Ffobia tyllau: ystyr, arwyddion a thriniaeth

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae pobl â ffobia twll yn cael anawsterau difrifol wrth oddef tyllau wedi'u grwpio. Yn gymaint felly fel bod y bobl hyn yn cael bywyd anghyfforddus oherwydd yr ofn hwn. Felly, heddiw byddwn yn deall ystyr ac arwyddion y ffobia hwn. Ac, wrth gwrs, y driniaeth a nodir ar gyfer ofn tyllau. Edrychwch arno!

Beth yw ffobia tylluanod?

Yn ôl arbenigwyr, ofn afresymol tyllau a gasglwyd yw ffobia tyllu. Felly, mae person yn teimlo anghysur wrth edrych ar luniau gyda phatrymau afreolaidd. Er enghraifft, sbyngau môr, diliau mêl a thyllau mewn croen neu bren. Mae therapyddion yn galw ofn tyllau yn drypophobia.

Yn yr ystyr hwn, ni all pobl â thrypoffobia weld tyllau o gwbl. Cymaint fel eu bod yn teimlo'n sâl cyn gynted ag y byddant yn sylwi ar y patrymau afreolaidd o'u cwmpas. Felly nid oes gan y bobl hyn drefn iach a chytbwys. Wedi'r cyfan, rydyn ni'n dod o hyd i dyllau neu batrymau afreolaidd ym mhobman.

Felly mae'n bwysig iawn bod pobl o'ch cwmpas yn deall cyfyngiadau ffobia. Felly, rhaid iddynt ddarparu’r cymorth angenrheidiol, rhag ofn y bydd argyfyngau’n digwydd. Felly, rhaid inni bob amser osgoi barn a gwawdio ofn y bobl hyn. Mae hyn oherwydd eu bod yn teimlo bod y byd o'u cwmpas yn berygl mawr.

Gweld hefyd: Animistaidd: cysyniad yn y geiriadur ac mewn seicdreiddiad

Achosion ffobia tyllu

Felly, mae pobl â ffobia tyllu yn cysylltu tyllau â pherygl. Er eu bod yn batrymaua grëwyd gan natur, mae ffobigau yn dehongli'r siapiau hyn fel bygythiadau. Am y rheswm hwn, mae rhai pobl yn cysylltu tyllau â chroen anifeiliaid gwenwynig, fel nadroedd. Yn ogystal, gyda pharasitiaid sy'n achosi clefydau croen.

Fodd bynnag, ni all ffobig ddehongli sefyllfaoedd lle mae perygl ai peidio. Hynny yw, mae'r bobl hyn yn ymateb yn anymwybodol i bresenoldeb tyllau a gasglwyd. Cymaint fel y gallant ddangos ymddygiadau afreolus i'r ysgogiad hwn. Er enghraifft, sgrechian a hyd yn oed llewygu.

Yn ogystal, efallai eu bod yn dioddef trawma a gychwynnodd episodau'r ffobia. Yna, dylen nhw chwilio am wraidd y broblem mewn triniaeth seicolegol. Fel hyn, byddan nhw'n dysgu delio â sbardunau'r ffobia a'i oresgyn.

Symptomau ofn tyllau

Efallai bod llawer o bobl yn dioddef o ofn tyllau heb amau'r broblem. Dyna pam ei bod mor bwysig i ni wybod beth yw symptomau'r ffobia hwn. Felly, y prif rai yw:

 1. Goosebumps;
 2. cynnydd yng nghyfradd curiad y galon;
 3. cosi a/neu tingling drwy'r corff;
 4. sbeidiau crio;
 5. anesmwythder a achosir gan y teimlad o ansicrwydd a dinoethiad;
 6. teimlo'n sâl ac efallai eisiau chwydu;
 7. chwysu gormodol;
 8. cryndodau a achosir gan y teimlad o banig.

Yn ogystal, mae pobl sydd ag ofn tyllau yn profi llawer o bryder. Os na fyddant yn rheoli'r pryder hwn, gallant ddioddef pyliau o bryder.panig. Felly, mae'n bwysig bod pobl agos yn deall cyfyngiadau'r ffobig. Felly, byddan nhw'n gwybod sut i'ch helpu chi i gadw argyfyngau o'r fath.

Pa ddelweddau sy'n achosi ofn tyllau?

Ni all pobl sy'n dioddef o drypoffobia oddef gweld tyllau neu batrymau clystyrog. Fodd bynnag, maent yn teimlo'n eithaf anesmwyth pan fyddant yn atal rhai delweddau penodol. Er enghraifft:

 1. Swigod sebon;
 2. cwrelau;
 3. sbyngau, synthetig a morol;
 4. crwybrau;
 5. mefus;
 6. mandyllau sy'n bodoli ar ddail planhigion;
 7. hadau rhai blodau;
 8. pomgranadau agored;
 9. lliain neu dywelion o waith crosio. 8>

Os oes gennych chi ffobia o dyllau, dylech gadw'ch pellter oddi wrth y bodau a'r gwrthrychau hyn. Gan fod yr adwaith i'r ysgogiad yn syth, byddwch yn teimlo anghysur mawr yn fuan. Fodd bynnag, chi fydd yn rheoli eich adweithiau pan fyddwch yn dechrau triniaeth therapiwtig. Yn y modd hwn, byddwch chi'n ennill rheolaeth ar eich meddyliau a'ch gweithredoedd.

