Sublimation: ystyr mewn Seicdreiddiad a Seicoleg

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

Byddwn yn gweld beth yw sychdarthiad, ystyr y cysyniad eang hwn o Seicdreiddiad. I Freud, byddai sychdarthiad yn ffordd o drawsnewid gyriant yn rhywbeth a dderbynnir yn gymdeithasol. Er enghraifft, pan fyddwn yn gweithio, rydym yn trawsnewid ein libido neu ein hymgyrch rhywiol neu fywyd yn rhywbeth “cynhyrchiol”.

Byddai fel petaem yn trosi un egni (diddorol i'r person) yn egni arall (diddorol). i gymdeithas). Ond mae yna ffyrdd eraill o wybod ystyr Sublimation . A gawn ni weld gyda mwy o enghreifftiau? Felly, daliwch ati i ddarllen ein post!

Cysyniadoli Sublimation

Sublimation yw'r mecanwaith sy'n trawsnewid rhyw awydd neu egni anymwybodol yn ysgogiadau penodol y mae cymdeithas yn eu parchu. Hynny yw, maent yn cynhyrchu agweddau sy'n cael eu derbyn ac yn ddefnyddiol gan gymdeithas. Maent yn foddion y mae ein hanymwybod yn eu defnyddio i leddfu:

 • poen;
 • gofid;
 • rhwystredigaeth;
 • gwrthdaro meddyliol.

Yn ogystal â'r hyn rydyn ni'n siarad amdano, maen nhw'n ffyrdd o ddelio â'r hyn sy'n gwneud i chi deimlo'n ing. Hynny yw, meddyliau neu deimladau sy'n cael eu hysgogi gan ysgogiadau digroeso a'u trawsnewid yn rhywbeth llai niweidiol. Yn fyr, beth all fod yn ddarn o waith adeiladol.

Gallwn ddeall Sublimation fel a ganlyn:

 • un o fecanweithiau amddiffyn ego : rydym yn aruchel i osgoi edrych ar ein hunain a chyflawni'r broses boenus o ad-drefnu ein bywyd seicig. O'r safbwynt hwn, mae'rmae sychdarthiad yn trawsnewid ysgogiadau annerbyniol yn ymddygiadau sy'n dderbyniol yn gymdeithasol ac yn gynhyrchiol.
 • a ffordd “normal”, nad yw'n batholegol a chyffredinol (pob bod dynol) a ddefnyddiwn i drawsnewid ein hegni seicig a'n dos a cyfeirio'r rhan fwyaf o'n symbyliadau a'n hymosodedd o blaid celf, gwaith, chwaraeon ac ati. tarddiad y gair yn dod o'r Lladin "sublimare", sy'n golygu "i ddyrchafu" neu "i buro". Mewn astudiaethau meddwl, mae Freud yn cael y clod am gyflwyno'r cysyniad o sychdreiddiad i seicdreiddiad ar ddechrau'r 20fed ganrif.

  Gall rhai awduron ddefnyddio fel cyfystyron: sianelu, trawsnewid, drychiad, trawsnewid, ailgyfeirio, trawsosod, metamorffosis a thraws-sylweddiad.

  Yn groes i’r syniad o ysublimation fyddai maddeuant . Mae sianeli sychdarthiad yn ysgogiadau adeiladol yng ngolwg cymdeithas. Mae maddeuant, ar y llaw arall, yn ildio i chwantau afreolus.

  Mae'n bwysig cofio bod y sillafiadau canlynol yn anghywir, oherwydd nid yw'r geiriau'n bodoli : sublimassão, sublimasão, sublimacão ( heb cedilla) a sublemação.

  Gweithrediad a chyfnodau sychdarthiad?

  Gellir deall arswydiad fel cyfeiriad egni greddfol sydd heb gynrychiolaeth (hynny yw, heb ei gysylltu â defnydd amlwg arall) i fod ynwedi'i gyfeirio at fuddsoddiad seicig sy'n cael ei ystyried yn gynhyrchiol ar gyfer bywyd mewn cymdeithas, megis gwaith, y celfyddydau a chwaraeon .

