Gelyniaethus: ystyr yn y geiriadur ac mewn Seicoleg

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Gall gelyniaeth fod ag ystyr negyddol yn aml, ond mewn ffyrdd eraill mae'n wych bod yn berson gelyniaethus. Fodd bynnag, dylai fod yn rhywbeth y dylai pob unigolyn roi sylw manwl iddo.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych am berson â phersonoliaeth elyniaethus a'i ganlyniadau, nodweddion a llawer mwy.

Ystyr bod yn elyniaethus yn y geiriadur ac mewn seicoleg

Yn gyntaf, dynodir gelyniaethus i ymddygiad, agwedd neu weithred sy'n andwyol neu'n groes i sefyllfaoedd, materion neu bobl arbennig. Mae'r gair, fel y cyfryw, yn ansoddair sy'n dod o'r Lladin hostilis.

Gelyniaeth, yn gyffredinol, yw'r ffordd y mae pobl yn mynegi'r ofn neu'r ansicrwydd y maent yn ei brofi wrth wynebu rhai pynciau neu sefyllfaoedd.

Gweld hefyd: Addysgeg y Gorthrymedig: 6 syniad gan Paulo Freire

Yn yr ystyr hwn, mae gan elyniaeth lawer o fathau o amlygiad. Hynny yw, mae'n fath o ymddygiad sy'n rhoi'r argraff bod y person yn dueddol o fod yn bigog neu'n ymosodol.

Mewn seicoleg

Yn anad dim, mewn seicoleg, gellir mynegi gelyniaeth drwy negyddol. agweddau, a ddefnyddir i gyfleu'r annifyrrwch neu'r anesmwythder y mae rhywbeth wedi'i achosi.

Yn yr un modd, gall gelyniaethus hefyd ddod yn amgylchedd lle mae'n anghyfforddus neu'n cythruddo'r rhai sy'n gweithredu ynddo.

Mewn geiriau eraill , gall amgylchedd gwaith gelyniaethus fod pan fydd y gweithiwr yn teimlo'n anfodlon â'r amodau y mae'n ei gael ei hun, gyda'r fforddsut y cewch eich trin gan eich cydweithwyr neu uwch swyddogion.

Yr amgylchedd gelyniaethus

Gall unrhyw amgylchedd fod yn elyniaethus hefyd, megis man cyhoeddus, swyddfa gyhoeddus neu uned trafnidiaeth drefol , pan fydd yn gwneud y rhai sy'n rhyngweithio ag ef yn agored i sefyllfaoedd annifyr neu annymunol.

Yn ogystal, mae lleoedd â hinsawdd elyniaethus yn agored i sefyllfaoedd sy'n achosi trais, ymddygiad ymosodol neu ymladd.

Beth mae'n ei olygu i bod yn elyniaethus <5

Mewn egwyddor, mae'r gair gelyniaethus yn ansoddair sy'n dynodi pryd mae person, sefyllfa neu ffenomen yn sarhaus neu'n annymunol. Daw gelyniaeth o elyniaeth, yr agwedd o ymateb mewn ffordd ymosodol a pheryglus.

Beth yw gelyniaeth? Gellir ei ymarfer mewn gwahanol ffyrdd a gall ei ddwysedd amrywio nid yn unig yn dibynnu ar y person , ond hefyd y sefyllfa, achosion, diddordebau, ac ati.

Felly, er bod gelyniaeth yn bresennol mewn llawer o feysydd bywyd, ac nid yn unig mewn bodau dynol, gall fod yn arbennig o ailadroddus mewn rhai pobl sy'n gweithredu trwy'r defnydd trais, ymddygiad ymosodol a dirmyg.

Gelyniaeth yn ôl arbenigwyr

Yn ôl arbenigwyr ar y pwnc, mae gelyniaeth bob amser yn amlygiad anuniongyrchol o ofnau dwfn ac ansicrwydd wedi'i guddio a'i wneud yn weladwy drwodd mewn geiriol ymosodol a ffyrdd di-eiriau.

