Derbyn: beth ydyw, beth yw pwysigrwydd derbyn eich hun?

George Alvarez 29-09-2023
George Alvarez

Mae mater derbyn wedi bod yn fater cynyddol bwysig yn ein cymdeithas. Fodd bynnag, a ydych chi erioed wedi stopio i feddwl beth yw gwir ystyr y gair hwnnw? Ydych chi erioed wedi meddwl sut y gallwn ni dderbyn ein gilydd? Ymhellach, beth yw pwysigrwydd derbyn ym mywyd pob un ohonom?

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ceisio ateb y cwestiynau hyn. Ond nid yn unig hynny, rydym am siarad am y manteision o dderbyn eich hun ac awgrymiadau ar gyfer cyflawni derbyniad .

Beth yw derbyniad

I ddechrau'r sgwrs hon, gadewch i ni geisio diffiniwch beth yw derbyn , yn enwedig os ydych yn derbyn. Her fwyaf derbyn yw cofleidio pwy ydych chi. Oherwydd mae derbyn yn golygu caru eich hun waeth beth fo'ch camgymeriadau, cyfyngiadau ac ymddygiad eich hun.Rydym yn sôn am rywbeth sy'n cynrychioli mwy na derbyn: y peth yw trawsnewid rhywbeth negyddol, fel camgymeriadau, yn rhywbeth cadarnhaol, fel dysgu. Hynny yw, rydych chi'n edrych ar bopeth yn y fath fodd fel eich bod chi'n dysgu ohono, yn gyfle i fod yn well, i esblygu.

Mae'r newid meddylfryd y mae derbyniad yn ei hybu ynom ni yn mynd â ni i ffwrdd rhag erledigaeth a hunanfodlonrwydd. Hynny yw, nid ydym yn stopio ar y gwall mewn ffordd ddrwg-enwog ac nid ydym hyd yn oed yn setlo amdano. Pan fyddwn yn cofleidio ein hunain gyda phopeth ydym, rydym yn cydnabod ein camgymeriadau, ond hefyd ein potensial. Felly, rydym yn dod i ddeall ein bod yn fwy na dim ond camgymeriadau neu rinweddau. Rydym yn gymysgedd o'r ddau ac rydym yn deally gallwn esblygu hyd yn oed yn fwy.

Pwynt arall sy'n ategu'r ddeinameg hon o dderbynioldeb yw dirnad yr hyn y mae rhywun yn ei garu mewn gwirionedd. Bod yn gariad nid yn unig at eich rhinweddau, ond eich sgiliau, breuddwydion a gwaith. O hyn, bydd y person yn gallu canolbwyntio ar yr hyn y mae'n ei garu a'i wella. Hefyd, cofiwch mai dim ond yr hyn yr ydym yn ei gydnabod y gallwn ei ymladd. Hynny yw, dim ond os ydym yn cydnabod eu bod yn bodoli y gellir gweithio ar ofnau, rhwystrau, diffygion. I'r gwrthwyneb, os gwadwn ei fodolaeth, mae'n aros ynom ac yn tyfu.

Pwysigrwydd derbyn

Pwynt arall o derbyn yw'r daith a'r agweddau a gymerwn yn ystod hi. Wedi'r cyfan, os nad yw derbyn yn rhywbeth hudolus, sydyn, mae angen inni dderbyn ein hunain ychydig yn fwy bob dydd. Ac mae'r agweddau rydyn ni'n eu cymryd ar y daith hon yn awgrymu llawer yn yr hyn y byddwn ni.

Mae cydnabod hyn yn ysgogi edrych yn ddyfnach i weld pwy ydym ni heddiw a beth rydym am fod. Yn ogystal, mae hefyd yn hwyluso derbyn eraill a chyflawni bywyd cytbwys, iach, ffyniannus a hapus. Trwy dderbyn sut mae pethau a phobl, rydym yn hwyluso'r llwybr i gyflawni cyflawniadau.