Prawf trypoffobia

Hoffem egluro mai dim ond gweithwyr proffesiynol ddylai gynnal y prawf trypoffobia. Wedi'r cyfan, mae gan therapydd hyfforddedig yr hyn sydd ei angen i asesu'ch ffobia . Y ffordd honno, bydd yn eich helpu i wynebu a goresgyn y broblem. Ac, hefyd, i gymryd rheolaeth yn ôl ar eich bywyd.

Fodd bynnag, byddwch yn sylwi ar eich pen eich hun ar rai arwyddion eich bod yn dioddef o ffobia o dyllau. Er enghraifft, y prif symptom yw ofn tyllau neu dyllaugyda'i gilydd. Fel hyn, gallwch ofyn am werthusiad i gadarnhau'r diagnosis. Yna byddwch yn dechrau triniaeth cyn gynted â phosibl.

A yw'n bosibl atal ofn tyllau?

Yn ôl arbenigwyr, nid yw'n bosibl atal ffobia tyllau. Fodd bynnag, mae pobl yn llwyddo i wella eu hymateb pan fyddant yn dod i gysylltiad. I wneud hynny, maent yn datblygu technegau effeithiol i reoli eu pryder eu hunain . Felly, maen nhw'n cynnal effeithiau buddiol y driniaeth yn eu trefn arferol.

Darllenwch Hefyd: Aglioffobia neu Algoffobia: ofn teimlo poen

Felly, mae'n ddiddorol bod ffobigiaid yn dysgu technegau ymlacio sy'n cynnwys anadlu. Yna mae'n rhaid iddynt fabwysiadu newid mewn diet ac ymarfer corff. Yn olaf, bydd seicolegydd neu seiciatrydd yn helpu i reoli effeithiau'r ffobia. Felly, bydd yn defnyddio therapi siarad i fonitro anawsterau a chynnydd y claf.

Yn ogystal, dylai ffobigau ddatblygu arferion iach sy'n osgoi symptomau. Er enghraifft, cael digon o orffwys ac osgoi sylweddau sydd wedi'u gorgaffein. Yn y modd hwn, bydd y person yn osgoi meddyliau ac emosiynau sy'n achosi pryder a straen. Er nad yw'n bosibl ei atal, byddwch yn dysgu sut i ddelio â'r ffobia.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Beth yw minimaliaeth fel ffordd o fyw

Triniaeth ar gyfer ffobia tyllau

Mae therapyddion yn defnyddio gwahanol offer itrin y ffobia o dyllau. Fodd bynnag, mae llawer o ymarferwyr yn canfod bod therapi datguddio yn eithaf effeithiol. Yn ogystal â'r claf yn rheoli ofn, mae hefyd yn dysgu newid ei agweddau . Yn y modd hwn, mae'n ennill mwy o reolaeth dros sut mae'r tyllau yn effeithio ar ei emosiynau.

Fodd bynnag, rhaid i'r seicolegydd fynd at therapi datguddio yn ofalus iawn. Yn y modd hwn, ni fydd y claf yn mynd yn anobeithiol wrth wynebu ei ofn. Felly, bydd y claf yn gwneud yr amlygiad mewn ffordd reoledig a graddol. Yn ogystal, bydd y therapydd yn dysgu technegau ymlacio i'r claf reoli ei feddyliau ei hun.

Bydd y seicolegydd wedyn yn nodi dulliau eraill o helpu eu claf i wella. Er enghraifft, meddyginiaethau i leihau symptomau pryder a phanig. Felly, bydd y claf yn cael cyfle i ddysgu sut i oresgyn ei ofn. Hyd yn oed os yw'n ymddangos yn amhosib, gall person oresgyn ffobia tyllau.

Meddyliau terfynol am ffobia tyllau

Mae llawer o bobl yn dioddef o ymosodiadau ffobia tyllau . Cymaint fel eu bod yn ofnus ac yn colli rheolaeth ar eu trefn. Felly, cânt eu hatal rhag gwneud gweithgareddau syml, megis coginio neu gerdded. Felly, mae gan y bobl hyn fywyd anghyfforddus a llawn straen.

Dyna pam y dylent ddechrau triniaeth cyn gynted ag y byddant yn darganfod y ffobia. Yn y modd hwn, byddant yn dysgu rheoli'r pryder a'r anghysur a gynhyrchirrhag ofn. Felly, gallant adennill yr ansawdd bywyd yr oeddent wedi'i golli. Er ei fod yn anodd, rydym i gyd yn gallu delio â ffobiâu a'u goresgyn.

Unwaith y byddwch chi'n deall mwy am ffobia twll, cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein. Ein cwrs yw'r offeryn delfrydol i chi ddatblygu hunan-wybodaeth. Hynny yw, byddwch chi'n deall eich potensial a'r hyn y gallwch chi ei wneud. Felly, sicrhewch eich lle a darganfyddwch sut i oresgyn heriau a thrawsnewid eich bywyd.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.