Cerdyn Seicdreiddiwr a Chofrestriad Cyngor

George Alvarez 02-10-2023
George Alvarez

Mae hyfforddiant cyflawn mewn Seicdreiddiad yn hanfodol i alluogi'r gweithiwr proffesiynol i ddod yn Seicdreiddiwr ac i ymarfer, hynny yw, i sefydlu ei swyddfa yn bersonol neu o bell (drwy gymwysiadau cyfathrebu symudol, fel Skype). Ond, yn ogystal â Hyfforddiant Cyflawn, a oes angen cofrestru gyda'r Cyngor Seicdreiddiad mewn rhyw Gorff Arolygu, neu gael cerdyn Seicdreiddiwr? Sut mae'n digwydd mewn proffesiynau eraill?

Cyngor Ffederal

Rhaid i chi fod yn pendroni: Pa Gyngor Ffederal Seicdreiddiad sy'n chwarae rôl oruchwylio tebyg i'r hyn a chwaraeir gan cynghorau proffesiynol eraill, megis CREA, OAB, CRC, CRM ac ati? Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i'r union drafodaeth hon ac yn ateb y cwestiwn hwn. Felly darllenwch ymlaen i gael gwybod!

Sut i gael tystysgrif seicdreiddiwr?

I gael tystysgrif Seicdreiddiwr , mae angen i chi fod wedi graddio mewn Seicdreiddiad ac ennill profiad yn raddol, i fod yn gyfeirnod fel seicdreiddiwr.

Gyda thystysgrif ein Cwblhau Hyfforddiant mewn Seicdreiddiad 100% Ar-lein , er enghraifft, byddwch yn gallu ymarfer ledled y diriogaeth genedlaethol. Rydym yn grŵp ymreolaethol o athrawon a chrewyr hyfforddiant awdurdodol a hygyrch, sy'n canolbwyntio ar boblogeiddio gwybodaeth seicdreiddiol.

Yn ogystal, nid ydym yn gysylltiedig ag unrhyw sefydliad cyhoeddus odysgu, er bod awduron y Ffurfiant yn dod o sefydliadau mawr, fel Unicamp.

A oes angen cofrestru gydag Organ neu Gyngor i gael Cerdyn Seicdreiddiwr?

Nid oes (ac ni fu erioed) gerdyn seicdreiddiwr ac nid oes hyd yn oed Cyngor Seicdreiddiad ym Mrasil . Yn ogystal, fel Seicdreiddiwr, nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch i ymuno ag unrhyw gorff cyhoeddus. Hynny yw, nid yw'r Seicdreiddiwr wedi'i israddio i unrhyw gorff goruchwylio proffesiynol.

Gwaherddir cael Cynghorau Seicdreiddiad. Mae byrddau yn cael eu creu gan gyfraith ffederal. Os nad oes unrhyw gyfraith yn eu creu (CRM, CRC, CREA ac ati), ni allant fodoli, o leiaf ni fydd ganddynt bŵer goruchwylio, byddant yn gwmnïau preifat neu’n gymdeithasau gyda’r enw “Cyngor” yn unig fel “enw masnach” .

Mae'n dda nodi: mae cymdeithasau seicdreiddiwyr yn breifat, gall unrhyw grŵp o seicdreiddiwyr sefydlu cymdeithas, cwmni neu sefydliad seicdreiddiol. Maent yn bodoli at ddibenion perthynas, goruchwyliaeth a dyfnhau damcaniaethol-ymarferol, nid ydynt yn bodoli i oruchwylio, ac ni fyddai ganddynt ychwaith bwerau i wneud hynny.

Pam nad oes Cyngor Seicdreiddiad?

Ers Freud, mae Seicdreiddiad wedi'i ystyried yn wyddoniaeth leyg (seciwlar), hynny yw, roedd Freud o'r farn y gall gweithwyr proffesiynol o ganghennau gwybodaeth eraill sy'n dysgu'r Dull Seicdreiddiol weithredu, yn enwedig gan fod Seicdreiddiad yn seiliedig ar wybodaeth o'r mwyafgwahanol ganghennau gwybodaeth megis:

  meddygaeth;
 • seicoleg;
 • bioleg;
 • celfyddydau;
 • > mytholeg;
 • cymdeithaseg;
 • hanes;
 • llenyddiaeth;
 • addysgeg;
 • ieithyddiaeth;
 • cyfraith ;
 • peirianneg;
 • cyfrifo;
 • unrhyw faes arall o union hyfforddiant dynol, celfyddydol neu fiolegol.

Ym mron pob dim gwledydd yn y byd, penderfynodd Gwyddor Seicdreiddiol i fod fel hyn, i gadw'r cymeriad seciwlar (lleyg) ac i beidio â chael ei glymu yng nghynnwys biwrocrataidd sefydliad.

