Seicdreiddiad Winnicott: sylfeini'r ddamcaniaeth

George Alvarez 23-08-2023
George Alvarez

Ydych chi wedi clywed am syniadau Winnicott ? Mae'n debyg na. Mewn gwirionedd, nid yw'n anodd cofio'r meddyg o Awstria Sigmund Freud pan fyddwn yn mynd at y cysyniadau o seicdreiddiad. Wedi'r cyfan, ef oedd creawdwr yr ardal. Yn ogystal, cyfrannodd yn fawr at sylfaen y maes astudio hwn sy'n mynd i'r afael â gweithrediad y meddwl dynol.

Fodd bynnag, mae hefyd yn angenrheidiol talu sylw ac astudio syniadau ysgolheigion eraill a fu'n gymorth. i adeiladu'r hyn a wyddom ar hyn o bryd am seicdreiddiad. Un o'r damcaniaethau hyn, y byddwn yn tynnu sylw ato yn yr erthygl hon, yw'r pediatregydd a seicdreiddiwr o Loegr, Donald Woods Winnicott.

I'ch helpu dewch i adnabod yr ysgolhaig hynod bwysig hwn ar gyfer y maes hwn, rydym wedi dewis rhai agweddau ar eich bywyd. Hefyd, byddwch chi'n gwybod rhai o'u prif syniadau, a fydd yn cael eu cyflwyno yn yr erthygl hon! Oeddech chi'n chwilfrydig? Felly darllenwch ymlaen a mwynhewch!

Tabl Cynnwys

 • Bywgraffiad
 • Ei Syniadau Allweddol
  • Y Fam Digon Da
  • Dal, Trin a Chyflwyno Gwrthrychau
  • Y baban hollalluog a seicosis y fam
  • Adnabyddiaeth rhwng y fam a’r babi
  • Seicoses
 • Rôl y seicdreiddiwr ar gyfer Winnicott
 • Ystyriaethau terfynol ar Donald Winnicott
  • Seicdreiddiad Clinigol
Bywgraffiad

Donald Woods Ganed Winnicott ym Mhrydain Fawr, Ebrill 7, 1896, i deulullewyrchus. Astudiodd fioleg a meddygaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt. Bu'n briod ddwywaith. Ym 1951, terfynodd ei briodas â'i wraig gyntaf, Alice Taylor, a phriododd Else Clare Britton yn yr un flwyddyn.

Adeg ddiffiniol yn ei fywyd oedd pan oedd yn gweithio fel llawfeddyg- Apprentice ar long Brydeinig yn Rhyfel Byd I. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel pediatregydd, seicdreiddiwr a phediatregydd yn Ysbyty Plant Paddington Green. Yn ogystal, mae wedi gweithio fel meddyg yn Adran Plant y Sefydliad Seicdreiddiad.

Y mae hefyd wedi ysgrifennu ychwanegiadau, at wahanol gylchgronau ym maes meddygaeth a seicdreiddiad a hefyd at gylchgronau eraill. Yn olaf, bu farw ar Ionawr 25, 1971. Achos ei farwolaeth oedd trawiadau ar y galon olynol.

Ei phrif syniadau

Pryd bynnag rydyn ni'n siarad am “fam” yn yr erthygl hon, rydyn ni'n siarad am y swyddogaeth mam . Hynny yw, gall fod y fam fiolegol neu unrhyw ofalwr arall sy'n darparu'r tasgau o roi anwyldeb a gofal i'r babi.

O ran seicdreiddiad Winnicott, roedd yn seiliedig ar y berthynas rhwng y plentyn, pan gaiff ei eni, a'r amgylchedd y mae'n byw ynddo, sy'n cyfateb i'w mam. Yn ôl yr ysgolhaig, mae plant yn cael eu geni'n ddiamddiffyn ac â photensial i ddatblygu. Fodd bynnag, i'r potensial hwn. gwireddu, mae angen i'r amgylchedd fodffafriol. Hynny yw, mae'n bwysig bod eich amgylchedd teuluol, economaidd a chymdeithasol yn agored i'r datblygiad hwn.

Yn gyntaf, mae angen nodi beth fyddai'r datblygiad hwn. Yn ôl syniadau’r seicdreiddiwr Seisnig, mae’r plentyn yn symud o’r cyfnod dibyniaeth i’r cyfnod annibyniaeth. Pwrpas y broses hon yw ffurfio hunaniaeth yr unigolyn.

Fodd bynnag , er mwyn i ddatblygiad y person hwn ddigwydd yn foddhaol, mater i'r fam yw darparu'r gefnogaeth angenrheidiol i'r babi. Er mwyn i chi ddeall y syniad hwn yn well, byddwn yn cyflwyno yma gysyniad Winnicott o'r enw “mam ddigon da”.

