Film Melancholy (2011): cast, crynodeb ac ystyr

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae gan y ffilm Melancholy gan Lars Von Trier wefr seicolegol a symbolaidd dwfn, yn ogystal â rhoi’r posibilrwydd o ddehongliadau gwahanol i ni. Mae hanes yn siarad â ni ac yn sôn am un o ddrygau'r byd modern. Dewch gyda ni i ddilyn y dadansoddiad hwn o'r ffilm.

Crynodeb o'r ffilm

Mae Justine yn mynd gyda'i dyweddi i'r parti priodas a drefnwyd gan ei chwaer, Claire. Dyna pryd mae hi'n gweld y blaned Melancholy yn agosáu at y Ddaear. O’r fan honno, mae datblygiadau newydd yn cael eu dangos ac mae’r ffordd y mae’r chwiorydd yn wynebu’r digwyddiad hwn yn wahanol.

Fel pob ffilm, er mwyn i chi gael profiad mwy cyflawn, mae’n rhaid gwylio’r ffilm yn gyntaf.

Cast, gwobrau a dadleuon

Cafodd y ffilm ei rhyddhau yn 2011. Mae cast Melancholia yn cynnwys Kirsten Dunst (Justine), Charlotte Gainsbourg (Claire), Kiefer Sutherland (John) a Leo (Cameron Spurr).

Ar y pryd, aeth y ffilm drwy’r broses ddethol yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes, yn Ffrainc, gyda Kirsten Dunst yn fuddugol yng nghategori’r actores orau. Ar y pryd, y cyfarwyddwr , Lars Von Trier, yn cael ei feirniadu’n hallt am ddatganiadau gwrth-Semitaidd.

Halodd Von Trier iddo wneud jôc – mewn chwaeth ddrwg iawn – gan ddweud ei fod yn meddwl ei fod yn Iddew am amser hir, nes iddo gyfarfod â Susanne Bier, cyfarwyddwr Iddewig o Ddenmarc. Wedi hynny, darganfu ei fod yn Natsïaid a bod ei deuluoedd Almaeneg. Am y rheswm hwn, “deallodd Hitler”.

Oherwydd hyn, ar ôl y fath ddadl, derbyniodd y cyfarwyddwr y teitl “persona non grata” yn Cannes. Ni roddwyd gwaharddiad ar gyfranogiad i'w ffilm, ond ni allai fynychu'r seremoni. Ar ôl yr ôl-effeithiau, ymddiheurodd gan honni mai gwneud jôc yn unig oedd ei fwriad a phriodoli sioc pobl i'r ffaith ei fod yn "siarad Saesneg gwael".

Ynglŷn â'r ffilm

Dechrau'r ffilm y Mae gan y ffilm lawer o symbolau. Mae gennym yn y rhan hon, olygfeydd yn symud yn araf iawn. Yn eu plith, gwelwn Justine wedi gwisgo fel priodferch, yn brwydro i gerdded, oherwydd gwreiddiau sydd ynghlwm wrth ei chorff. Mae Claire yn rhedeg i ffwrdd gyda'i mab, Leo. Mae Justine yn “teimlo” dirgryniad lle arall ac, yn olaf, un blaned yn llyncu’r llall. Esbonnir golygfeydd o'r fath yn ddiweddarach.

Justine

Rhennir y ffilm yn ddwy ran, y ddwy wedi'u henwi ar ôl y chwiorydd: Justine a Claire, yn y drefn honno.

Yn y rhan gyntaf, gwelwn Justine a'i gŵr, yn hapus, ar eu ffordd i'r parti priodas. Cynlluniodd Claire bopeth. Mae'r gwesteion i gyd yn hapus ac yn fodlon i fod yno, ac eithrio mam Justine, Gaby, a hi ei hun.

Yn areithiau'r briodferch a'r priodfab, mae addunedau cariad a chydymffurfiaeth yn gydfuddiannol, ond mae'r realiti yn wahanol . Mae Justine yn manteisio ar sawl achlysur i adael y plasty: p'un ai i reidio'r drol drydan, i fynd â'i nai Leo i'r gwely, neu hyd yn oed icael rhyw gyda Tim, nai ei bos.

Mae Justine, ar ryw adeg, yn cyfaddef i Claire nad yw hi “yn gallu cerdded yn iawn” (golygfa gyda'i gwreiddiau'n sownd iddi). Mae hyn yn rhoi syniad inni efallai mai priodas yw ei dymuniad, ond ni all hi fynd drwyddi. Ei chwaer a'i brawd-yng-nghyfraith, John, a gynlluniodd y cyfan. Fodd bynnag, nid oes neb yn gofyn i Justine sut mae hi'n teimlo am yr holl ddigwyddiad.

Gweld hefyd: Actif a Goddefol: ystyr cyffredinol a seicdreiddiol

O ganlyniad, nid oes dealltwriaeth gan y priodfab, rhieni, cydnabyddwyr, na'i chwaer. Daw'r freuddwyd briodas i ben, gan adael Justine i dderbyn ei chyflwr.

Claire

Mae ail ran y ffilm yn canolbwyntio ar Claire a sut mae hi a'i gŵr yn delio â'r posibilrwydd bod y blaned Melancholy yn gwrthdaro â'r Ddaear.

