Peidiwch â chrebachu eich hun i ffitio i mewn i fyd rhywun arall

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'n gyffredin i unrhyw un newid ei osgo i gyd-fynd ag amgylchedd penodol ar ryw adeg. Fodd bynnag, mae llawer yn rhoi'r gorau i'w hanfod eu hunain i ffafrio'r llall yn unig. Parhewch i ddarllen yn ofalus a peidiwch â lleihau eich hun i ffitio i mewn i fyd rhywun .

Peidiwch â lleihau eich hun i ffitio i mewn i fyd rhywun

Peidiwch byth â rhoi'r gorau iddi eich hun er mwyn i chi allu ffitio i mewn i fyd rhywun arall . Cofiwch, pe bai hi eisiau i chi gau, byddai'n gwneud lle i chi estyn allan yn gyfforddus. Pan na wneir hyn, byddwch yn newid eich osgo er mwyn gwasanaethu eraill yn unig.

Mae hyn hefyd yn berthnasol pan fyddwn yn ceisio plesio rhywun nad oes ots ganddo wneud yr un peth i ni. Meddyliwch am yr anrhegion, y lleoedd a'r amser a neilltuwyd i unigolyn nad oedd hyd yn oed yn gwybod sut i'w ad-dalu. Nid yw'n ymwneud ag arian na gwerth materol, ond mae'r rhan sentimental yn hynod bwysig i rywbeth weithio.

Hefyd, peidiwch â chael eich cario i ffwrdd gan ymddangosiadau, gan ei bod yn hawdd ffantasïo am bethau nad ydynt yn bodoli. Yn gyffredinol, efallai mai dim ond manteisiaeth rhywun sy'n sugno'ch ewyllys da allan o hunan-les. Yn lle gadael i'ch diffyg ddominyddu, carwch eich hun, dymuno'n dda i chi'ch hun a pheidiwch â dioddef am rywbeth nad yw'n bodoli.

Gwerth dwyochredd: byddwch yn gyfartal, peidiwch â lleihau eich hun

<0 Peidiwch ag ymledu eich hun i ffitio i fyd rhywun nad yw'n eich gwerthfawrogi acyn lleied sy'n poeni amdanoch chi. Gyda'r awydd i gael eich derbyn gall y teimlad fod yn rhaid i chi weithio'n galetach i ennill rhywun drosodd. Mewn geiriau eraill, rydych chi'n gadael i chi'ch hun gael eich gyrru gan angen am sylw gan rywun sy'n bwysig i chi.

Un o'r pethau cyntaf i'w ystyried yn onest yw a yw hyn yn cael ei ailadrodd. Wedi'r cyfan, beth yw pwynt buddsoddi mewn rhywun nad yw'n gwneud hanner yr ymdrech honno i chi? Mae angen i chi gael blaenoriaethau cyfartal mewn perthynas â'ch gilydd heb unrhyw draul.

Gyda hyn, mae angen i chi fod yn glir a ydych yn cael eich gwerthfawrogi cymaint â'r ffordd yr ydych yn trin y person arall. Mae'n rhaid i'r llall symud o'i blaid, gan gysegru rhan ohono'i hun a chynhyrchu cylch cyfnewid cadarnhaol. Ewch yn agos at bobl sy'n eich derbyn fel yr ydych, heb golli'ch hanfod na gwneud rhywbeth na fyddech yn ei hoffi.

Adnabod eich hun

Er ei bod yn hawdd dweud, peidiwch â lleihau eich hun i ffitio ym myd rhywun arall, mae'r realiti yn wahanol. Mae hyn oherwydd bod llawer o bobl yn sylwi ar yr aberth eithafol y maent yn ei wneud i eraill heb gael eu cydnabod. Oherwydd hyn, mae'r berthynas yn seiliedig ar:

Gweld hefyd: 20 ymadrodd Osho i'ch ysbrydoli

Rhoi'r gorau i wneud yr hyn yr ydych am ei ildio i'r llall bob amser

Mae'n gyffredin bod angen i ni roi'r gorau i rai pethau fel bod gall eraill godi ar y ffordd. Fodd bynnag, pan ddaw i berthynas, mae hyn yn dod yn annymunol oherwydd ei fod yn digwydd yn gyson. Crëir nod i wneud y llall yn hapus bob amser, ond gan adael eich hapusrwydd eich hun o'r neilltu am hynny .

