Cysyniadau sylfaenol seicdreiddiad: 20 hanfod

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Er bod Seicdreiddiad yn ymddangos yn gymhleth, mae'r rhan fwyaf o gysyniadau sylfaenol Freud yn dechrau o fangre syml. Yn y bôn mae strwythur cyfoethog ei astudiaethau yn adlewyrchu iaith y cyfnod. Dyna pam y byddwn yn esbonio rhai cysyniadau sylfaenol o Seicdreiddiad i chi mewn ffordd fwy hygyrch.

Y gair iachâd

Piler o'r cysyniadau sylfaenol o Mae seicdreiddiad yn sôn am iachâd trwy'r gair . Arloesodd Freud y ffordd o edrych ar broblemau cleifion trwy ganiatáu iddynt siarad yn unig. Er gwaetha'r cynnwrf mewn meddygaeth ar y pryd, cafodd ganlyniadau rhyfeddol ac addawol.

Cymhleth

Daeth y gair “cymhleth” yn wreiddiol o weithiau Lacan, ond Freud helpodd i boblogeiddio'r term . Mae'n un o nifer o fecanweithiau sy'n dosbarthu anhwylder meddwl. Cymerwch fel enghraifft y “Complexo de Dona Florinda”, sy'n cynrychioli pobl ostyngedig nad ydynt yn hoffi pobl mewn amodau ariannol tebyg ac yn meddwl eu bod yn well.

Anymwybodol

Ymhlith cysyniadau Seicdreiddiad, yr enwocaf yw'r anymwybodol. Mae'n faes o'n seice sy'n parhau i fod yn anodd ei gyrchu mewn ffordd gonfensiynol. Fe'i dangosir fel y maes lle rydym yn chwarae ein dymuniadau, dymuniadau a breuddwydion gorthredig.

Trosglwyddiad

Mae un o gysyniadau sylfaenol Seicdreiddiad yn ymwneud â pherthynas taflunio'r claf tuag at ei therapydd. Yn fyr, mae'r dadansoddiad ac yn rhagamcanu eiargraffiadau ar y seicdreiddiwr wrth iddo ei gysylltu â ffigwr pwysig yn ei fywyd .

Greddf

Gwelir greddf fel ymateb anwirfoddol i ryw ffactor allanol yn yr amgylchedd. Yn y bôn, mae'n fecanwaith sy'n cyfeirio'r unigolyn at hunan-gadwedigaeth er mwyn iddo allu goroesi.

Gweld hefyd: Grymus: ystyr person grymusedig

Libido

Ym mhrif gysyniadau Seicdreiddiad, gwelir libido fel egni rhywiol sy'n symud y bod dynol. Er ei fod yn cychwyn o'r rhagosodiad hwn, mae'r heddlu hwn yn anelu at ein datblygiad yn y ffyrdd mwyaf amrywiol, nid dim ond bod yn rhywiol.

Camau Ymwybyddiaeth

Roedd rhai cysyniadau o Seicdreiddiad yn haeddu cael eu datrys er gwell. delweddu. Roedd yn achos lefelau ymwybyddiaeth, camau arsylwi dyfnder meddwl . Mae'n dechrau gyda:

Ymwybodol

Y cam lle mae gennym ni ein hunain yn fewnol ac yn allanol. Mae hyn yn cynnwys emosiynau, meddyliau, areithiau a gweithredoedd, yn ogystal â dymuniadau.

Rhagymwybod

Mae'r rhagymwybod yn ymddangos fel pont rhwng wyneb a rhan ddyfnaf ein meddwl. Dyma'r foment maen nhw'n cyfarfod, felly mae yna ryngweithio yn eu cylch. Er bod breuddwydion yn dod o'r anymwybodol, mae ein meddwl ymwybodol yn llwyddo i'w cofio ac mae hyn yn digwydd oherwydd y cyfryngwr hwn.

Anymwybodol

Yn olaf, yr anymwybod yw ein rhan ddyfnaf lle mae ein bywyd seicig yn parhau ymhell ogwybodaeth. Er ei fod yn bell, mae'r anymwybodol yn llwyddo i amlygu ei hun ac anfon signalau, megis jôcs, ysgogiadau neu freuddwydion .

Breuddwydion

Mae breuddwydion yn cael eu gweld fel amlygiadau o'r anymwybodol a dweud llawer amdanom ein hunain. Cyn gynted ag y cânt eu dehongli, maent yn datgelu ein dymuniadau, ein dymuniadau a'n trawma.

Rhywioldeb plant

Un o'r cysyniadau sylfaenol o Seicdreiddiad a achosodd ddadlau oedd yr amddiffyniad o rhywioldeb plentynnaidd. Honnodd Freud ein bod eisoes wedi sylweddoli ers plentyndod bod rhai rhannau o'r corff yn achosi pleser i ni. O'u hysgogi gan gyffyrddiad neu wrthrychau, maent yn dod â theimlad da a chaethiwus allan.

Oedipus Complex

Munud ym mywyd plentyn lle mae'n cysylltu â'i gyferbyniad rhywiol ac yn cystadlu â'i gyfoedion . Mae'n cael ei weld fel cam ffurfiannol, fel bod y plentyn yn meithrin perthynas cariad-casineb tadol. Tra ei fod yn caru un, mae'n gwthio'r llall i ffwrdd, ond daw hyn i ben yn 5 oed.

Adeiledd y meddwl

Bydd yr hyn sy'n digwydd yn ystod y cyfnod Oedipus yn diffinio ein personoliaeth a'n hymddygiad. Ar y pwynt hwn mae dadl y byddai pob un ohonom yn datblygu rhyw raddau o seicopathi, gwyrdroi neu niwrosis . Yn y modd hwn, byddai'n arferol cael symptomau lleiaf posibl o un o'r tri hyn.