Er enghraifft, mewn llawer o achosion, gelyniaeth person igydag un arall yn gallu cael ei gynhyrchu yn wirfoddol a chydag amcanion penodol.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gall agwedd elyniaethus o un parti i’r llall fod yn anymwybodol ac yn anwirfoddol, rhywbeth na ellir ei feistroli ac sy’n dod o fewn cwmpas afresymoldeb .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am Mango?

Beth mae gelyniaeth yn ei ddangos

Mae gelyniaeth bob amser yn ei ddangos nid yw anghytuno a chuddio'r teimlad hwn bob amser yn dasg hawdd.

Dyna pam y bu erioed yn bresennol gyda bodau dynol. Beth bynnag, bu adegau pan welwyd hyn yn rhagorol, yn enwedig pan nodwyd symudiad gelyniaethus amlwg rhwng grwpiau cymdeithasol, ethnig, gwleidyddol, ac ati.

Gelyniaeth yn amgylchedd yr unigolyn

Yn fwy na dim, mae gan elyniaeth achosion negyddol i'r rhai sy'n derbyn ymddygiad ymosodol ac i'r rhai sy'n eu cynhyrchu.

Yn y modd hwn, gan fod defnydd parhaol o drais ac ymddygiad ymosodol yn cynhyrchu mwy o straen a nerfusrwydd, hwyliau drwg, anghytundebau ac, yn olaf, anfodlonrwydd parhaol â'r llall neu â'r hyn sydd o'n cwmpas.

Nodweddion gelyniaeth ac ymddygiad gelyniaethus

Mae nodwedd nodedig ganolog y lluniad gelyniaeth yn cynnwys y newidynnau gwybyddol canlynol:<1

 • drwgdybiaeth: meddwl bod eraill yn niweidiol ac yn bryfoclyd yn fwriadol;
 • yn difrïo: gwerthuso erailleraill fel rhai niweidiol, peryglus ac anghymdeithasol;
 • sinigiaeth: credu bod eraill yn hunanol cymhelliad;
 • yn agwedd sinigaidd tuag at y natur ddynol, a all arwain at ddrwgdeimlad a thrais mewn rhai sefyllfaoedd, er bod gelyniaeth fel arfer yn cael ei fynegi mewn ffordd gynnil;
 • yn awgrymu credoau negyddol tuag at bobl eraill.
Darllenwch Hefyd: Beth yw Seicoleg Torfeydd? 2 enghraifft ymarferol

Sefyllfaoedd sy'n ysgogi gelyniaeth yn uniongyrchol

 • trais corfforol;
 • canfyddiad o agweddau anniddigrwydd;
 • negyddiaeth;
 • ddicter neu drwgdybiaeth a drwgdybiaeth tuag atom.

Prosesu Gwybyddol o elyniaeth

Felly, mae prosesu gwybyddol gelyniaeth yn digwydd mewn sefyllfaoedd sy'n digwydd yn araf a lle mae rhywfaint o ragfynegiad.

Fodd bynnag, o ran ymdopi, deellir bod y weithred achosol yn fwriadol gan y person arall, felly, mae’r person yn gwerthfawrogi y gellir rheoli’r canlyniadau.

Hynny yw, mae’n cael ei werthfawrogi bod gennych chi allu penodol i ddelio â'r digwyddiad ac addasu i'r sefyllfa.

Newidynnau prosesu ysgogiad sy'n creu agwedd elyniaethus

 • sefydlogrwydd a lefel hunan-barch;<12
 • amddiffynnol;
 • rôl gwrywaidd;
 • normau cymdeithasol;
 • mae gwahaniaethau rhyw mewn gelyniaeth: dynion ywyn fwy gelyniaethus na merched;
 • mae’r potensial ar gyfer gelyniaeth yn cynyddu gydag oedran;
 • trais sy’n deillio o amgylchedd camdriniol ac ymddygiadau sy’n ei ysgogi, yn cynhyrchu gwybyddiaeth gelyniaethus, sydd mewn rhai achosion yn arwain at wrthgymdeithasol a throseddol ymddygiad.

