Eschatolegol: ystyr a tharddiad y gair

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Bydd yn digwydd yn y byd, yn cwmpasu, yn anad dim, y ddysgeidiaeth feiblaidd. Yn yr ystyr hwn, dysgir am atgyfodiad, adfywiad yr Eglwys, Ail Ddyfodiad Crist, cyflwr canolradd a mileniwm. Felly, dangosir eschatoleg Gatholig trwy amrywiol ddysgeidiaeth a ddisgrifir yn y Beibl.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae Cristnogion yn credu y bydd Iesu Grist yn dychwelyd i achub dynolryw a pharatoi'r ffyddloniaid ar gyfer yr amseroedd diwedd. Fodd bynnag, mae gan y gwahanol agweddau ar Gristnogaeth wahanol esboniadau am yr amseroedd diwedd hyn, sydd wedi esblygu dros y canrifoedd i ddiwallu anghenion pob cyfnod.

Yn yr ystyr hwn, mae tri phrif gerrynt, o fewn Cristnogaeth , ynglŷn â phroffwydoliaethau eschatolegol, sef:

 • Preterism : proffwydoliaethau a gymerodd le yn y gorffennol, yn ddiystyr i fywyd dynol;
 • Dyfodoliaeth : bydd yn digwydd ar ddyddiad anhysbys, felly does neb yn gwybod pryd, sut na beth fydd yn digwydd.
 • Hanesyddiaeth : dros amser, disgrifiwyd digwyddiadau'r proffwydoliaethau yn llythrennol neu'n symbolaidd, gan ddod yn ffeithiau hanesyddol. Pa rai a ddeonglir trwy ymadroddion a gynnwysir mewn prophwydoliaethau.

Mileniwm ar gyfer eschatoleg

Eschatolegol , yn fyr, yw'r astudiaeth am ddigwyddiadau diwedd y byd , yn bennaf yn yr agwedd grefyddol. Felly, mae eschatoleg yn dangos damcaniaethau am yr amseroedd gorffen a dynoliaeth. Hynny yw, mae eschatolegol yn golygu sut y bydd dyddiau olaf y ddynoliaeth a beth fydd yn digwydd ar ôl y diwedd hwn o fywyd ar y Ddaear.

Y mae amryw ddamcaniaethau athronyddol a chrefyddol ar y pwnc, y rhai a ddygwn y prif rai yn yr ysgrif hon. Ystyried bod gan y ddealltwriaeth o eschatolegol rai gwahaniaethau rhwng athroniaethau a chredoau crefyddol.

Mynegai Cynnwys

 • Ystyr eschatoleg yn y geiriadur
 • Ystyr eschatoleg
 • Eschatoleg Gatholig
 • Y Mileniwm ar gyfer eschatolegpethau'r byd . Mae'r astudiaeth hon yn cwmpasu sawl agwedd a damcaniaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol sy'n ymwneud â diwedd bodolaeth ddynol. Mae sawl agwedd, fodd bynnag, y pwynt cyffredin yw'r berthynas rhwng unigolion a diwedd bodolaeth ddynol.

  Ac fe welir hyn hyd yn oed o'r safbwynt symlaf, fod gan bawb, mewn gwirionedd, ryw eschatoleg, wedi'r cyfan, mae marwolaeth yn sicrwydd i ni. Yn yr ystyr hwn, mae llawer o ddamcaniaethwyr modern yn gweld eschatoleg fel rhywbeth sy'n cydnabod bod marwolaeth yn anochel i'r unigolyn a'r bydysawd. Wedi'r cyfan, nid yw esblygiad yn cynnig unrhyw obaith o anfarwoldeb.

  Fodd bynnag, mae gan ddamcaniaethau eraill, megis Cristnogaeth, fanylion yn eu dysgeidiaeth feiblaidd ynghylch sut y bydd yr amseroedd gorffen yn digwydd. Hyd yn oed yn fwy, gan roi sicrwydd i chi beth fydd yn digwydd y tu hwnt i'ch marwolaeth.

  Fel enghraifft, gwneir sylwadau ar eschatoleg mewn perthynas â rhai crefyddau a chredoau. Nid yw hyn yn diystyru pwysigrwydd crefyddau eraill , ac nid yw ychwaith yn diystyru’r syniad o eschatoleg mewn credoau eraill. Hefyd, mae’r erthygl hon yn dangos rhai o’r syniadau hyn heb fynd i rinweddau eu “cywiriad”. Mae’r syniad o “ amseroedd gorffen ” (a eglurir gan fecanweithiau dwyfol neu gorfforol) yn bresennol mewn sawl trywydd meddwl, yn grefyddol ac yn wyddonol.

  Eschatoleg Gatholig

  Eschatology, sef astudiaeth o'r pethau diweddaf aCristionogaeth. Yn eu plith mae’r eschatoleg a nodir ar gyfer y mileniwm, sydd wedi’i rhannu’n:

  • Amillennialism : mae’r mileniwm yn amser mil o flynyddoedd a ddisgrifir yn y Beibl , yn ystod yr hwn y bydd pobl Dduw yn teyrnasu gyda Christ. Ystyrir y mileniwm yn gyfnod o adferiad, cyfiawnder, heddwch a ffyniant i holl ddynolryw.
  • Rhag-filflwyddiaeth Hanesyddol : Cyn-filflwyddiaeth Hanesyddol yw’r gred bod Teyrnas Crist yn bresennol yn yr oes hon drwy’r Eglwys, ond hefyd y bydd teyrnasiad milflwyddol llythrennol a diriaethol yn y dyfodol yn dilyn ail ddyfodiad Crist, a'r Iesu yn llywodraethu ar holl genhedloedd y byd. Er efallai nad yw cyfnod amser y deyrnas honno o reidrwydd yn fil o flynyddoedd.
  • Ôl-Milflwyddiaeth : Ar ôl y Mileniwm, wrth i’r Efengyl gael ei phregethu, bydd y byd i gyd yn cael ei efengylu a bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael tröedigaeth. Hynny yw, Cristnogaeth fydd y safon, nid yr eithriad.
  • Gorfodaeth Clasurol : credir y bydd Teyrnas y Mileniwm yn cael ei sefydlu’n llythrennol ar y Ddaear ar ôl ail ddyfodiad Crist, pan fydd yn sefydlu ei hun yn Frenin ar Brenhinoedd.

