Cymdeithasegydd: beth mae'n ei wneud, ble i astudio, pa gyflog

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae diddordeb y farchnad a chymdeithas ar gyfer y gwyddorau dynol wedi bod yn cynyddu ei amlygrwydd ac mae cymdeithaseg wedi'i fframio yn y grŵp hwn. Mae gan y cymdeithasegydd proffesiynol rôl hanfodol i'w chwarae mewn deall cymdeithas, a'r brif rôl yw astudio a dosbarthu ffurfiannau cymdeithasol fel y gall y gwyddorau cymdeithasol eraill ymyrryd i roi gwelliannau ar waith.

Felly, mae cymdeithasegydd yn dadansoddi dynoliaeth, gan strwythuro cymdeithas yn ôl ei harferion. Yn y modd hwn, mae'n llwyddo i egluro sut mae ffenomenau cymdeithasol yn digwydd, yn ei gelfyddyd, diwylliant, gwyddoniaeth, economi, ymhlith eraill. Yn yr ystyr hwn, os ydych chi'n bwriadu bod yn gymdeithasegydd, bydd yr erthygl hon yn dod â'r brif wybodaeth i chi i'ch helpu i barhau â'ch gyrfa.

Cynnwys

 • Beth yw cymdeithaseg a beth yw rôl y gwyddonydd cymdeithasol?
 • Beth mae cymdeithasegwr yn ei wneud?
 • Sut i fod yn gymdeithasegydd?
 • Ble i astudio i fod yn gymdeithasegydd?
 • Pa broffil o'r myfyriwr Cymdeithaseg?
 • Cyflog cymdeithasegwr a marchnad lafur cymdeithasegwyr
  • Marchnad Lafur
  • Cyflog
> Beth yw cymdeithaseg a pha rôl sydd gan y gwyddonydd cymdeithasol?

Gwyddor Gymdeithasol yw Cymdeithaseg sy’n astudio cymdeithas yn gyffredinol, o ran cysylltiadau cymdeithasol, diwylliant a rhyngweithio mewn cymdeithas. Trwy gymdeithaseg mae modd myfyrio a deall pwy ydym ni, ble a sut rydym yn byw, o safbwynt hollbwysig . Canysdadansoddi, o wahanol safbwyntiau, sut mae bodau dynol yn perthyn i'w gilydd.

Hynny yw, rôl y gwyddonydd cymdeithasol neu'r cymdeithasegwr yw astudio bodau dynol yn eu rhyngweithiadau cymdeithasol, gan ddadansoddi gwahanol safbwyntiau a damcaniaethau am y cymdeithasol Amgylchedd. Er mwyn deall sut mae bodau dynol yn ymwneud â thechnoleg, economi, diwylliant, gwaith, ymhlith eraill.

Mewn geiriau eraill, mae cymdeithaseg yn ceisio deall cymdeithas gyfan, gan chwilio am elfennau mewn meysydd cysylltiedig, megis economeg, anthropoleg a gwyddoniaeth wleidyddol. Yn yr ystyr hwn, bydd eu canlyniadau gwyddonol yn sail i weithredu mewn meysydd eraill o wybodaeth.

Beth mae cymdeithasegwr yn ei wneud?

Yn fyr, mae cymdeithasegydd yn weithiwr proffesiynol sydd â’r gallu i ddeall a chwestiynu sut mae cysylltiadau dynol yn digwydd mewn cymdeithas. Fel y gallant, o'u hastudiaethau, gael eu meithrin gan drafodaethau cymdeithas, megis materion gwleidyddol, economaidd, crefyddol, eu deall fel ffenomenau cymdeithasol.

Hynny yw, cymdeithasegwyr sy'n gyfrifol am ymchwilio i realiti cymdeithasol, cynnal ymchwil a chyflwyno data. Felly, mae'n dadansoddi strwythurau cymdeithasol, gan arsylwi bob amser a yw pobl yn perthyn i'w gilydd ac â grwpiau.

Ar gyfer ei ddadansoddiadau cymdeithasol, mae'r cymdeithasegydd yn defnyddio dulliau gwyddonol amrywiol , gydag ymchwil ansoddol a meintiol, ethnomethodoleg, ethnograffeg adadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol.