  Yn y bôn, mae camau sychdarthiad fel a ganlyn:

  • Mae yn egni seicig o gymhelliant a natur anymwybodol .
  • Mae'r egni hwn yn ewyllys pur i'w wireddu ar unwaith , hynny yw, ni ellir ei roi mewn geiriau, ni all yn gwahaniaethu rhwng da a drwg ac nid yw'n cymryd “na” am ateb.
  • Fodd bynnag, os yw'r egni hwn yn cael ei amlygu ar ffurf awydd pur, mae'n fwyaf tebygol y bydd yn dychwelyd i ymosodedd anghymedrol neu fath arall o gynrychiolaeth uniongyrchol o bleser: wedi'r cyfan, ni fyddai'n bosibl byw mewn cyd-destun cymdeithasol lle mae pawb yn cyflawni eu dymuniadau trwy'r amser. Er enghraifft, byddai'n ddigon i gael anghytundeb syml â pherson a gallai hynny arwain at lofruddiaeth, neu chwant rhywiol person a gallai hynny arwain at dreisio.
  • Oherwydd amhosibl cyflawni pob dymuniad pur , y gwareiddiad , sy'n gyfystyr â diwylliant i Freud. Hyd yn oed yn y gwaith Yr Ymneilltuwyr mewn Gwareiddiad , cymdeithas fel cytundeb lle mae angen i unigolion ildio rhannau o’r rhan fwyaf o’u chwantau a’u symbyliadau, byddai hyn yn ffynhonnell y malais “angenrheidiol”.
  • Trwy ollwng gafael, nid yw egni’n peidio â bodoli (a gynrychiolir, er enghraifft, yn y sefyllfa gorfforol a meddyliol sydd gennym) ac mae wedi’i sublimated (cyfeirio) tuag at rywbeth cymdeithasol “defnyddiol”, derbyniol a chynhyrchiol, megis gwaith a’r celfyddydau.

  Normal a phatholegol mewn bywyd seicig a chymdeithasol

  Mae’n arferol deall sychdarthiad fel mecanwaith amddiffyn sy'n dyrannu egni gyrru i dasgau fel celf a gwaith. Nid yw sychdarthiad i Freud o reidrwydd yn patholegol (ond fe all hefyd fod felly), mae'n sail i wareiddiad: yn lle ymddwyn yn ymosodol, defnyddir yr egni hwn ar gyfer syniad o gasgliad.

  Mae sychdarthiad gormodol yn beth all fod yn patholegol, er enghraifft superego rhy anhyblyg sydd ond yn dweud wrth y person am weithio (fel ffurf o “ddianc” neu amddiffyniad i beidio â delio ag ef ei hun), heb roi unrhyw beth i ffwrdd er eich pleser neu eich “id”.

  Darllenwch Hefyd: Sublimation a Chymdeithas: yr Ego fel swyddogaeth y grŵp

  Felly, yn Freud, mae'r terfyn rhwng normal a phatholegol yn denau.

  O safbwynt unigol , gall sychdarthiad gael:

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .<3

  • y ddwy agwedd ar normalrwydd : mae sychdarthiad yn gyfansoddol o'r seice, mae'n perthyn yn arbennig i'r ego (y ffordd mae'r gwrthrych yn adnabod ei hun yn ei broffesiwn neu ei fywyd teuluol, er enghraifft, “Rwy’n fam ac yn ffisiotherapydd”) a’r superego (y delfrydau a’r rhwymedigaethau sydd gan y person i fyw mewn cymdeithas ac “ennill bywoliaeth”);
  • yn achos y patholegol agwedd : osCredwn y gellir deall sychdarthiad hefyd fel mecanwaith amddiffyn , fel yn achos person  sy’n teimlo’n ddrwg am fod yn workaholic (gwaith cymhellol).
  • 11>

   O safbwynt cymdeithasol , gall sychdarthiad hefyd gynnwys:

   • y ddwy agwedd ar normalrwydd: mae sychdarthiad yn un o elfennau sylfaenol bywyd torfol, fel gwaith a chelf gwasanaethu (yn rhannol o leiaf) rhaniad o dasgau sydd hefyd yn fuddiol i'r unigolyn;
   • yn yr agwedd patholegol : os ydym yn meddwl y gall y gwrthrych ymwrthod â gormod o'i id , am ei ymddygiad ymosodol a'r hyn sy'n rhoi pleser iddo, sy'n cynhyrchu'r hyn y mae Freud yn ei alw'n “ (unigol) anhwylder mewn gwareiddiad (bywyd mewn) gwareiddiad ”.

