynddo'i hun.

Mae'n werth cofio bod gan y person cenfigennus hunan-barch isel iawn, yn dibrisio ei hun, yn rhoi ei hun mewn mannau diraddiol iawn, sy'n caniatáu iddo gredu bod ei bartner yn twyllo

Yn fyr, cynhyrchir cenfigen gan yr achosion canlynol:

  • hunan-barch isel;
  • anhawster i werthfawrogi eich hun;
  • colledion affeithiol yn ystod plentyndod a achosir gan rieni nad ydynt yn gwerthfawrogi rhinweddau eu plant, neu sy’n feichus iawn ac yn feirniadol iawn;
  • patrymau affeithiol sydd wedi’u dysgu’n wael neu fodelau diwerth i’w dilyn.
Darllenwch Hefyd: Rhestr o deimladau: yr 16 prif rai

Awgrymiadau ar sut i beidio â theimlo'n genfigennus

Os ydych chi'n berson cenfigennus a bod eich perthynas yn cael ei effeithio ganddo,sylwch ar yr argymhellion canlynol a gynigiwn isod:

Byddwch yn onest am effaith cenfigen

Mae'n amhosib datrys problem os byddwch yn gwrthod ei chydnabod. Yn lle smalio nad ydych yn genfigennus neu nad yw eich cenfigen yn broblem, byddwch yn onest.

Sut yr ydych yn teimlo oherwydd eich ansicrwydd a sut y maent, ond cymerwch galon yn y ffaith eich bod yn cymryd y cam cyntaf tuag at berthynas iachach.

Datblygu Sgiliau Ymdopi Iach

Weithiau gall fod yn anodd gadael cenfigen mewn perthynas os nad oes gennych ffyrdd iachach o uniaethu.

Cyn belled nad yw'ch partner yn rhoi rheswm i chi fod yn amheus neu'n genfigennus (ee twyllo arnoch chi neu'n dweud celwydd fel arfer), chi sydd i ddofi ffynhonnell eich cenfigen.

Cydnabod hynny nid oes angen cenfigen arnoch - rydych wedi arfer ag ef. Ymarfer hunanofal a gofalu am eich iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol. Pan fyddwch chi'n blaenoriaethu mecanweithiau ymdopi iach, maen nhw'n dod yn norm ac yn y pen draw yn disodli cenfigen.

Ystyriwch ffynhonnell eich ansicrwydd

Yn aml, mae dysgu sut i roi'r gorau i deimlo'n genfigennus mewn perthynas yn ymwneud ag iachau'r clwyfau o'r gorffennol.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda chenfigen dros fater heb ei ddatrys, fel trawma plentyndod neu gaethiwed, mynnwch y cymorth sydd ei angen arnoch chidod drosto. Gyda'r cymorth cywir, gallwch chi droi eich brwydrau yn ffynonellau cryfder.

Deall Eich Cenfigen

Mae cenfigen (neu unrhyw fater arall sy'n ymwneud â pherthynas) yn ffenestr o gyfleoedd y gallwn ei gweld i gael eglurder. Yn lle atal ymddygiad cenfigenus ar unwaith, ceisiwch ddeall yr ymddygiad yn gyntaf.

Gweld hefyd: 15 ymadrodd am iselder y mae angen i chi eu gwybod

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Beth problem yw cenfigen yn ceisio ei datrys? Os ydych chi'n genfigennus bod eich partner wedi torri eich ymddiriedaeth, y tor-ymddiriedaeth yw'r broblem wirioneddol. Os ydych chi'n taflu'ch ansicrwydd i'ch partner, eich ansicrwydd chi sydd angen sylw.

Felly beth bynnag yw'r achos, bydd edrych ar genfigen fel "atgyweiriad" a gweithio tuag yn ôl oddi yno yn eich helpu i ddarganfod sut i rhoi'r gorau i deimlo'n genfigennus mewn perthynas. Unwaith y byddwch chi'n cyrraedd y broblem wirioneddol, gallwch chi ei datrys i ddod o hyd i ryddhad parhaol.

Byddwch yn onest gyda'ch partner

Os ydych chi'n cael trafferth gyda chenfigen, mae'n debyg bod eich partner wedi sylwi. Yn fwyaf tebygol, mae eich partner hefyd yn cyfrannu at y broblem.

Felly trwy ymarfer cyfathrebu effeithiol, rydych chi'n cydnabod eich cyfraniad tra'n dal eich partner yn atebol – ac yn rhoi'r cyfle iddynt eich cefnogi wrth i chi weithio ar ateb.

Meddyliau terfynolsut i beidio â bod yn genfigennus

Gall cenfigen oresgyn pob rhan o'ch bywyd, gan ei gwneud hi'n anodd mwynhau eiliad ddymunol. Felly, pan fo cenfigen yn cael ei ddominyddu'n llwyr mewn partneriaeth, nid yw'r naill blaid na'r llall yn ffynnu.

Dyna pam rydym yn eich gwahodd i newid eich bywyd heddiw trwy gofrestru ar ein cwrs ar-lein mewn seicdreiddiad clinigol. Dysgwch sut i beidio â bod yn genfigennus a chael llwyddiant yn eich bywyd proffesiynol a phersonol.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.