Oneiroffobia: ofn breuddwydion a breuddwydio

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Gall yr hunllefau aml hynny, breuddwydion anrhagweladwy a hyd yn oed aflonyddu, wneud y person yn amharod i gysgu, yn union oherwydd ofn breuddwydio. O ganlyniad, mae'n datblygu'n raddol yr hyn a elwir yn oneiroffobia, sef ofn breuddwydio yn y bôn.

Yn yr ystyr hwn, mae'r person yn datblygu ofn afresymol, anwirfoddol, gan achosi anhwylder sy'n yn aml yn eich atal rhag cysgu. Hynny yw, mae ofn yn tra-arglwyddiaethu ar y meddwl yn y fath fodd fel bod cwsg, a oedd i fod yn foment o lonyddwch, yn dod ag ing a phryder.

Yn y bôn, mae ffobiâu yn anghymesur ac yn gorliwio ofnau am bethau neu sefyllfaoedd. Felly, mae gan adweithiau panig a braw . Gall ffobiâu arwain at sawl anhwylder meddwl, gan achosi i'r person fyw bywyd gyda chyfyngiadau, oherwydd ofn gormodol.

Beth yw oneiroffobia?

Fel y dywedasom, nodweddir oneiroffobia gan ofn breuddwydio, pan fydd ffobia yn datblygu. Yn y cyfamser, mae pobl yn gyndyn o gysgu , yn union oherwydd natur anrhagweladwy eu breuddwydion, sy'n aml ac yn peri gofid.

Hoffem nodi bod diffyg cwsg yn achosi nifer o broblemau iechyd , yn gorfforol yn ogystal â meddyliol. Yn anad dim, mae peidio â chysgu yn arwain at ganlyniadau fel:

 • anhwylderau meddwl;
 • diffyg cof;
 • blinder meddwl;
 • yn cynyddu’r risg o ddiabetes;
 • gostyngiad oatgyrchau;
 • risg cynyddol o glefyd y galon;
 • yn effeithio ar y system imiwnedd.

Felly, oneiroffobia, yn seiliedig ar ofn breuddwydio, yn gwneud i'r person gael agweddau anobeithiol, sy'n niweidio ei iechyd . Fel, er enghraifft, y person sy'n cymryd symbylyddion i osgoi cysgu dwfn. Hynny yw, dim ond naps sydd, gan achosi i freuddwydion leihau.

Ystyr oneiroffobia

Yn fyr, oneiroffobia yw'r ofn sydd gan berson o freuddwydio. Defnyddir y term hwn i ddisgrifio'r teimlad o ofn pan fo'r breuddwydion yn aml ac yn barhaus. Yn gyffredinol, mae’r breuddwydion hyn yn troi’n hunllefau brawychus.

Yn ystyr eirdarddol y gair, daw oneiroffobia o “onyrofobia”, sy’n golygu “ofn breuddwydion”, “ofn cysgu”.

Gweld hefyd: Dadansoddiad Trafodol: Beth ydyw?

Yn yr ystyr hwn, mae'r term yn codi pan fydd gan y person nifer o freuddwydion neu freuddwydion ac yn cael hunllefau mynych. Crynu, felly, ei feddwl, gan ei gwneud yn amhosibl iddo gysgu a gorffwys ei gorff.

Ffobia breuddwydio: prif symptomau

Wedi'r cyfan, sut i wybod a yw'n ffobia? Gall bod yn ofnus neu'n anghyfforddus am rywbeth neu sefyllfaoedd fod yn normal. Fel, er enghraifft, bod ofn chwilod duon neu'n anghyfforddus â siarad cyhoeddus. Fodd bynnag, daw hyn yn ffobia pan fo’r ofn a’r gorbryder yn aml ac yn cael eu gorliwio.

Unwaith y bydd y pwynt hwn wedi’i egluro, am oneiroffobia, yn ogystal â’r ofn anghymesur o freuddwydio , mae’na nodir gan symptomau, megis:

 • cryndodau;
 • prinder anadl;
 • gormod o bryder wrth gysgu;
 • meddyliau rasio;
 • crychguriadau'r galon;
 • diffyg rhesymoledd.

Felly, os ydych yn dioddef o ofn eich breuddwydion, rhowch sylw i weld a yw hyn yn digwydd yn aml. Hynny yw, efallai bod gennych chi batholegau yn tarddu o'r ffobia hwn.

Beth yw achosion ofn breuddwydion

O flaen llaw, bydd angen nodi beth yw'r sbardunau meddwl sy'n profi hyn ffobia. Yn gyffredinol, mae oneiroffobia yn cael ei achosi gan yr ofn enbyd ac afresymol o freuddwydio , lle mae'r person yn ofni'n afreolus y bydd ei freuddwydion neu ei hunllefau yn dod yn wir.