Swyddogaethau gelyniaeth

 • atal ymddygiad annymunol mewn pobl eraill;
 • osgoi sefyllfaoedd o wrthdaro;
 • yn gallu ysgogi ar gyfer ymddygiad ymosodol a dialgar: gall greu ysgogiad i wneud rhywbeth sy'n dileu neu'n niweidio'r cyfrwng a achosodd y teimlad annymunol;
 • gweithgarwch mewn gelyniaeth;
 • effeithiau goddrychol gelyniaeth;
 • teimladau o ddicter, teimladau o gynddaredd, cnoi cil;
 • delio â gelyniaeth;
 • amcan ymdopi yw atal ymddygiadau annymunol pobl eraill a hyd yn oed osgoi sefyllfaoedd o wrthdaro;
 • mae ymosodedd yn agwedd ar gydran ymddygiadol gelyniaeth, mae ymddygiad ymosodol geiriol a ffurfiau eraill o ymddygiad gwrthwynebol yn cael eu mynegi'n gynnil ac nid ydynt yn torri normau cymdeithasol.

Canlyniadau gelyniaeth

Yn ôl astudiaethau, mae'n ffactor risg ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd ac, yn fwy penodol, clefyd coronaidd. Mewn gelyniaeth, mae tystiolaeth gyfredol yn dangos dwy agwedd ar ei pherthynas â chlefyd coronaidd y galon:

 • mae gelyniaeth â dicter yn gydrannau oPatrwm ymddygiad Math A, patrwm sy'n gysylltiedig ag anhwylderau coronaidd;
 • Mae dicter, gydag adweithedd cardiofasgwlaidd uchel trwy gydol oes person, yn cyflwyno grym ychwanegol ym mherthynas achosol clefyd coronaidd.

Patrwm ymddygiad

Math Patrwm ymddygiad: Mae

 • yn gymhleth gweithredu-emosiwn penodol, y gellir ei weld mewn rhai pobl sy'n ymladd yn gymharol gronig i gyflawni ystod o pethau, fel arfer yn ddiderfyn o'u hamgylchedd;
 • mae llawer o astudiaethau'n cadarnhau'r patrwm ymddygiad math A fel ffactor risg ar gyfer clefyd coronaidd y galon.

Yuen e Kuiper ar fod yn elyniaethus

Mae Yuen a Kuiper yn dod i’r casgliad mai gelyniaeth, dicter ac ymddygiad ymosodol yw’r elfennau gwybyddol, affeithiol, ac ymddygiadol o batrwm ymddygiad Math A, a gelyniaeth yw’r un mwyaf pathogenig.

Yn gymdeithasol, gall agwedd elyniaethus greu amgylchedd heb fawr o gefnogaeth gymdeithasol, gan fod pobl elyniaethus yn creu gwrthodiad tuag atynt.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yr annifyr mae ymddygiad eraill tuag at y bobl hyn yn atgyfnerthu credoau, agweddau a disgwyliadau'r gelynion. Ar y llaw arall, weithiau'r pynciau gelyniaethus eu hunain sy'n osgoi cyswllt cymdeithasol.

Mae gelyniaeth yn creu diffyg ymddygiad iach(gofal personol, gofal corfforol):

 • un o’r canlyniadau uniongyrchol yw gor-ymateb cardiofasgwlaidd;
 • mae adweithedd seicoffisiolegol yn dylanwadu ar ddechrau, cyflymiad neu waethygu’r broses atherosglerotig, sydd y tu ôl i’r galon. clefyd;
 • mewn perthynas ag adweithedd niwroendocrin, cynhyrchir lefelau uwch o adrenalin, noradrenalin, cortisol, colesterol a lipoproteinau dwysedd isel.

Ystyriaethau terfynol

Yn Yn fyr, mae gelyniaeth yn ein hamddiffyn rhag y cam-drin a'r bygythiad y gall pobl eraill ei wneud i ni, yn gorfforol ac yn seicolegol. Rydym yn eich gwahodd i gofrestru ar ein cwrs ar-lein ar Seicdreiddiad Clinigol, gyda nifer o gynnwys ychwanegol, i wella eich gwybodaeth.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.