Gwrthod Cariadus: Beth ydyw, beth i'w wneud?

George Alvarez 12-10-2023
George Alvarez

Pwy sydd erioed wedi dioddef o gariad di-alw? Go brin y byddwch chi'n gallu cael gwared â gwrthodiad cariadus yn ystod eich oes. Fodd bynnag, mae yna ffyrdd effeithiol o wybod sut i ddelio ag ef mewn modd llai trychinebus.

Yn fwy na dim, mae'n gynhenid ​​i fodau dynol yr angen i gael eich derbyn yn eu hamgylchedd cymdeithasol. Fodd bynnag, pan fyddwn yn sôn am wrthod cariadus, yn gyffredinol, mae'n ymddangos yn fwy poenus. Fel, er enghraifft, y teimlad hwnnw na fyddwch byth yn dod o hyd i wir gariad, fel mae'n digwydd yn y ffilmiau.

Fodd bynnag, mae popeth mewn bywyd yn ymwneud â dewisiadau, a mater i bob un yw ddysgu oddi wrthyn nhw. eu camgymeriadau , yn enwedig mewn perthynas ramantus. Caru a chael eich caru yw'r sylfaen ar gyfer adeiladu perthynas gadarn. Felly, dysgwch sut i ddelio â siomedigaethau a symud ymlaen.

Beth yw a beth yw ystyr gwrthod cariad?

Ystyr gwrthod, yn eirdarddiad y gair, yw, yn y geiriadur, weithred neu effaith gwrthod, gwrthod. Yn yr ystyr hwn, nodweddir gwrthod, o safbwynt perthnasoedd dynol, gan wrthod rhywbeth neu rywun .

O flaen llaw, mae tarddiad yr esboniad am y boen emosiynol a achosir gan wrthod yn ein cenedlaethau gorffennol. Hynny yw, pan fydd pobl yn cael eu halltudio o lwythau, a allai, yn gyffredinol, arwain at farwolaeth. Wel, anaml y byddai unrhyw un yn goroesi heb gymorth eu grŵp.

Er ein bod yn yr oes fodern, mae'r teimladau sy'n gysylltiedig â gwrthod yn dal i fodoli.rhy negyddol. Er o dan wahanol safbwyntiau, mae'n dal i achosi dioddefaint seicolegol, a all hyd yn oed achosi salwch meddwl.

Sut i adnabod ei fod yn cyfeirio at gariad a wrthodwyd?

Hefyd yn cael ei alw'n gariad di-alw, mae cariad wedi'i wrthod i'w weld o wahanol safbwyntiau , yn dibynnu ar sut mae'n amlygu ei hun yn yr unigolyn.

Mae'n rhaid eich bod chi eisoes wedi clywed am "platonic cariad". Yn fyr, mae'n un na fydd byth yn gydfuddiannol, mae'n anghyraeddadwy, yn bodoli ym meddwl y person yn unig, hynny yw, rhith ydyw. Fel, er enghraifft, y cariad at eilun.

Ar y llaw arall, mae gennym y sefyllfaoedd hynny yr ydym yn eu profi yn ystod bywyd, megis y disgwyliad o gael cariad mawr. Fodd bynnag, dyma lle mae'r perygl, oherwydd gall gwrthodiadau amorous fod yn anochel, fodd bynnag, sut i wynebu'r sefyllfa a fydd yn gwneud byd o wahaniaeth mewn bywyd.

Gwrthodiad affeithiol

Yn gyntaf, beth yw anwyldeb ? Nid yw'n ddim mwy na teimlad o anwyldeb tuag at rywun , sydd â phrofiad o gysylltiadau dynol. Fel, er enghraifft, yn y perthnasoedd a ganlyn:

  • cyfeillgarwch;
  • perthnasoedd detio;
  • aelodau teulu.

Yn hyn synnwyr, gyda'r gwrthodiad affeithiol, mae yna amlygiad o'r teimlad o waharddiad , hynny yw, lle mae gwrthod yn arwain at y teimlad o beidio â bod yn rhan o'r amgylchedd lle mae rhywun yn byw.

Yn ogystal, gall teimladau llethol gael eu sbarduno ac, o ganlyniad, bydd rhai cryfaflonyddwch emosiynol, hyd yn oed achosi anhwylderau seicolegol. Yn gyffredin, nid yw'r person yn gwybod sut i ddelio â gwrthodiadau serchus a daw'n ddig a chwerw.

Beth yw'r teimlad o wrthod cariadus?

Yn anad dim, mae'r teimlad o rwystredigaeth bron yn syth . Felly, ar yr eiliad o wrthod gan gariad, mae ffrwydrad o synhwyrau yn tanseilio hunan-barch yn uniongyrchol.

