I fod neu beidio, dyna'r cwestiwn: ystyr yn Hamlet

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Mae’r ymadrodd “ I fod neu beidio, dyna’r cwestiwn” yn ddyfyniad Shakespearaidd sy’n hysbys ac y cyfeirir ato ledled y byd. Ond, yn baradocsaidd, mae'n ymddangos nad yw llawer o bobl yn gwybod ei wir ystyr. Er mai Shakespeare yw awdur yr ymadrodd “to be or not to be”, mewn gwirionedd ni ddaeth o enau Shakespeare . Oeddech chi'n gwybod hynny?

Gweld hefyd: Cael bywyd gyda Phwrpas: 7 awgrym

Pwy a ddyfynnodd yr ymadrodd oedd Hamlet, prif gymeriad y ddrama o'r un enw, lle mae'r cymeriad yn rhoi ymson. Fodd bynnag, mae'r dyfyniad, sydd wedi dod yn gyfeiriad cyffredinol mewn llenyddiaeth a chelf ddramatig, yn ein gwahodd i ofyn: beth yw ystyr dwfn yr ymadrodd hwn? I ddarganfod, parhewch i ddarllen a gwiriwch ystyr bod yn Shakespeare ai peidio.

Bod neu beidio â bod yn Hamlet

Mae'r stori a adroddir yng ngwaith Shakespeare yn digwydd yn yr 16eg ganrif. Mae'n adrodd hanes Hamlet, Tywysog Denmarc. Mae Hamlet yn darganfod oddi wrth ysbryd ei dad fod ei frawd, Claudius, wedi ei wenwyno i ddod yn frenin.

Fel pe na bai hynny'n ddigon, dim ond dau fis ar ôl y llofruddiaeth, priododd Claudius y Frenhines Gertrude (ei fam), sef annerbyniol i'r tywysog ifanc. Mae amheuon, fodd bynnag, yn cydio yn meddwl Hamlet: a welodd ysbryd ei dad mewn gwirionedd neu a oedd y weledigaeth yn ffrwyth ei ddychymyg?

Os yw'n wir, bydd yn dial ar ei dad ac bydd dod yn llofrudd? Neu a yw'n fwy urddasol achosi marwolaeth eich hun na lladd eich ewythr? Gyda phoby cwestiynau hyn sy'n digwydd yn ystod y plot, mae'r tywysog yn ddryslyd ac yn meddwl am gymryd ei fywyd ei hun. Dyma o ble daw'r dyfyniad ym monolog tri: “i fod neu beidio â bod”.

Ystyr bod neu beidio

Yn gyffredinol, ystyr Hamlet yw i fod neu beidio. i fod yn cyfeirio at y bywyd. Yn wyneb pob digwyddiad, mae Hamlet yn gofyn iddo'i hun: “I fod neu beidio, dyna'r cwestiwn. ” Mewn geiriau eraill, mae'n golygu: Parhau â bywyd presennol neu ddiweddu? Byw yn adfydau bodolaeth neu gwrdd â marwolaeth a chefnu ar eich hun i ddim byd?

Ar y pwynt agoriadol hwn yn y testun, mae’n amlwg fod Hamlet yn meddwl am fanteision ac anghyfleustra dod â’i fywyd ei hun i ben. Fodd bynnag, yn fuan wedyn, mae'n cydnabod bod hunanladdiad yn drosedd yng ngolwg Duw.

O'i flaen, mae Hamlet yn pendroni am natur ei farwolaeth ac yn meddwl am eiliad y gallai fod fel cwsg dwfn. Mae'r syniad hwn yn ymddangos yn dderbyniol ar y dechrau, nes iddo ddyfalu beth ddaw mewn cwsg mor ddwfn.

Myfyrdod Hamlet ar farwolaeth fel cwsg <9

Mae Hamlet yn cymharu marwolaeth â rhyw fath o gwsg, ac o'i weld felly nid yw'n ymddangos mor frawychus. Ond mae'n cyrraedd y cwestiynau hyn yn union oherwydd ei fod yn berson adfyfyriol iawn. Ond, wrth wynebu sefyllfaoedd ag agwedd athronyddol, mae'n cwestiynu ei hun beth allai fod ar ôl marwolaeth, ar ôl cwsg tragwyddol.

Mae'nfelly, yn ail ran myfyrdod Hamlet, mae'n canolbwyntio mwy ar ofn cynhenid ​​​​pob bod dynol ynghylch marwolaeth. Dyma'r lle nad oes unrhyw deithiwr erioed wedi dychwelyd ohono. Yn y modd hwn, mae Hamlet yn ofni'r poenau a all ddod yn sgil bywyd ar ôl marwolaeth.

Gan nad oes sicrwydd y bydd lleddfu ei ddioddefiadau daearol trwy farwolaeth, fe orfododd ei hun i amau ​​marwolaeth unwaith yn rhagor. Yn fuan, rhoddodd y gorau i gyflawni hunanladdiad ac roedd yn gaeth mewn amheuaeth: “I fod neu beidio, dyna’r cwestiwn”?

Hamlet yng ngolwg seicdreiddiad

Thema mae'r unigolyn sy'n sefyll fel beirniad unigryw ar eich marwolaeth neu fywyd yn thema a ystyrir yn “fodern”, ymhell o flaen amser Shakespeare. Trwy destunau fel Hamlet y bydd Shakespeare (ganrifoedd yn ddiweddarach) yn cael ei gofio:

Gweld hefyd: Serotonin Uchel: beth ydyw a beth yw'r arwyddion rhybudd
  • gan awduron Rhamantiaeth fel avant la lettre rhamantus;
  • gan yr Oleuedigaeth fel ysbrydoliaeth i'r hyn sy'n werthfawr yn y dynol, na ddylid ei ddarostwng i gredoau, na'i gyfyngu i reolau cymdeithasol a orchmynnir gan bobl eraill.

