Rhestr o deimladau: yr 16 uchaf

George Alvarez 24-10-2023
George Alvarez

Mae teimlo yn rhywbeth hanfodol i bob bod dynol. Ar ben hynny, mae'n bwnc sy'n ennyn chwilfrydedd. Pwy sydd erioed wedi meddwl pam eu bod ychydig yn dristach neu hyd yn oed ychydig yn rhy hapus yn ei gylch? Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad yw bod mewn cariad, er enghraifft? I drafod y math yma o bwnc, fe wnaethon ni wneud rhestr deimladau i chi.

Fodd bynnag, cyn hynny, gadewch i ni ddeall ychydig yn well beth yw teimlad.

Beth yw teimlad ?

Teimlad yw gwybodaeth y gall pob bod ei theimlo a'i mynegi. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys sawl darn gwahanol o wybodaeth, hynny yw, nid oes un teimlad, mae'n lluosog yn yr ystyr hwnnw. Ymhellach, mae teimladau yn wahanol i'w gilydd a gallant amlygu eu hunain mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y cyd-destun a'r unigolyn.

Mae'n werth dweud bod pob teimlad yn gysylltiedig â phrofiad penodol pob person. Fodd bynnag, wrth ddadansoddi'r hyn sy'n gyffredin i bawb, gwyddoch mai rhan o'r ymennydd a elwir yn system limbig sy'n prosesu'r teimlad.

Teimladau da, teimladau drwg

Mae'n anodd iawn i ni i brofi dim ond un teimlad o'r eiliad y byddwn yn deffro nes i ni ddeffro eto drannoeth.

Mae llawer o bobl yn beio eu hunain am gael teimladau drwg. Wrth gwrs, i'r graddau y mae'n ymyrryd â lles y person ac yn niweidio eu perthnasoedd, y teimladau drwg hynrhaid ei reoli. Nawr, rydyn ni'n fodau dynol yn destun teimladau drwg a theimladau da. Felly, y peth pwysig yw gofyn i chi'ch hun bob amser:

 • Beth ydw i'n ei deimlo ar hyn o bryd?
 • Beth mae'r teimlad hwn yn ei gynhyrchu ynof fi?
 • Mae gwir angen arnaf mae'n ?

Mae bod yn sylwgar i deimladau yn un o'r ymarferion mwyaf pwerus mewn hunan-wybodaeth.

Felly, os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich galw a bod gennych chi swm misol bach iawn i dalu amdano y cwrs mewn deuddeg rhandaliad (rydym yn sicr nad yw'n gwasgu ar bron unrhyw un), dewch i astudio gyda ni. Mae ein Cwrs Hyfforddi Seicdreiddiad Clinigol ar-lein, yn cynhyrchu hunan-wybodaeth, offer i helpu pobl eraill a hyd yn oed i weithredu fel seicdreiddiwr.

Mae'r teimlad mewn gwirionedd yn gymysgedd o lawer o deimladau

Mae emosiynau'n codi o brofiadau ac mae byw ar eich pen eich hun eisoes yn brofiad . Rydyn ni'n wynebu eiliadau hapus, eiliadau trist, eiliadau anarferol ac mae hyn i gyd yn hyrwyddo rhywbeth ynom ni. Felly, mae sefyllfaoedd bywyd yn gofyn am ymateb gennym ni: ein teimladau.

Nid yw teimladau bob amser yn amrwd yn yr ystyr na fydd person mewn moment hapus ond yn teimlo llawenydd. Na, mae teimladau'n cael eu hamlygu mewn parau, triawdau. Er enghraifft, gallwch chi deimlo cariad at berson ac ar yr un pryd deimlo llawenydd wrth eu caru. Mewn sefyllfa anodd, gallwch chi deimlo poen ar yr un pryd ag y byddwch chi'n ennill cryfder.

Yn ogystal â gwybod sut i adnabod teimladau , mae'n hanfodol gwybod sut i fynegi teimladau yn gywir .

Teimladau dryslyd

Yn gyffredinol, mae seicolegwyr yn ystyried teimladau fel rhywbeth goddrychol oherwydd pa mor arbennig y mae pob person yn delio â bywyd. Mae hyn oherwydd y gallant gael eu dylanwadu gan atgofion, profiadau a chredoau personol yr unigolyn.

