Seicopathi a sociopathi: gwahaniaethau a thebygrwydd

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Mae ysgolheigion ac ymchwilwyr damcaniaethau seicolegol, yn arbennig rhai'r ddamcaniaeth seicdreiddiol a sefydlwyd ac a drefnwyd gan Sigmund Freud (1856-1939) wedi gofyn iddynt eu hunain beth yw seicopathi a sociopathi; os yw'r ddau gysyniad yn bodoli neu os yw un yn gyfystyr â'r llall neu os nad yw un ohonynt yn bodoli, sociopathi, ond dim ond seicopathi. Mae llawer eisiau gwybod a yw'r ddau gysyniad yn bodoli fel eu categorïau eu hunain, beth yw'r brasamcanion a'r pellteroedd.

Deall seicopathi a sociopathi

Mae wedi dod yn gyffredin i alw'r seicopath oligoffrenig yn un o'i dri subphases, idiot, imbecile neu retarded yn feddyliol nad yw'n deall yn dda y gymdeithas y mae'n byw ynddi ac yn ymarfer gweithredoedd amrywiol nad yw cymunedau'n eu derbyn. Mae'r ymadrodd 'gofalus, mae'n seicopath' wedi bod yn jargon poblogaidd, neu'r defnydd o'r ymadrodd, 'sociopath yw'r person hwnnw.

Yr hyn a ganfyddir yw diffyg golau . Sefydlodd yr ymgais gyntaf i ddeall y ddau gysyniad fel categorïau annibynnol ar ei gilydd fod seicopathi yn cael ei ystyried yn gyflwr cynhenid ​​​​a hynod o'r pwnc, (person), rhywbeth unigryw, hynny yw, bod rhywun yn cael ei eni â seicopathi.

E hynny caiff sociopathi ei adeiladu a'i ddatblygu yn ystod bywyd person, yn ei ryngweithio a'i groestoriadau, boed hynny trwy drawma neu drwy'r perthnasoedd sydd ganddo. Mae'r sociopath yn dechrau cael ei ystyried fel unigolyn sydd ag anhwylder opersonoliaeth anghymdeithasol ac sydd heb empathi.

Y sociopath a'i ffordd fyrbwyll

Ni all y sociopath roi ei hun yn lle'r person a deall y realiti cymdeithasol y mae wedi'i fewnosod ynddo, oherwydd, tra bod y seicopathiaid yn oer, yn cyfrifo, yn ystrywgar, yn gelwyddog anedig, mae sociopathiaid yn ymddwyn yn fwy byrbwyll ac anghyfrifol.

Gweld hefyd: Cyflwr Dynol: cysyniad mewn athroniaeth ac yn Hannah Arendt

Mae ymchwilwyr yn credu yn y ddamcaniaeth bod gan seicopathi, yn ogystal â bod yn gyflwr cynhenid, fel y crybwyllwyd eisoes, mewn theori, a priori, ei darddiad o fethiant genetig sy'n amharu ar ddatblygiad rhannau o'r ymennydd sy'n gysylltiedig ag emosiynau a theimladau, rheolaeth ysgogiad, empathi a moesoldeb.

Seiliwyd y thesis hwn ar astudiaethau o sawl sgan ymennydd a gynhaliwyd mewn gwahanol rannau o'r byd.

Anhwylderau Personoliaeth Gwrthgymdeithasol

Yn UDA, yn Minnesota, dadansoddodd ymchwilwyr a oedd yn dadansoddi'r pwnc gefeilliaid a fagwyd ar wahân a daethant i'r casgliad y byddai'r seicopathi yn 60% etifeddol.

Fodd bynnag, mae llawer o ymchwilwyr a dadansoddwyr yn credu y gellir cael seicopathi trwy drawma yn ystod plentyndod; er y gallai neu y gallai sociopathi fod yn gysylltiedig â'r amgylchedd a'r math o addysg a gaiff y person, gan ddangos bod gan ffactorau allanol rôl gref a pherthnasol iawn yn natblygiad yr hyn y maent yn ei alw'n APD, Anhwylderau Personoliaeth Gwrthgymdeithasol lle mae'rbyddai sociopathi, mewn theori, yn cael ei gaffael yn ystod bywyd.