Yn anad dim, gyda phriodoliadau swydd cymdeithasegwr, yn ôl y ddeddfwriaeth sy'n rheoleiddio'r proffesiwn (Cyfraith 6.888/80), y gweithiwr proffesiynol sy'n gymwys i, er enghraifft:

Gweld hefyd: Erich Fromm: bywyd, gwaith a syniadau'r seicdreiddiwr
 • rhaglennu, goruchwylio, cydlynu, cynllunio, paratoi, gweithredu, rheoli, cyfarwyddo, gweithredu, arwain, dadansoddi neu werthuso astudiaethau, gwaith, ymchwil, cynlluniau, rhaglenni a phrosiectau sy'n ymwneud â realiti cymdeithasol;
 • darparu cyngor ac ymgynghoriaeth i gwmnïau, cyrff gweinyddol cyhoeddus uniongyrchol neu anuniongyrchol, endidau a chymdeithasau, mewn perthynas â realiti cymdeithasol; Mae
 • yn addysgu cymdeithaseg gyffredinol neu arbennig mewn sefydliadau addysgu.

Sut i fod yn gymdeithasegydd?

Os ydych am ddod yn gymdeithasegydd , mae dau opsiwn ar gyfer hyfforddiant academaidd: Cymdeithaseg a Gwyddorau Cymdeithas. Mae gradd mewn cymdeithaseg yn radd, gyda sylfaen broffesiynol ar gyfer gweithgaredd proffesiynol yn canolbwyntio ar y maes academaidd, gan gynnwys addysgu dosbarthiadau.

Tra bod y cwrs Gwyddorau Cymdeithasol yn eang, a elwir yn radd a bagloriaeth, yn gwneud y maes gweithredu'r cymdeithasegydd yn ehangach. Mae'r ddau gwrs, Cymdeithaseg a Gwyddorau Cymdeithas, yn para pedair blynedd.

Ble i astudio i fod yn gymdeithasegydd?

Ym Mrasil mae sawl sefydliad addysgu sy'n cynnig Cyrsiau mewn Cymdeithaseg neu'r Gwyddorau Cymdeithasol,rhwydwaith cyhoeddus neu breifat. Mae'n werth nodi, wrth ddewis y sefydliad addysgol i astudio, ei bod yn bwysig gwirio a yw wedi'i achredu'n briodol gan y MEC (Y Weinyddiaeth Addysg).

Wrth ddewis ble i astudio, mae'n bwysig eich bod chi gwybod hefyd pa rai fydd pynciau'r cwrs . Isod, rydym wedi dewis rhai o brif ddisgyblaethau'r cwricwlwm i ddod yn gymdeithasegydd:

 • Gwyddor Wleidyddol;
 • Economi Brasil;
 • Gwyddoniaeth, Technoleg a Chymdeithas;
 • Anthropoleg Gyfoes;
 • Diwylliant Digidol;
 • Addysg Ac Amrywiaeth;
 • Gwyddor Gwleidyddol Gyfoes;
 • Didacteg;
 • Economi Wleidyddol;
 • Libras – Iaith Arwyddion Brasil;
 • Syniadau Gwleidyddol Brasil;
 • Methodoleg Addysgu Cymdeithaseg;
 • Meddwl Gwyddonol;
 • Ymchwil Gymhwysol yn y Gwyddorau Cymdeithasol; ymysg eraill.

Beth yw proffil myfyriwr Cymdeithaseg?

Er ei fod yn cynnwys gwybodaeth eang, mae’n bwysig, cyn dewis bod yn gymdeithasegydd, eich bod yn dod i adnabod eich hun, gan wirio rhai sgiliau a chymwyseddau a fydd yn gwneud gwahaniaeth wrth ymarfer y proffesiwn. Felly, ar gyfer cymdeithasegwyr y dyfodol, y prif nodweddion ar gyfer y proffil proffesiynol yw:

Gweld hefyd: Llyfrau ar Ddeallusrwydd Emosiynol: 20 Uchaf
 • meddwl dadansoddol a beirniadol;
 • hoffi astudio a dadlau syniadau;<6
 • Affinedd â themâu sy'n ymwneud â gwyddoniaeth
 • cyfleuster i ddadansoddi gwybodaeth a chynnal ymchwil.
Darllenwch Hefyd: Entrepreneuriaeth fenywaidd ym marn Seicoleg

Cyflog cymdeithasegwr a marchnad swyddi cymdeithasegwyr

Marchnad

Mae sefyllfa bresennol y farchnad lafur ar gyfer y cymdeithasegydd ar gynnydd, wrth i wahanol feysydd gwybodaeth ddod i werthfawrogi a chydnabod pwysigrwydd y proffesiwn. Dyna, ymhlith prif sgiliau'r gweithiwr proffesiynol hwn, yw'r gallu i ddeall a dadansoddi cymdeithas yn gyffredinol, er mwyn deall y ffenomenau sy'n digwydd mewn cylchoedd cymdeithasol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i danysgrifio yn y Cwrs Seicdreiddiad .

