Person trahaus: beth yw'r arwyddion a sut i ddelio ag ef

George Alvarez 27-07-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Bob dydd rydyn ni'n dod ar draws pobl drahaus. Ond ydych chi erioed wedi rhoi'r gorau i feddwl beth sy'n diffinio person trahaus ? Gall haerllugrwydd gael ei gymysgu ag ymddygiadau eraill, ond yn gyffredinol, mae'n cael ei nodweddu gan fod yn wenwynig.

Mae pobl drahaus yn llawn ohonyn nhw eu hunain, ac mae'n anodd delio â phobl felly. Yn gyffredinol, nid ydynt yn agored i farn eraill. Gall rhoi adborth neu farn groes arwain at drafodaeth ddiddiwedd, gan nad yw'r person trahaus yn hoffi cael ei wrth-ddweud.

Mewn rhai achosion, nid yw person â'r ymddygiad hwn yn sylweddoli hynny gweithredu felly. Ond yn y rhan fwyaf o achosion, mae haerllugrwydd yn cynrychioli cri am help. Maent yn bobl â phroblemau mewnol nad ydym bob amser yn gallu eu deall na'u datrys. Felly, gwelwch yr holl fanylion a ddygasom ar y pwnc.

Adrogare, o'r Lladin

Yn Lladin y mae tarddiad y gair trahaus. Hynny yw, mae'n deillio o'r gair adrogare, a oedd yn galw'r hawl i orchymyn eraill a mynnu bod ganddynt ystumiau ac ymddygiadau penodol.

Yn y modd hwn, person trahaus yw rhywun sy'n teimlo ac yn gweithredu'n well nag eraill. eraill. Felly, mae'n mynnu sylw a chydnabyddiaeth nad ydynt yn ddiffuant.

Beth yw person trahaus?

Mae pobl drahaus yn tueddu i ddangos eu bod yn fwy nag ydyn nhw mewn gwirionedd. Yn gyffredinol, maen nhw'n bobl sy'n ystyried eu hunain yn well nag eraill. Amae haerllugrwydd yn amlygu diffyg gostyngeiddrwydd yn y rhan fwyaf o'r sefyllfaoedd y mae'n ymddangos ynddynt.

Mae person â haerllugrwydd yn dangos nodweddion cryf iawn o oferedd a haerllugrwydd. Yn ogystal, nodwedd gref arall yw awdurdodiaeth. Wedi'r cyfan, mae'r person trahaus fel arfer yn gosod ei ddelwedd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gan achosi anghysur gyda'r bobl eraill o'i gwmpas.

hynny yw, yn berson sydd heb barch, synnwyr cyffredin ac ystyriaeth at eraill. Ac ar wahân, nid yw hi'n hoffi cael ei gwrth-ddweud. Yn y modd hwn, gall rhoi adborth neu farn am rywbeth fod yn agoriad ar gyfer trafodaeth neu arddangosiad o awdurdodaeth.

Arwyddion bod y person yn drahaus

Gall haerllugrwydd fod wedi drysu gyda gorhyder. Felly, nid yw pawb yn sylweddoli eu bod yn drahaus. Felly, rydym yn gwahanu rhai ffyrdd o nodi eich bod yn delio â pherson trahaus:

  • Torri ar draws eraill yn gyson. Mae hyn yn digwydd oherwydd yr angen i gael eich barn yn cael ei hystyried yn bwysicach ac angen y drafodaeth. Efallai nad yw hyd yn oed yn farn berthnasol, ond mae angen ei dweud.
  • Credu ei fod yn well na phobl eraill. O safbwynt y sawl sy'n haerllug, mae'n well nag eraill i gyd. Boed hynny oherwydd eich bod yn ystyried eich hun yn gallach, yn harddach neu'n fwy trefnus.
  • Mae bob amser yn ganolbwynt isylw. Mae ymddygiad trahaus yn gwneud i'r person gredu mai ef yw canol popeth. Am y rheswm hwn, mae bob amser yn ceisio tynnu sylw ato'i hun a'r pethau y mae'n eu gwneud.
  • Nid yw'n gwybod sut i weithredu gyda'r hyn sy'n wahanol. Mae haerllugrwydd yn atal pobl rhag gallu gwneud hynny. delio'n gadarnhaol â phobl neu farn sy'n wahanol i'r hyn a dderbynnir. Nid yw adborth, er enghraifft, byth yn cael ei groesawu!
  • Yn tramgwyddo pobl eraill. Mae pobl ag ymddygiad trahaus yn dueddol o dramgwyddo eraill oherwydd eu hawdurdodaeth a'u hangen i deimlo'n well. Wrth iddynt weld eu hunain yn well, maent yn lleihau eraill.
  • Gormod o allblyg. Oherwydd eu bod yn hoffi bod yn ganolbwynt sylw, gall pobl drahaus fod yn allblyg iawn ac, rywsut, yn dueddol o alw sylw at sylw i ti dy hun. Eich barn neu'ch safbwynt chi fydd yr un iawn bob amser.

