Llyfr Grym Gweithredu: crynodeb

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'r Llyfr Grym Gweithredu , fel y mae'r enw'n awgrymu, yn dangos pwysigrwydd grym ein gweithredoedd yn yr agweddau mwyaf amrywiol ar fywyd, i gyflawni ein cynnydd. Gyda didacteg ragorol, mae'r awdur yn dod â'i ddarllenydd i ddeffroad iddo'i hun, gyda dysgeidiaeth ar y ffyrdd gorau o gyflawni eich nodau ac ymdrin ag amgylchiadau bywyd .

Mae'r awdur yn gadael y pwysigrwydd o gymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd, heb esgor ar sefyllfaoedd yn y gorffennol a beio eraill am ein methiannau a'n siomedigaethau. Ond ydyn, rydyn ni'n defnyddio ein profiadau bywyd i fod yn agored i newidiadau a fydd, fel hyn, yn ein harwain at gyflawni ein nodau.

Yn y modd hwn, mae'r llyfr yn troi o gwmpas cwestiynau i gymryd ein cyfrifoldebau am ein gweithredoedd , heb briodoli bai am yr hyn sy'n mynd o'i le, i'n diarddel. A cheisiwch bob amser esblygu yng nghanol digwyddiadau'r gorffennol, heb drigo arnynt.

Mynegai Cynnwys

 • Grym Gweithredu gan Paulo Vieira, dysgwch fwy am yr awdur
 • Crynodeb o'r Llyfr Grym Gweithredu
  • 1. Deffro
  • 2. Deddf
  • 3. Cymryd cyfrifoldeb
  • 4. Ffocws
  • 5. Cyfathrebu
  • 6. Cwestiwn
  • 7. Credwch

Power of Action gan Paulo Vieira, dysgwch fwy am yr awdur

Mae awdur y llyfr Power of Action, Paulo Vieira, yn Brif Hyfforddwr , PhD mewn Gweinyddu Busnes a Meistr mewn Hyfforddio Brifysgol Gristnogol Florida (FCU).

Gweld hefyd: Seicdreiddiad Lacanian: 10 nodwedd

Ef yw creawdwr methodoleg hyfforddi annatod systemig. Ers i'w lyfr, O Poder da Ação, fod yn Gwerthwr Gorau am bedair blynedd yn olynol, gyda mwy na 10 miliwn o gopïau wedi'u gwerthu.

Yn ogystal, mae gan yr awdur 11 llyfr y soniwyd amdanynt yn safle Veja Magazine a Folha de São Paulo a hefyd wedi ennill llawer o wobrau, yn eu plith, y wobr ar gyfer awdur a werthodd y nifer fwyaf o lyfrau yn 2018.

Ac nid yw'n stopio yno, yn ei lwybr 20 mlynedd, yn datblygu technegau busnes a thrawsnewid bywydau , yn 2020 roedd gan yr awdur y nifer uchaf o werthiannau llyfrau unwaith eto, gan gyrraedd y marc o 3 miliwn o lyfrau a werthwyd.

Crynodeb o’r Llyfr o Poder da Action

O flaen llaw, uchafbwynt y llyfr yw mai chi yw perchennog eich realiti, waeth beth sy'n digwydd. Eich cyfrifoldeb chi yn unig ac yn unig yw popeth sy'n digwydd o ganlyniad i'ch gweithredoedd. Chi sydd i newid amgylchiadau eich bywyd yn y presennol, gan ddefnyddio'r gorffennol fel profiadau ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Yn yr ystyr hwn, byddwn yn ymdrin â prif bynciau'r llyfr , er mwyn i chi, mewn ffordd gryno, ddysgu gwneud penderfyniadau yn eich bywyd gan ddefnyddio'r technegau Pŵer Gweithredu.

1. Deffro

Yn gyntaf, rhaid i chi gytuno i ba nodau rydych chi eisiau cyflawni yn eich bywyd, mae angen i chi gael pwrpas. Mae'r llyfr yn ein harwain at fyfyrio beth ywangenrheidiol i ni ddeffro i wynebu bywyd , fel y dylai mewn gwirionedd.

