Mynnu pobl mewn perthnasoedd: yr hyn y mae seicoleg yn ei ddweud

George Alvarez 01-10-2023
George Alvarez
Mae

y bobl heriol mewn bywyd a pherthnasoedd yn aml yn cael eu hystyried yn anodd eu plesio neu'n anodd cyd-dynnu â nhw. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wirionedd absoliwt, gan fod y bobl hyn yn ceisio gwneud dewisiadau da drostynt eu hunain yn unig.

Felly, gall uniaethu neu fod yn rhywun sy'n gofyn llawer fod yn ddefnyddiol iawn os gweithir ar y nodwedd hon yn y ffordd gywir. Hynny yw, gall fod cydbwysedd rhwng galwadau, galwadau a boddhad a derbyniad. Ac i helpu, rydym wedi paratoi erthygl arbennig am y pethau cadarnhaol a negyddol o bobl heriol yn ôl seicoleg. Edrychwch arno!

Person sy'n mynnu dewis perthnasoedd

Wrth sôn am fynnu bod pobl yn dewis, rydym fel arfer yn sôn am y rhai nad ydynt yn derbyn unrhyw beth yn eu bywyd. Gall hyn amrywio o ddewisiadau unigol ac arferol i benderfyniadau pwysig a phendant. Yn gyffredinol, mae'r math hwn o berson yn fwy tebygol o fod â phersonoliaeth gref iawn ac yn hoffi bod yn annibynnol. Yn ogystal, mae'n gwybod sut i ddatrys ei broblemau ei hun ac nid yw'n ildio i bwysau na dylanwad gan eraill o'i gwmpas.

Oherwydd y nodweddion hyn y cyfyd dyfarniad brysiog y mae'r gofyniad yn ffactor negyddol. O hynny ymlaen, mae cymdeithas yn dechrau barnu bod y person yn ddiflas, yn snobaidd neu'n anhygyrch. Ac efallai mai dyna'r realiti i rai.

Fodd bynnag, nid yw pob person ymdrechgar yn dilyny patrwm ymddygiad hwn. Ac i ddangos dwy ochr y geiniog, isod rydym wedi rhestru rhai o'r pethau cadarnhaol a negyddol o fod yn feichus. Gweld beth ydyn nhw:

Pwyntiau cadarnhaol o fynnu pobl

Nid oes rhaid i fynnu fod yn broblem pan fo mwy o ddiben sy'n llywio hyn i gyd ac sy'n seiliedig ar y camau gweithredu o fodau dynol. I ddangos ochr dda y gofyniad, rhai arferion a all fod yn ddefnyddiol iawn i fywyd y math hwn o berson yw eu bod:

 • yn mynd allan i amddiffyn y pethau iawn;
 • cydymffurfio â
 • Bob amser yn rhoi ei orau;
 • Yn gwybod sut i wneud dewisiadau da;
 • Yn hoffi annog eraill.

Wedi dweud hynny , pwy na fyddai eisiau byw gyda rhywun sy'n ceisio gwneud y penderfyniadau gorau ac sy'n cefnogi ffrindiau a theulu bob amser? Wel, dyma ffordd o sylweddoli nad yw bod yn feichus bob amser yn rhywbeth anodd ei drin mewn perthynas.

Pwyntiau negyddol o fynnu pobl

Ar y llaw arall, mae'n deg dweud sy'n mynnu gormod mae ganddo hefyd ei anfanteision. A dyna sy'n achosi i bobl fynnu gael eu camddeall. Wedi'r cyfan, nid yw person sydd â gofynion gormodol mewn perthynas ac mewn bywyd, yn gyffredinol:

 • yn goddef llawer o gamgymeriadau;
 • yn cyhuddo llawer arno'i hun;
 • gall
 • fod yn berffaith iawn; gall
 • gael anhawster ymddiried;
 • yn canfod diffygion yn hawdd.

Pan mae'r ymddygiad hwn yn taro deuddeglefelau critigol a chymhellol, gall problemau mwy eraill godi. Mae hyn yn creu cariad a gwrthdaro priodasol, er enghraifft, neu hyd yn oed salwch fel iselder, gorbryder ac Anhwylder Obsesiynol-Gorfodol (OCD).

Yr hyn y mae seicoleg yn ei ddweud am bobl fynnu

A seicoleg yn dadansoddi'n ofalus yr agweddau sy'n treiddio trwy bersonoliaeth pobl sy'n feichus mewn perthnasoedd. Oherwydd, er bod y nodwedd hon yn gadarnhaol mewn rhai meysydd, mewn eraill gall ddatgelu trawma ac ofnau'r person.

