Neanderthal: nodweddion corfforol, seicig a chymdeithasol

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Os oeddech chi'n meddwl mai o fwncïod y daeth bodau dynol, gwyddoch fod ein hanes yn mynd y tu hwnt i hynny. Erioed wedi clywed am ddyn Neanderthal ? Wel felly, mae gennym ni fodau dynol llinach gyda'r Neanderthaliaid, y rhywogaeth hominid gyntaf.

Mae llawer o ffilmiau yn portreadu stori ein rhagflaenydd, fel rhywogaeth anifail a gwyllt. Fodd bynnag, yn groes i'r gred boblogaidd, roedd dyn Neanderthalaidd eisoes yn cyflawni gweithgareddau gan ddefnyddio deallusrwydd , yn debyg i'r rhywogaeth ddynol.

Cynnwys

 • Beth yw neanderthalaidd?<6
 • Ystyr neanderthalaidd
 • Gwahaniaethau rhwng homo neanderthalaidd a homo sapiens
 • Nodweddion corfforol neanderthalaidd
 • Nodweddion seicig a chymdeithasol a chymdeithasol neanderthalaidd
 • Neanderthaliaid yn creu celf
 • Sut digwyddodd difodiant dyn Neanderthalaidd?
  • Ymlediad clefyd
  • Newidiadau hinsawdd
 • 7>

  Beth yw Neanderthal?

  Yn fyr, ymddangosodd y dyn Neanderthal tua 430,000 o flynyddoedd yn ôl, yn Ewfrasia, sef undeb Ewrop ac Asia. Tra bod homo sapiens, tua 300,000 o flynyddoedd yn ôl, yn tarddu o Affrica.

  Neanderthalaidd oedd y cyntaf o'r rhywogaeth hominid i gerdded ar ddwy goes. Er ei fod yn debyg i'r rhywogaeth ddynol, roedd ganddo rhai nodweddion ei hun . Hyd yn oed oherwydd datblygiad eich corff i oroesi oerfel eithafol.lle bu'n byw.

  Ystyr neanderthalaidd

  Ystyr neanderthalaidd, yn fyr, yw “Dyn o Ddyffryn Neander”, rhywogaeth Homo neanderthalensis . Crëwyd yr enw hwn o'r olion cyntaf a ddarganfuwyd o'r rhywogaeth, mewn ogof yn Nyffryn Neander, i'r gorllewin o'r Almaen. Arweiniodd hyn at y gair Neanderthal, Neander + thal, sy'n golygu dyffryn.

  Gwahaniaethau rhwng homo neanderthal a homo sapiens

  Yn wahanol i homo neanderthal , mae'r homo sapiens yn rhywogaeth sy'n gallu addasu i sefyllfaoedd, y prif nodwedd ar gyfer cadwraeth ei rhywogaeth. Yn union fel bodau dynol, roedd Neanderthaliaid hefyd yn dangos sgiliau ar gyfer gweithgynhyrchu eitemau, megis:

  • gwaywffyn;
  • echelinau;
  • 5>llochesau;<6
  • trin tân.

  Fodd bynnag, y dull o adeiladu oedd y gwahaniaeth. Tra bod y Neanderthal yn defnyddio technegau mwy gwladaidd a deunyddiau crai. Tra roedd bodau dynol yn fwy medrus wrth drin natur i'w mantais. Hyd yn oed fel y gwelwyd dros yr holl flynyddoedd hyn, gyda'r holl dechnoleg a gwyddoniaeth wedi'u creu.

  Yn y cyfamser, gan fod y Neanderthal, yn debycach i anifail gwyllt, angen mwy o fwyd ac egni i atgynhyrchu , y bod dynol sefyll allan. Oherwydd, ers yr amser y daeth homo sapiens o hyd i'r rhywogaeth hon, roedd eisoes yn adeiladu llochesi naturiol ac yn byw mewn amodau gwell.na'ch perthynas.

  Nodweddion Corfforol Neanderthalaidd

  Roedd gan Neanderthaliaid nodweddion ffisegol a oedd yn wahanol i fodau dynol. Roedd ganddyn nhw benglog yn fwy na bodau dynol , gyda chwydd uwchben y llygaid. Hefyd, roedd siâp ei hwyneb yn hollol wahanol, lle'r oedd rhan ganolog ei hwyneb yn cael ei daflu ymlaen.

  Yn ogystal, trwyn mawr a llydan oedd amlycaf ar ei hwyneb. Yn yr ystyr hwn, mae gwyddonwyr yn credu bod yr adnodd yn addasiad o'r corff ar gyfer bywyd yn yr amgylchedd oer a sych. Hynny yw, roedd cyfaint y trwyn yn gweithredu i wlychu a chynhesu'r aer i gyrraedd yr ysgyfaint.

  Roedd ganddyn nhw hefyd ddannedd mawr, a ddefnyddiwyd hefyd ar gyfer paratoi bwyd a deunyddiau eraill . Daeth gwyddonwyr i’r ddealltwriaeth hon oherwydd y marciau crafu, a awgrymodd eu bod yn defnyddio eu dannedd fel “trydedd law”.

  Gweld hefyd: A yw'r Gyfres Sesiynau Therapi yn adlewyrchu realiti therapyddion?