Y fam ddigon da

Yn ôl hynny, rhaid i fam yn gyntaf allu gwneud i'w baban deimlo'n hollalluog . Mae hyn yn golygu bod angen iddi ddiwallu anghenion y plentyn, gan wneud i'r babi gredu mai ef a gynhyrchodd yr hyn yr oedd ei angen. Ar ôl hynny, mae angen i'r fam roi'r gorau i ddiwallu anghenion y babi ar unwaith. Mae hyn er mwyn i'r babi ddechrau delio â rhwystredigaethau penodol.

Mae'r broses ddadrithiad hon yn awgrymu bodolaeth y babi. gwrthrychau trosiannol . Defnyddir y cysyniad newydd hwn gan Winnicott i enwi'r offeryn a ddefnyddir gan y plentyn i oresgyn y gwahaniad oddi wrth ei fam. Gellir dweud bod y nodwedd hon yn datgelu'r darn o ddibyniaethdibyniaeth absoliwt y plentyn i ddibyniaeth berthynol.

Dal, Trin a Chyflwyno Gwrthrychau

Mae'n debyg mai'r tri chysyniad hyn y gwneir y sylwadau mwyaf amdanynt yng ngwaith Donald Winnicott. Byddai tair swyddogaeth y dylai'r fam ddigon da (a gofalwyr eraill) eu cyflawni yn natblygiad y babi.

 • Daliad fyddai cynnal: dal y babi a gwarantu amddiffyniad, bwyd (bwydo ar y fron) a glanhau.
 • Byddai'r trin yn trin: hefyd yn gysylltiedig â chyffyrddiad; yn ymwneud â thrin sy'n rhoi'r syniad o wahanu ei groen/corff i'r babi oddi wrth yr hyn sy'n allanol iddo.
 • Byddai cyflwyno gwrthrychau yn newid serch y tu hwnt i'r fam : y da rhaid i ddigon o fam gyflwyno'r babi i wrthrychau eraill (teganau, pobl, gwybodaeth, sefyllfaoedd, ac ati) fel y gall y babi ddod yn ymreolaethol a datgysylltu oddi wrth y fam mewn modd rheoledig.
Darllenwch Hefyd : Seicdreiddiad Winnicottian: 10 syniad i ddeall Winnicott

Rydw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Seicosis babi a mamol hollalluog

Yn y dechreu, mae undeb aneglur rhwng y baban a'r fam. Mae Winnicott yn ei alw'n fam-babi : mae fel pe baent yn un yr un peth. Nid oes babi heb fam (neu berson sy'n cyflawni rôl mam), i Winnicott.

Mae'r fam yn datblygu math o seicosis mamol : y babi yw popeth,mae hi'n byw i'r babi. Mae popeth yn fygythiad i'r babi, neu mae popeth er lles y babi, neu mae popeth yn dysgu y mae'r fam yn ei gymhwyso yn y berthynas mam-babi. Mae’r term seicosis yn rhannu’r syniad o greu byd cyfochrog yn seiliedig ar resymeg afreal. Fodd bynnag, roedd Winnicott yn deall y seicosis hwn fel rhywbeth angenrheidiol a phwysig, fel bod y fam yn gallu adnabod ei hun felly ac fel bod gan y babi ofalwr penodedig.

Ar y llaw arall, mae gan y babi y rhith o hollalluog . Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw bod eisiau (a chrio) cael boddhad a ddarperir gan y fam sy'n ddigon da: bwyd, lleddfu poen, hoffter, hylendid.

Adnabod y fam a'r babi

Yn ystod y misoedd cyntaf, nid yw'r babi wedi dysgu gwahaniaethu ei hun oddi wrth y fam. Dros amser, mae'r babi yn dechrau canfod ei hun fel bod ymreolaethol ac yn wahanol i'r gweddill. Ar hyn o bryd, mae'n dirnad bodolaeth y fam yn edrych arno.

Dywed Winnicott ei fod fel petai'r baban yn dweud: “ Rwy'n gweld [fy mam]. Fe'm gwelir [gan fy mam]. Felly rydw i'n bodoli ". Hynny yw, mae'r babi yn gweld ei hun yn wahanol i'w fam ac yn dechrau adnabod yr undod seicig a ddaw yn ei sgil, yn ei gyffordd psyche-soma (corff meddwl).

Yna mae yna beth mae Winnicott yn ei alw yn tag croes . Mae'r babi yn uniaethu â'r fam, a'r fam â'r babi.

Seicosis

Mae hefyd yn bwysig mynd i'r afael â'r hyn y mae seicosis yn ei olygu i Winnicott. Yn ol syniadau yr ysgolhaig hwn, byddent yn ganlyniad aproses ddatblygu ddiffygiol. Iddo ef, mater i'r teulu fyddai darparu'r amgylchedd ffafriol i esblygiad da ddigwydd. Mae hyn oherwydd, ar gyfer y seicdreiddiwr, ni fyddai babi ond yn gallu defnyddio ei ganfyddiadau a'i offer meddwl os oes ganddo berthynas dda â'i fam .