  Ystyr beiblaidd eschatolegol

  Yr Apocalypse yw llyfr y Beibl sy'n cynnig y swm mwyaf o wybodaeth am eschatoleg , mae ganddo bron i gyd o'i gynnwys ymroddedig i astudio'r amseroedd gorffen. Fodd bynnag, mae llawer o'r llyfrauMae proffwydi'r Hen Destament hefyd yn cynnwys manylion yn hyn o beth.

  Yn ogystal, anerchodd Iesu y pwnc yn ei bregethau a’i ddamhegion, ac mae sawl rhan o’r Beibl yn cyfeirio at y pwnc.

  Mae llawer o ysgolheigion yn dadlau dilyniant digwyddiadau mewn eschatoleg, boed yn llythrennol neu'n symbolaidd, wedi digwydd eisoes neu'n mynd i ddigwydd, pryd y bydd yn digwydd, a phwy fydd yn mynd i ble. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf yn deall mai’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud wrthym yw y bydd hyn yn wir yn digwydd.

  Fel hyn, rhaid inni fod yn barod bob amser at y diben hwn, gan fyw yn ôl dysgeidiaeth Duw. Dyma'r sail i ddysgeidiaeth eschatolegol, beth bynnag fo'r ddamcaniaeth.

  Dw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Darllenwch hefyd: Ffeministiaeth drwy’r safbwynt (cyfredol) o Seicdreiddiad

  Cysyniad eschatoleg mewn crefyddau eraill

  Yn ogystal â dehongliadau eschatolegol o Gristnogaeth, mae hefyd esboniadau am ddiwedd byd crefyddau undduwiol ac amldduwiol eraill . Fel, er enghraifft:

  Hindŵaeth

  Yn ôl proffwydoliaethau traddodiadol yr Hindŵiaid, bydd y byd yn cael ei foddi gan anhrefn, diraddio, gwrthnysigrwydd, cenfigen ac ymryson . I Hindwiaid, mae amlygiad y degfed avatar a'r dyfodol, Avatar Kalki, yn cael ei ddilyn gan ewyllys Duw.

  Felly, bydd yn glanio i sefydlu trefn a phuro meddyliau'rbobl, fel pe baent yn grisialau. O ganlyniad i'r weithred hon, bydd y Sat neu'r Krta Yuga - yr oes aur - yn cael ei adfer.

  Iddewiaeth

  Yn nysgeidiaeth Iddewiaeth, diwedd y byd (acharit hayamim), pan fydd trychinebau a thrychinebau yn digwydd a fydd yn ysgwyd strwythur presennol y byd, gan ganiatáu creu archeb newydd. O dan yr hon y derbynnir Duw yn gyffredinol fel deddf lywodraethol newydd pob peth.

  Gweld hefyd: Breuddwydio eich bod yn ysmygu: deall breuddwydion sigaréts

  Er hynny, mewn Iddewiaeth, deallir y bydd diwedd dyddiau yn digwydd yn y flwyddyn 6000, fodd bynnag, nid yw'n rhoi llawer o fanylion am sut y bydd y digwyddiadau a fydd yn nodi'r nod hwn.

  Mewn Iddewiaeth, fodd bynnag, mae'r hanes am ddiwedd dyddiau yn aneglur iawn, heb sôn am ba bryd y bydd digwyddiadau o'r fath yn digwydd. Er enghraifft, nid yw'n glir a fydd diwedd dyddiau cyn, yn ystod neu ar ôl y flwyddyn 6000.

  Bwdhaeth

  Mae eschatoleg Fwdhaidd yn gysylltiedig â'r gred bod sawl cylch o ailymgnawdoliad. Trwy'r cylch hwn, mae eneidiau bodau dynol yn esblygu nes iddynt gyrraedd rhyddhad eithaf (nirvana) ac yn y pen draw goleuedigaeth.

  Felly, yn ôl athrawiaeth Fwdhaidd, mae bywydau lluosog a chyrchfannau terfynol lluosog i bob enaid. Mae rhai pobl yn cyrraedd Nirvana, tra bod eraill yn cael eu hailymgnawdoli yn rhywle arall neu i ffurf arall ar fywyd. Y gred yw bod popeth yn gylchol, a bod eneidiau yn dilyn llwybr i oleuedigaeth neu Nirvana.

  Felly, defnyddir y gair “eschatolegol” i ddisgrifio rhywbeth sy'n ymwneud â'r amseroedd diwedd, yr atgyfodiad, y farn derfynol, nefoedd ac uffern . Yn yr ystyr hwn, mae damcaniaethau eschatolegol yn dangos, yn anad dim, themâu sy'n ymwneud â marwolaeth, proffwydoliaethau Beiblaidd a phynciau tebyg eraill.

  Gweld hefyd: Ystyr Tynnu a sut i ddatblygu tynnu?

  Fodd bynnag, os oes gennych gwestiynau o hyd am y pwnc eschatolegol, gadewch eich amheuon yn y sylwadau isod, byddwn yn hapus i siarad mwy am y pwnc cymhleth hwn. Hefyd, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, hoffwch hi a'i rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon.

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.