Mae'r derbyniad yn ein galluogi i wynebu ein gwendidau. Rydym yn lleihau'r gofynion o fod yn gryf neu'n wan ac nid oes ots gennym sut mae pobl yn ein gweld. Gyda hynny, mae bywyd yn aros yr un fath golau,oherwydd dylen ni fod pwy ydyn ni, dim byd mwy.

Manteision derbyn eich hun

Wrth feddwl am bopeth rydyn ni wedi siarad amdano hyd yn hyn, rydyn ni'n rhestru rhai o'r buddion rydyn ni'n eu cael derbyn .

Hunanymwybyddiaeth

Mae derbyn yn rhoi caniatâd i ni fod yn ymwybodol o bwy ydym mewn gwirionedd. Rydym yn dod i gydnabod ein rhinweddau, diffygion a chyfyngiadau ein hunain. Bydd hyn yn hybu gallu ar gyfer adnabyddiaeth ac aeddfedrwydd emosiynol.

Ymwybyddiaeth o gryfderau a phwyntiau ar gyfer gwelliant

Fel y dywedasom, gyda derbyniad gallwn nodi ein cryfderau a'n gwendidau. Deuwn i weld ein holl nodweddion yn wir. Yn ogystal, rydyn ni'n deall sut i wella a gwella pwy ydyn ni.

Cariad i chi'ch hun

Wrth derbyn rydyn ni'n dechrau caru pwy ydyn ni, oherwydd rydyn ni'n edrych ar ein hunain fel rhywbeth mwy. Rhywbeth cymhleth a theilwng o edmygedd. Wedi'r cyfan, i gyrraedd yma roedd yn rhaid i ni fynd yn bell ac rydym yn enillwyr.

Cyfrifoldeb drosoch eich hun

Fodd bynnag, cariadus yw Nid os cydymffurfio, fel y dywedasom. Mae hunan-dderbyniad yn hybu ymwybyddiaeth lawn mai ni sy'n bennaf gyfrifol am y pethau sy'n digwydd yn ein bywydau. Gyda hyn, rydym yn deall mai ni sy'n gyfrifol am y dewisiadau a wnawn a beth byddwn.

Parchwn ein hanes

Pan gychwynasom ar ein taith, dechreuasom edrych arein gorffennol yn fwy parchus. Wedi'r cyfan, rydym yn deall bod popeth yr aethom drwyddo, hyd yn oed y camgymeriadau, wedi dod â ni yma. Gwnaeth hyn oll ein llunio ni a gwneud i ni dyfu.

Darllenwch Hefyd: Beth yw Therapi Teulu Systemig?

Ymhellach, mae profiadau blaenorol yn ein paratoi ar gyfer yr hyn y byddwn yn ei brofi yn nes ymlaen. Er enghraifft, pan fydd sefyllfa wael yn digwydd, byddwn yn gwybod sut i ddelio â sefyllfaoedd tebyg yn y dyfodol.

Gweld mwy cynhwysfawr, cymhleth a phendant

derbyn yn ein helpu i edrych ar bopeth mewn ffordd fwy cymhleth. Gyda hynny, rydyn ni’n rhoi’r gorau i edrych ar bobl, sefyllfaoedd a ni ein hunain fel rhywbeth “iawn neu anghywir”. Mae popeth yn llawer dyfnach na hynny. Symudwn ymlaen i ystyried mwy o bwyntiau, mwy o ochrau, a mwy o bosibiliadau. Pan fydd ein golwg yn ehangu fel hyn, rydym yn llwyddo i fod yn fwy pendant yn wyneb dewisiadau.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Awgrymiadau ar gyfer derbyn eich hun

Nawr ein bod wedi siarad am beth yw derbyn , ei bwysigrwydd a'i fanteision, gadewch i ni feddwl sut i'w gyflawni. Daethom â rhai awgrymiadau ymarferol ar gyfer bywyd bob dydd. Ond cofiwch: taith yw derbyn . Yn ogystal, mae yna ddyddiau sy'n haws ac eraill sy'n anoddach eu cerdded. Y cyngor mawr yw: peidiwch â stopio gyda'r anhawster.

