Gwelodd: dadansoddiad seicolegol o'r ffilm

George Alvarez 02-06-2023
George Alvarez

Er bod datganiadau mwy diweddar o Saw wedi dibynnu ar farwolaethau graffig i siociau gwylwyr, mae'r gyfres yn fwy nag sy'n cwrdd â'r llygad. Ers y ffilm gyntaf, mae ganddi olwg fanwl sy'n datgelu'r haenau athronyddol dyfnaf ynghylch bywyd dynol. Heddiw byddwn yn dod â dadansoddiad i chi i chi fyfyrio arno a dod i'ch casgliadau. Fe wnaethom eisoes yn glir bod sawl anrheithiwr yn y testun.

Ynglŷn â'r ffilm

Wedi'i rhyddhau yn 2004, daeth Saw yn ffenomen yn y genre arswyd oherwydd ei chynnig beiddgar . Mae hynny oherwydd bod y ffilm cyllideb isel yn cynnwys plot trawiadol sy'n sicr yn llanast â nerfau'r gwyliwr. Gan brofi'n llwyddiant yn y swyddfa docynnau, anogodd y ffilm y crewyr i ddod â masnachfraint adnabyddus yn fyw.

Yn y plot, Jig-so yw'r dihiryn sy'n defnyddio ei ddeallusrwydd i adeiladu trapiau marwol a ddefnyddir mewn artaith. Gan roi rhybudd byr i ddioddefwyr, mae'n herio cyfranogwyr i wynebu canlyniadau eu bywydau sydd wedi'u hesgeuluso. Mae hyn oherwydd bod y carcharorion, yn eu ffordd eu hunain, yn byw'n ysgafn, heb werthfawrogi'r hyn oedd ganddynt. Felly mae angen iddynt brofi eu bod yn haeddu byw.

Gweld hefyd: Rhyngbersonol: cysyniad ieithyddol a seicdreiddiol

Gan fod gan Jig-so diwmor, nid yw'n derbyn bod marwolaeth yn cael ei thanamcangyfrif , gan arwain ei ddioddefwyr i wneud yr un peth. Am y rheswm hwnnw, os ydych am oroesi'r peryglon, mae'rbydd angen i bobl anafu eu hunain o ddifrif neu ladd rhywun yn y broses. Felly, mae angen i bawb fod â gwaed oer i ennill y rhyfel hwn rhwng lladd neu farw yn y modd gwaethaf posibl.

Agweddau athronyddol y ffilm

Mae'n gyffredin i deimlo o Jig-so ddirmyg. tuag at gyfranogwyr eu gemau sadistaidd. Efallai ein bod yn anghofio y gall ffilm mor syfrdanol gael haenau dwfn, ond yn yr achos hwn maen nhw yno. Yn fyr, mae Jig-so eisiau cosbi pob person nad yw'n gwerthfawrogi'r cyfleoedd i fyw sydd ganddyn nhw nawr .

Mae ef ei hun yn gwybod poen meidredd, oherwydd mae'n byw gyda thiwmor mor araf yn ei ladd. Trwy'r afiechyd, roedd y dihiryn yn deall sut mae rhai pethau'n amhrisiadwy ac nad ydyn nhw'n haeddu cael eu cyfnewid. Yn wyneb hyn, er nad yw'n dod am ddim, mae'r dihiryn eisiau rhoi cyfle i'r crwydriaid brofi eu hunain yn deilwng .

Pan mae'r gwyliwr yn dadansoddi'r ffilm Saw, mae'n hawdd i ddeall sut mae pobl yn esgeuluso bodolaeth marwolaeth. Wedi'r cyfan, mae bodau dynol yn anwybyddu'n gynyddol y ffaith pa mor fregus ydyn nhw, gan gredu mewn anorchfygolrwydd tybiedig . Am y rheswm hwn y mae llawer yn y pen draw yn gyrru'n feddw, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau eithafol peryglus, a hyd yn oed perthnasoedd gwenwynig.