Mae llawer o bobl yn dweud eu bod yn profi teimladau cymysg . Rydyn ni eisiau cynnig her i chi: gweler y rhestr isod a meddyliwch am yr achlysuron pan gawsoch chi deimlad, ond roedd yn gymysg ag un arall.

Teimlad cadarnhaol wedi'i gymysgu ag un negyddol yw'r hyn y mae Freud yn ei alw “ amwysedd” mewn seicdreiddiad. Mewn esiampl a ddygir ganddo, gall mab gael teimlad cymysg o dristwch a rhyddhad gyda marwolaeth y tad, er bod y mab yn beio ei hun am gael y teimlad o ryddhad.

Gweld hefyd: Beth yw person cythryblus

Beth yw y ddau brif fath o deimladau ?

Felly, mae'n bosibl rhannu emosiynau neu deimladau yn ddau brif fath: cynradd ac uwchradd. Gawn ni weld y gwahaniaeth hwn?

 • Mae'r teimladau sylfaenol neu'r emosiynau sylfaenol yn cael eu datblygu yn ystod plentyndod. Maent yn deimladau sy'n gyfrifol am gychwyn a dylanwadu ar deimladau neu emosiynau eraill. Er enghraifft, dicter.
 • Y teimladau eilradd yw'r rhai sy'n tarddu o'rteimladau cynradd, hynny yw, yn cael eu dysgu. Er enghraifft, ymddiried.
Darllenwch Hefyd: Ymgynghori ar-lein gyda seicdreiddiwr

Rhestr o deimladau

Nawr ein bod wedi siarad am beth yw'r teimlad ei hun, gadewch i ni lunio rhestr o deimladau . Nid oes unrhyw ffordd i siarad am bawb. Fodd bynnag, rydym yn dod â 13 yma y credwn eu bod yn ddiddorol. Edrychwch arno!

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

1. Dicter

Mae'r teimlad hwn yn codi pan mae'r person yn teimlo bod ei hawliau wedi'u torri . Mewn achosion o'r fath, mae pobl yn ymateb i'r math hwn o anghyfiawnder gyda llid. Mae'r person yn teimlo hyn yn enwedig pan fydd yn cael ei frifo, fel ei fod yn teimlo ei fod wedi'i fradychu neu ei dwyllo.

2. Gelyniaeth

Mae'r sawl sy'n teimlo'n elyniaethus yn ddig neu'n ddig gyda rhyw sefyllfa neu berson. Fel arfer caiff ei ysgogi gan drais corfforol a gelyniaeth gan berson arall. Fodd bynnag, gall yr un teimlad godi hefyd pan fydd y person yn meddwl bod rhywun yn ddrwgdybus ohono.

3. Tristwch

Mae tristwch yn cael ei ystyried yn emosiwn dynol sylfaenol. Y teimladau mae tristwch yn eu hachosi yw:

 • unigrwydd;
 • hunan-barch isel;
 • iselder;
 • unigrwydd.<10

Felly, mae'r synhwyrau hyn yn groes i'r rhai y mae llawenydd yn eu hachosi, er enghraifft.

Mae'r person yn dangos y teimlad hwn trwy eiriau, crio, unigedd, ymhlith eraill.mathau eraill o agwedd . Mae'r cymhellion a all arwain at dristwch yn dod o rwystredigaethau, oherwydd bod disgwyliadau'r person wedi torri ac yn teimlo teimlad negyddol.

4. Ofn

Mae hefyd yn cael ei ystyried yn teimlo'n gynradd. Mae fel ysgogiad negyddol sy'n eich cadw rhag mynd yn sownd. Felly, pan fydd person yn mynd i wneud rhywbeth gwirion sy'n peryglu ei fywyd, mae ofn yn gweithredu fel rhybudd neu ataliad.

Felly, mae'n deimlad negyddol. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae'n dda. Mae hyn oherwydd ei fod yn gwneud i chi ddeall eich terfynau a chadw'n iach. Ymhellach, mewn achosion lle mae'r teimlad yn cael ei ystyried yn afresymol ac nad yw'r perygl yn real, gellir goresgyn ofn.