   Gall darfodiad ddod yn rhywbeth patholegol?

   Ie, pan nad yw'r uwch-ego hyperrigid yn caniatáu unrhyw ffurf greddfol neu reddfol o bleser (neu foddhad). Enghraifft: mae gwobrwyo gwaith ac mewn dosau penodol yn caniatáu boddhad, ond mae ei ormodedd (workaholic) yn dod yn obsesiwn a gall gynhyrchu anhwylderau seicig, fel syndrom gorfoleddu.

   Yn unigol (hynny yw, heb feddwl am y sychdarthiad agwedd), gall sychdarthiad fod yn fecanwaith amddiffyn ego . Hynny yw, oherwydd gorweithio (er enghraifft), mae'n atal yr ego rhag edrych arno'i hun mewn ffordd feirniadol ac (ail)adeiladol. Felly, mae'r ego yn amddiffyn ei hun i barhau i fod yr hyn ydyw, gan osgoi'r“poen” o brofi llygaid eraill ar eich hun.

   Pan mae’r uwch-ego (sef dimensiwn cymdeithasol a moesol yr ego) yn gorfodi sefyllfa i gyfaddef dim pleser, mae sychdarthiad yn mynd y tu hwnt i’w rôl ac yn dod yn patholegol yn y pen draw , gan nad yw'n caniatáu i'r libido fod o leiaf yn rhannol bleserus i'r gwrthrych.

   Mae Sublimation yn ailgyfeirio gweithredoedd dinistriol posibl i rywbeth creadigol o safbwynt cymdeithasol. Mae'n greadigrwydd sy'n dod yn effeithiol, ac mae ganddo'r swyddogaeth o hyrwyddo anghofio atgofion poenus. Fe'i cyfeirir at ein cyflawniad a hefyd at normalrwydd y person, yn yr ystyr o wyro oddi wrth nodau rhywiol tuag at nodau newydd.

   Felly, mae'n gwasanaethu i adeiladu cymeriad, wrth adeiladu rhinweddau dynol, mae'n yr amddiffyniad sy'n ceisio boddhad . Ond pan gaiff ei ddefnyddio mewn symiau mawr, mae'n troi'n rhywbeth patholegol, ac mae'n rhaid i'r awydd rhywiol neu ymosodol gael ei drawsnewid yn rhywbeth cynhyrchiol.

   Hynny yw, symud o ffocws i rywbeth artistig, diwylliannol neu ddeallusol. Felly, mae hefyd yn trawsnewid yr emosiynau sy'n achosi gwrthdaro yn rhywbeth da a chreadigol. Heb frifo neb, mae'n sianelu awydd tuag at rywbeth sy'n cael ei dderbyn a'i fodloni.

   Yr anymwybodol a'r Ego

   Mae'r crefyddol yn rhyddhau'r ysgogiad trwy amnewid y diwylliannol neu ddeallusol mewn modd dymunol, heb adael dioddefaint i mewn. y person. Gan osgoi'r anymwybodol, mae'r ego yn bodloni'r id a'r pwysauo'r superego, ac mae'r anymwybodol yn derbyn realiti ac yn dileu tensiwn.

   Fodd bynnag, mae egni sublimated yn ddefnyddiol iawn i bobl. Mae'n trawsnewid egwyddor pleser yn fudd, rhyddhad ac adeiladu ar gyfer gwaith. Felly, gall eu rhyddhau rhag meddyliau anghyfforddus.

   Mae'r anymwybodol, yr ego â dyhead wedi'i gyfundrefnu, yn amlygu ei hun trwy rywbeth sy'n lleihau'r awydd blaenorol. Mae Libido, sy'n sail i fywyd ac sy'n gwneud i fywyd atgenhedlu trwy ddulliau rhywiol, yn rym sylfaenol a hanfodol. Pe na bai felly, byddwn yn dychwelyd i fywyd anifeiliaid ac ni fyddai gennyf y gred mewn bywyd ar ôl marwolaeth neu grefydd.

