Ofn newid: deall Metathesioffobia

George Alvarez 03-10-2023
George Alvarez
Gelwir yr ofn newid, os yw'n patholegol, yn methesioffobia, sy'n cyfeirio at ofn newid dwys ac anghymesur. Yn anad dim, mae ofn newid yn codi o’n meddwl, sy’n tueddu i wneud inni gilio pan fydd yn gweld yr angen i addasu, beth bynnag fo hynny. Megis newid swydd, tŷ, diwedd perthynas.

Er yn gyffredin, nid yw ofn newid yn gydlynol, gan ystyried nad yw ein natur byth yn aros yn yr un cyflwr, y mae bob amser mewn symudiad ac esblygiad cyson. Dylai hyn hefyd fod yn ein hymddygiad a'n meddyliau, lle dylem bob dydd anelu at wahanol bethau. Yn hyn o beth, byddai bod ofn y newydd yr un peth ag ofni byw.

Beth yw metathesioffobia?

Metathesioffobia yw'r term a ddefnyddir ar gyfer y ffobia penodol hwn, ofn newid, sydd ar y pwynt hwn yn mynd yn ddwys ac yn afresymol, a hyd yn oed yn barlysu. Ymhellach, mae'r rhai sy'n dioddef o'r ffobia hwn yn deall bod y newidiadau sy'n digwydd yn naturiol yn eu bywydau yn annerbyniol, ac felly'n achosi anhwylderau amrywiol, megis, er enghraifft, pyliau o banig.

Gan fod sefyllfaoedd bob dydd, megis colli swydd neu farwolaeth aelod o'r teulu, yn arwain at ddatblygiad metathesioffobia. Gan fod ei hofn o newid mor fawr fel na all ddelio â sefyllfaoedd nad ydynt o dan ei rheolaeth. Pwy sy'n dioddef o'r ofnnewidiadau , mae'n gwneud popeth i osgoi newidiadau yn ei fywyd, boed yn gadarnhaol neu'n negyddol.

Beth bynnag, rydyn ni'n gwybod bod y rhan fwyaf o bobl yn ofni newidiadau, oherwydd mae cymdeithas, yn gyffredinol, yn dod yn dioddef. wedi arfer â safonau ymddygiad, yn unol â rheolau cymdeithasol penodol, gan eu bod yn dod â rhith o ddiogelwch.

Fodd bynnag, nid yw’r rhai sydd â metathesioffobia yn gallu delio ag unrhyw newid, ni waeth pa mor fach . Er enghraifft, mae'r person yn ofni mynd i'r farchnad newydd yn y ddinas, oherwydd bod yr hen un maen nhw'n mynd iddi fel arfer yn cau.

Mae angen newidiadau

Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni cadwch mewn cof bod newidiadau yn angenrheidiol, maent yn rhan o dwf personol a chymdeithasol ac esblygiad. Mater i ni yw eu gweld yn gadarnhaol, hyd yn oed os mai dim ond o safbwynt y profiad a gawn gyda phob newid a awn drwy ein bywydau. Hynny yw, bydd newidiadau bob amser yn digwydd, er ei fod yn frawychus, mae angen newid.

Mae bodau dynol bob amser yn ceisio cadw rheolaeth dros eu bywydau, hyd yn oed dros ddigwyddiadau'r dyfodol, er eu bod yn ymwybodol yn ymwybodol nad yw hyn yn bosibl. Yn ogystal, tueddant i ddeall newidiadau fel rhywbeth negyddol, gan bwysleisio'r tebygolrwydd o fynd o'i le, heb amlygu'r posibiliadau o lwyddiant.

Felly, mae angen newidiadau ac mae'r ofn ohonynt yn deillio'n bennaf o ddiffyg dychymyg. pobl amy cyfleoedd da y gall y newydd eu darparu yn eich bywyd. Felly, mae'n rhaid i ni ddeall bob amser y gall newidiadau fod yn ysgogol a chymell , y cyfan sydd angen i ni ei wneud yw newid ein ffocws.

Gweld hefyd: Ymadroddion gwenu: 20 neges am wenu

Pam rydyn ni'n ofni newidiadau?

Fel arfer mae pobl yn ofni sefyllfaoedd newydd, maen nhw'n dueddol o fod ofn newidiadau, oherwydd efallai nad yw cyd-destun presennol bywyd hyd yn oed yn dda, ond mae'n arferol ac yn dod â diogelwch i chi, mewn ffordd. Ffaith syml y ddamcaniaeth o newid, rydym yn aml yn canfod ein hunain yn meddwl:

  • “Ni fyddaf yn newid y peth iawn ar gyfer yr un amheus.”;
  • “A fydd hyn yn gweithio allan?”;
  • “Gorau ei adael fel y mae.”

Yn gyntaf oll, gwybyddwch na ellir ateb y cwestiynau hyn, oherwydd dim ond trwy brofi’r newydd, bob amser yn rhoi eich gorau, yw y byddwch yn gwybod beth sydd gan y dyfodol i chi. Yn y cyfamser, er mwyn cymryd yn ganiataol yr angen i newid eich bywyd, a dileu unwaith ac am byth yr ofn o newid, mae angen i chi ddod yn ymwybodol o'ch boddhad â'ch bywyd presennol. Ydych chi'n gwneud yr hyn rydych chi'n ei hoffi ac a ydych chi'n hapus?

Os nad yw eich ateb, os ydych chi'n gwybod na fyddwch chi'n cael bywyd boddhaol gyda'ch sefyllfa bresennol mewn bywyd, mae'n bryd wynebu ofn newid. Oherwydd eich bod o bosibl mewn man cysurus nad yw'n gadael i chi symud ymlaen a bod yn hapus.