Felly, o ran y tarddiad, byddai seicopathi yn gysylltiedig â chyflwr cynenedigol blaenorol, yn gynhenid ​​​​yn y person fel etifeddol ond gallai hefyd gael ei gaffael, fel y crybwyllwyd eisoes uchod. gan drawma yn ystod bodolaeth y person, yn enwedig yn ystod plentyndod.

Seicopathi a sociopathi a diffyg empathi

Mewn sociopathi mae consensws eisoes ei fod yn anhwylder personoliaeth gwrthgymdeithasol. Gall cyswllt â'r gymuned gynhyrchu sociopathi yng nghanfyddiad llawer o ymchwilwyr a dadansoddwyr. Mae'r ddau gyflwr yn cynhyrchu, yn ôl dadansoddwyr, broblemau mewn perthnasoedd cymdeithasol.

Nid yw seicopathiaid yn gallu creu bondiau a chysylltiadau teuluol. Nid oes ganddynt empathi, ymlyniad na theimladau o euogrwydd ac maent bron bob amser yn ysglyfaethus iawn, yn ysglyfaethwyr cymdeithasol ac yn wahanol i sociopathiaid sy'n gallu creu rhwymau a rhwymau, gan esgus teimladau o euogrwydd.

Seicopathiaid <3

Mae seicopathiaid yn ffrwydrol ac yn dreisgar tra gall y sociopath hyd yn oed gael a chadw swydd a byw mewn strwythur esgus, gan fod yn fyrbwyll ac yn ddigymell. Mae ganddyn nhw empathi cymharol arbennig â’r bobl o’u cwmpas, fel arfer aelodau o’r teulu a ffrindiau agos, a gallant deimlo’n euog am anafu neu frifo pobl.

Ar y llaw arall, mae seicopathiaid yn cymryd yn sicr risgiau wedi'u cyfrifo fel mewn cynllun twyll ac eraill rhagfwriadol ayn tueddu i leihau neu ddileu olion a thystiolaeth. Mae sociopaths yn aml yn cyflawni troseddau a throseddau cymdeithasol nad ydynt yn droseddol, troseddau sifil, treth, gweinyddol, yn ddigymell ac yn gyffredinol yn gadael tystiolaeth.

Mae ymchwilwyr i'r ffenomen ar lefel fyd-eang yn amcangyfrif bod gan y blaned tua 1% o'i phoblogaeth o seicopathiaid a thua 4% o sociopathiaid.

Darllenwch Hefyd: Ffynonellau apocryffaidd a Seicdreiddiad

Y Tebygrwydd rhwng seicopathiaid a sociopathiaid

Mae'r tebygrwydd rhwng seicopathiaid a sociopathiaid wedi'u nodi gan fod y ddau yn dioddef o APD, gwrthgymdeithasol anhwylder personoliaeth, sy'n ymddangos yn llawlyfr salwch meddwl Sefydliad Iechyd y Byd DSM-10.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mae'r ddau yn dangos dirmyg tuag at reolau cymdeithasol ac ymddygiad safonol, gyda phatrymau cymdeithasol. Ac nid yw'r ddau yn teimlo edifeirwch nac euogrwydd er bod rhai damcaniaethwyr dadansoddol yn deall y gall y sociopath deimlo'n euog.

Y gwahaniaethau a nodwyd gan ymchwilwyr a dadansoddwyr o'r ddau gysyniad, fel cysyniadau annibynnol a chategorïau seicolegol eu hunain, mae tarddiad seicopathi a sociopathi yn cael eu pennu fel anhwylder; mae seicopathiaid yn cael eu hystyried yn llenyddiaeth yr heddlu fel manipulators oer, cyfrifo, cyson, celwyddog clasurol, wedi'u geni fel y'u gelwir.

Byrbwylltra'r sociopath

Mae’r sociopath yn fyrbwyll ei natur ac yn dueddol o fod bron bob amser yn anghyfrifol.