Diffyg cydbwysedd

Dylem dderbyn yr un cyfrannedd yr hyn a roddwn, ond mae hyn bron byth yn digwydd. Mae'r berthynas yn cynnal ei hun mewn darpariaeth barhaus a enfawr i'r rhai nad ydynt yn cerdded i'w chyfeiriad. Wrth i amser fynd heibio, mae'r cyswllt yn mynd yn fwyfwy blinedig ac yn boenus i'w gynnal i'r unigolyn hwnnw.

Amarch

Pan fyddwn yn dweud “peidiwch â chrebachu i ffitio i fyd rhywun”, rydym yn gofyn ti i garu dy hun yn gyntaf. Nid yw'r math hwn o gyflenwi ond o fudd i'r llall nad yw'n poeni llawer am ei ewyllys a'i anghenion unigol. Hyd yn oed os nad ydych chi'n sylweddoli hynny, mae'n ei amharchu ef a chi'ch hun gyda'ch bodolaeth eich hun.

Gwrandewch ar eich calon â barn eich meddwl

Yn y diwedd, mae eich greddf eich hun yn gofyn i chi beidio â gwneud hynny. crebachu i ffitio byd rhywun. Dros amser, byddwch yn dod yn fwy sensitif i'r anghysur a achosir gan y cyflenwad gormodol hwn. Osgoi meddwl bod popeth yn gyfnod, y bydd yn gwella neu y gallwch chi newid y llall a gwrando ar eich llais mewnol .

Darllenwch Hefyd: Beth i'w wneud â bywyd? 8 maes twf

Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n sylwi ar hyn, peidiwch â gadael i chi'ch hun gael eich arwain gan ddicter neu unrhyw wenwyn emosiynol a allai godi. Yn hytrach na'i gymryd allan ar y llall, adseiniwch y teimlad hwnnw yn rhywbeth da i chi'ch hun.Felly, tapiwch ar eich creadigrwydd a dewch o hyd i ffyrdd newydd o gyflawni eich hapusrwydd a gyda phleser.

Yn seiliedig ar yr hyn rydych chi wedi bod yn ei ddysgu, peidiwch byth â rhoi'r gorau i deimlo'n arbennig i chi'ch hun. Gadewch i eraill fynd os nad ydyn nhw'n ei weld, ond byth yn cefnu ar eich hun am unrhyw reswm. Carwch eich hun, eisiau eich lles eich hun a thyfwch ag ef oherwydd byddwch yn barod i'w rannu â rhywun a fydd yn ei adnabod.

Perthnasoedd camdriniol sy'n ein lleihau

Hyd yn oed os nad yw'r partner yn gwneud hynny. t gosod bys ar eich croen, nid yw hynny'n golygu nad ydych yn byw mewn perthynas gamdriniol. Mae llawer o bartneriaid yn y pen draw yn mowldio ei ewyllys dros eich un chi a gwneud i chi ddewis o'i blaid . Yn lle dewis pa adenydd i'w torri, gofalwch a oes unrhyw gefynnau sy'n eich atal rhag hedfan.

Osgowch wastraffu eich amser yn meddwl am yr hyn sy'n werth mwy yn eich bywyd a dilynwch eich calon, gan gynnwys perthnasoedd camdriniol . Pan fydd person wir yn gwrando arnoch chi, yn gwybod eich anghenion ac yn eich cefnogi i fynd ar drywydd eich breuddwydion. Nid yn unig y mae'n eich edmygu amdano, ond mae'n gwneud yr hyn a all i'ch helpu i gyrraedd yno.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn ogystal â chariad, cylch cymdeithasol

Siarad â rhywun fel nad ydych yn lleihau eich hun i ffitio i mewn i fyd rhywun, mae cyfeillgarwch hefyd yn cyfrif i hynny. Mewn rhai cyfnodau o'n bywydau rydym yn cael ein hunain yn unig a heb y teimlad o berthyn. Dyna pam yr ydym yn y pen draw yn adlewyrchu gweithredoedd pobl eraill i ddod yn nes atynt .

