Cyfnod Llafar: Ystyr mewn Freud a Seicoleg

George Alvarez 07-10-2023
George Alvarez

Mae'n naturiol i unrhyw blentyn roi gwrthrychau yn eu cegau, gan mai dyma eu ffordd o ddod i adnabod y byd. O fewn Seicdreiddiad mae ffordd o esbonio hyn, fel bod eich personoliaeth yn cael ei mowldio o'r weithred ymddangosiadol syml hon. O'r fan hon byddwn yn sôn am ystyr y cyfnod llafar a sut mae'r rhai bach i gyd yn ymgartrefu ynddo.

Beth yw'r cyfnod llafar?

Mae'r cyfnod llafar yn gam o ddatblygiad y plentyn lle mae'n mynd â phopeth i'w geg . Crewyd y term gan Freud i enwi'r cam o ddarganfod y byd trwy ddulliau llafar. Trwy hyn, mae'r un bach yn dod yn gallu bodloni ei hun a chael llawenydd wrth gyflawni gweithredoedd o'r fath.

Mae'r cyfnod hwn fel arfer yn dechrau ar enedigaeth y plentyn ac yn para hyd at tua 2 flwydd oed. Gan ddod ag ef i'r byd y tu allan, dyma pam mae argymhellion ynglŷn â theganau penodol i blant dan 3 oed. Mae hyn oherwydd eu bod yn gallu rhoi darnau bach yn eu cegau a'u llyncu, gan achosi difrod mewnol a chymryd risgiau difrifol.

Gan ein bod yn ifanc, mae gennym eisoes ysgogiad naturiol i symud ein dwylo a bronnau'r fam i'n ceg. ceg. Enwodd Melanie Klein y cam hwn yn gyfnod sadistaidd llafar tra bod Freud yn ei alw'n ganibalist hefyd. Dywedir bod anhwylderau o'r math hwn yn tarddu o gamffurfiadau ar hyn o bryd.

Gyriant Libidina i bleser

Fel yr agorwyd uchod, llafar sadistaidd adaw canibalesca o ymchwil am y pleser a deimlir yng nghyfnod llafar y babi. Mae'r awydd am sugno, am frathu bron y fam a'i gwagio yn codi gydag awydd i ddinistrio'r gwrthrych. Gall unigolion sy'n arddangos ymddygiad niweidiol fel oedolion o'r natur hwn fod wedi datblygu'r cyfnod hwn yn wael .

Mae'r libido yn cael ei amlygu gyntaf yma, gan geisio'r awydd i fyw trwy fwydo'r plentyn trwy'r geg. Wrth fynd ymhellach, mae ymennydd y plentyn yn deall bod yr holl bleser y gellir ei deimlo yn dod o'r geg. O ganlyniad, mae'r croen a'r llwybr berfeddol yn dod yn berthnasol yn raddol.

Gan fod pleser wedi'i ganoli yno, byddwch yn mynd â phopeth i'ch ceg ar wahân i sugno'ch bys, crio, sugno... Etc. Yn gryno, yma mae'r plentyn yn dysgu beth yw'r drws i ddeall a mwynhau'r byd o'i gwmpas. Trwy hyn, byddwch yn caffael diogelwch meddyliol a chorfforol, yn ogystal â chyfeiriadau diogelwch yn eich bywyd.

Egwyddor personoliaeth

Yn ystod cyfnod llafar y plentyn, mae gennym y llwydni cyntaf o y mae ei strwythur emosiynol yn cael ei adeiladu. Trwy gyswllt corfforol y fam, a'r gofal a ddarperir ganddi, y llunnir ei datblygiad mewnol. Hyd yn oed os ydych chi'n ddibynnol a bod gennych reddf bur iawn, mae eich personoliaeth yn dechrau dangos yma .

Y fron yw eich prif ffynhonnell pleser a'ch boddhad, a bwydo ar y fron yw eich boddhadprofiad cynradd. Er nad yw'n sylweddoli hynny, mae'r plentyn yn y pen draw yn beichiogi bodolaeth yr hyn yw awydd ac eisoes yn cymathu ei hanfod. O ganlyniad, efallai y bydd yn dymuno bwydo ar y fron yn aml er mwyn ailadrodd y cynnydd synhwyraidd a dderbyniwyd.

Mae'r math hwn o gyswllt yn ei helpu i sefydlu'n uniongyrchol yr hyn a all fod yn ddymunol neu na all fod yn ddymunol iddo wrth iddo gysylltu â'i fam. Wrth i'ch profiad dyfu, rydych chi'n dechrau creu delfrydiad ac yn deall yr hyn rydych chi ei angen neu ei eisiau. Wrth sugno'r llaeth, mae'n ei ymgorffori'n gorfforol ac yn symbolaidd.

Cyfnod drych

Mae'r cyfnod llafar yn Freud yn broses dyner ac yn haeddu llawer o sylw gan oedolion, yn enwedig gan y fam. Mae hyn oherwydd ein bod yn y cyfnod drych lle mae'r rhai bach, er eu bod yn ifanc, eisoes yn adnabod eu hunaniaeth . Yn ogystal â chreu cysylltiadau ag eraill, mae'n dod yn fwy ymwybodol ohono'i hun.