Yn fuan wedyn, mae teimladau fel petaent yn cymryd drosodd y person a wrthodwyd, megis, er enghraifft, methiant, anghymeradwyaeth cymdeithasol, pesimistiaeth , unigrwydd, ansicrwydd a thristwch dwfn. Hynny yw, mae'r wefr negyddol mor ddwys fel na all y person, y rhan fwyaf o'r amser, ei drin ar ei ben ei hun.

Gweld hefyd: Dyfyniadau gan Carlos Drummond de Andrade: 30 gorau

Poen gwrthod trwy gariad

Yn bennaf, pwysleisiwn fod y poen o wrthod Gall gwrthod cariad fod yn seicolegol ac yn gorfforol. Wedi'r cyfan, nid oedd yr ymadrodd "calon wedi torri" yn ymddangos ar hap. Yn fyr, oherwydd y straen dwys a achosir gan ymwrthodiad mewn cariad, gall cyhyrau'r galon wanhau.

Gweld hefyd: Cymathu: ystyr yn y geiriadur ac mewn Seicoleg

Mewn cyferbyniad, mae poen seicolegol gwrthod yn achosi rhwystredigaeth a thristwch. Oherwydd, pan fydd rhywun yn cael ei wrthod ers plentyndod, mae'n debyg y bydd y person yn credu nad yw'n haeddu cael ei garu.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn yr ystyr hwn, dim ond gweithiwr proffesiynol sy'n arbenigo yn y meddwl dynol fydd yn gallu mynd yn ddwfn, ac ynadarganfyddwch y sbardunau emosiynol a ysgogodd eich poen. Er mwyn i chi allu defnyddio'ch technegau i wella, neu hyd yn oed liniaru dioddefaint.

A oes ffordd o osgoi'r ofn o gael eich gwrthod yn gariadus?

Yn gyntaf oll, deallwch nad eich bai chi yw nad yw'r llall yn eich caru, oherwydd nid oes unrhyw ffordd i reoli teimladau pobl eraill. Yn ogystal, yn anffodus bydd gwrthodiad mewn cariad yn rhan o'ch bywyd ar wahanol adegau, a chi sydd i reoli eich teimladau.

Darllenwch Hefyd: Sut i beidio â bod yn drist am gariad neu unrhyw beth

Boed hynny fel y bo, rhaid i hunan-gariad ddod yn gyntaf, fel arall bydd yn amhosibl caru rhywun arall. O hyn ymlaen, dechreuwch weithio ar eich hunan-barch, gadewch i chi'ch hun edrych yn y drych a gweld y harddwch yn eich manylion.

Fodd bynnag, peidiwch â bod yn rhagrithwyr, oherwydd gwrthod cariadus , yn gyffredinol, yn effeithio'n negyddol ar ein teimladau, gyda'r gwahaniaeth mewn dwyster. Hynny yw, mae'n gyffredin bod angen peth amser i wella, cyn belled nad oes agweddau hunan-ddinistriol.

Gwrthodwyd fi, beth ddylwn i ei wneud?

Fel y gwelsom, gall gwrthod ddigwydd mewn gwahanol ffyrdd yn ystod bywyd a, rhwng camgymeriadau a llwyddiannau, mater i chi yw defnyddio eich profiad o'ch plaid.

Cefais fy ngwrthod, beth i wneud ar unwaith? Peidiwch â digalonni, anadlu a chymryd rheolaeth o'ch meddwl. Yn fuan wedyn, dilynwch yr awgrymiadau hyn:

  • Ymarferwch eichhunan-barch;
  • Cofiwch hunan-gariad;
  • Peidiwch ag ynysu eich hun
  • Nid eich bai chi yw hyn;
  • Peidiwch ag aros ar y ffeithiau a symud ymlaen.

Fodd bynnag, gall ymwrthodiad mewn cariad ddeillio o agweddau ar y meddwl ymwybodol ac anymwybodol. Felly, os na allwch ddal y bar hwn ar eich pen eich hun, ceisiwch gymorth gan weithiwr proffesiynol arbenigol, bydd yn gwybod pa dechnegau a fydd yn gwneud ichi roi'r gorau i ddioddef.

Yn olaf, a ydych yn gyfarwydd â seicdreiddiad clinigol? Ymhlith manteision yr astudiaeth hon mae hunan-wybodaeth. Gyda seicdreiddiad, mae'n bosibl cael gweledigaethau amdanoch chi'ch hun a fyddai bron yn amhosibl eu cael ar eich pen eich hun.

A oeddech chi'n hoffi'r cynnwys hwn? Yna hoffwch a rhannwch ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Felly, bydd yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.