Movie Avatar (2009): crynodeb ac adolygiad o'r ffilm

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'r ffilm Avatar yn dangos pwysigrwydd y berthynas dyn-natur. Yn yr ystyr hwn, mae byd Pandora, lle mae ei fodau brodorol, y Na'vi , yn dra datblygedig, yn byw mewn amgylchedd o natur afieithus a hudolus.

Fodd bynnag, mae'r aer y blaned hon mae'n wenwynig i bobl. Felly, crëwyd afatarau i gyrchu ac archwilio cyfoeth y blaned Pandora, y mae'r Na'vi yn byw ynddi. Yn fyr, crëir avatarau, cyrff biolegol a reolir gan y meddwl dynol .

Yn y cyd-destun hwn, mae bodau dynol, trwy eu rhithffurfiau, yn cael dau fywyd, y naill yn y labordy ymchwil a'r llall yn y llall. ar Pandora. Fodd bynnag, mae'r genhadaeth archwilio amgylcheddol arfaethedig yn newid cwrs ac mae tro yn digwydd i achub Pandora.

Beth mae Avatar yn ei olygu?

O flaen llaw, mae angen i ni wybod ystyr y gair Avatar. Yn yr ystyr hwn, yn etymoleg y gair, daw Avatar o'r Sansgrit “Avatāra”, sy'n golygu “Disgyniad oddi wrth Dduw” neu “Ymgnawdoliad” .

Felly, mae Avatar yn cynrychioli unrhyw ysbryd sydd, yn meddiannu corff o gnawd, yn cynrychioli amlygiad dwyfol ar y Ddaear. Mewn geiriau eraill, mae'n amlygiad o'r corff trwy fod pwerus, duwdod.

Avatar, gan James Cameron

Yn y cyfamser, roedd y ffilm Avatar yn creu a chyfarwyddo gan James Cameron, ffilm ffuglen wyddonol epig , a ryddhawyd yn 2009. James Cameron,crëwr y ffilm Titanic, dechreuodd ddatblygu Avatar yn 1994, pan, felly, roedd yn bwriadu ei lansio ym 1999.

Fodd bynnag, ni chafodd technoleg y 90au ei datblygu digon, o dan Weledigaeth James Cameron , i'ch ffilm. Felly, dim ond degawd yn ddiweddarach y rhyddhawyd y ffilm ffuglen wyddonol, yn 2009.

O ganlyniad i'r cynhyrchiad afieithus, daeth film Avatar , yn fwy na swyddfa docynnau cynhyrchiad cyntaf James Cameron, Titanic . Gan gynnwys sawl enwebiad ar gyfer Oscar 2010.

Pa grynodeb o'r ffilm Avatar?

Ar fyd estron, o’r enw Pandora, bywiwch yr hyn a elwir Na’vi . Yn y cyfamser, planed â natur doreithiog , mewn coedwig yn llawn cyfrinachau a thrysorau. Yn yr ystyr hwn, mae bodau dynol uchelgeisiol yn talu "rhyfel" i archwilio tiriogaeth Pandora.

Trwy dimau milwrol, gyda digon o bŵer tân i ddosbarthu Pandora, yn ogystal â gwyddonwyr tra hyfforddedig, i gynllunio a gweithredu'r goresgyniad. Felly, yn y cynllun strategol hwn, yr hen forol a pharlys, Jake Sully, yw'r prif ddarn.

Wedi'i ymdreiddio yn Pandora, mae'n rhaid iddo chwilio am strategaethau effeithiol i bobl oresgyn y blaned. . Fodd bynnag, mae cynlluniau'n newid pan fydd Jake yn syrthio mewn cariad â'r Neytiri brodorol ac yn dod yn aelod o bobl Na'vi. O ganlyniad, mae'n frwydr yn erbyn bodau dynol.

Technoleg a ddefnyddir yn Avatar 2009

TheRoedd Avatar yn arloeswr yn y defnydd o dechnolegau ffilmio anhysbys ar y pryd, yn enwedig ar gyfer ei effeithiau arbennig .

Felly, trwy dechnolegau, 3D a 2D, mae'r mae ffilm Avatar yn dod â'r profiad o deimlo y tu mewn i'r senario i'w gynulleidfa. Yn y modd hwn, cewch gyfle i weld y tu mewn i'r goedwig, gan roi gwir ystyr arbennig i goedwig gysegredig Pandora.

Gweld hefyd: Beth yw pistanthrophobia? Ystyr mewn Seicoleg

Felly, mae'r ffilm yn defnyddio camerâu a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y gwaith , sy'n dangos sioe wych i'w gwylwyr. O ganlyniad i'r stori hynod ddiddorol a'r hud sy'n cael eu cyfleu gan y sgriniau, enillodd y ffilm y Golden Globe a sawl enwebiad Oscar 2010.

Dehongliad Avatar

Er bod y ffilm Avatar yn cyfeirio at blaned ffuglennol, Pandora, mae'n cyfeirio at archwilio dyn mewn tiriogaethau y mae ei bobloedd eisoes yn byw ynddynt. Mae'r syniad hwn yn dangos i ba raddau y gall bodau dynol gyrraedd goruchafiaeth tiriogaethau, gyda thrais eithafol.