Pan fyddwch chi eisiau rhywbeth yn eich bywyd sy'n gofyn am newidiadau, ond nad ydych chi'n ei gyflawni, efallai eich bod chi'n profi ymwrthedd a ofn newidiadau , offordd anymwybodol. Gwrthsafiadau, yn fyr, yw syniadau y mae ein anymwybod yn dod â nhw sy'n ein harwain i gredu y bydd yr hyn rydyn ni ei eisiau yn achosi rhywfaint o niwed i ni.

Darllenwch Hefyd: Hedonoffobia: deall yr ofn o deimlo pleser

Felly pwysigrwydd dod â'n gwrthwynebiad i'r meddwl ymwybodol, gan resymoli ofn yn y sefyllfa goncrid. Gofynnwch y cwestiwn canlynol i chi'ch hun: “Pa ddrwg fydd yn digwydd os caf yr hyn rydw i eisiau?”. Efallai ei fod yn ymddangos yn syml, ond gallai hyn fod yn alwad deffro i'ch meddwl ymwybodol a rhwystro'ch gwrthwynebiadau anymwybodol sy'n eich parlysu.

Symptomau Metathesioffobia

Yn ôl i ofn newidiadau mewn cyflwr patholegol ffobia, mae'r person yn teimlo ofn na ellir ei reoli o unrhyw newid yn ei fywyd, pa mor gynnil bynnag y bo. Felly, mae'n treulio ei fywyd yn ceisio ym mhob ffordd i osgoi digwyddiadau a allai ddod â newidiadau annisgwyl i'w drefn. Sydd yn y pen draw yn ei arwain i bob amser geisio cael rheolaeth dros ei fywyd a hyd yn oed y bobl y mae'n byw gyda nhw.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mae’n bosibl y bydd y ffobia hwn yn atal y person rhag datblygu mewn bywyd, gan golli cyfleoedd i brofi sefyllfaoedd personol a phroffesiynol, gan ei fod bob amser yn credu ei fod mewn perygl os bydd rhywbeth newydd yn digwydd. Pan fydd y newid yn mynd allan o reolaeth y person ac yn digwydd mewn fforddafreolus, mae hi'n dod i ben i beidio â derbyn realiti. Fel, er enghraifft, colli eich swydd.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am siwgr

Wrth wynebu'r ffaith o beidio â derbyn bod cyflwr pethau a sefyllfaoedd yn newid, pan fydd y newidiadau hyn yn digwydd, mae'r rhai sy'n dioddef o fetathesioffobia yn aml yn cyflwyno'r symptomau canlynol:

  • pryder dwys;
  • tensiwn yn y cyhyrau;
  • chwysu;
  • pwl o banig;
  • anhawster gyda hunanreolaeth;
  • 7>ymddygiad rheoli.

Trin metathesioffobia

Mae llawer o bobl yn byw gyda'r afiechyd heb geisio cymorth proffesiynol, efallai oherwydd diffyg gwybodaeth neu hyd yn oed gywilydd am eu cyflwr, gan achosi iddynt mae'r afiechyd yn dod yn fwy a mwy difrifol. Felly, os oes gennych unrhyw un o’r symptomau ar gyfer dynion, ceisiwch help gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol .

Fel gyda'r rhan fwyaf o ffobiâu, nid oes unrhyw driniaeth benodol ar gyfer metathesioffobia, nac ofn newid. Fodd bynnag, ymhlith y prif driniaethau ar gyfer ffobiâu mae sesiynau therapi. Lle bydd gweithiwr proffesiynol yr ardal yn gweithredu'n uniongyrchol i leihau'r ffobia, gan ddod o hyd i'w achos, yna, defnyddio technegau lleihau neu hyd yn oed y gwellhad.

Mewn achosion lle mae’r ffobia wedi cyrraedd lefelau difrifol, mae’n bosibl y bydd angen i seiciatrydd roi meddyginiaeth ar bresgripsiwn, er enghraifft, cyffuriau gwrth-iselder ac ancsiolytigau.

Gwybod bod y newidiadaurhan o'r natur ddynol

Felly, os ydych yn dioddef o ofn newid , yn gyntaf oll, deallwch fod ein natur ddynol yn dod â'r strwythur i ni i gyd i wynebu newidiadau. Felly, credwch yn eich potensial, sy'n gynhenid ​​i chi, a rhowch gynnig ar bethau newydd, p'un a ydynt yn anodd neu'n hawdd, yn rhagweladwy neu'n anrhagweladwy. Ymddiried yn eich natur a byw yn y presennol, heb geisio rheoli newidiadau bywyd.

Eisiau deall mwy am sut mae'r meddwl yn gweithio?

Fodd bynnag, os ydych chi yma ar ddiwedd yr erthygl hon, mae’n bosibl eich bod yn hoffi deall sut mae’r meddwl ac ymddygiad dynol yn gweithio. Felly, rydym yn eich gwahodd i ddod i adnabod ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol, ymhlith y dysgeidiaeth, byddwch yn gwella'ch Hunan-wybodaeth: Mae'r profiad o seicdreiddiad yn gallu darparu gweledigaethau amdanynt eu hunain i'r myfyriwr a'r claf / cleient a fyddai'n cael ei bron yn amhosibl ei gael ar eich pen eich hun.

Yn olaf, os ydw i'n hoffi'r cynnwys hwn, hoffwch ef a rhannwch ef ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu erthyglau o safon i'n darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.