Cyfystyr Agir: ystyr a geiriau cyfystyr

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Cyfystyr ag actio yw geiriau fel ymarfer a sylweddoli. Yn yr ystyr hwn, mae ganddo berthynas uniongyrchol ag ymddygiad yng nghanol y broses o wneud penderfyniadau. Mae'n bosibl eich bod eisoes wedi dweud eich bod wedi gweithredu heb feddwl, mewn sefyllfaoedd lle na allech reoli eich emosiynau.

Gweld hefyd: Neges Gobaith: 25 ymadrodd i feddwl amdanynt a'u rhannu

Fodd bynnag, mae angen deall gweithredu o safbwynt arall hefyd, yr ofn gweithredu . Gall hyn fod yn barablus, hyd yn oed gyda'r digonedd o opsiynau sydd gennym heddiw. Felly, yn y pen draw, rydych chi'n ofni gweithredu'n union oherwydd eich bod chi'n ofni difaru, yn ofni gwneud camgymeriadau, yn ofni methu. Sy'n arwain at ddim gweithredu.

Felly, mae cyfystyr actio, am feddyliau a gweithredoedd dynol, yn mynd y tu hwnt i ystyr etymolegol syml y gair. Hynny yw, mae ganddo lawer mwy i'w wneud â'n sgiliau gwneud penderfyniadau, gyda ffocws a gwrthrychedd, gan drin y sefyllfa honno fel profiad bywyd. Mae deall gwneud camgymeriad yn normal a dylech fentro.

Cynnwys

 • Yn gyfystyr ag actiorydych chi'n dewis yr un symlaf, yr un rydych chi'n siŵr y byddwch chi'n ei hoffi. Wedi'r cyfan, nid ydych chi eisiau mentro dewis pryd nad ydych chi'n ei hoffi. Yn fuan wedyn, daw’r gofid am “golli’r cyfle trwy feddwl gormod”.

  Felly, gall ymddygiadau fel hyn ddigwydd mewn sefyllfaoedd mwy difrifol, sy’n cael effaith seicolegol uniongyrchol. Er enghraifft, byw mewn perthynas gamdriniol oherwydd ofn newid, ofn gweithredu. Gelwir yr ymddygiad hwn yn “Barlys trwy ddadansoddiad”.

  Amhosib ei gael yn iawn bob amser wrth weithredumai cyfystyr gweithredu, o ran gweithred neu ganlyniad, yw: gweithredu, gweithredu, cyflawni, gweithredu, gwneud, cynhyrchu, ymarfer.

  Yn yr ystyr hwn, y gair i weithredu , yn ei ystyr yn y geiriadur, mae yn dynodi'r ferf i weithredu, i wneud , i weithredu, i brofi adwaith, i gynhyrchu canlyniad. Nawr, a allwch chi ddeall ystyr helaeth y gair syml act?

  Antonym Act

  Yn y cyfamser, antonym y gair act yw, o ganlyniad, cyfyngu, atal, i ymatal, amddifadu dy hun, hepgorer dy hun. Ar y pwynt hwn, mae rhywun eisoes yn gallu gwirio pwysigrwydd y gair act mewn sawl agwedd ar ein bywyd, yn enwedig pan fydd angen i ni wneud penderfyniadau.

  Felly, mae cyfystyr act yn arwain at fyfyrio ymlaen pan fyddwn yn rhoi'r gorau i weithredu dim ond ar gyfer yr ofn edifeirwch . Mae agweddau syml bob dydd, hyd yn oed y rhai symlaf, yn troi'n ing a dioddefaint. Yn y cam hwn, mae rhywun yn dechrau deall beth yw gweithred mewn gwirionedd.

  Meddwl yn ormodol a pheidio â gweithredu

  Rydym yn byw mewn bydysawd gyda llawer o opsiynau, felly gall yr hyn sy'n ymddangos yn dda arwain at ddiwrthdro penderfyniadau, hyd yn oed os mai’r penderfyniad yn syml yw peidio â gweithredu. Yn y pen draw, mae llawer yn gwastraffu amser yn meddwl gormod am y dewisiadau eraill sydd ar gael ac, yn y diwedd, yn dewis dim byd.

  Enghraifft syml: dewis pryd o fwyd o fwydlen gyda sawl opsiwn. O gymaint meddwl am y dewisiadau eraill sydd ar gael yno ,a dweud y gwir.”

  Felly, mae'r person yn mynd yn drist, a hyd yn oed yn datblygu afiechydon a syndromau. Fel, er enghraifft, yr hyn a elwir yn Syndrom Llosgi (neu Syndrom Gorfodi Proffesiynol). Ac mae hyn i gyd yn digwydd oherwydd y ffaith syml o beidio â gweithredu , ofn edifeirwch, ofn methu.