Gwyddonydd yw John a, thrwy rai astudiaethau, mae'n ceisio tawelu ei wraig gan ddweud na fydd yr apocalypse yn digwydd ac na fydd y planedau'n gwrthdaro. Mae meddwl am y fath siawns yn gwneud Claire yn ofnus, ond ar yr un pryd, mae yn ceisio rheoli ei hun a phopeth o'i chwmpas, fel nad yw pethau'n mynd dros ben llestri.

Justine, ymlaen yr ochr arall, mewn cyflwr truenus o syrthni a digalondid llwyr. Mae ei chwaer yn gofalu amdani, yn ei bathio (neu'n ceisio), gan ei bwydo, ymhlith pethau eraill.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Ar y pwynt hwn yn y ffilm, gwelwn ddau safbwynt. Mae gennym ni Claire, sy'n berchen ar ateulu, plasty a ddim eisiau meddwl am golli hynny i gyd; ac mae gennym Justine, yn fodlon ar y ffordd y mae hi, yn edmygu harddwch Planet Melancholy a'i dyfodiad ar fin cyrraedd.

Darllenwch Hefyd: Jacob ac Amalie: Pwy oedd rhieni Freud?

Felly, yr hyn y mae Lars Von Trier eisiau ei ddweud wrthym yw rhywbeth di-baid: melancholy, y syrthni cryf hwnnw, a fydd, rywbryd neu’i gilydd, yn “gwrthdrawiad” â’n bywydau.


0> Ni waeth faint rydyn ni'n ceisio cuddio hyn gyda falfiau dianc fel priodasau, partïon, cyffuriau, yfed neu beth bynnag, ni fydd yn gweithio. Ar ryw adeg, byddwn yn teimlo'r egni hwn. Mater i ni yw penderfynu a fyddwn yn ymddwyn fel Claire neu fel Justine.

Mwy o ddehongliadau am y ffilm

Mae ystyr y ffilm Melancholia yn rhywbeth sy'n siaradir yn fynych am dano, ond ychydig a ddeellir. Mae melancholy yma yn dangos ei hun fel planed, hynny yw, peth anferth. Mae ei liw yn las, sydd yn Saesneg yn “glas”, sydd hefyd yn golygu “bod yn drist”. Yn y modd hwn, mae melancholy yn rhywbeth mawr a symbolaidd a all ein taro'n galed, gan gymryd drosodd ein bodolaeth.

Sawl gwaith y mae rhywun yn dod atom a'n cynghori i wthio'r negyddiaeth a'r negyddiaeth i ffwrdd. byddwch yn ddiolchgar beth sydd gennym? Neu, hyd yn oed, a yw'r person hwn yn gwerthu'r fformiwla perthynas fel ateb i'n problemau?

Negeseuon ysgogol dyddiol, gan daflu'r gair “diolchgarwch”, gwagiomae ei gynnwys hefyd yn ffyrdd o ddweud bod tristwch yn fath o or-ddweud. Mae'r genhedlaeth bresennol, yr un un sydd â mwy o dechnoleg, yn bwyta'n well (neu y dylai) a dyma'r un sydd â mwy o fynediad at offer globaleiddio, yw hefyd yr un sy'n dioddef fwyaf o anhwylderau seicolegol.

Hyd yn oed y cwestiwn dyddiol hwnnw pan fyddwn yn cyfarfod â rhywun am y tro cyntaf yn y dydd, “a ydych yn iawn?” nid yw bellach yn rhan o’r cyd-destun yr ydym yn disgwyl ateb ynddo. Gofynnir felly am ffurfioldeb yn unig, oherwydd gwyddom ar yr ochr arall y daw'r ateb gyda chadarnhad. Yn y modd hwn, rydym yn gobeithio na fydd y person yn dod gyda'i soffa, gan sarnu ei anffawd.

Felly, cuddio'r problemau, tanamcangyfrif patholeg bosibl yn rhywbeth peryglus . Mae peidio â theimlo empathi tuag at rywun sy'n mynd trwy gyfnod anodd yn gwneud lle i'r person ddeall nad oes neb yn malio amdanyn nhw. Felly, mae gwybod sut i adnabod olion melancholy neu hyd yn oed iselder yn bwysig fel math o groesawgar. 3>

Gweld hefyd: Mathau o ymadroddion anuniongyrchol a ddefnyddir fwyaf gan bobl

Ystyriaethau terfynol ar y ffilm Melancholy

Mae ffilm Lars Von Trier Melancholy yn dangos i ni y gall y teimlad hwn fod yn rhywbeth mawr, mewn ffordd nad oes dianc. Mae'r cyfarwyddwr, y rhan fwyaf o'r amser, yn anfon neges negyddol i'r gwyliwr, fodd bynnag, mae'n adlewyrchol.

Os ydych chi'n mynd trwy gyfnod anodd ac yn sylweddoli hynnyni all neb ddeall eich cyflwr meddwl, meddyliwch am y posibilrwydd o ddod o hyd i therapydd.

Yn olaf, rydym yn mynd i'r afael â melancholy a theimladau eraill yn ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol ar-lein. Ynddo, bydd gennych olwg gyflawn ar anhwylderau seicolegol a sut i'w trin yng ngoleuni gwyddoniaeth a seicdreiddiad. Cofrestrwch a chewch gyfle unigryw i ddilyn yr yrfa wych hon.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.