Sut i ddelio ag agweddau trahaus

Mae yna ffyrdd o ddelio â phobl drahaus i'ch helpu i ddod ymlaen yn well. Isod, rydym yn rhestru rhai ohonynt:

Anwybyddu'r cythruddiadau

Gall y trahaus, oherwydd eu bod yn meddwl eu bod yn well, ddefnyddio cymariaethau a phryfociadau i gadw eu hunain mewn sefyllfa o ragoriaeth. Peidiwch â gadael i chi eich hun gael eich dylanwadu gan gythruddiadau, dim ond yr amcan sydd ganddyn nhw o gadarnhau ego'r person trahaus.

Osgoi dadleuon

Bydd pwy bynnag sy'n gweithredu'n drahaus yn ceisio mewn pob ffordd yn achosi dadldiangen. Ac mae hyn, unwaith eto, oherwydd yr angen i haeru eich hun yn well. Felly, osgowch wrthdaro a pheidiwch ag ymateb.

Darllenwch hefyd: Ffocws ar fywyd: sut i'w wneud yn ymarferol?

Peidiwch â rhoi pwys ar fygwth

Mae awdurdodaeth yn nodwedd o'r trahaus ac, felly, mae ganddo dueddiad i ddychryn. Felly, peidiwch â gweld brawychu fel bygythiadau gwirioneddol, peidiwch â dangos ofn. Gweithredwch yr un ffordd gyda phawb.

3>

Osgoi anghytuno

Wrth ddelio ag ymddygiad trahaus, mae’n beth da peidio anghytuno. Bydd hyn yn cynyddu eich anesmwythder wrth ddelio â'r person hwn. A phan mae'n dangos, fe all ymddwyn yn fwy haerllug, gan arwain at fwlio a dadleuon.

Gweld hefyd: O Doctor a Crazy mae gan bawb ychydig

Byddwch yn hunan-sicr <13

Pan fyddwn yn ymddiried ynom ein hunain, nid ydym yn gadael i ni ein hunain gael ein hysgwyd gan afrealeddau eraill. Yn yr ystyr hwn, a ninnau'n hunanhyderus, rydym yn amddiffyn ein hunain rhag peryglon pobl ag agweddau trahaus.

Cofiwch efallai mai osgoi gwrthdaro yw'r ffordd orau o gynnal perthynas iach a di-straen.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Pam y dylid osgoi haerllugrwydd

Ynddo'i hun, mae bod yn Mae person trahaus eisoes yn nodwedd wael. Dylid osgoi ymddygiad trahaus oherwydd nid yw’n rhan o’r hyn a dderbynnir mewn cyd-destun cymdeithasol. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod ymae haerllugrwydd yn achosi anghysur ac yn creu sefyllfaoedd amhriodol.

Pan fyddwch chi'n ymddwyn yn drahaus, mae pobl yn tueddu i gerdded i ffwrdd. Nid oes unrhyw un yn hoffi cysylltu â phobl sy'n teimlo'n well. Gall hyn gael ei ystyried yn sarhaus.

Mae osgoi ymddygiad trahaus yn angenrheidiol i gynnal perthnasoedd personol a phroffesiynol da.

Gall bod yn drahaus fod yn gri am help

Rhan fwyaf o bobl sy'n arddangos mae ymddygiad trahaus yn dioddef o lawer o ansicrwydd. Mae ganddynt ofnau a heriau na allant eu prosesu fel arall. Y ffordd allan, i ddelio â'ch dryswch mewnol, yw gwisgo mwgwd haerllugrwydd.

Dyna pam mae delio â rhywun sy'n arddangos yr ymddygiad hwn yn gofyn am amynedd a dos da o ddeallusrwydd emosiynol. Efallai bod y bobl hyn yn wynebu gwrthdaro mewnol nad ydym yn ei ddychmygu.

Gweld hefyd: Cystadleuaeth mewn Seicoleg: y 6 sy'n cael eu dadlau fwyaf

Mae haerllugrwydd yn cynrychioli diffyg cysylltiad â realiti. Ac mae'n cuddio ansicrwydd ac ofn. Mae'n berson na fydd byth yn deall pam nad oes ganddo ffrindiau ac mae bob amser ar ei ben ei hun. Nid yw'n gweld ei hymddygiad ac felly mae angen amynedd a thosturi.

Ystyriaethau terfynol

Mae bod yn drahaus yn ymddygiad y dylid ei osgoi. Gall ddinistrio perthnasoedd ac arwain person i golli swydd oherwydd diffyg ystum ac empathi .

Gall ymddygiad trahaus guddio llawer oansicrwydd. Ac nid bob amser mae'r person yn deall ei fod yn drahaus. Felly, mae delio â pherson o'r fath yn gofyn am lawer o amynedd a dos o dosturi a llawer o ddealltwriaeth!

Edrychwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol

Os gwnaethoch fwynhau darllen ychydig mwy am beth mae'n berson trahaus , ewch i'n gwefan a dewch i adnabod ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol! Mae ein dosbarthiadau ar-lein ac wedi'u hardystio, a byddant yn eich galluogi i ddysgu mwy am sut i ddefnyddio seicdreiddiad i helpu person sydd ag ymddygiad trahaus.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.