Pan Syrth y Mygydau

Er bod dihiryn Jig-so yn llofrudd cyfresol, yn ei sâl gêm, gall dioddefwyr ddianc o hyd.Fodd bynnag, yn gyntaf mae angen iddynt wynebu eu hofnau eu hunain ac wynebau cudd eu heneidiau eu hunain. Felly, mae'r dioddefwyr yn y pen draw yn datgelu pwy ydyn nhw mewn gwirionedd pan fyddant yn mynd trwy athroniaeth gosbol y dihiryn .

Ar foment o densiwn pan fydd ei fywyd mewn perygl, mae'r person yn sylweddoli sut drwg y gall fod. Hyd yn oed pe bai'n ceisio cuddio'r ffaith hon oddi wrthi ei hun, mae Saw bob amser yn datgelu pa mor anghywir oedd hi.

Yn y modd hwn, mae prif gymeriad y ffilm yn profi i fod yn arbenigwr ar ddangos y gwir am “ddinasyddion da”. Roedd gan lawer o'r bobl hyn athroniaeth bywyd hollol wenwynig a dinistriol a oedd, i'r dihiryn, yn wastraff. Roedd yn delio, er enghraifft, â hilwyr, pobl lygredig, bradwyr a chymaint o fathau eraill.

Barnwr a rheithgor

Drwy ddeall dehongliad Saw yn well, gallech ofyn i chi'ch hun “Mae gan Jig-so y hawl i ladd y bobl hyn?” Yn sicr ddim, dyna pam mae siawns i'r dioddefwr gael ei achub rhag yr hunllef honno . Fodd bynnag, mae'r waredigaeth hon yn dod â phris nad yw llawer o chwaraewyr yn fodlon ei dalu.

Mae un o'r gwersi y gallwn eu cymryd o'r ffilm hon yn ymwneud â'r terfynau y gall y natur ddynol eu hamlygu i achub ei hun. Hynny yw, mae'n rhaid i ni ddelio â'r syniad o'r angen i aberthu ar adeg dyngedfennol er mwyn cyflawni iachawdwriaeth mor radical.

Darllenwch Hefyd: Beth yw Trosglwyddiad mewn seicdreiddiad?

Adeiladu

Mae cynsail ffilmiau masnachfraint Saw bob amser yr un fath. Dim ond y cymeriadau a'r gosodiadau sy'n newid. Fodd bynnag, waeth beth fo'r canlyniad, mae'r ffilmiau'n cysylltu ar lefel ddyfnach i'n hatgoffa o'u hystyr. Er y gall marwolaethau cywrain eich syfrdanu, rhowch sylw i:

Moesoldeb

Mae Jig-so yn gwybod yn iawn beth yw colled, felly bydd yn mynd i drafferth fawr i wneud i eraill wybod hynny hefyd. Dyna pam ei fod yn defnyddio trosiadau lle mae canfyddiad y dioddefwr ei hun yn gyfrifol am ddeall. Mae'r aphorisms a ddefnyddir gan y dihiryn, yr ymadroddion byr, yn cyfeirio at y cysyniad o foesoldeb y mae'r bobl hyn wedi'i dorri.

Gweld hefyd: Breuddwydio am frad: y 9 ystyr ar gyfer Seicdreiddiad

Dadansoddiad

Mae John Kramer, enw iawn Jig-so, yn gallu astudio'r dynol. enaid a deall pob unigolyn. Mae eich deallusrwydd yn eich cyfeirio at ochr dywyllach pobl fel y gallant ei adnabod eu hunain. Rhywbeth sy'n sefyll allan yw nad yw'r dihiryn yn nodi ei hun fel llofrudd oherwydd, yn ei farn ef, mae gan y dioddefwyr gyfle i ddianc.