Heb Hamlet, heb Shakespeare, heb Rhamantiaeth a heb yr Oleuedigaeth, byddai'n anodd meddwl am ddimensiynau talent, rhyddid dynol a symudiadau'r bywyd seicig mewnol , agweddau sylfaenol ar seicoleg a seicdreiddiad.

Darllenwch Hefyd: Alfred Adler: bywyd a chyfraniad mewn Seicoleg

Mae mater hefyd grymoedd seicig mewnol nad ydynt yn cael eu meistroli'n llwyr gan gymeriadau Shakespeare. Byddai'r agwedd hon yn harbinger o egni gyrru a'r anymwybodol, agweddau sydd mor bwysig i ddeall beth yw seicdreiddiad.

Roedd yr ymadrodd “i fod neu beidio” yn Shakespeare, meddai Hamlet, yn gwasanaethu fel gwrthrych astudio ar gyfer seicdreiddiadau gwych. Yn y llyfr “Interpretation of Dreams”, mae Freud yn rhagdybio’r ddamcaniaeth fod breuddwydion yn amlygiadau o chwantau anymwybodol a gorthrymedig.

Felly, mae hefyd yn datgan bod gan blant gwrywaidd yn aml awydd Oedipal anymwybodol i ladd ei thad a chymryd ei le gyda bod gyda'i mam. Felly, mae Freud yn crybwyll bod yn Hamlet Shakespeare, y cymeriad teitl yn profi'r awydd hwn ac yn ei amlygu mewn amrywiol ffyrdd breuddwydiol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mewn geiriau eraill, gan fod eich ewythr Claudio eisoes wedi gwneud y gweithredoedd y dymunai Hamlet ei hun, mae Hamlet yn brwydro â chynddaredd. Ymhellach, tra'n brwydro â chenfigen a dryswch, mae'n ceisio atal y teimladau hyn a dod i delerau â nhw.

Deall

Mae chwantau croes Hamlet yn amlygu eu hunain mewn ymddygiad rhyfedd a gymerant fel gwallgofrwydd. Yn y modd hwn, mae profiadau breuddwydiol Hamlet ar sawl ffurf.

Fodd bynnag, wrth i'w isymwybod gymryd drosodd, mae'rAmlygir chwantau gormesol Hamlet. Am y rheswm hwn, yr enghraifft gyntaf o hyn yw ymddangosiad ysbryd ei dad a dadl Hamlet â'r ysbryd hwn.

P'un a yw'r ysbryd yn ysbryd go iawn ai peidio, mae'n chwarae rhan Rôl isymwybod Hamlet iddo. Hynny yw, mae'r ysbryd yn gallu dweud pethau sy'n cael eu hatal yn isymwybod Hamlet. Cyn bo hir, nid yw'n gallu cyfaddef hynny iddo'i hun nes i'r ysbryd eu dweud yn uchel.

Dylanwad Ffurfiannol Shakespeare ar Freud

Cyn gorffen darllen, mae'n werth nodi bod dramâu Shakespeare wedi meddiannu a. lle arwyddocaol ar silff lyfrau Sigmund Freud am y rhan fwyaf o'i oes. Dechreuodd y seicdreiddiwr ddarllen Shakespeare pan oedd ond yn wyth mlwydd oed.

Ymhellach, dyfynnodd Freud ddramâu mewn llythyrau at eich ffrindiau, cydweithwyr a'ch anwylyd . Yn ystod ei fyfyrdodau ar ddamcaniaethau, defnyddiodd ddramâu Shakespeare i’w helpu i ddeall materion anodd yn ei fywyd. Yn arbennig yr ymadrodd “i fod neu beidio, dyna'r cwestiwn” a barodd i Freud fyfyrio ar fethiant a marwolaeth.

Yn gyffredinol, mae dramâu Shakespeare yn rhan o'r deunydd crai y bu Freud yn adeiladu seicdreiddiad ohono. Digwyddodd perthynas ryngdestunol y seicdreiddiwr â Shakespeare ar sawl ffurf, gan gynnwys dyfynnu, cyfeiriad, a dehongliad llenyddol.

Meddyliau terfynol i fod neu beidio, dyna'r cwestiwn

Gobeithiaf eich bod wedi mwynhau gwybod ystyr i fod neu beidio â bod yn Shakespeare. Os ydych chi am ddyfnhau eich gwybodaeth am y seice dynol, yn enwedig am y cymeriad Hamlet, mae gennym wahoddiad i chi. Cofrestrwch ar ein cwrs seicdreiddiad clinigol 100% EAD ar-lein!

Mae ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol yn eich paratoi i weithio yn y farchnad swyddi fel seicdreiddiwr neu ddod â'r wybodaeth a gawsoch i'ch galwedigaeth bresennol. Trwy ddosbarthiadau o bell, byddwch hefyd yn gallu astudio gweithiau Shakespeare i wella eich sgiliau actio. Ar ben hynny, mae hwn yn gyfle gwych i ddyfnhau eich dealltwriaeth o wrthdaro seicig. Cofrestrwch i ddysgu mwy!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.