Yn y modd hwn, gall ein hatgoffa o hanes y ddynoliaeth , lle, trwy rym a thrais, gyda llawer o farwolaethau, bu'r goresgyniad o sawl tiriogaeth , hyd yn oed gwledydd cyfan.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn ogystal, mae'r ffilm Avatar yn dangos dinistrio'r amgylchedd a achosir gan fodau dynol, mewn ffordd ormodol ac anghymesur. Mae hyn i gyd ar gyfer yn unigeu buddion ariannol eu hunain, heb feddwl am unrhyw ganlyniadau i ddynoliaeth.

Dadansoddiad o'r ffilm Avatar

Yn fyr, yn y ffilm Avatar (2009), mae gwyddonwyr yn ceisio archwilio , ar gyfer sefydliadau ariannol, ecosystem planed arall. Felly, mae'n datblygu avatarau gyda rhyng-gysylltiad yn y meddwl dynol . Hynny yw, mae'n creu corff biolegol sy'n cael ei reoli o bell, gan y meddwl dynol.

Darllenwch Hefyd: Little Miss Sunshine (2006): crynodeb a dadansoddiad o'r ffilm

Felly, gyda'r beirianneg enetig hon, dyma mae trawsnewid bydoedd yn dod yn debyg i freuddwyd, lle mae Jack yn mynd i mewn i brofiad lle mae'n bosibl teimlo adweithiau corfforol ac emosiynol. Yn y modd hwn, mae'n dechrau byw yn y byd go iawn ac, ar yr un pryd, mewn realiti amgen.

Felly, yn ystod y plot, mae Jack yn dewis y byd, hyd hynny wedi datblygu'n wyddonol yn ei feddwl, fel yr un gorau i fyw ynddo. O gofio, yn ogystal â'r pleser o allu cerdded eto, rydych chi'n darganfod y pleserau o fyw gwir gariad a chael eich derbyn gan bobl.

Pa neges mae'r ffilm Avatar yn ei chyfleu?

Mae’r syniad hwn o baralel rhwng bywyd go iawn a “breuddwyd” yn gwneud i ni fyfyrio ar sut y gall pobl ddinistrio ei gilydd, yn gyfan gwbl allan o drachwant a hunanoldeb. Yn fwy na dim, mae'r ffilm yn ceisio dod â'r neges o fyfyrio ar ein hecosystem.

Felly, mae sgript y ffilm yn dangos sut y gall grym natur ymateb yn erbyn bodau dynol a,felly distrywia hwynt. Gall y stori hon ein cyfeirio'n uniongyrchol at realiti'r blaned Ddaear, lle mae holl ddeddfau natur yn cael eu hamarch a heb unrhyw gosb.

Yn ogystal, mae'r ffilm hefyd yn adlewyrchu mater Biofoeseg , o dan brism beth yw terfyn y defnydd o foch cwta dynol ar gyfer profion mewn ymchwil wyddonol.

Pa fyfyrdodau personol a chymdeithasol all y ffilm Avatar (2009) ddod â ni?

Drwy gydol y ffilm gwelsom dueddiadau tuag at feddwl am ymddygiad dynol , yn bersonol ac yn y gymdeithas.

Gweld hefyd: Ymadroddion Llonyddwch: 30 neges wedi'u hesbonio

Mae Jack, prif gymeriad y ffilm, yn dangos sut y gall gwir gariad mewn gwirionedd. digwydd a thrawsnewid bywyd cyfan. Fel hyn, dygodd ei deimlad o wir gariad nerth i symud cenedl gyfan i ymladd am oes.

Felly, gyda golwg ar deimladau dyn, yr oedd y canlynol yn sefyll allan:

  • cariad at gymydog;
  • anhunanoldeb;
  • tosturi;
  • haelioni.

Yn ogystal, at prism cymdeithas , mae dwy agwedd i fyfyrio arnynt:

  • Cydbwysedd ecolegol rhwng natur a dynoliaeth, fel y gallant fyw yn gytûn;
  • Gwahaniaethu cymdeithasol a diffyg adnoddau ar gyfer y rhai â chorfforol anableddau .

Yn bendant, mae'r ffilm Avatar yn mynd ymhell y tu hwnt i stori syml am gariad a gorchfygiad. Yn ogystal, mae'n dod â myfyrdodau i'r amlwg ar ymddygiad dynol hunanddibynnol. , yn bennaf am y difrod a achoswyd i natur , sy'n anghydbwyso cydbwysedd yr ecosystem.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn olaf, dywedwch wrthym am eich canfyddiad o stori'r ffilm Avatar, gadewch eich sylwadau isod, byddwn yn clywed eich barn ac yn rhannu syniadau.

Hefyd, os Os roeddech chi'n hoffi'r cynnwys hwn, yn ei hoffi ac yn ei rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Mae hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.