Yn gyffredin, mae pobl yn “deffro” pan fydd pethau drwg yn digwydd, yn bennaf oherwydd eu bod yn cael eu hesgeuluso. Felly, mae'n angenrheidiol eich bod yn “deffro”, er mwyn osgoi cael unrhyw iawndal yn eich bywyd, personol neu broffesiynol. yn y ffordd iawn. Sydd, ar y cyfan, yn atal pobl rhag gweithredu a bod mewn parth cysurus. Ffeithiau sy'n gwneud i ni wneud esgusodion i ni'n hunain i gynnal sefyllfa sydd, mewn gwirionedd, ddim yn ein gwneud ni'n hapus.

Fel mae'r llyfr yn ei ddisgrifio, rydym yn creu “straeon” i geisio cyfiawnhau y rhesymau a’n harweiniodd at y sefyllfa honno. Gwybod bod ein hymennydd bob amser yn tueddu i wario llai o egni, gan achosi i lawer o bobl aros mewn sefyllfaoedd sy'n gyfforddus ac angen yr ymdrech leiaf bosibl.

3. Cymryd cyfrifoldeb drosoch eich hun

Yn anad dim, y Mae'r cysyniad o hunangyfrifoldeb yn canolbwyntio ar y ffaith ein bod yn atal beio trydydd parti , yn wyneb sefyllfaoedd sy'n mynd o chwith. Mae pobl yn aml yn tueddu i chwilio am rywun i'w feio am broblem a pheidio â gwneud yr hyn sydd bwysicaf: chwiliwch am ateb.

Hynny yw, mae cymryd cyfrifoldeb drosoch eich hun yn golygu rhoi'r gorau i erlid eich hun yn wyneb anawsterau a dechrau gweld eich hun yn gyfrifol am y sefyllfa ag y mae. Wedi'r cyfan, eich atebni fydd problemau yn “syrthio o'r awyr”. Chi sy'n gyfrifol am eich methiant a'ch llwyddiant, neb arall.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

11> 4. Ffocws

Mae'r awdur yn esbonio 3 nodwedd wahanol er mwyn i chi allu canolbwyntio ar eich gwrthrychau, sef y ffocws:

 • Gweledigaeth: mae'n rhaid i chi gael amcanion penodol, fel bod gallwch fod yn glir ynghylch yr hyn yr ydych ei eisiau;
 • Ymddygiadol: y gallu a’r egni i newid amgylchiadau mewnol ac allanol bywyd, y mae’n rhaid eu cyflawni drwy’r sianeli niwrolegol o gyfathrebu, meddwl a theimlo;
 • >Bod â ffocws cyson: cadwch y ddau ffocws blaenorol i gael yr amser angenrheidiol i gyrraedd eich nodau.
Darllenwch Hefyd: Divan: beth ydyw, beth yw ei darddiad a'i ystyr mewn seicdreiddiad

Yn y cyfamser , mae'r awdur yn pwysleisio bod yn rhaid i'r model llwyddiannus ganolbwyntio mwy ar y presennol, a fawr ddim ar y dyfodol . Er, o ran y gorffennol, ni ddylai hyn ond dysgu gwersi bywyd i ni, ac ni ddylai fynnu ein gwastraff ynni. agwedd i ni weithredu'n gywir yw dysgu cael ansawdd yn ein cyfathrebiadau. Ers plentyndod, rydym wedi'n rhaglennu i gael patrymau ieithyddol penodol, y byddwn yn eu defnyddio'n awtomatig yn y pen draw. Fodd bynnag, efallai nad dyma'r ffordd orau o wneud hynnycyfathrebu yn eu perthnasoedd cymdeithasol, gan atal, yn anad dim, rhag gweithredu i gyflawni eu nodau.