  Meddwl llawer a gweithredu ychydig

  Yn enwedig i'r rheini sy'n fwy pryderus, Yn union oherwydd eich meddyliau rasio, nid tasg hawdd yw penderfynu. Yn gyffredinol, mae pobl yn tueddu i or-feddwl am yr opsiynau sydd ar gael i ddewis ohonynt, gan feddwl mwy am yr hyn y byddent yn ei golli gyda dewis anghywir.

  Darllenwch Hefyd: Amwys, cyn-amwys ac ôl-amwys

  I ddatrys y gwrthdaro mewnol hwn , mae yna dechnegau syml a fydd yn gwneud byd o wahaniaeth. Yn ôl Seiti Arata, gallwch ddatblygu sgiliau i wneud penderfyniadau , trwy wybod sut i ddadansoddi'r cyd-destun cyfan ar gyfer y dewis rydych chi'n ei ddeall sy'n bendant ar y foment honno. Gwneir hyn drwy dair techneg syml:

  Gweld hefyd: Seicoleg traffig: beth ydyw, beth mae'n ei wneud, sut i fod

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  1. meddyliwch am pob penderfyniad fel arbrawf;
  2. cyfyngu ar eich opsiynau;
  3. gosod eich blaenoriaethau.

  mae pob penderfyniad yn arbrawf

  Mae'n anghywir i y farn bod penderfyniadau, yn gyffredinol, yn ddigyfnewid, hynny yw, ni allwch ddifaru a chael dewisiadau newydd. Er enghraifft, os penderfynoch briodi, nid yw hynny'n golygu bod gennych chisy'n para am byth. Cymerwch ef fel profiad bywyd, hyd yn oed ar gyfer aeddfedrwydd emosiynol.

  Mae'n bwysig pwysleisio mai dewis yw pob eiliad, eich penderfyniad chi yw pob eiliad. Pan fyddwch chi'n cael y mewnwelediad hwnnw i'ch penderfyniadau o'r diwedd, bydd yn amlwg mai cymaint o waith yw actio neu beidio. Fodd bynnag, mae peidio â gweithredu yn eich parlysu, ac mae gweithredu yn gwneud i'ch bywyd fynd yn ei flaen.

  Cyfyngu ar eich opsiynau

  Mae oedi wrth wneud penderfyniadau yn digwydd oherwydd y llu o opsiynau sydd ar gael. Felly, bydd yn rhaid i chi gyfyngu ar y dewisiadau amgen a rheoli lle y dylech ganolbwyntio . Gan ddefnyddio enghraifft syml: os mai dim ond opsiynau bwyd iach sydd gennych yn eich cwpwrdd, bydd eich diet yn cael ei gyflawni.

  Yn yr ystyr hwn, y cyngor hefyd yw sefydlu terfyn amser dewis, megis, er enghraifft, y dewis o deledu. Rydych chi'n sefydlu y byddwch chi'n treulio 2 awr yn chwilio ac, os na fyddwch chi'n dod o hyd iddo, byddwch chi'n dewis y pris isaf, heb os nac oni bai bydd hyn yn newid eich ymddygiad yn y broses o wneud penderfyniadau.

  Sefydlu eich blaenoriaethau

  Felly, er mwyn gallu cyfyngu ar eich opsiynau, rhaid i chi sefydlu eich blaenoriaethau. Bydd penderfynu beth sy'n wirioneddol bwysig i chi yn eich atal rhag gorfeddwl am y dewisiadau eraill sydd ar gael i chi. Dyma ddysgeidiaeth Lewis Carroll, yn “Alice in Wonderland”: “Os na wyddoch ble i fynd, fe wna unrhyw lwybr.”.

  Felly,Mae sy'n gyfystyr ag actio yn mynd y tu hwnt i wneud rhywbeth yn unig. Mae gweithredu yn y bôn yn golygu gwneud penderfyniadau a fydd yn dod â canlyniadau ar gyfer eich bywyd i chi, yn gadarnhaol ac yn negyddol. Chi sydd i ddeall y bydd popeth yn eich gwasanaethu fel profiad ac yn gwneud ichi fwynhau bywyd mewn ffordd gyflawn.

  Yn olaf, os oeddech yn hoffi'r cynnwys hwn, hoffwch ef a rhannwch ef ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon.

  Yn ogystal, rhannwch eich profiadau, gofynnwch gwestiynau, gadewch i ni siarad mwy am gyfystyr actio. Gadewch eich sylw yn y blwch isod.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.