Cymer llencyndod, er enghraifft, un o'r cyfnodau anoddaf a brofwn. Fe wnaethom gytuno i ymuno â grŵp, gan weithredu gydag ef a hyd yn oed brifo pobl eraill i wneud hynny. Heb sôn ein bod ni ein hunain yn dargedau o hyn ac wedi trosglwyddo'r boen hon i rywun arall i ddianc rhagddi.

Gweld hefyd: Dyfyniadau Deepak Chopra: 10 Uchaf

Peidiwch byth â mynd yn agos at unrhyw un sy'n amlwg yn gallu eich lleihau am ddim neu o blaid bersonol. Gall y dirmyg y mae hi'n ei deimlo tuag atoch atal eich breuddwydion, eich dymuniadau a'ch nodau eraill rhag dod yn wir. Deall pryd y dylech chi dynnu'n ôl a chadw'ch bywyd eich hun.

Syniadau ar beidio â chrebachu i ffitio i mewn i fyd rhywun arall

Mae'n rhaid i chi ddal yr ysgogiad yn ôl i geisio plesio eraill tra byddwch chi'ch hun yn parhau i cael eich gadael allan bob amser. Felly, Peidiwch â lleihau eich hun i ffitio i mewn i fyd rhywun , oherwydd does dim angen i neb byth roi'r gorau iddi i gael ei garu. Rhowch sylw i'r awgrymiadau hyn:

1. Dewch o hyd i rywun sy'n ychwanegu atoch

Rhowch flaenoriaeth bob amser i bobl sy'n gwneud yr un ymdrech i aros yn agos atoch chi. Rhaid i gryfder a chefnogaeth fod yn gydfuddiannol, fel eu bod hefyd yn biler i'w gilydd. Yn hyn, arhoswch gyda rhywun sy'n bwydo eich hunan-barch a'ch rhinweddau tra'n gwneud yr un peth iddi .

2. Canolbwyntiwch bob amser ar eich twf dirfodol

Wrth i mi agor y llinellau uchod, chi yw'reich prif brosiect bywyd ac ni ddylech byth wyro oddi wrtho. Hyd yn oed os ydych chi'n cwrdd â rhywun arall ac yn cysegru'ch hun iddo, cadwch eich hun yn gyntaf a chanolbwyntiwch ar eich datblygiad. Credwch fi, wrth i chi dyfu fe fyddwch chi'n dod o hyd i rywun sy'n rhannu'r un daith.

3. Datblygu Hunan-barch

Gwybod eich hun i ddeall eich anghenion cyn rhoi eich hun yn gyfan gwbl i unrhyw un arall. Mae parchu eich hunaniaeth eich hun yn bwysig ar gyfer adeiladu eich tynged eich hun. Bydd hunan-barch yn eich atal rhag bod yn wystl i unrhyw un a allai beryglu eich uniondeb.

Meddyliau terfynol

Peidiwch ag amharu ar eich hun i ffitio i fyd rhywun nad yw'n gwneud hynny. t eisiau gwrando arnoch chi a darparu cymorth cyfatebol . Mae ganddo ddigon o ymreolaeth, personoliaeth ac ewyllys i'ch hoffi chi fel yr ydych.

Buddsoddwch y cryfder hwn a gofalwch amdanoch chi'ch hun, gan ddelio'n well â'ch emosiynau a'ch ystum. Dyrchefwch eich hun trwy gario cariad at yr hyn yr ydych yn sefyll drosto ac yn gallu ei wneud. Credwch fi, bydd rhywun yn eich adnabod am hyn ac yn eich gwerthfawrogi fel yr ydych yn haeddu cael ei wneud.

Er mwyn ennill eich annibyniaeth a rheolaeth, cofrestrwch ar ein cwrs hyfforddi EAD mewn Seicdreiddiad Clinigol. Bydd eich gwerth yn cael ei ddangos diolch i'r hunan-wybodaeth a gafwyd, gan ddatgelu'n well y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun y gallwch chi fod. Peidiwch â chrebachu eich hun i ffitio i mewn i fyd rhywun arall pan allwch chicysylltwch â'ch potensial mwyaf ar gyfer newid a thwf .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.