Gweld hefyd: Byddwch y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun mewn 14 cam

Hefyd , mae'r rhai sy'n dioddef o oneiroffobia yn ofni y bydd eu breuddwydion a'u hunllefau yn cael eu hailadrodd. Yn arbennig, mae pobl sydd â'r ffobia hwn yn ofni dioddef y “ffilm arswyd” dro ar ôl tro.

Felly, nid yw'r person yn gwybod sut i sefydlu terfyn rhwng breuddwyd a realiti , nid oes ganddo'r gallu i deall y llinell denau hon rhwng y ddau fyd hyn. Pe bai'r freuddwyd yn fyd cyfochrog, nad yw'r person byth eisiau ei ddychwelyd.

Ofn breuddwydio a'r seice dynol

Yn gyffredinol, ni allwn ddeall ar ein pennau ein hunain i ba raddau y gall seice dynol gyrraedd, yn enwedig yn y meddwl anymwybodol. Yn y modd hwn, gall yr ofn o freuddwydio fod yn ganlyniad i faterion meddyliol, a dim ond gweithwyr proffesiynolgall arbenigwyr yn y meddwl ddatrys y dirgelion.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn fyr, y meddwl anymwybodol yn lle archif , ein psyche yn bos. Felly, dim ond trwy fynd i mewn i'ch meddwl dwfn, yn dechnegol, y bydd modd deall beth oedd y sbardunau meddyliol ar gyfer oneiroffobia.

Mae'r syniad hwn yn ein harwain i fyfyrio ar achosion posibl yr ofn hwn o freuddwydio. O bosibl, maent yn adlewyrchiadau o drawma yn y gorffennol y mae eich meddwl, i amddiffyn ei hun, wedi'u heithrio o'ch atgofion. Yna, mewn ffordd ddirgel, mae'n eu trosglwyddo i'w freuddwydion.

Darllenwch Hefyd: Breuddwydio am apwyntiad meddyg neu feddyg

Beth yw'r triniaethau ar gyfer oneiroffobia?

Fodd bynnag, mae sawl math o driniaeth ar gyfer anhwylderau sy'n gysylltiedig â breuddwydion. Triniaeth adnabyddus yw therapi cwsg, a elwir yn sonotherapi. I grynhoi, mae'n anwythiad o gwsg dwfn ac, yn y cyfamser, bydd meddyg yn nodi unrhyw broblemau corfforol.

Felly, ac eithrio'r rhagdybiaeth o glefydau'r corff dynol, dylid ceisio cymorth gan arbenigwyr mewn meddwl. anhwylderau. Gall seicdreiddiad fod yn gynghreiriad mawr i chi, gan gofio y gall mynd i mewn i'r bydysawd breuddwydion ddatgelu llawer amdanom ni, y tu hwnt i'r hyn y gallwn ei ddychmygu.

Nid yn unig y bydd y seicdreiddiwr yn gweld breuddwydion yn nhermau agweddau ar argoelion da neu ddrwg.Yn anad dim, bydd y gweithiwr proffesiynol hwn, trwy ei wybodaeth o ddamcaniaeth Freudaidd, yn dod o hyd i nodweddion a myfyrdodau'r meddwl anymwybodol. Felly, byddwch chi'n cysylltu breuddwydion â realiti.

Sut i wybod sut i ddehongli breuddwydion?

Yn parhau o safbwynt Freudaidd, mae damcaniaeth arwyddocaol am ddehongli breuddwydion. I grynhoi, i Freud, gall dadansoddi breuddwydion helpu i gael gwybodaeth bwysig am ein meddwl anymwybodol. Hynny yw, lle cedwir ein hatgofion a'n profiadau o'r gorffennol.

Yn y cyfamser, cyhoeddodd Freud ei lyfr, yn 1900, o'r enw “The Interpretation of Dreams” . Felly, yn ei waith, daeth â'r syniad bod y dehongliad o freuddwydion yn gwahaniaethu rhwng y freuddwyd go iawn a'r un cudd y tu ôl i'r freuddwyd. O ganlyniad, dehonglwch nhw'n fwy pendant.

Felly, er mwyn gwella oneiroffobia mae angen ddehongli'n gywir yr hyn y mae breuddwydion a hunllefau aml yn ceisio'i ddweud wrthym. O ganlyniad, darganfyddwch beth oedd y sbardunau meddwl sy'n gysylltiedig ag amlygiad y ffobia.

Os ydych chi'n mynd trwy hyn, gwyddoch nad chi yw'r unig un a bod angen cymorth arbenigol arnoch. Fel arall, gallai'r ffobia hwn arwain at salwch seicolegol difrifol.

Ydych chi'n chwilfrydig i wybod mwy am gyfrinachau'r meddwl anymwybodol? Felly mae'n werth cymryd y cwrs hyfforddi mewn Seicdreiddiad 100%EAD .

Hefyd, os oeddech yn hoffi'r cynnwys hwn, hoffwch ef a rhannwch ef ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Cofiwch, mae hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon ar gyfer ein darllenwyr.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.