Melanie Klein: bywgraffiad, theori a chyfraniadau i seicdreiddiad

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

I siarad am yr eicon seicdreiddiol hwn – Melanie Klein, gadewch i ni blymio ychydig i mewn i’w bywgraffiad, ei taflwybr, ei gweithiau a’i theori fel etifeddiaeth o werth eithriadol i seicdreiddiad. Bywgraffiad Ganed Melanie Klein, seicdreiddiwr o Awstria, ar Fawrth 30, 1882 yn Fienna.

Rwy'n deall mwy am Melanie Klein

Roedd ei thad o dras Iddewig yn ysgolhaig o'r Talmud (set o gysegredig. llyfrau i Iddewon Hanfodion cyfraith, arferion, moeseg a hanesiaeth Iddewiaeth yw disgyrsiau rabinaidd), lle yn 37 oed ymadawodd oddi wrth uniongrededd crefyddol, gan geisio naws academaidd mewn meddygaeth. Daeth ei fam yn fab iddo. rhedeg masnach fechan mewn planhigion ac ymlusgiaid fel cyfraniad i gyllideb y teulu.

Roedd y teulu, gyda chysyniad diwylliedig uchel ei barch, yn cael ei ddominyddu gan linach o ferched. Ni chafodd Melanie Klein ei derbyn a'i chroesawu'n dda gan rieni a oedd â chydfodolaeth ychydig yn gytûn. Pan ddaeth yn fam, dioddefodd hefyd y siomedigaethau mamol a brofodd ei mam. Roedd ieuenctid Melanie yn drawmatig, wedi'i nodi gan gyfres sylweddol o brofedigaethau.

1896, roedd gan Melanie ddiddordeb mawr mewn y celfyddydau , er bod ei astudiaethau wedi'u hanelu at yr arholiad mynediad i Lyceum y merched, er mwyn mynd i mewn i feddygaeth. Fodd bynnag, yn fuan ar ôl ei phriodas ag Arthur Klein, rhoddodd y gorau i feddygaeth ac ailgydiodd yn ei hastudiaethau ym meysydd y celfyddydau a hanes, heb gyrraedd ygraddio.

Melanie Klein a Seicdreiddiad

Yn ddiweddarach roedd ganddi 3 o blant. Trochi mewn seicdreiddiad a thaflwybr cronolegol 1916 – Budapest, dechreuodd ei chysylltiadau â gwaith y tad seicdreiddiad a bu’n ddadansoddwr ac yn dadansoddi Sándor Ferenczi a’i hanogodd i weithio gyda phlant. 1919 - Aelodaeth dybiedig yng Nghymdeithas Seicdreiddiol Budapest. Flwyddyn yn ddiweddarach, cyfarfu â Sigmund Freud a Karl Abraham mewn digwyddiad yng Nghyngres Seicdreiddiol yr Hâg.

Gwahoddwyd hi gan Abraham i weithio ynddi. Berlin. Mabwysiadodd Freud osgo ymhellach oddi wrth Klein bob amser, gan osgoi hyd yn oed sylwadau amdano neu farn am ei syniadau, er i Kelin ddatgan ei bod yn Freudaidd hyd ddiwedd ei dyddiau. 1923 - Cysegrodd ei hun yn gyfan gwbl i seicdreiddiad, lle yn 42 oed, dechreuodd ddadansoddiad gydag Abraham a barhaodd 14 mis. 1924 - Cyflwynodd Klein ei waith Techneg dadansoddi plant bach, yn ystod Cyngres Ryngwladol Seicdreiddiad VIII.

1927 – Cyhoeddodd merch tad seicdreiddiad, Anna Freud, lyfr gyda'r teitl : Triniaeth seicdreiddiol i blant, lle bu Melanie Klein yn beirniadu ei syniadau’n anghyfforddus, a achosodd raniad yn yr is-grŵp Kleinian yng Nghymdeithas Seicdreiddiad Prydain, lle yn eironig ddigon yn yr un flwyddyn daeth yn aelod o’r gymdeithas. 1929 i 1946 - A wnaeth y dadansoddiad o fachgen 4 oed o'r enw Dick, gydasgitsoffrenia.

Gweld hefyd: Beth yw sadomasochism mewn Seicoleg?

Dechreuodd Melanie Klein a'i hymgynghoriadau

1930 ymgynghoriadau seicdreiddiol ag oedolion. 1932 cyhoeddodd waith o'r enw Child Psychoanalysis in English and German. Cynhaliodd 1936 gynhadledd yn rhoi sylw i'r thema: Diddyfnu. 1937 ynghyd â chyhoeddiad Love, hate and repair, gyda Joan Rivière. 1945 Rhannwyd Cymdeithas Seicdreiddiad Prydain yn 3 grŵp: Annafreudians (freud cyfoes), Kleinian ac annibynnol. 1947 - Yn 65 oed, parhaodd â'i gyfres o gyhoeddiadau, y tro hwn o dan y teitl Cyfraniadau i seicdreiddiad.

Gweld hefyd: I fod neu beidio, dyna'r cwestiwn: ystyr yn Hamlet

1955 - Sefydlwyd Sefydliad Melanie Klein a'r erthygl Y dechneg seicdreiddiol trwy deganau oedd hefyd cyhoeddedig. 1960 - Wedi'i heffeithio gan anemia, cafodd lawdriniaeth am ganser y colon, gan farw ar Fedi 22 yn 78 oed. Taith fel etifeddiaeth, a roddodd enillion anfesuradwy ar gyfer seicdreiddiad, gan ddod yn gyfeiriad o werth perthnasol.