Bydd y cymdeithasegydd yn gallu gweithio ar sawl maes gwaith , megis, er enghraifft, mewn addysgu, sydd, yn ogystal ag addysgu , yn gallu dewis y gangen o ymchwil wyddonol mewn sefydliadau addysgol. Yn dal i fod ar waith ymchwil, bydd yn gallu gweithredu mewn meysydd cyfyngedig, mewn sawl ymchwil, megis demograffeg, ethnigrwydd, rhyw, ymhlith eraill.

Hyd yn oed yn fwy, gall y cymdeithasegwr weithredu fel gwas cyhoeddus, gan wneud gwaith cymdeithasegol. dadansoddiadau ar gyfer gwneud penderfyniadau er lles cymdeithas. Bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn gallu deall sut mae cymdeithas yn gweithio, fel y gall y cyhoedd weithredu'n fwy effeithiol.

Yn olaf, bydd yn gallu darparu gwasanaethau ymgynghori, gan ddeall y perthnasoedd a'r agweddau cymdeithasegol,er enghraifft, mewn amgylcheddau menter. Yn y maes hwn, gall cymdeithasegwyr weithredu fel ymgynghorwyr i gwmnïau, gan nodi'r agweddau gorau tuag at rai grwpiau cymdeithasol penodol.

Cyflog

Mewn ymchwil, canfuom fod cyflog cyfartalog Cymdeithasegydd ym Mrasil o gwmpas o BRL 4 mil. Ond rydym yn gwybod y bydd y cyflog yn dibynnu llawer ar lefel profiad y gweithiwr proffesiynol, yn ogystal â maint y cwmni a fydd yn gweithredu fel gweithiwr.

Neu, hyd yn oed, os byddwch yn cyflawni eich dyletswyddau yn annibynnol, gan ddarparu ymgynghoriaeth mewn amrywiol feysydd cymdeithasegol. Fel entrepreneur, bydd y cymdeithasegydd yn gallu gweithio mewn cwmnïau preifat, cyrff cyhoeddus, sefydliadau Trydydd Sector mewn galwadau penodol .

Er enghraifft, cynnal astudiaethau ar gymdeithaseg rheoli a cwmni rhyngwladol , i ddod o hyd i broblemau yn eich gweinyddiaeth sy'n tarfu ar eich canlyniadau. Dyma un o'r ffyrdd y gall y gweithiwr proffesiynol gael cydnabyddiaeth ariannol fawr.

Felly, rôl y cymdeithasegydd yw astudio'r ddynoliaeth a sut mae'n trefnu ei hun mewn cymdeithas. Er mwyn i chi allu esbonio ffenomenau cymdeithasol cysylltiedig, er enghraifft, diwylliant, crefydd, gwyddoniaeth, economeg, ymhlith eraill. am broffesiwn cymdeithasegydd , o bosibl yn hoffi deall mwy am ymddygiad dynol. Felly, rydym yn eich gwahodd idarganfyddwch ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol. Ymhlith manteision yr astudiaeth hon mae:

 • Help i ddatrys problemau corfforaethol: gall seicdreiddiad fod o gymorth mawr i nodi a goresgyn problemau corfforaethol, gan wella rheolaeth tîm a chysylltiadau cwsmeriaid;
 • Mae’n ychwanegu at y proffesiwn presennol: Gall cyfreithiwr, athro, therapydd, gweithiwr iechyd proffesiynol, arweinydd crefyddol, hyfforddwr proffesiynol, gwerthwr, rheolwr tîm a phob proffesiwn sy’n delio â phobl elwa o gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol seicdreiddiad.

Yn olaf, os oeddech chi'n hoffi'r cynnwys hwn, peidiwch ag anghofio ei hoffi a'i rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon ar gyfer ein darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.