Ond mae sociopathiaid yn tueddu i geisio empathi penodol drwy greu cysylltiadau emosiynol affeithiol ac nid ydynt yn cael eu hystyried i fod â ffrwydryn. anian ac aflonydd.

Mae'r ymchwilwyr dargyfeiriol sy'n deall nad yw'r ddau gategori yn bodoli ac mai dim ond y seicopath sy'n bodoli fel cludwr seicosis, yn taflu'r holl ystyriaethau hyn allan. Maen nhw'n gwadu sociopathi a seicopathi fel anhwylder personoliaeth.

Tuedd seicopathi a sociopathi

Byddai seicopath, ar gyfer y gogwydd hwn o ddealltwriaeth, yn ddim byd mwy na phwnc â seicosis sydd â llewyg yn ei gylch. y prawf realiti. Mae'n werth nodi bod y DSM-5, yn wahanol i'r DSM-10, yr olaf sy'n delio â'r ICDs, yr un a baratowyd gan yr APA, Cymdeithas Seiciatrig America, yn deall y ffenomen fel anhwylder meddwl.

4> Mae'r llawlyfr hwn wedi'i ddefnyddio gan seicolegwyr, seiciatryddion a therapyddion Gogledd America. Mae'n werth nodi hefyd bod seicopathi wedi'i ystyried yn UDA a Gorllewin Ewrop fel ffurf fwy difrifol o sociopathi. Mae'n gonsensws nad yw'r seicopath yn ymwybodol bod ganddo anaf i'r ymennydd sy'n effeithio ar brofion realiti.

0>Ar gyfer dadansoddwyr mwy deallus, sydd wedi arfer lleoli a gosod llwybrau cymdeithasol yn eu cyd-destun, maent yn rhestru deg dangosydd sy'n helpu i ddod o hyd i unigolion o'r fath yn y gwead cymdeithasol. Mae'r sociopath yn hawdd i ddweud celwydda thrin yn aml yn cefnogi'r celwydd; maent yn creu straeon, yn creu hudoliaethau ffug, yn greulon gyda geiriau, yn brin o empathi, nid ydynt yn teimlo edifeirwch yn hawdd, er bod rhai dadansoddiadau yn canfod y gallant ei deimlo. Maent yn cael anhawster i ymddiheuro, nid oes ganddynt berthnasoedd rhyngbersonol sefydlog, maent bob amser yn gwneud yr un camgymeriadau.

Yn ogystal â'r gwahaniaethau rhwng seicopathi a sociopathi

Mae dadansoddwyr yn defnyddio maen prawf cyffredin i wahaniaethu rhwng y seicopath fel person â gair da, ego llidus, celwyddog patholegol, sy'n sychedig am adrenalin, adwaith byrstio a byrbwyll, ymddygiad gwrthgymdeithasol, diffyg empathi ac euogrwydd, ymddygiad gwael yn ystod plentyndod ac anghyfrifoldeb. Fodd bynnag, mae rhai dadansoddwyr yn rhybuddio nad yw'r pwnc yn hawdd.

Mae sawl arbenigwr wedi gwneud camgymeriad wrth nodweddu'r seicopath a'i wahaniaethu oddi wrth y sociopath. Am y rheswm hwn, crëwyd y raddfa fel y’i gelwir gan Robert Hare, 1991, na fyddai’n ddim mwy na ‘rhestr wirio’ i wirio a yw’r person yn seicopath ai peidio. Mae gan y raddfa a elwir yn ddull Hare 20 maen prawf ac mae'n cyflawni datrysiad y cwestiwn yn dra manwl gywir.

Mae gan y maen prawf sgôr o 0 i 40, lle mae'r person sy'n cyrraedd y sgôr o 30 pwynt neu fwy yn cael ei nodweddu fel seico. Gelwir y raddfa Hara yn PCL-R ac fe'i dilyswyd ym Mrasil.

