Nid yw pobl yn newid. Neu newid?

George Alvarez 25-05-2023
George Alvarez

Dros amser wrth i ni aeddfedu rydyn ni'n dysgu'n well am natur go iawn person. Mae hyn yn ein harwain i gwestiynu nad yw pobl yn newid ar ôl iddynt wneud camgymeriadau, mynd yn hen neu o dan amgylchiadau eraill. Deall yn well.

Ydyn ni'n gallu newid?

I lawer, ni all pobl newid oherwydd eu bod yn hidlo eu hymddygiad i weithredu mewn ffordd arbennig mewn amgylchedd . Hynny yw, maen nhw fel y maen nhw ac rydyn ni'n dal rhan yn unig o'u sbectrwm, gan adeiladu delwedd rhithiol. Nid ydym yn gweld y gwir nes bod yr un unigolyn yn gwneud camgymeriad difrifol.

Mae rhai awduron yn deall bod yr ymddygiadau a gyflawnir yn cael eu dylanwadu gan ffactorau emosiynol a gwybyddol. Yn hyn, maent yn y diwedd yn cymysgu ac yn ffurfio un agwedd, mynegiant. Fodd bynnag, gall y ffactorau hyn gael eu dylanwadu gan gyfryngau cymdeithasol ac organig nad ydym bob amser yn ymwybodol ohonynt.

Felly, mae'r atebion canlynol yn berthnasol:

  • gwybyddol: meddyliau a chredoau;
  • arfarnol: patrymau emosiynol i wrthrych penodol, megis pleser, gwrthyriad, atyniad a diffyg pleser;
  • ymddygiadol: fe’u mynegir wrth actio.

Felly, mae'n parhau i fod yn fodlon nad yw pobl yn newid, ond yn y pen draw yn addasu'n well i'r amgylchedd . Hyd yn oed os gallwn wrthsefyll neu reoleiddio, ni allwn wadu ac atal popeth oeddem. Yr hyn sy'n digwydd yw ein bod yn mowldio ein hunain yn gymdeithasol mewn ffordd well.

Erbynbod rhywun yn gallu newid?

Yn ôl arbenigwyr, diffinnir ein hagweddau yn seiliedig ar gyfryngau emosiynol sy'n siapio ymddygiadau ffafriol neu anffafriol. Yn ein rhagdueddiad genetig, gall rhai elfennau sefyll allan yn fwy nag eraill a siapio greddf. Ac mae dysgu cymdeithasol yn y pen draw yn bwydo neu ddim yn rhai agweddau .

Yn y bôn, rydyn ni'n newid ein ffordd o weithredu oherwydd bod angen i ni addasu i'r amgylchedd a hyd yn oed i bobl. Mae'r profiadau yr awn drwyddynt yn mynnu bod ein hosgo yn cael ei adolygu er mwyn gosod ein hunain yn y cyd-destun cymdeithasol newydd. Tra bod rhai yn llwyddo, mae eraill yn profi i fod yn analluog i bopeth maen nhw'n fewnol.

Yn hyn o beth, rydyn ni'n ceisio symud ein greddf i faes lle gallwn ni uniaethu'n well â phobl eraill. Er enghraifft, meddyliwch am rywun a wnaeth gamgymeriad a brifo person arall yn ddwfn. Er mwyn cael y berthynas yn ôl ar y trywydd iawn, gall weld y nam a wnaed, dysgu ohono, ac yna ceisio cysoni.

A yw amser yn newid unrhyw un?

I lawer, gall amser fod yn athro, gan wneud bywyd ei hun yn ystafell ddosbarth. Yn hyn o beth, gallai unrhyw un gychwyn ar daith lle byddan nhw'n adolygu eu hosgo hyd at y foment honno . Pan nad yw pobl yn newid mewn bywyd bob dydd, byddai treigl amser yn helpu gyda'r mater hwn.

Gall treigl bywyd ei hun helpu i newid rhai pethaupan fyddwn yn croesi cyfnodau penodol. Yn y glasoed, er enghraifft, mae'r trawsnewid yn gwneud i ni gefnu ar rai arferion a chroesawu eraill. Dyma enghraifft o sut y daeth agweddau newydd yn y diwedd i gymryd lle hen rai a newid canfyddiad rhywun.

Mae amser, mewn gwirionedd, yn gwneud pob un ohonom yn agored i gyfres o brofiadau sy'n ysgogi newidiadau yn ein hosgo. Yn wyneb cyd-destun cymdeithasol gwahanol, mae'r hyn a roddwyd i ni ar y pryd yn anelu at ailfformiwleiddio.

Y newid mewn perthnasoedd

Mae llawer yn credu nad yw pobl yn newid mewn perthnasoedd, ond mae hynny'n dibynnu ar y cyfansoddiad ar un. O ystyried y ffordd y cawsant eu creu a'u datblygu, gall pobl awgrymu asiantau allanol. Mae'r ffordd y maent yn ymateb i rai elfennau yn dangos pa mor agored ydynt i rai elfennau, megis:

Bod yn hunanfodlon

Gan fod ymddiriedolaeth y partner wedi'i gwarantu, nid oes unrhyw reswm i ymrwymo fel o'r blaen.<3

Ansicrwydd

Mae llawer o bobl yn ofni colli eu partner ac yn pendilio yn y berthynas.