O ystyried hynny, rydym wedi rhestru rhai awgrymiadau i'ch helpu:

Gweld hefyd: Cysyniad o Harddwch: sut i ddiffinio hardd a hyll?

Stopiwch gymharu eich hun!

Asmae pobl yn unigryw. O ganlyniad, mae rhai pobl yn fwy medrus ar adegau penodol nag eraill. Am hynny, y mae edrych ar eraill a'ch cymharu eich hun yn ddi-ffrwyth, yn gyfyngol. Dim ond pan fyddwn yn ymryddhau oddi wrth hyn y gallwn edrych arnom ein hunain ac esblygu.

Peidiwch â rhoi pwysigrwydd i farn eraill!

Mae barn yn oddrychol, hynny yw, maent yn seiliedig ar deimladau personol a byd-olwg. Felly, mae'n anodd dweud bod barn rhywun ohonom yn wirioneddol bendant.

Gyda hyn, efallai y bydd gan farn fwy i'w wneud â'r hyn y mae rhywun arall yn ei deimlo na chyda'r hyn ydych chi. Felly, hyd yn oed os ydych chi'n caru ac yn ymddiried llawer mewn rhywun, peidiwch â chymryd yr hyn maen nhw'n ei feddwl yn wir. Hefyd, ni ddylech chi newid eich hanfod i unrhyw un. Bob tro y byddwch yn ynysu eich hun i blesio eraill, rydych yn peidio â bod yn flaenoriaeth i chi'ch hun.

Stopiwch fod yn ddioddefwr a dechreuwch fod yn gyfrifol!

Fel y dywedasom, effaith derbyn yw'r cyfrifoldeb am ein bywydau. Hynny yw, rydym yn dod yn gwbl ymwybodol o bwy ydym ni, o effeithiau ein hagweddau a'n dewisiadau. Gyda hyn, rydyn ni'n rhoi'r gorau i fod yn ganlyniad siawns a dioddefwr y byd ac yn dechrau adnabod ein cryfder. Mae'r cryfder hwn yn gallu wynebu problemau a newid yr hyn sy'n ddrwg rydyn ni'n dod ar ei draws.

Ymarfer y wybodaeth hunan!

Byddwch yn ddigon dewr i edrych y tu mewn i chi'ch hun. peidiwch â mynd heibiotaith o derbyn mewn ffordd oer. Edrychwch y tu mewn ac ymarferwch hyn i gyd o ddydd i ddydd.

Ni fydd bob amser yn hawdd nac yn dda yr hyn a ddarganfyddwn. Ond dyna'r unig ffordd y gallwn ni esblygu. Nid ydym yn berffaith, wyddoch chi? Ond dyna'r pwynt mawr: Does dim rhaid i ni fod yn berffaith!

Gweld hefyd: Breuddwydio am Gladdedigaeth, Gorymdaith Angladd neu Gladdedigaeth

Bod ag agwedd bositif hyd yn oed yn wyneb problemau!

Wrth wynebu ein diffygion gallwn gael teimladau dinistriol ac mae hyn yn ddealladwy. Fodd bynnag, nid yw'r teimlad dinistriol hwn yn ein helpu i esblygu. Hynny yw, yn lle symud ymlaen, rydym yn dechrau suddo i dristwch.

O hyn, deall mai myfi yw angen edrych ar bopeth gydag anwyldeb ac fel posibilrwydd o esblygiad.

Ystyriaethau terfynol

Mae derbyn yn daith ac yn bwynt sylfaenol i ni fod yn hapus . Fodd bynnag, nid yw bob amser yn hawdd, ond sut rydym yn delio ag ef a'i weld sy'n newid popeth.

Gobeithiwn fod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall derbyniad , pwysigrwydd a manteision. Hefyd, rydym eisiau ein hawgrymiadau i'ch helpu.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Ac os oes gennych ddiddordeb mewn dysgwch fwy am derbyn a'r meddwl dynol, dewch i adnabod ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol EAD. Mae'n 100% ar-lein, mae gennym gyfleusterau ar gyfer talu a dechrau ar unwaith. I ddysgu mwy cliciwch yma.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.