Cymhwysir y prawf trwy ofyn am sefyllfaoedd sy'n anelu at egluro'ry pwyntiau canlynol:

 1. Oes gan y person “disgleirdeb gormodol” neu ‘swyn arwynebol’?
 2. A oes gan y person hunan-barch gormodol?
 3. A oes gan y person angen symbyliad yn gyson, yn casáu undonedd ac yn dueddol o ddiflastod ?
 4. A yw'r person yn gelwyddog patholegol, yn un sy'n ymfalchïo mewn twyllo pobl?
 5. A yw'r person bob amser yn ystrywio?
 6. >A yw’r person yn dangos diffyg edifeirwch neu euogrwydd llwyr?
 7. A oes gan y person “anwyldeb bas” neu “deimladau bas”?
 8. Ydy’r person yn ansensitif neu â diffyg empathi llwyr ?
 9. A oes gan y person “ffordd o fyw parasitig”, a yw bob amser yn cymryd mantais o eraill?
 10. A yw'r person yn cael anhawster mawr i reoli ei agweddau?
 11. A yw mae gan y person hanes o ymddygiad rhywiol anlwg?
 12. Oes gan y person hanes o broblemau ymddygiad yn ystod plentyndod?
 13. Oes diffyg nodau hirdymor realistig gan y person?
 14. Ydy'r person yn rhy fyrbwyll (y ) ?
 15. Oes gan y person lefel uchel o anghyfrifoldeb
 16. Onid yw'r person yn cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd ei hun, mae bob amser yn rhoi'r bai ar bobl eraill?
 17. A oes gan y person lawer o berthnasoedd “priodasol” tymor byr yn barod?
 18. A oes gan y person hanes o dramgwyddoldeb ieuenctid?
 19. A yw’r person erioed wedi profi “diddymu parôl”?
 20. A yw'r person yn dangos “amlochreddtroseddol” ?
Darllenwch Hefyd: Cysyniad Hyblygrwydd: ystyr a sut i fod yn hyblyg

Deall y canlyniadau

Unwaith y bydd y prawf PCL-R neu'r arholiad wedi'i gymhwyso ac os yw'r person yn cael sgôr allan o 30 pwynt lle atebodd yn gadarnhaol, neu hyd yn oed os atebodd 'ychydig' neu 'yn bendant' y rhan fwyaf o'r cwestiynau hyn yna mae ganddi'r cyflwr patholegol. Sgoriau yn is na 30 pwynt, nid yw'r person wedi'i ffurfweddu fel seicopath ond gallai fod yn sociopath.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn olaf, o ran y driniaeth ar gyfer seicopathi, mae seicotherapi wedi'i argymell mewn rhyngwyneb â Seiciatreg gan ddefnyddio meddyginiaeth, hynny yw, llwybr seicoffarmacolegol. Ar y llaw , mae hefyd yn werth nodi bod prawf ar gyfer sociopathi.

Gelwir y prawf yn IDR-3MST yn seiliedig ar ymchwil proffesiynol ac fe'i defnyddiwyd at ddibenion addysgol ac ataliol seicopathi. Felly, mae yna hefyd brofion eraill i'w gweithredu sy'n canolbwyntio ar sociopathi.

Ystyriaethau terfynol

Mae'r profion, fel rheol, yn cwestiynu a yw'r person yn cymryd rhan yn hawdd mewn risgiau diangen neu ymddygiadau peryglus, a yw'n yn hawdd iddynt drin eraill, os ydych chi'n hoffi ymarfer swyn ffug, os ydych chi'n greulon gyda geiriau ac ymadroddion niweidiol, os ydych chi'n cydymdeimlo ag eraill, os ydych chi'n teimlo'n euog am gamgymeriadau, os gallwch chi ymddiheuro amaddeuwch, os teimlwch ofn ymhlith gofynion safonol eraill. Yn olaf, i ddangos bod y thema yn gymhleth ac angen astudiaethau pellach.

Gweld hefyd: Ab-ymateb: ystyr mewn Seicdreiddiad

Ysgrifennwyd yr erthygl bresennol gan Edson Fernando Lima Oliveira ( [e-bost protected] ), graddiodd mewn Hanes, ôl-raddedig mewn Hanes; gradd mewn Athroniaeth, PG mewn Gwyddorau Gwleidyddol, academydd Seicdreiddiad ac Athroniaeth Glinigol.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.