   Rheoli pleser

   Chwarae yw'r egni sianeledig sef sychdarthiad. Mae hi'n rhoi'r gwyriad i weithio, peintio, oherwydd eu bod yn weithredoedd gwyrdroëdig. Mae'n rym sydd yn tra-arglwyddiaethu ar yr egwyddor o bleser , fodd bynnag, yn ufuddhau i fwynhad personol, wedi'i osod ar egwyddor realiti a chymdeithas. Yn ogystal, mae'n arwain at wâr, i segmentau o gymdeithas a restrir yn y pynciau isod:

   • gwaith;
   • diwylliant a chelf;
   • gweithredu cymdeithasol/gwleidyddol ;
   • hamdden a hwyl.

   Mae rhai ffilmiau, caneuon a llyfrau yn dod â'r profiad hwn o gymeriadau sydd wedi aruchel. Gadewch i ni dynnu sylw at rai:

   Gweld hefyd: Beth yw Ymwybodol, Rhagymwybodol ac Anymwybodol?

   Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

   • Ffilm “Frida ” (2002) : mae'r artist Frida Kahlo yn defnyddio sychdarthiad i drawsnewid ei phoencelf.
   • Cerddoriaeth “Y Newydd-deb” (Gilberto Gil a Herbert Vianna) : trawsnewid ysgogiad rhywiol yn gelfyddyd a bwyd.
   • Llyfr “O Lobo of the Paith” (Herman Hesse, 1927) : gwelir sychdarthiad fel ffordd o ymdrin â gwrthdaro mewnol.
   • Ffilm “Dead Poets Society” (1989) : sublimation yw yn cael ei ddangos trwy gariad y cymeriadau at farddoniaeth a theatr.
   • Ffilm “Whiplash” (2014) : yn darlunio arswydiad uchelgais ac obsesiwn am berffeithrwydd mewn cerddoriaeth.
   • Llyfr “The Picture of Dorian Gray” (Oscar Wilde, 1890) : yn archwilio’r ymchwil am sychdarthiad trwy gelf ac estheteg.
   • Cerddoriaeth “Colli Eich Hun” (Eminem, 2002) : yn portreadu sychdarthiad dicter a dioddefaint i gerddoriaeth a llwyddiant.
   Darllenwch Hefyd: Llenyddiaeth a Seicdreiddiad: syniadau am sychdarthiad

   Mwynhau ein post? Felly rhowch eich barn isod. Gyda llaw, daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy!

   Ceisio boddhad

   Mae ymostyngiad yn tueddu i les cyffredin cymdeithas, trwy weithgaredd rhywiol, yn lleihau pleser gyda'r nod o atgenhedlu. Mae'n gwneud i ddynion deimlo'n ddefnyddiol fel atgynhyrchwyr ac mae menywod yn rhydd o hysteria seicogymdeithasol .

   Mae byw yn golygu gweithio cystadleuaeth ffurfiol, ei reoli a'i drawsnewid yn rhywbeth da a defnyddiol. Hynny yw, mae'n elfen sy'n bresennol ym mywyd unrhyw fod dynol, wrth chwilio am boddhad yn cydblethu â gormes, â'r norm cymdeithasol.

   Trwy greu grymoedd diwylliannol, bydd gostyngiad yn salwch cleifion niwrotig. Felly, bydd gennych well presenoldeb o foddhad greddf.

   Gweld hefyd: Ymadroddion seicopathiaid: Gwybod y 14 uchaf

   Ystyriaethau terfynol ar sychdarthiad

   Felly, rhaid inni drawsnewid ein chwantau gorthrymedig yn egni defnyddiol, heb niweidio neb. Gyda sublimation gallwn ddefnyddio ein gofynion i fod yn llwyddiannus mewn busnes, yn ogystal â'r posibilrwydd o ddod yn artist. Rhaid troi ein hegni ymosodol yn weithredoedd achub bywyd. Hynny yw, mewn gweithredoedd ac agweddau sy'n deilwng o gydnabyddiaeth.

   Yn olaf, os oeddech chi'n hoffi ein post ar sublimation, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol. Gan eich bod 100% ar-lein, bydd gennych fynediad at gynnwys unigryw a byddwch yn gwella'ch gwybodaeth. Felly, peidiwch â gwastraffu amser, sicrhewch eich lle! Cofrestrwch nawr a dechreuwch heddiw.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.