Cyflwr Deffro: Beth Yw, Sut Mae'n Gweithio?

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae cyflwr effro yn cael ei fynegi trwy: “synhwyrau, canfyddiadau, sylw, cof, greddfau, emosiynau, chwantau, gwybodaeth ac iaith. Mae effaith integredig y set hon o baramedrau yn cynrychioli hanfod ymwybyddiaeth”. Ymhlith cyflwr ymwybyddiaeth, y tri phrif rai yw cwsg, breuddwyd a gwylnos.

Felly, beth yw cyflwr gwylnos? A allai fod pan nad ydym yn cysgu ein bod yn wirioneddol wyliadwrus? Ydyn ni'n canolbwyntio ein sylw ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud drwy'r amser?

Tonnau'r ymennydd a chyflyrau meddwl a'r Cyflwr Effro

Drwy electroenseffalogram mae modd monitro a mesur y gweithgareddau tonnau'r ymennydd mewn cylchoedd yr eiliad neu yn Hertz (Hz). Yn dibynnu ar gyflwr ymwybyddiaeth pob person, mae'r tonnau electromagnetig yn cael eu haddasu, gan ddod yn uwch neu'n is yn ôl y gweithgaredd a ddatblygwyd gan yr unigolyn. Gall y lefelau heb eu rheoleiddio hyn ar adegau uchel, ar adegau isel achosi anhunedd, straen , gorbryder ac iselder.

Gweld hefyd: Ffilm Black Swan (2010): dadansoddiad seicolegol o'r ffilm

Fodd bynnag, pan fyddant ar lefelau digonol, maent yn hyrwyddo lles, creadigrwydd, heddwch, cytgord a diogelwch. Mae gan donnau Delta amledd isel sy'n amrywio o 1Hz i 3Hz, rydym yn cyrraedd y cyflwr hwn pan fyddwn mewn cwsg dwfn, yn gwbl anymwybodol. Yn y cyfnod hwn o gwsg rydym yn mynd i mewn i gwsg REM, lle mae gennym freuddwydion cyfoethocach a hirach sydd fel arfer yn cael eu cofio ar y diwrnod

Fodd bynnag, rydym hefyd yn breuddwydio yn y cyfnodau cysgu eraill sy'n gyfnodau NREM (nid REM) pan fydd gennym gwsg ysgafnach. Mae Theta yn tonnau ag amledd o 3.5Hz i 8Hz sef cyflwr cwsg ysgafn, cyn cwsg dwfn. Tonnau alffa sy'n amrywio o 8Hz i 12Hz yw cyflwr ymlacio myfyriol, cyn cwsg ysgafn.

Cyflwr effro a meddyliau ymwybodol

Yn y cyflwr hwn, ar lefelau digonol, mae gennym ni feddyliau ymwybodol ac rydyn ni aros rhwng y cyflwr deffro (Beta) a'r isymwybod (Theta). Tonnau beta o amledd rhwng 12Hz a 33Hz yw'r cyflwr deffro, ymwybyddiaeth normal.

Ego goruchafiaeth. “Fodd bynnag, gall lefelau uchel o donnau Beta fod yn broblematig, gan eu bod yn dynodi cyflwr o effro dwys, a all greu pryder, straen a phyliau o banig.

Mae lefelau isel iawn, yn eu tro, yn gysylltiedig gydag ymlacio neu egni isel (cyflwr iselder bron). Ar lefelau priodol, mae tonnau o’r math hwn yn ein gwneud yn fwy sylwgar ac yn canolbwyntio ar gyflawni tasgau a datrys problemau.”

Cyflwr ymwybyddiaeth yn ystod cwsg

Yn ystod cwsg, mae’r ymennydd yn parhau i fod yn actif a Yr anymwybod sydd amlycaf. I rai ymchwilwyr, yn ystod cwsg dwfn mae'r ego yn diflannu ac mae'r corff yn cael ei adfywio. Fel y crybwyllwyd eisoes, mae cwsg dynol yn mynd trwy ddau gyfnod gwahanol, y cyfnod REM lle mae gweithgareddau'r ymennydd yn gyflymach yn ogystal â symudiadau llygaid. Ac yCyfnod di-REM lle mae cwsg yn ysgafnach.

Yn ystod y cyfnod di-REM, mae cwsg yn mynd trwy ychydig o gamau cyn cyrraedd cwsg dwfn: “N1 – trawsnewid o effro i gwsg dyfnach , fodd bynnag, yn dal i fod yn cwsg ysgafn, N2 – datgysylltiad llwyr yr ymennydd oddi wrth ysgogiadau’r byd go iawn, N3 – cwsg dwfn, gyda gorffwys o weithgarwch yr ymennydd”.

Mae breuddwydion yn digwydd yn ystod pob cyfnod o gwsg. gan amlaf yn rhyfedd ac yn ddiystyr i'r breuddwydiwr, ond i Freud "mae'r freuddwyd yn gyflawniad cudd o ddymuniad gorthrymedig" (The Interpretation of Dreams 1900). Hynny yw, mae'r freuddwyd yn sylweddoliad anymwybodol o awydd a gafodd ei atal gan yr ego ac a all ddod yn ymwybodol neu beidio, oherwydd nid ydym bob amser yn cofio'r freuddwyd.

Cyflwr deffro

Deellir y cyflwr deffro fel cyflwr ymwybyddiaeth arferol, sydd gyferbyn ac ar yr un pryd yn gyflenwol i gysgu, mewn geiriau eraill, bod yn effro yw bod yn ymwybodol o realiti allanol. Felly, tra'n ymwybodol neu'n effro, yr ego sydd amlycaf a gallwn, drwy'r synhwyrau, ganfod amlygiadau amgylcheddol.