Mae rhyddid i bob cymdeithas seicdreiddiol ddiffinio'r gofynion ar gyfer sefydliadau newydd. aelodau. Mae ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad yn gofyn am gwblhau ysgol uwchradd yn unig .

Dysgwch fwy am y mater hwn

Nid yw seicdreiddiad a Seicotherapi yn broffesiynau a reoleiddir ym Mrasil ac, felly, nid oes ganddynt Gyngor Proffesiwn i arwain, goruchwylio a disgyblu eu hymarfer corff a derbyn cwynion yn erbyn gweithwyr proffesiynol. Mae'r gweithgareddau proffesiynol hyn yn cael eu hymarfer yn rhydd ym Mrasil, ac nid ydynt yn gyfyngedig i seicolegwyr. Yr enghraifft o ymwadiad gan gymdeithas, yn yr achosion hyn, yw cyfiawnder cyffredin a’r gorsafoedd heddlu.

Nid oes unrhyw ffordd i seicdreiddiwyr a seicotherapyddion heb hyfforddiant mewn Seicoleg, ac o ganlyniad heb gymhwyster cyfreithiol dyladwy yn y CRP, i ymateb i brosesau moesegol o fewn y Cyngor. Mae hyn oherwydd bod y ComisiwnMae moeseg sy'n barnu ac yn dedfrydu'r gweithwyr proffesiynol hyn yn gweithredu ar seicolegwyr sydd wedi'u cofrestru'n briodol o ran y priodoliadau sy'n berthnasol i'r Cyngor fel corff goruchwylio ar gyfer ymarfer proffesiynol.

Os nad oes gennych gyngor neu gerdyn, a yw'r proffesiwn o seicdreiddiwr yn bodoli?

Mae'r Weinyddiaeth Lafur a Chyflogaeth, y Cyngor Ffederal Meddygaeth a'r Weinyddiaeth Iechyd yn cydnabod y Seicdreiddiwr fel proffesiwn ymreolaethol , nad yw'n cael ei oruchwylio gan unrhyw gyngor ac nad yw'n gyfyngedig i weithwyr proffesiynol yn y maes meddygol

Darllenwch Hefyd: Anguish: yr 20 prif symptom a thriniaeth

Seicolegydd x seicdreiddiwr x seiciatrydd

Ni all gweithwyr proffesiynol nad ydynt yn seicolegwyr ddefnyddio'r teitl “seicolegydd” nac ychwaith cyflawni swyddogaethau sy'n unigryw i Seicoleg, megis: defnyddio dulliau a thechnegau seicolegol i wneud dewis proffesiynol, cyfeiriadedd proffesiynol a diagnosis seicolegol a gwerthusiad seicolegol, er enghraifft.

Ar y llaw arall, nid oes unrhyw seicolegydd yn cael ei atal rhag gweithio ar y cyd â seicdreiddiwyr neu seicotherapyddion nad oes ganddynt gefndir mewn seicoleg. Fodd bynnag, rhaid i chi wahanu'ch holl gofnodion a dogfennau seicolegol, gan eu bod yn breifat, a rhaid i chi ddilyn y Cod Moeseg a rheoliadau eraill y proffesiwn, gan roi sylw, er enghraifft, i'r hyn y darperir ar ei gyfer yn erthygl 6, eitem b:

Celf. 6ed - Nid yw'r seicolegydd, yn y berthynas â gweithwyr proffesiynol, yn gwneud hynnyseicolegwyr:

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

 • Dim ond rhannu gwybodaeth berthnasol i gymhwyso'r gwasanaeth darparu, gan ddiogelu cymeriad cyfrinachol cyfathrebiadau, gan nodi cyfrifoldeb y rhai sy'n eu derbyn i gadw cyfrinachedd.

Yn fyr:

 • Seiciatrydd yw y meddyg sy'n arbenigo mewn seiciatreg; yn gallu rhagnodi meddyginiaeth a gall hefyd weithio gyda therapi, gan gynnwys seiciatryddion sydd hefyd yn seicdreiddiwyr. Mae'r cynghorau meddygaeth ffederal a gwladwriaethol yn llywodraethu gwaith y seiciatrydd.
 • Mae seicolegydd yn weithiwr proffesiynol sydd wedi cwblhau cwrs seicoleg ac sydd wedi'i achredu gan gynghorau seicoleg y wladwriaeth a ffederal. Mae yna lawer o seicolegwyr sy'n seicdreiddiadau, hynny yw, maen nhw wedi dewis seicdreiddiad fel y prif ddull therapiwtig o'u hymagwedd.
 • Seicdreiddiwr yw'r gweithiwr proffesiynol sydd wedi cwblhau Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad (fel ein un ni); nid oes bwrdd na threfn seicdreiddiwr, a gall hyfforddiant a gweithredu mewn seicdreiddiad gael eu harfer yn gyfrifol gan bobl o unrhyw feysydd proffesiynol eraill.