Mae'r cyfnod modern wedi dod â rhai cymhlethdodau i hyn, gan fod mamau yn fwy annibynnol nag erioed. Nid yw'n anghyffredin dod o hyd i deuluoedd sy'n cymysgu rhwng gofal plant, gan gynnwys bwydo ar y fron. Argymhellir newid lleiafswm y gofalwr fel nad yw hyn yn atseinio'n negyddol yng nghyfansoddiad yr un bach.

Gweld hefyd: Sut i Argyhoeddi Rhywun Mewn 90 Eiliad

Canlyniadau'r cyfnod da a drwg

Pan fydd y cyfnod llafar wedi'i lunio'n gywir, adlewyrchir hyn yn osgo'r unigolyn gydol oes. gofal teulu,cyswllt a weithiwyd arno yn y rhyngweithio ag eraill a chymorth y teulu yn cyfrannu at y person i gyrraedd cadernid mewnol a rhyngbersonol. Gyda hynny, mae hi'n dod yn gallu gweithio a delio'n iawn â:

Darllenwch Hefyd: Cynnig ar gyfer y pedwerydd clwyf narsisaidd

Anguish

Hyd yn oed os gall ddioddef, bydd yn gwybod sut i'w wynebu'n iawn heb fynd i lawr nac anobaith.

Dibyniaeth emosiynol

Rydych yn fwy annibynnol, er mwyn rheoli eich perthnasoedd yn dda iawn.

Rhwystredigaeth

Ni fyddwch cael yr hyn yr ydych ei eisiau bob amser, ond bydd eich emosiynau'n cael eu gweithio'n dda iawn fel nad ydych yn mynd yn rhwystredig.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Colledion

Rydym yn delio yma yn arbennig gyda phobl eraill neu nodau personol.

Gorbryder ac ati

Yn lle bwydo afrealeddau annhebygol, bydd yn adeiladu sicrwydd sicrwydd i'ch meddyliau a'ch emosiynau.

Ynglŷn â'r cyfnod drwg, pan nad yw'n datblygu'n dda yn y plentyn, mae gennym:

  • Tuedd i gefnu ;
  • Awydd am gymeradwyaeth gyson;
  • Angen cael eich caru'n gyson;
  • Bwyta'n ormodol fel ffordd o ddelio â chaethiwed;
  • Anawsterau mewn perthnasoedd gyda phobl eraill;
  • Mewn achosion mwy difrifol, anhwylderau deubegwn a sgitsoffrenia.

Argymhellion

Meistroli’r gegac iaith yn ystod y cyfnod llafar sy'n pennu sut mae'r plentyn yn derbyn y byd o'i gwmpas. Fel y dywedasom uchod, yn dibynnu ar yr hyn a roesoch rhwng eich gwefusau, gallai hyn achosi risg iddi. Felly:

  • Osgowch roi gwrthrychau bach yn y geg y gellir eu llyncu ac achosi rhwystr. Mae'n well bod yn ddiogel na cheisio'ch lwc;
  • Peidiwch byth â gadael iddynt fynd yn agos at bethau miniog;
  • Gwrthrychau gwenwynig neu wrthrychau y gallai eu cyfansoddiad effeithio'n negyddol ar y plentyn;
  • Achos Os oes gennych blant hŷn, dywedwch wrthynt i'w hatal rhag cyrraedd teganau a gwrthrychau heb oruchwyliaeth angenrheidiol.

Ystyriaethau terfynol ar gyfer y cyfnod llafar

Y cyfnod llafar yw'r yn gyntaf o lawer rydyn ni i gyd yn mynd drwyddo i gyrraedd ein ffurfiant dirfodol . Oherwydd hyn, mae'r ymdrech ar ran oedolion yn hanfodol er mwyn iddo gael ei gyfeirio'n dda. Hyd yn oed os nad ydych yn sylweddoli hynny'n ymwybodol, bydd y plentyn yn ei ddefnyddio fel sail i'w strwythuro ei hun yn y dyfodol.

Fel pont y darganfyddiadau, rhaid bod yn ofalus wrth ehangu hyn fel bod y plentyn nid yw'n cael ei brifo. Yn anffodus, mae achosion lle mae babanod yn tagu ac nad ydynt yn cael cymorth mewn pryd, gan gynnwys bwydo ar y fron, yn gyffredin. Beth bynnag, dyma un o'r pileri cyntaf ar gyfer y mynegiant mwyaf posibl o'ch gallu i ddeall bywyd.

Gweld hefyd: Pobl genfigennus: 20 awgrym i'w hadnabod a delio â nhw

Gellir adeiladu'r daith hon yn well trwy einCwrs ar-lein Seicdreiddiad Clinigol. Mae’n cynnig eich bod yn ailymweld â’ch hanfod, gan ddeall eich hun trwy hunanwybodaeth caboledig. Bydd y cyfnod llafar neu unrhyw gyfnod arall, ar unrhyw adeg, wedi'i lunio'n dda iawn fel ei fod yn cyrraedd ei botensial .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.