Os yw'r person yn dechrau cymryd rôl o obsesiynoldeb, ofn, ymhlith eraill, mae'n arwydd rhybudd. Gallai hyn olygu bod eich galw mewn gwirionedd yn ffordd i amddiffyn eich hun rhag rhwystredigaeth. Gall hyn godi ar ôl profiadau negyddol mewn perthnasoedd yn y gorffennol.

Yn ogystal, gall gofynion gormodol fod yn adlewyrchiad o blentyndod anhyblyg, gyda llawer o alwadau ar rieni ac athrawon. Mae'r math hwn o sefyllfa yn eithaf cyffredin a gall effeithio ar eich hunan-barch a'ch hyder, gan niweidio ansawdd eich bywyd. Mewn achosion fel hyn, gall bod yn bigog fod yn ffactor negyddol mewn gwirionedd a dangos bod angen ymchwilio i rywbeth arall. Felly, pan fydd y galw yn peidio â bod yn agwedd naturiol, gall cychwyn dilyniant seicolegol fod yn sylfaenol.

Personoliaeth y sawl sy'n gofyn am ddewis o'u plith

Deall yn well beth sy'n achosi galw o'r fath mewn person , Mae'nangen edrych ar y cyd-destun yn ehangach. Fel y soniwyd yn gynharach, gall tarddiad y math hwn o ymddygiad fod yn gysylltiedig â'r fagwraeth a dderbyniwyd yn ystod plentyndod. Yn yr ystyr hwn, mae'n eithaf cyffredin i fynnu bod pobl yn feirniadol iawn ac yn anodd byw gyda nhw. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio nad ydynt yn gwneud hyn allan o niwed, ond fel mecanwaith amddiffyn anymwybodol.

Darllenwch Hefyd: Ynghylch Byw yn y Presennol: rhai myfyrdodau

Fel nodweddion personoliaeth eraill, gall ac y dylai galw byddwch yn grefftus fel nad yw'n tarfu ar eich bywyd. Hynny yw, gall rhywun sy'n feichus o ran natur wella eu harferion fel eu bod ond yn gadarnhaol yn eu bywydau bob dydd.

Mae angen cymorth proffesiynol ar bobl sy'n gofyn am amddiffyniad. Gyda thriniaeth briodol, mae'n bosibl cael gwared ar y trawma hwn a rhoi'r gorau i ragweld gofynion gormodol ar eraill.

Gofynion gormodol mewn perthnasoedd

Mae pobl feichus yn tueddu i wynebu anawsterau mewn perthnasoedd mwy. Mae hynny oherwydd na allant oddef camgymeriadau - ac yn aml nid ydynt yn cyfaddef eu beiau eu hunain. Mae'r ymchwil hwn am berffeithrwydd yn gwneud byw gyda'n gilydd yn fregus ac yn fregus iawn.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

O cydbwysedd rhwng chwilio am yr hyn sydd orau i chi a chwilio am safon anghyraeddadwy o berthynas yw'rcyfyng-gyngor mwyaf i'r bobl hyn. Ond, mae cydnabod bod eich galw wedi mynd y tu hwnt i'r terfynau eisoes yn gam mawr tuag at newid yr agwedd honno.

Gweld hefyd: Crynodeb o Ddamcaniaeth Breuddwydion Freud

Yn yr un modd, gall therapi gyda seicdreiddiwr cymwys fod yn ateb i'r broblem. Fodd bynnag, mae'n werth cofio bod hon yn broses ail-fframio hir. Felly, mae angen i bawb dan sylw fod yn barod i gydweithredu â'r gwelliant.

Ystyriaethau terfynol ynghylch mynnu pobl

Gyda'r wybodaeth yn yr erthygl hon am bobl fynnu oedd yn bosibl deall yn well pa bryd y gall y gofyniad fod yn rhywbeth da neu ddrwg. Yn ogystal, nawr rydych chi hefyd yn gwybod beth all wneud person mor heriol yn eu dewisiadau a'u perthnasoedd.

Ac i ddysgu hyd yn oed mwy am wahanol ymddygiadau bodau dynol, dilynwch ein cwrs ar-lein mewn seicdreiddiad clinigol. Gyda'r dosbarthiadau byddwch yn gallu deall sut mae personoliaeth yn effeithio ar berthnasoedd, y ffordd o fyw a hyd yn oed iechyd person.

Gweld hefyd: Cwrs Seicdreiddiad: 5 gorau ym Mrasil a'r byd

Felly, cliciwch yma i gofrestru ar hyn o bryd a gwarantu eich tystysgrif seicdreiddiad clinigol eto eleni!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.