Greddf Anifeiliaid: Beth Yw, Sut Mae'n Gweithio

George Alvarez 28-05-2023
George Alvarez

Yn gyntaf, meddyliwch am sefyllfaoedd anesboniadwy hyd yma ynghylch gweithredoedd anifeiliaid, megis, er enghraifft, cŵn sy'n gwybod pryd y bydd eu perchnogion yn cyrraedd neu rywogaethau sy'n ynysu eu hunain pan fyddant yn gwybod eu bod am farw. Nid yw hyn yn ddim mwy na greddf anifeiliaid , y mae ei natur yn hynod gymhleth. Yn y cyfamser, mae anifeiliaid yn defnyddio greddf ym mron pob un o’u momentau, fel ffurf o ymwybyddiaeth gyntefig.

Mae gan fodau dynol reddf hefyd, fodd bynnag, yr hyn sy’n eu gwahaniaethu oddi wrth reddf anifeiliaid yw deallusrwydd. , a ddefnyddir i gynorthwyo yn eu modd o oroesi. Tra bod anifeiliaid, yn gyffredinol, yn defnyddio greddf ar gyfer eu gweithredoedd, gan anelu at oroesiad yn eu hamgylchedd, megis, er enghraifft, chwilio am fwyd, adeiladu nythod ac atgenhedlu.

Beth yw greddf anifeiliaid?

Yn fwy na dim, mae greddfau anifeiliaid yn ymddygiadau nodweddiadol anifeiliaid sy'n anelu at oroesiad eu rhywogaeth. O ganlyniad, gall ymddygiadau greddfol anifeiliaid fod ar ffurfiau cymhleth, gyda chamau penodol i gyflawni eu dibenion . O'r rhain gallwn ddyfynnu nifer o enghreifftiau ym mywyd anifeiliaid:

  • chwilio am fwyd;
  • gwehyddu pry copyn y we;
  • adeiladu nyth yr aderyn;
  • paru;
  • amddiffyn yr ifanc;
  • gall y ci synhwyro pan fydd ei berchennog yn cyrraedd;
  • mudo i silio.

Yn yr ystyr hwn, mae greddf yn cael ei sbarduno gan asbardun ac, o ganlyniad, yn datblygu'n awtomatig, heb unrhyw le i ddylanwad allanol. Hynny yw, oherwydd y reddf anifail y mae'r bod yn ymddwyn yn syth, gan anelu at ei oroesiad. Mewn geiriau eraill, mae'n gweithredu pan fydd yn teimlo bod ei fywyd, neu hyd yn oed bywyd ei grŵp, mewn perygl.

Felly, ymddygiad anifeiliaid, wrth wynebu anifeiliaid. greddf, yn digwydd o ganlyniad i ysgogiad. Hynny yw, pan fydd yr ymddygiad yn cael ei ysgogi, nid yw'r anifail yn stopio nes gwneud yr hyn y mae'n teimlo sy'n angenrheidiol ar gyfer y foment honno. Fel hyn, gallwn ddweud, i ddechrau gweithredu, fod angen sbardun ar yr anifail, a bydd ei ddatblygiad yn awtomatig ohono, ac ni ellir ei drin.

Sut mae greddf anifeiliaid yn gweithio?

Mae astudiaethau'n dangos bod greddf anifeiliaid yn gweithio fel ffurf o ymwybyddiaeth gyntefig . Yn ôl y biolegydd Rupert Sheldrake, gellir dweud bod gan rai anifeiliaid alluoedd ychwanegol-synhwyraidd, megis cathod, cŵn, ieir, ymlusgiaid, pysgod, ceffylau.

Yn anad dim, mae gan anifeiliaid alluoedd greddfol y mae bodau dynol nad ydynt yn meddu, nac wedi colli yng nghanol eu hesblygiad, y mae Sheldrake yn ei nodi fel pwerau allsynhwyraidd.

Yn fyr, mae greddf anifeiliaid yn gweithio trwy set o ymddygiadau, a etifeddir gan yr anifail, sy'n eu helpu i eu goroesiad. Yn y modd hwn, maent yn datblygu sgiliau sy'ncaniatáu iddynt ddelio â bygythiadau, megis, er enghraifft, chwilio am eu hysglyfaeth a chyfathrebu ag eraill o'u rhywogaeth.

Mewn geiriau eraill, gallwn ddweud bod y greddf anifeiliaid yn gweithio fel ymddygiad wedi'i raglennu ymlaen llaw, sy'n dod o genedlaethau blaenorol. Er enghraifft, mae cenawon llew yn cael ei eni yn gwybod sut i hela, chwarae a rhyngweithio â'i fath. Hynny yw, maent yn ymddygiadau sy'n gynhenid ​​​​iddynt, ac nad ydynt wedi'u caffael trwy gydol oes.

Greddf anifeiliaid ar gyfer goroesi

Yn anad dim, mae greddf yr anifail ar gyfer goroesi yn un o'r greddfau cryfaf anifeiliaid . Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'n nodwedd sylfaenol iddynt oroesi sefyllfaoedd anodd, gan warchod y rhywogaeth.

Fel, er enghraifft, gall anifeiliaid ymateb i fygythiadau uniongyrchol i'w bywyd gydag ymddygiadau amddiffynnol, megis hedfan neu'r ymladd. Ar ben hynny, gallant hefyd ddefnyddio eu greddf i osgoi sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus yn y lle cyntaf.