Fodd bynnag, nid yw bod yn effro ac yn ymwybodol o'r realiti sydd o'n cwmpas yn golygu ein bod ni i gyd yr amser yn sylwgar ac yn “tiwnio i mewn” i'r foment bresennol. Y rhan fwyaf o'r amser rydym yn ymwybodol o'r gorffennol neu'r dyfodol.

Fel arfer rydym yn mynd i'r gorffennol oherwyddmae'n ddrwg gennym am ffeithiau sy'n ein brifo neu i ddianc rhag y foment bresennol gan geisio ail-fyw eiliadau dymunol, ac rydym yn taflu ein hunain i'r dyfodol hefyd trwy ddianc o'r realiti presennol neu oherwydd bod ein meddwl yn gyflym ac yn bryderus, gan achosi ing, gofidiau ac iselder. . O'n meddyliau ailadroddus a negyddol yn bennaf y mae salwch yn cael ei amlygu yn ein corff corfforol a meddyliol.

Darllenwch Hefyd: Camymddwyn: ystyr yn y gyfraith a seicoleg

Meddyliau

Seiciatrydd Dywed Augusto Cury yn un o’i ddarlithoedd fod “meddwl yn dda, meddwl gyda chydwybod feirniadol yn wych, ond mae meddwl gormod heb reolaeth yn fom yn ein hymennydd”. Mae pobl yn gynyddol gyflymu, yn bryderus a heb amser i wrando ar y llall, heb amynedd i aros, heb amser i weld bywyd ym mhethau bach bywyd bob dydd.

Gweld hefyd: Yr oedd Carreg yn y Ffordd: Arwyddocâd yn Drummond

Anaml os sylweddolant eu meddyliau, mae'n anymwybodol eu bod yn byw ar “awtomatig”, bob amser yn cael yr un meddyliau ac yn cynhyrchu'r un canlyniadau. I Freud, mae’r niwroses yn deillio o’r gwrthdaro rhwng y “I a’r byd allanol”, ac yn cynrychioli “amddiffyniad yn erbyn syniadau annioddefol”. Mae’r niwroses “yn cynnwys ffobiâu, obsesiynau a gorfodaeth, rhywfaint o iselder ac amnesia” .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Datgysylltu'r ego oddi wrth realiti ac adeiladu arealiti newydd” yw’r modd y mae’r ego yn ceisio dianc rhag y foment bresennol. Tra ar y llaw arall, pan fyddwn yn gwneud ymdrech i ganolbwyntio ar y foment bresennol a bod yn ymwybodol mewn gwirionedd yn ein gweithredoedd, ein meddyliau a'n gweithgareddau dyddiol, rydym yn llwyddo i gael ansawdd bywyd iachach, mwy cytûn a chytbwys.<2

Cyflwr Deffro a thon electromagnetig

Mae popeth yn digwydd nawr, rhaid byw bywyd yn y presennol oherwydd ni ellir newid y gorffennol a'r dyfodol nid ydym hyd yn oed yn gwybod a fyddwn yn cyrraedd. Dywed yr ymchwilydd Wallace Lima y gall bod yn ymwybodol o feddyliau ac, yn anad dim, canolbwyntio ar feddyliau cadarnhaol helpu i atal afiechyd. “Pryd bynnag rydyn ni'n meddwl am rywbeth, rydyn ni'n allyrru ton electromagnetig sy'n gweithio fel antena sy'n denu pobl sydd â dirgryniad tebyg. Wrth i fodau dynol cynhanesyddol ddatblygu mewn amgylchedd gelyniaethus, llawn peryglon, esblygodd ein hymennydd ac arbenigo mewn bod yn arwydd o fygythiadau a sefyllfaoedd negyddol.

Ystyriaethau terfynol

Heddiw, gwyddom fod gan yr ymennydd y duedd hon i ganolbwyntio ar bethau negyddol a gallwn gymryd rhai rhagofalon i’w hosgoi a chysylltu â phatrwm o bositifrwydd”. Ystyriaethau terfynol Bodbydd bod yn ymwybodol o'n meddyliau yn ein gwneud yn hapusach.

Y cyfan sydd angen i ni ei wneud yw “diarddel” ein meddwl o hen feddyliau. Bydded i’r “ymweliad” â’n gorffennol fod yn ymwybodol ac yn cael ei dderbyn fel rhywbeth sy’n dysgu o brofiad byw, a bod yr amcanestyniad i’r dyfodol yn gryno a dim ond fel dallu o brosiectau yr ydym am eu cyflawni ac nid i greu gelynion meddwl sy’n ddim yn bodoli.<2

Yn y presennol a'r presennol y mae iechyd, heddwch a chariad yn bodoli. Trwy fod yn wyliadwrus y byddwn yn diddymu'r rhan fwyaf o'n poenau a'n hafiechydon os nad y cyfan.

Cyfeiriadau

//es.wikipedia.org/wiki/Vigilia_(estado_de_conciencia) //www. ibccoaching .com.br/portal/estados-mentais-e-frequencias-de-ondas-cerebrais/ //www.unimed.coop.br/web/participacoes/viver-bem/saude-em-pauta/as-fases- gwneud -sono //www.youtube.com/watch?v=blZjUuXFSzg //marianakalil.com.br/especialista-em-saude-quantica-ensina-a-exercitar-o-pensamento-positivo-e-evatar-doencas/ MODIWL 6 – SEICOPATHOLEGAU (RHAN I)

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Gleide Bezerra de Souza ( [e-bost warchodedig] ). Wedi graddio mewn Iaith Bortiwgaleg, Graddedig mewn Seicopedageg

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.