  Yn olaf, roedd gan ddyn Neanderthal gyrff cryfach a mwy cyhyrog na’r dynol ac roedd ganddo hefyd gluniau ac ysgwyddau llydan. O ran statws, mewn oedolyn gwrywaidd, roedd tua 1.50 m a 1.75 m, yn pwyso tua 64 a 82 kg.

  Nodweddion seicig a chymdeithasol y Neanderthaliaid

  Er bod llawer yn gweld Neanderthaliaid yn wyllt , "cavemen" cyntefig, oedd y gwrthwyneb i hynny. Roeddent yn ddynion deallus a thalentog , a welir trwy fanylion y gwrthrychau a gynhyrchwyd ganddynt. Felly, dangosasantdod yn wneuthurwyr medrus trwy grefftio offer megis bwyeill a gwaywffyn.

  Dengys cofnodion archaeolegol i'r rhywogaeth hon ddatblygu dechnolegau carreg arloesol tua 300,000 o flynyddoedd yn ôl, a ddaeth i gael ei hadnabod fel techneg Levallois . Ymhellach, o ystyried y clwyfau a ganfuwyd ar eu hysglyfaeth – megis mamothiaid a cheirw – gellid gwirio eu bod yn:

  • helwyr ardderchog;
  • wedi’u paratoi ar gyfer ysglyfaeth mawr;
  • deallus;
  • yn gallu cyfathrebu;
  • medrus;
  • ac o ddewrder mawr.

  Hefyd, mae tystiolaeth archaeolegol yn dangos bod rhai ohonynt buont yn gofalu am eu dannedd ac yn claddu eu meirw. Felly, awgrymir eu bod yn fodau cymdeithasol a hyd yn oed yn dosturiol.

  Gweld hefyd: Addysgeg Cyfarwyddeb ac Anghyfarwyddiadol: 3 gwahaniaeth Darllenwch Hefyd: Seicoleg Ddiwydiannol: cysyniad ac enghreifftiau

  Neanderthaliaid yn gwneud celf

  Yn ôl astudiaeth ddiweddar, a gyhoeddwyd gan wefan Science yn 2018 , canfuwyd arwyddion bod rhai gweithiau celf wedi'u gwneud gan Neanderthaliaid, hyd yn oed ymhell cyn bodau dynol. Roedd y paentiadau, gan ddefnyddio pigment coch, yn cynnwys siapiau a symbolau.

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Yn fyr, gwnaeth y rhywogaeth hominid hon gelfyddydau fel:

  • gemwaith gyda chrafangau eryr;
  • dannedd anifeiliaid tyllog;
  • yn gweithio ifori;
  • paent;
  • pigmentau i addurno a chuddliwio eu cyrff.

  SutA aeth y Neanderthaliaid i ben?

  O flaen llaw, diflannodd y rhywogaeth Neanderthalaidd tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, oherwydd sawl ffactor. Yn eu plith, daeth gwyddonwyr i'r casgliad mai'r prif reswm dros y difodiant oedd pan ddechreuodd y bod dynol fudo i gyfandiroedd eraill . Ac yna daethant o hyd i'r Neanderthaliaid, tua 60,000 o flynyddoedd yn ôl.

  Yn fuan wedyn, dechreuodd y Neanderthaliaid a bodau dynol fridio, y gellid ei wirio trwy'r genynnau a ddarganfuwyd. Hynny yw, darganfuwyd olion o'r cyfarfyddiadau cariad hyn rhwng rhywogaethau.

  Ymlediad clefydau

  Felly, o'r cyswllt hwn rhwng rhywogaethau, datblygon nhw afiechydon , sef y dyn Neanderthalaidd , yn raddol, yn dirywio. Fel y dengys hanes ar wahanol amserau, y mae yn gyffredin i glefydau gael eu cario o'r naill le i'r llall.

  Yn yr ystyr hwn, pan ymfudodd bodau dynol o Affrica i Ewrasia, daethant â firysau na allai'r corff Neanderthalaidd eu gwrthsefyll. Yn ogystal, mae gwyddonwyr yn awgrymu bod homo sapiens, yn ystod y cyfnod hwn, wedi dechrau cystadlu am fwyd a thiriogaeth gyda Neanderthaliaid, gan gyfrannu at eu difodiant.

  Newid hinsawdd

  Ymysg y ffactorau posibl, mae gwyddonwyr hefyd yn credu bod newidiadau hinsawdd cryf yn digwydd, gan wneud yr amgylchedd yn anghroesawgar. Hynny yw, roedd newidiadau aruthrol yn y tymheredd yn darnio'r boblogaethNeanderthaliaid.

  Ar gyfer pan fo gostyngiadau difrifol yn nhymheredd yr amgylchedd, effeithiwyd hefyd ar blanhigion ac anifeiliaid yr oeddent yn dibynnu arnynt. Y ffordd honno, dim ond bodau mwy dyfeisgar, fel bodau dynol, a lwyddodd i oroesi.

  Os nad oeddech chi'n gwybod neu eisiau gwybod mwy am ein hynafiaid ni, gadewch eich sylw isod. Byddwn yn falch iawn o'ch ateb.

  Yn ogystal, os oeddech chi'n hoffi'r cynnwys, yn ei hoffi a'i rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol, mae hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu testunau adeiladol o safon i'n darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.