Hefyd, gwybod bod y rhan fwyaf o anifeiliaid yn addasu i'r amgylchedd y maent wedi'u gosod ynddo, er mwyn goroesi. Yn y modd hwn, maent yn datblygu ymddygiad a medrau newydd i sicrhau bod eu hanghenion sylfaenol yn cael eu diwallu.

Greddf anifeiliaid a chweched synnwyr

I lawer o ysgolheigion, mae greddf anifeiliaid fel chweched synnwyr, gan ei bod yn gweithio felmecanwaith amddiffyn, i helpu i atal sefyllfaoedd peryglus ac ymateb iddynt yn briodol. Mae'n bosibl eich bod wedi gweld neu glywed, er enghraifft, am gŵn sy'n gallu rhagweld y bydd eu perchnogion yn mynd trwy sefyllfaoedd peryglus, hyd yn oed os nad ydych wrth eu hochr.

Darllenwch Hefyd: Iaith y Corff: beth ydyw, sut mae mae'n gweithio, pa rai sy'n enghreifftiau

Nid yw ymchwilwyr yn unfrydol ynghylch y ddealltwriaeth mai chweched synnwyr yw hwn, mewn gwirionedd. Fodd bynnag, ni allwn wadu bod greddfau anifeiliaid yn hynod sensitif . Ac, yn ogystal â hynny, maent yn gallu addasu i newidiadau yn yr amgylchedd ac mae ganddynt lefel synhwyraidd uchel, nad yw'n bresennol yn y natur ddynol heddiw. Cwrs Seicdreiddiad .

Felly, mae anifeiliaid yn dal i fod yn gysylltiedig iawn â'u greddfau cyntefig a naturiol, sydd yn y pen draw yn arwain at ymddygiadau arbennig megis cerdded mewn grwpiau, bwydo a chydfodoli â chynefinoedd.

Greddf anifeiliaid mewn bodau dynol

Er bod gan fodau dynol fwy o allu i reoli nag anifeiliaid eraill, mae greddf anifeiliaid yn dal yn hynod iawn mewn perthynas ag ymddygiad dynol. Er enghraifft, mae'r frwydr am diriogaeth, y reddf am amddiffyniad a'r chwilio am fwyd ac adnoddau yn dal i fod yn bresennol ym mywydau beunyddiol pobl.

Fodd bynnag , mae'rgall nodweddion dynol fod yn wahanol i rywogaethau eraill, oherwydd gall bodau dynol addasu eu hymddygiad o ganlyniad i addysg a phrofiadau . Er enghraifft, gall bodau dynol ddysgu rheoli eu ysgogiadau emosiynol, tra nad oes gan anifeiliaid eraill y posibilrwydd hwn. Felly, mae bodau dynol yn gallu addasu i amgylchedd mwy cymhleth nag anifeiliaid eraill.

Beth yw greddfau ar gyfer Seicdreiddiad?

Mae’r cysyniad o reddf yn un o bileri seicdreiddiad ise , oherwydd, yn fyr, mae’n dod ag ymagwedd lle deellir mai’r greddfau yw’r rhain nad ydynt yn dueddiadau biolegol sy'n ysgogi ymddygiad dynol. Yn y modd hwn, mae'r greddf yn cael ei ystyried yn sylfaenol, yn anymwybodol ac yn gyffredinol. Mewn geiriau eraill, maent yn bresennol ym mhob bod dynol, maent yn anymwybodol ac maent yn cael eu cymell gan reddfau goroesi.

Ar gyfer seicdreiddiad, mae'r greddfau hyn yn hynod bwysig, gan eu bod yn gyfrifol am yr ysgogiadau anymwybodol sy'n ein hysgogi i ymddygiadau dynol . Felly, mae deall y greddfau hyn yn hanfodol i ddeall deinameg seicolegol ac ymddygiadol bodau dynol yn well.

Gweld hefyd: Pendant: beth mae'n ei olygu a pha sillafu sy'n gywir

Greddfau Bywyd a Marwolaeth, yn ol Freud

Oddiwrthyn ôl Sigmund Freud, a ystyrir yn Dad Seicdreiddiad, nid yw'r greddfau wedi'u hetifeddu, ond maent yn ysgogiadau mewnol i'n corff . Yn y cyfamser, mae'n rhannu greddf yn ddau gategori:

Gweld hefyd: Gwahaniaeth rhwng emosiwn a theimlad mewn seicoleg
  1. Bywyd: y rhai sy'n ymwneud â goroesiad y rhywogaeth, megis rhyw, newyn a syched;
  2. Marwolaeth: yn cyfateb i ymddygiadau fel hunanladdiad, ymosodedd, casineb a masochiaeth.

Fodd bynnag, i Freud mae’r greddfau hyn yn gysylltiedig â libido, hynny yw, mae ymddygiad rhywiol yn fodd o gadw bywyd. Dylanwadwyd ar astudiaethau Freud ar y libido, yn ogystal ag astudiaethau ar reddfau marwolaeth, gan sawl ffactor, a gymhwyswyd hyd heddiw mewn astudiaethau ar y seice dynol.

Yn olaf, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, peidiwch ag anghofio ei hoffi a'i rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Yn y modd hwn, mae'n ein hannog i barhau i greu cynnwys o safon ar gyfer ein darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.