5. Rhwystredigaeth

Ni all rhwystredigaeth fod ar goll o'r rhestr o brif deimladau. Mae'n digwydd pan fydd gan berson ddisgwyliad nad yw'n cael ei fodloni mewn gwirionedd. Mae fel yna euogrwydd mewnol yn gymysg â ffieidd-dod, am gredu y byddai rhywbeth yn well nag ydoedd.

Gellir creu disgwyliadau rhwystredig o amgylch pobl, pethau, prosiectau neu hyd yn oed mewn perthynas â chi'ch hun.

6. Gwrthdaro

Teimlad eilradd yw atgasedd, sy'n golygu y gall fod â'i darddiad mewn teimladau eraill. Fe'i nodweddir gan wrthyriad tuag at rywbeth a ystyrir yn anghywir, negyddol , drwg. Mae'r gwrthryfel hwn yn achosi i chi symud i ffwrdd oddi wrth bethau neu bobl sy'n cyfleuhynny.

7. Llawenydd

Mae'r teimlad hwn yn cynhyrchu teimladau o les a hiwmor da. Mae pawb yn fwy cyfeillgar pan fyddant yn hapus. Mae hyn oherwydd y ffaith bod llawenydd yn ysgogi optimistiaeth.

Fodd bynnag, gall fod yn deimlad sy'n mynd heibio cyn bo hir, yn rhywbeth am y person neu'n duedd mewn perthynas â'r hyn y mae wedi bod yn ei brofi. Daw’r teimlad hwn o sefyllfaoedd ffafriol y mae’r person yn eu profi ac y gellir ei ddangos trwy wenu.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Theori Jungian: Popeth sydd angen i chi ei wybod

8. Anwyldeb

Mae'r emosiwn hwn yn gynhenid ​​i gariad. Felly, gellir ei adnabod yn:

 • mam;
 • brawd;
 • tad;
 • rhamantus;
 • ffilial ac mewn perthynasau eraill.

Hefyd, gall fod yn gysylltiedig â phleser a rhyw, fel y gall y person deimlo ei fod yn cael ei ysgogi i nesáu at wrthrych y dymuniad. Gall y teimlad hwn gael ei fynegi trwy ystumiau.

9. Hyder

Mae hyder hefyd yn rhan o'r rhestr o deimladau eilradd. Mae'n dangos ymdeimlad o sicrwydd y mae'r person yn ei deimlo dros rywun arall neu rywbeth. Er enghraifft, gallwch chi ddibynnu ar eich car. Trwy hyder y llwyddwn i oresgyn sefyllfaoedd anodd.

Fodd bynnag, nid yw'n dod allan o unman. Mae'n rhaid i chi gael lefel benodol o hoffter am rywbeth i allu ymddiried ynddo. Ar ben hynny, gall ymddiriedaeth fod yn ddrwg hefyd. Felly, bod â gormod o hyder ynoch chi'ch hunmae'n beryglus oherwydd gallwch chi roi eich hun mewn perygl. Yn ogystal, gall ymddiried mewn pobl eraill yn ormodol ddod â phroblemau hefyd.

10. Cenfigen

Mae tarddiad y teimlad hwn yn y diffyg o hyder. Mae'n deillio o'r teimlad nad yw'r person rydych chi'n ei garu cymaint yn eich caru chi, neu y gallent syrthio mewn cariad â rhywun arall. Felly, mae ganddo lawer o gysylltiad â hunan-barch isel a'r ofn o gael eich gadael neu fod ar eich pen eich hun.

11. Cariad

Mae cariad yn berwi i'r hoffter a deimlwn tuag at y llall, a yw'r person arall hwnnw, anifail, peth, lle, ac ati. Yn y cyd-destun hwn, yr hyn sy'n ysgogi'r teimlad hwn yw'r ddelwedd rydyn ni'n ei chreu o'r “gwrthrych” . Yn union fel cenfigen, nid yw bob amser yn rhywbeth real, gan fod y ddelwedd rydyn ni'n ei chreu yn cael ei dylanwadu gan yr hyn rydyn ni am ei gredu. Mae hyn, yn ei dro, yn oddrychol.