Er mwyn egluro pwysigrwydd cyfathrebu, yn y llyfr The Power of Action , mae'r awdur yn esbonio Llinell Lozada . Yn hyn o beth, a brofwyd yn wyddonol gan Marcial Losada, y ddelfryd yw i chwech i wyth o ryngweithio cadarnhaol ddigwydd ar gyfer un negyddol. Fel arall, mae'r perfformiad cyfathrebu yn dechrau gostwng.

Gweld hefyd: Bywyd Iach: beth ydyw, beth i'w wneud a beth i beidio â'i wneud

6. Cwestiwn

Mae'r bennod hon o'r llyfr yn adlewyrchu ar bwysigrwydd cwestiynu , gan bwysleisio bod pedwar math o holwr :

 • pwy sydd ddim yn cwestiynu;
 • pwy sy'n cwestiynu'n wael;
 • cwestiynau yn dda;
 • uwch-holwr.

Mae ein gallu i gwestiynu yn gysylltiedig â'r gallu i berfformio. Fodd bynnag, nid yw'n ddigon cwestiynu yn unig, rhaid inni ofyn cwestiynau sy'n anelu at fynd â ni ymlaen, i gyrraedd lefel nesaf o esblygiad.

Er enghraifft, os ydych yng nghanol problem, dylech peidio cwestiynu'r rheswm am hynny beth aeth o'i le, ond beth yw'r modd i ateb.

7. Cred

Yn y bennod olaf hon, mae'r awdur yn pwysleisio bod ein credoau yn feddyliol rhaglenni sy'n cael eu gwireddu . I ba gyfeiriad y mae ein hymddygiad yn cael ei gyfeirio, yng nghanol yr ysgogiadau a dderbynnir.

Fodd bynnag, gellir newid y rhaglenni hyn trwy ddysgu am newidiadau a fydd o fudd i ni. Am hyny, osmae'n gofyn am hyfforddiant fel bod yr ysgogiadau'n cael eu hailadrodd sawl gwaith, ac felly ein meddwl yn cael ei ail-raglennu.

Yn y bennod, amlygir hefyd bod angen i'r person gael y cyfuniad canlynol o gredoau amdano'i hun, credoau o:

 • hunaniaeth;
 • capasiti;
 • haeddiannol.

Wedi’r cyfan, os nad yw ein cyflwr meddwl yn cyd-fynd â’ch bywyd yn llwyddiannus , ni waeth beth sy'n digwydd, byddwn bob amser yn mynd yn ôl i'r dechrau, i'n hen batrymau. Yn fyr, rhaid i'ch newid ddechrau o'r tu mewn allan, ac mae angen i chi gredu eich bod yn haeddu llwyddiant.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Felly, mae'r Book The Power of Action yn gwneud i ni edrych ar ein hunain a chynnal hunan-ddadansoddiad fel y gallwn adael ein parth cysurus a chael llwyddiant. Gan mai ni yw'r unig rai sy'n gyfrifol am gyflwr ein bywyd, am ein hagweddau anymwybodol neu ymwybodol.

Fodd bynnag, os oes gennych ddiddordeb mewn astudio'r meddwl dynol ac eisiau gwella eich hunan-wybodaeth, rydym yn gwahodd i chi wybod ein Cwrs Hyfforddiant mewn Seicdreiddiad Clinigol. Oherwydd bod y profiad o seicdreiddiad yn gallu rhoi gweledigaethau amdano'i hun i'r myfyriwr a'r claf/cleient y byddai bron yn amhosibl eu cael ar eu pen eu hunain. Yn ogystal, byddwch hefyd yn gwella eich perthnasoedd rhyngbersonol, gan ystyried hynny agall deall sut mae'r meddwl yn gweithio ddarparu gwell perthynas ag aelodau'r teulu ac aelodau gwaith. Mae'r cwrs yn declyn sy'n helpu myfyrwyr i ddeall meddyliau, teimladau, emosiynau, poen, chwantau a chymhellion pobl eraill.

Yn olaf, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, hoffwch hi a rhannwch hi ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.