Ar ôl dewis gweithredu ar ôl graddio, bydd angen i chi ddilyn y seicdreiddiwr :

 • yn cael ei ddadansoddi : yn cael therapi gyda seicdreiddiwr arall, i weithio ar eich materion eich hun;
 • yn cael eich goruchwylio : adrodd eichachosion i sefydliad seicdreiddiol neu seicdreiddiwr mwy profiadol, ar gyfer dilyniant;
 • astudio (damcaniaeth) : trwy lyfrau darllen a chyrsiau cyflenwol yn yr ardal.

Theori, goruchwylio a dadansoddi yw'r tair rhan o'r trybedd seicdreiddiol, fel y'i gelwir, sy'n rheoli hyfforddiant a pherfformiad y seicdreiddiwr.

Sut mae cymdeithasau neu gymdeithasau seicdreiddiwr yn gweithio?

Mae cymdeithasau seicdreiddiwr yn bodoli bron ym mhob dinas ganolig a mawr. Mewn rhai dinasoedd, mae yna nifer ohonynt. Mewn gwirionedd, nid yw'r cymdeithasau hyn yn gyrff cyhoeddus, maent yn grwpiau o seicdreiddiadau sy'n cyfarfod ar gyfer astudiaethau a chyfnewid profiadau. Weithiau maen nhw'n cynnal digwyddiadau. Mae'r rhan fwyaf o'r cymdeithasau hyn yn codi ffi fisol i gynnal ac ehangu eu gweithgareddau.

Cânt eu creu'n rhydd gan seicdreiddiwr, lle gall unrhyw seicdreiddiwr ymuno ag eraill i greu'r Cymdeithasau neu'r Cymdeithasau hyn, oherwydd mae'r aelodaeth gywir yn rhad ac am ddim ym Mrasil (art. 5 o'r Cyfansoddiad Ffederal). Felly, mae presenoldeb yn y grwpiau hyn yn opsiwn Seicdreiddiwr . Rydym yn ei argymell yn fawr, gan y bydd yn eich helpu i ddod â syniadau i chi, dyfnhau cysyniadau, meithrin perthnasoedd, yn ogystal â chryfhau eich delwedd gyda'ch dadansoddiadau.

Drwy gwblhau ein Hyfforddiant mewn Seicdreiddiad , rydych yn rhydd i gysylltu ag unrhyw grŵp neu gymdeithas seicdreiddiol, sy'nnid yw'n orfodol.

Nid yw'n bodoli:

 • cerdyn seicdreiddiwr : gall yr ysgol neu'r cwrs ei gynnig fel atodiad (mae ein cwrs hefyd yn cynnig graddedigion, yn ogystal â'r dystysgrif), ond dim ond math o drefniadaeth fewnol ydyw i'r ysgol, nid yw'n ddogfen swyddogol y Wladwriaeth;
 • cyngor neu orchymyn seicdreiddiwr : cânt eu creu gan y gyfraith ; ym Mrasil, nid oes unrhyw gyfraith yn yr ystyr hwn. Os bydd unrhyw gwmni neu grŵp yn defnyddio'r gair Cyngor neu Orchymyn, gallwch fod yn sicr ei fod yn enw ffantasi, nid ydynt yn gynghorau neu'n orchmynion proffesiynol, a dim ond yn ôl y gyfraith y gellir eu creu.

Ers Freud , Mae seicdreiddiad yn wyddoniaeth leyg. Mae hyn yn golygu y gall swydd seicdreiddiwr gael ei harfer gan unrhyw un sydd wedi cael hyfforddiant mewn seicdreiddiad sy'n cynnwys theori, dadansoddi a goruchwylio trybedd ac sy'n cael ei ddysgu gan sefydliad cydnabyddedig. Ac ar hyn o bryd dyma'r gatrawd ddilys ym Mrasil ac yn y rhan fwyaf o'r byd. Er ei fod ar-lein, mae ein cwrs hyfforddi mewn seicdreiddiad yn ystyried y gofynion hyn.

Mae'r Sefydliadau/Ysgolion Seicdreiddiad yn rhydd i sefydlu'r meini prawf ar gyfer derbyn myfyrwyr. Mae ein Cwrs yn derbyn pobl ag addysg uwchradd. Gall y myfyriwr hefyd gael gradd prifysgol mewn unrhyw faes (wedi'i gwblhau neu ar y gweill).

Gweld hefyd: Ymadroddion seicopathiaid: Gwybod y 14 uchaf

Rwyf am fod yn Seicdreiddiwr!

Os oes gennych ddiddordeb yn yr ardal, dechreuwch heddiw ar ein Hyfforddiant Cwblhau mewn Seicdreiddiad Clinigol : 100% Ar-leinLine, sy'n galluogi gweithwyr proffesiynol i ymarfer ac ymchwilio'n ddyfnach i'r maes gwybodaeth cyfoethog hwn.

Gweld hefyd: Crynodeb: Stori wir Hugan Fach Goch

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.