Theori, meddyliau a gwahaniaethau Roedd Melanie Klein, gyda'i safbwyntiau gwreiddiol, hefyd yn ddadleuol ac yn hogi mewn rhai beirniaid gan hollti eu hamgyffredion i'r rhai a ddywedent fod syniadau Kleinaidd yn gyflenwol, ac eraill a haerai eu bod yn groes i'w gilydd. Mae hi'n cael ei hystyried yn greawdwr seicdreiddiad plant trwy'r dechneg o chwarae.

Damcaniaeth Melanie Klein

Theori Kleinian, ei strwythursylfaen yn y plentyndod mwyaf cyntefig, lle mae ffantasïau anymwybodol yn digwydd yn fuan ar ôl genedigaeth y plentyn yn ei brofiadau cyntaf gyda'r byd y tu allan, yn ogystal ag yn y ddamcaniaeth o gymeriad cynhenid, lle mae'r bersonoliaeth yn datblygu o dan fewnlifiadau'r gyriant bywyd a'r gyriant marwolaeth yn cysylltiad â pherthnasoedd gwrthrych.

Mae gan y term “safle” a ddefnyddir gan Klein, ystyr unigryw, mae'n cael ei gysyniadu fel elfen sy'n bresennol yn ystod plentyndod a thrwy gydol bywyd, fodd bynnag, mae yn y blynyddoedd cyntaf bywyd y mae'n gyfrifol am ddiffinio'r plentyn a'i berthynas â gwrthrychau, yn ogystal â'i ofidiau, ei ofidiau a'i amddiffynfeydd.

Darllenwch Hefyd: Mam yr 21ain Ganrif: Cysyniad Winnicott yn y Presennol

Klein's astudiaethau ar niwroses plentyndod a datblygiad y seice ar ddechrau bywyd, yn rhoi ystyr i'r ddealltwriaeth i ymhelaethu a chadarnhau nifer o seicopatholegau ac anhwylderau personoliaeth. Mae'r rhain yn ddadansoddiadau ac astudiaethau manwl o berthnasedd technegol a damcaniaethol o'r fath fel mai dim ond â gwaith y tad seicdreiddiad y gellir eu cymharu.

Perthynas gwrthrychau

Mae damcaniaeth cysylltiadau gwrthrych Kleian yn deillio o waith Freud's theori gyrru er ei fod yn wahanol i feddwl Freudaidd mewn 3 phwynt sylfaenol: Mae'r cyntaf yn cyflwyno ei hun gyda llai o bwyslais ar ysgogiadau biolegol a mwy o sylw i batrymau perthynas y plentyn â phobl o'i gwmpas.cydfodolaeth. Yr ail bwynt yw bod Melanie Klein yn cyflwyno agwedd fwy mamol, gan amlygu gofal ac agosatrwydd y fam, sy'n cyferbynnu â'r ddamcaniaeth Freudian sy'n pwysleisio grym a synnwyr rheolaethol y ffigwr tadol.

Ac yn olaf, mae'r trydydd pwynt yn nodweddu damcaniaeth gwrthrych Klein, sy'n ystyried mai chwilio am berthnasoedd a chysylltiadau yw prif gymhelliant ymddygiad dynol, ac nid pleser rhywiol, y sail Freudian y mae'r rhan fwyaf o esboniadau Freud yn gadael ohoni ynghylch gweithrediad seicig a seicopatholegau. Mae'n bwysig egluro ystyr cysylltiadau gwrthrychol, er bod amrywiad cynnil rhwng damcaniaethwyr, oherwydd yn eu plith mae pob un yn canolbwyntio ar wahanol gysylltiadau, ond byddwn yn ceisio cydgyfeirio i'r gofod lleiaf posibl rhwng y cysyniadau.

Cysylltiadau gwrthrychol yw’r cysylltiadau y mae’r plentyn yn eu sefydlu â gwrthrychau sy’n cydgysylltu â’i ddymuniadau a’i anghenion. Gall y gwrthrychau hyn fod yn bobl, yn rhannau o bobl fel bron y fam (gwrthrych bwydo ar y fron), a gallant hefyd fod yn bethau difywyd. Mae Klein a Freud yn cydgyfarfod yn yr ystyr o ddechrau o'r egwyddor sylfaenol bod bodau dynol bob amser yn ceisio lleihau'r tensiwn a achosir gan chwantau anfodlon.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru yn y Seicdreiddiad Cwrs .

Ystyriaethau terfynol

Yn achos plant yn eu blynyddoedd cynnaro fywyd, y gwrthrych sy'n lleihau'r tensiwn hwn yw'r person neu'r rhan ohono sy'n diwallu eu hanghenion, am y rheswm hwn mae Melanie Klein yn astudio'r perthnasoedd y maent yn eu sefydlu gyda'i gwrthrychau cyntaf fel ei mam a'i bron, sy'n cadarnhau fel model a chyfeirnod am eu perthnasoedd rhyngbersonol.

Yn yr amgylchedd hwn, nid yw perthnasoedd a sefydlwyd mewn bywyd oedolyn bob amser yr hyn y maent yn ymddangos, gan fod pob perthynas yn cael ei farneisio gan gynrychioliadau seicolegol o hen wrthrychau a oedd â chynrychiolaeth wych yn ein plentyndod, gan gynnwys bobl.

Gwnaeth Klein, gyfraniad anfesuradwy i seicdreiddiad, nid yn unig oherwydd ei gysyniadau gwerthfawr, ond am arfer ei ymreolaeth wrth feddwl a chynnig ffurfiau newydd ar ddealltwriaeth mewn seicdreiddiad yn gyffredinol.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan José Romero Gomes da Silva ([e-bost warchodedig] br). Seicdreiddiwr doethurol, Me. Diwinydd, colofnydd.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.