Sublimation

Mae seicdreiddiad yn ei ddosbarthu fel defnydd o egni libido ar gyfer rhywbeth nad oes ganddo gysylltiadrhywiol. Mae'n ffordd o ddefnyddio'r tâl hwnnw i gyflyru'ch egni i bethau cynhyrchiol, fel dawnsio, gwneud celf...

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Achosion meddwl

Yn y cysyniadau sylfaenol o Seicdreiddiad, mae ein pileri dirfodol yn tynnu sylw. Mae'r achosion hyn yn gyfrifol am gyflyru ein cysylltiad â'r byd allanol a mewnol. Yr un cyntaf yw:

Darllenwch Hefyd: Therapi cerdd: beth ydyw a sut mae'n gweithio

Id

Mae'r ID wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'n greddf ac mae'n annog ein dyheadau gwylltaf . Nid yw'n mesur canlyniadau, felly mae'n ceisio ein gwneud ni allan o linell yn gyson.

Ego

Yr Ego yw'r cyfryngwr, sef mantolen y tri achos. Nid yw'n ildio i ewyllys yr Id, ac nid yw ychwaith yn gweithio gyda moesoldeb gormodol y Superego.

Superego

Yn seiliedig ar ganiatad cymdeithasol, mae'r Superego yn gweithredu fel asiant moesoldeb. . Yn fyr, mae'n ein gormesu yn gyson, fel ein bod yn ffitio i mewn i fwynau “cadarnhaol” cymdeithas.

Dadansoddwr a Dadansoddwr

Er ei fod yn gyffredin i unrhyw therapi, effeithiwyd ar Seicdreiddiad yn uniongyrchol gan hyn. cyswllt. Yn fyr, ni allai'r claf a'r seicdreiddiwr ymwneud â'r tu allan i'r swyddfa y tu hwnt i'r driniaeth . Mae hyn oherwydd y gallai'r rhyngweithiad hwn effeithio'n ddifrifol ar lwyddiant seicotherapi.

Symptom

YMae gan y symptom darddiad anymwybodol ac fe'i gwelir fel awydd cuddliw fel ffurf o fynegiant. Yn seiliedig ar brofiadau rhywiol plentyndod, mae'n dod i'r amlwg ac yn datblygu, gan wasanaethu fel symbolaeth seicig i'r corff.

Ymrwymiad

Mae ymrwymiad yn ymddangos fel y syniad amheus ein bod ni eisiau dau beth sy'n wrthgyferbyniol . Yn syml, pan fyddwn yn cael gwrthrych penodol, yn y pen draw yn anymwybodol yn cael ei gyferbyn. Os byddwch chi'n anghofio dyddiad, mae hyn yn cael ei weld fel awydd anymwybodol i beidio â mynd, rhywbeth sy'n cael ei weld fel llwyddiant.

Desire

Mae awydd yn amlygiad dwbl o eisiau, bod yn ymwybodol ac yn anymwybodol . Er ein bod ni eisiau rhywbeth a'n bod ni'n glir yn ei gylch, mae'r anymwybodol hefyd yn ei ddymuno, ond rydyn ni'n ei atal. Serch hynny, mae'r chwantau hyn sydd heb eu cyflawni yn amlygu eu hunain yn ein methiannau a'n breuddwydion.

Drive

Mae'r ysgogiadau corfforol sy'n cyrraedd y meddwl hefyd yn un o gysyniadau sylfaenol Seicdreiddiad. Fodd bynnag, hyd yn oed o gael ei ddrysu â greddf, mae'n wahanol iddo oherwydd nad oes gwir angen. Nid yw'r gyriant o reidrwydd yn ein harwain at oroesiad, gan gael ein gweld fel awydd anniwall.

Gyriant angau

Ewyllys amheus i gael pleser a'r gwrthwyneb yw ysfa angau. Ar yr un pryd ag yr ydym eisiau rhywbeth da, rydym yn anwirfoddol yn ceisio ei gysgod, gan ddioddef yn y broses . Fel hiraeth am gofio rhywun a all fod yn dda, ond sy'n brifo am yabsenoldeb corfforol.

Salwch meddwl

I gloi cysyniadau sylfaenol Seicdreiddiad, rydym yn dod â'r gwir am salwch meddwl i chi. Yn ôl Freud, mae popeth yn cael ei achosi gan y gormes y mae unigolyn yn ei wynebu trwy gydol oes. Gyda hyn, mae'r croniad a achosir gan ormes cymdeithasol yn tarddu o broblemau ym seice'r unigolyn.

Ystyriaethau terfynol ar gysyniadau sylfaenol seicdreiddiad

Mae cysyniadau sylfaenol seicdreiddiad yn gweithredu fel olion bysedd i eu hunaniaeth yn y byd therapiwtig. Maent yn ei ddiffinio heb ei gyfyngu, gan mai dim ond rhannau annatod o set gyflawn ydynt. Dyna pam mae llawer o'r syniadau yn ategu ei gilydd mewn ffordd ddiweddebol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Dylai Dylid nodi bod y paragraffau uchod yn crynhoi'r syniad o lawer o gysyniadau. Mae darllen ac astudio yn helpu i ddyfnhau, er mwyn egluro amheuon sy'n weddill.

Dyna pam rydym yn argymell ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol ar-lein, y mwyaf cyflawn ar y farchnad. Mae'n ffordd integredig, hygyrch a chyfforddus o ddeall eich hun ym mha bynnag amgylchedd rydych chi'n byw. Bydd y cysyniadau sylfaenol o Seicdreiddiad a ddysgir yma yn newid y ffordd yr ydych yn gweld eich hun .

Gweld hefyd: Hunangyfrifoldeb: ystyr ac 20 awgrym

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.