Darllenwch Hefyd: Nid pibell mo hon : paentiad gan René Magritte

12. Tosturi

Y teimlad hwn yw un lle mae person yn rhoi ei hun yn lle rhywun arall sy'n dioddef ac yn teimlo rhyw fath o drueni drosto. Nid yw bob amser yn cael ei gyfeirio at rywun hysbys, teulu neu ffrindiau. Felly, gall y person weld rhywun ar y stryd yn dioddef a theimlo'n drist drosto.

13. Empathi

Teimlad sy'n deillio braidd o dosturi yw empathi. Empathi yw rhoi eich hun yn esgidiau'r llall. Tra bod tosturi yn rhagdybio cyd-ddioddef (passion means suffering, compassion is suffering with someone), ymae empathi yn deimlad ehangach. Mae'n bosibl cael empathi mewn sefyllfaoedd o boen neu lawenydd.

Yn y rhestr o deimladau person narsisaidd iawn, nid yw empathi fel arfer yn ymddangos yn amlwg.

14. Syndod

Mae'r teimlad hwn ar y rhestr o deimladau sylfaenol hefyd. A syndod yw'r ymateb i rywbeth a ddigwyddodd yn annisgwyl, boed yn rhywbeth cadarnhaol neu negyddol. Felly, gallwn ei fynegi trwy ysgogiadau nerfol sy'n dod o'r adrenalin yn y gwaed.

Yn y cyd-destun hwn , mae'n werth sôn y gall y syndod achosi trawiad ar y galon, gan fod cyfradd y galon yn cynyddu ar unwaith. Felly, os ydych chi'n mynd i synnu rhywun, meddyliwch am gymryd pethau'n hawdd.

15. Gobeithio

Gobeithio y bydd popeth yn gweithio allan, y bydd y nodau'n cael eu cyflawni ac y bydd pethau'n gwella . Felly, pan y mae gobaith yn cael ei droi at y person ei hun, y mae yn credu ei fod yn alluog ac y bydd yn gallu wynebu a gorchfygu anhawsderau.

Ymhellach, wrth gael ei gyfeirio at eraill, y teimlad yw, hyd yn oed os yw y sefyllfa yn un. drwg , mae yna bobl alluog a all newid y cyflwr hwn. Hefyd, weithiau dyma'r teimlad olaf y gall person ddal gafael arno cyn rhoi'r gorau iddi. Felly, efallai mai dyma'r mwyaf diddorol a phwysig yn y rhestr hon o deimladau.

16. Angerdd

Mae angerdd, yn wahanol i gariad, yn fwy ennyd a sydyn. Felly, efallai mai dyna ydywi fodoli o un awr i'r llall. Yn ogystal, mae'n ymwneud â swyn dechrau'r berthynas, ond gall bara am oes hefyd.

Mae llawer o bobl yn teimlo'n wych am fod mewn cariad, ond mae'n well gan eraill beidio â theimlo felly. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn cyfyngu'r teimlad o angerdd oherwydd ei fod fel arfer yn llethol!

Sylwadau terfynol: rhestr o'r teimladau mwyaf trawiadol

Fel rydym wedi dweud, y teimladau rydyn ni'n eu profi yw cymaint na fyddent yn ffitio ar ein rhestr o deimladau . Fodd bynnag, gobeithiwn fod y rhestr hon a'r myfyrdod hwn ar y pwnc wedi eich helpu.

I ddysgu mwy am sut i ddelio â'r rhestr enfawr hon o deimladau dynol , rydym yn eich gwahodd. Cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol EAD a chael y wybodaeth angenrheidiol i weithredu fel seicdreiddiwr!

A chi, pa un o'r teimladau hyn sy'n nodi'ch bywyd chi fwyaf. A fyddai rhagor y credwch chi sy’n deilwng o berthyn i’r rhestr o’r prif deimladau dynol mewn seicoleg a seicdreiddiad? Yna gadewch eich sylw isod gan ddweud eich barn am y testun a beth sydd gennych i'w ychwanegu at y ddadl.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.