I ddeall y syniad hwn hyd yn oed yn well , mae'n bwysig cyflwyno'r cysyniadau o dal , hunan go iawn a hunan ffug . Gallwn alw’n “dal” y tueddiad sydd gan fam i gefnogi’r babi yn ei anghenion. Gyda hyn mewn golwg, pan nad yw dal yn ddigonol, mae'r gwir hunan yn methu â datblygu.

Fel hyn, pan fydd cymorth y fam yn methu, daw'r hunan ffug i'r amlwg fel ffurf o amddiffyniad i'r gwir hunan. Gellir dweud ei fod yn ffurf ar addasu'r plentyn. Ymhellach, deellir bod datblygiad yr hunan ffug hwn yn gysylltiedig â tueddiadau gwrthgymdeithasol ac anhwylderau meddwl.

Rôl y seicdreiddiwr ar gyfer Winnicott

Yn O ystyried yr holl faterion hyn, mae'r seicdreiddiwr yn cymryd y rôl o fynd ag unigolyn â methiannau yn ei ddatblygiad yn ôl i'r camau o ddibyniaeth. Hyn, er mwyn symud y broses ymlaen yn gywir. Mae hyn oherwydd y deallir mai dim ond fel hyn y bydd ei ddatblygiad yn cael ei gwblhau'n llwyddiannus.

Gweld hefyd: Beth yw agwedd ymddygiadol?

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs oSeicdreiddiad .

Ystyriaethau terfynol ar Donald Winnicott

Nawr eich bod yn gwybod prif syniadau'r seicdreiddiwr Donald Woods Winnicott, mae eisoes yn bosibl deall nad Freud yn unig y gwneir seicdreiddiad. Gellir dweud fod y meddyg Seisnig hefyd wedi cyfrannu'n effeithiol at adeiladu gwybodaeth yn yr ardal.

Fel y gallem weld, yn ôl syniadau'r seicdreiddiwr, mae amgylchedd ffafriol yn hanfodol ar gyfer datblygiad a plentyn, yn ogystal â bod yn bwysig iawn, cefnogaeth y fam fel nad yw seicosis yn cael ei ddatblygu.

Nawr, hoffem eich gwahodd. Mae’n bosibl eich bod wedi dangos diddordeb yn syniadau’r seicdreiddiwr ac, felly, am fynd yn ddyfnach nid yn unig yn ei gysyniadau, ond hefyd mewn damcaniaethau eraill am seicdreiddiad. Os mai dyma’ch achos, rydym yn eich gwahodd i y cwrs Seicdreiddiad Clinigol.

Gweld hefyd: Beth Yw Seicopathi Plant: Llawlyfr Cyflawn

Seicdreiddiad Clinigol

Trwy ein cwrs, 100% ar-lein, byddwch yn gallu cael hyfforddiant cyflawn ym maes Seicdreiddiad o fewn y cyfnod o 18 misoedd, neu yn yr amser sy'n angenrheidiol i chi! Yn ogystal, bydd yn derbyn y dystysgrif, gyda'r cyfleuster i ddewis eu hamserlenni eu hunain i fynychu dosbarthiadau a gwneud yr ymarferion, gan fod y cwrs yn gyfan gwbl ar-lein.

Mae hyn yn sicr yn wir. mantais i'r rhai nad oes ganddynt gymaint o amser ar gael, ond sydd am ddyfnhau eugwybodaeth yn y maes ac yn gobeithio gallu gweithio yn y proffesiwn hwn rhyw ddydd. Os yw'r freuddwyd hon gennych, rydym yn eich gwarantu y bydd yr holl gefnogaeth yn cael ei rhoi i chi i gyrraedd eich nodau.

Darllenwch hefyd: Saith Ysgol Seicdreiddiad: o Freud i Bion

Yn ogystal, hefyd rydym yn gwarantu pris y cwrs gorau. Os byddwch yn dod o hyd i gwrs hyfforddi arall mewn seicdreiddiad sy'n fwy cyflawn ac am bris is, byddwn yn eich cofrestru am yr un pris â'r cwrs arall. Felly, nid oes unrhyw esgusodion i chi beidio ag ennill eich hyfforddiant yn y maes a dyfnhau eich gwybodaeth. Dewch i adnabod a chofrestrwch ar y Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol, 100% ar-lein!

Gobeithiwn eich bod wedi dysgu hanfodion damcaniaeth Winnicott a bod gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am ei syniadau. Achos Os gwnaethoch chi fwynhau'r erthygl hon, gofynnwn ichi ei rhannu â'ch cydnabyddwyr! Hefyd, peidiwch ag anghofio darllen yr erthyglau eraill ar ein blog i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnwys ym maes seicdreiddiad!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.