Ffactorau allanol

Mae'r amgylchedd cymdeithasol yn dod i ben yn ymwybodol neu ddim yn annog rhywun i wneud hynny. newid. Fel enghraifft, ystyriwch sylwadau teuluol, anghymeradwyaeth gan rywun sy'n bwysig i'r ddau ohonoch, ac ati.

Gweld hefyd: Hunan sabotage: sut i'w oresgyn mewn 7 awgrym

A oes mwgwd neu ddallineb?

Mae'r sgwrs ynghylch a yw pobl ddim yn newid yn dod yn bersonol wrth sôn am ddisgwyliadau. Yn hynny mae acamddealltwriaeth bersonol mewn perthynas ag endid penodol sy'n ein rhoi mewn perygl yn y pen draw. Diolch i'r disgwyl, rydym yn y pen draw yn creu delwedd rhithiol am rywun nad ydym yn ei adnabod yn llwyr .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad<14 .

Darllenwch hefyd: Cerddoriaeth gan Cartola: y 10 gorau o blith y canwr a'r cyfansoddwr

Pan fydd yr unigolyn hwn yn ein siomi, tybed sut y datblygodd sefyllfa o'r fath. Wedi'r cyfan, roeddem yn adnabod y person hwn, onid oeddem? Yn wir, mae'r disgwyliad yn caboli ei ddelwedd, gan ei osod mewn man lle mae perffeithrwydd yn gyfystyr.

Na, nid ydym yn dweud mai ni sy'n gyfrifol am osgo ac ymddygiad neb. Fodd bynnag, rhaid inni gymryd cyfrifoldeb am y ffordd yr ydym yn gweld rhywun mewn perygl o ddinistrio ein hunain yn fewnol. Felly, peidiwch â chael eich cario i ffwrdd gan ysgogiad i geisio cadw lleiafswm agwedd ar rywun yr ydych yn ei hoffi'n fawr.

Mae pobl yn datgelu eu hunain

Gan barhau â'r hyn a ddywedwyd uchod, ni sy'n gyfrifol amdano. yr effaith a dderbyniwyd diolch i ystum pobl eraill. Mae disgwyliad yn gwasanaethu ar gyfer delfrydu o fewn taith i ddioddefaint. Mae yna rai sy'n dadlau nad yw pobl yn newid, ond yn y diwedd maen nhw'n datgelu eu hunain dros amser .

Mae hyn yn digwydd pan maen nhw'n cael eu gosod mewn sefyllfa o eithafiaeth, boed hynny'n dda iddyn nhw. neu beidio. Yn hyn, maent naill ai yn cael eu gwasgu i'reithafol neu deimlo'n ddigon cyfforddus i gael gwared ar guddwisg. Un ffordd neu'r llall, mae'r rhai yn y gynulleidfa yn dyst i ymddangosiad gwir wyneb rhywun.

Cofiwch na fydd y ddelwedd a welwn o rywun byth yn gyflawn. Nid bod pawb yn dweud celwydd 100% o'r amser, dim o hynny. Fodd bynnag, dim ond y rhan o'r ymddygiad y mae'n ei ddangos o'i wirfodd fydd gennym ni.

Ni fydd neb yn newid i chi

Camsyniad cyffredin iawn pan fyddwn yn ymwneud â pherson yw credu ei fod yn gallu newid i ni achos. Rydych chi'n gweld, mae'r math hwn o ddadl yn dangos yn glir bod gennych chi eisoes wybodaeth am osgo'r llall . Yn hyn o beth, rydych chi'n gwybod yn iawn beth rydych chi'n ymwneud ag ef ac, yn rhannol, gyda phwy rydych chi'n delio.

Peidiwch byth â syrthio i'r argraff bod gennych chi unrhyw bŵer dros ymddygiad a natur rhywun. Nid yw pobl yn newid yn hudol oherwydd ein penderfyniad i fod eisiau iddynt wneud hynny. Os mynnwch, dim ond un llwybr fydd gennych i'w ddioddef gyda gwrthdaro a rhwystredigaeth a ddisgwylir eisoes.

Gweld hefyd: Adolygiad llyfr 5 Love Languages

Nid yw ystyriaethau terfynol am bobl yn newid

Tra bod rhai yn amddiffyn hynny, mae eraill yn amddiffyn hynny nid yw pobl yn newid ac rydym yn gweld y gwir ynddo . Yn y diwedd, mae'r cyfan yn dibynnu ar sut rydyn ni'n adeiladu ein hunain yn seicig, yn gymdeithasol ac yn emosiynol mewn perthynas ag ef. O ran camgymeriadau, mae ganddo lawer i'w wneud â'r syniad o faddau ac anghofio beiau rhywun.

A siarad yn gyffredinol,rydym yn nodi eich bod yn talu sylw i ymddygiad rhai pobl. Bydd hyn yn helpu i'ch amddiffyn eich hun fel nad ydych chi'n ansicr pan fydd rhywbeth yn eich taro. Cofiwch fod ystumiau ac agweddau yn siarad llawer mwy na geiriau eu hunain.

Er mwyn gwella eich sgiliau arsylwi, cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad 100% ar-lein. Trwyddo, gallwch chi gryfhau'ch canllawiau, gan feithrin hunan-wybodaeth, diogelwch a'ch potensial eich hun. Mae llawer yn amddiffyn nad yw pobl yn newid, ond yn sicr mae'n bosibl esblygu gyda chymorth Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.