Cosb fel iachawdwriaeth

Prif amcan Jig-so yw gwneud bod pobl yn gwerthfawrogi bywyd yn yr eiliad drawmatig y maent yn agored iddi. Felly, mae'r gosb a roddir ganddo yn ffordd i garcharorion brofi eu bod yn haeddu iachawdwriaeth o'r fath . Yn y modd hwn, gallant roi terfyn ar gylchoedd dinistriol a dieflig sy'n eu lladd.yn aml.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Amanda Young

Un o'r cymeriadau mwyaf trawiadol Saw yn sicr yw Amanda Young. Gan mai hi oedd yr unig oroeswr o un o gemau Saw, daeth yn ddisgybl iddo yn y diwedd a thyfu yn y fasnachfraint. Yn gyntaf, roedd hi'n gaeth i gyffuriau a ddaeth oddi ar heroin a deall ochr erchyll ei henaid.

Fel y mae'n swnio'n hurt, llwyddodd Amanda i "wella" trwy gymryd rhan weithredol yn y gêm sadistaidd hon. Llwyddodd i gael gwared ar yr artaith feddyliol yr oedd yn byw ynddi wrth i ofn marwolaeth agosáu. Yn fuan ar ôl y profiad hwn, dechreuodd y fenyw weld yn John Kramer ryw fath o achubwr, yn rhannu'r un delfrydau.

Am Amanda Young:

  • mae arwyddion clir bod syndrom Stockholm arni. ;
  • yn wahanol i Jig-so, roedd y maglau a osododd hi yn anorchfygol. Hyd yn oed pe bai'r dioddefwr yn mynd mor bell ag yr oedd angen, byddai'n marw yn y pen draw;
  • rhywbeth sy'n ei wahaniaethu oddi wrth ei fentor yw ei ymwybyddiaeth mai llofruddiaeth yw'r hyn y mae'n ei wneud.

Mae pawb yn talu

Roedd hyd yn oed Jig-so yn un o ddioddefwyr ei Saw, gan farw yn ystod yr etholfraint. Mae yna symbolaeth bod y trapiau hyn am byth yn nodi'r rhai dan sylw, yn enwedig yr un sy'n eu trin. Nid yn unig John Kramer, ond Amanda Young a Mark Hoffman, cynorthwy-ydd arall,daethant i ben.

Mewn hanes rhyfeddol llawn troeon trwstan, gallwn ddod i'r casgliad na chafodd yr un o'r rhai a gymerodd ran yn ddianaf . Er mai Jig-so oedd y prif feddwl y tu ôl i'r trapiau, fe dalodd ef ei hun am ei ymyrraeth, er ei fod yn gwybod bod hyn yn bosibilrwydd. braw, mae Saw yn llwyddo i ddyrchafu ei hun ym marn y cyhoedd trwy ddangos ei haenau ei hun o feddwl athronyddol . Yn fyr, mae'n gêm oroesi lle mai prif wers y dioddefwyr yw gwerthfawrogi bywyd.

I'r rhai sy'n cael eu poeni gan y golygfeydd sy'n aflonyddu'n weledol, nid yw hyn yn sicr yn adloniant a argymhellir. Fodd bynnag, os ymwrthodwch â'r sioe weledol hon, efallai y bydd gennych fewnwelediad i sut y gall y ffilmiau hyn ddod â myfyrdodau perthnasol i chi.

Erbyn hynny, ffordd lawer mwy cyfforddus i ehangu eich meddwl yw ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein . Yn ogystal â gweithio ar eich hunan-wybodaeth, mae dosbarthiadau'n dylanwadu ar ryddhau eich potensial a'ch gallu gwerthuso mewnol. Mewn ffordd adeiladol, byddwch yn gallu gwneud dadansoddiadau cymhleth sy'n anelu at eich twf mewn unrhyw sefyllfa, gan gynnwys mewn astudiaethau o'r hyn sy'n Saw .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.