Sut i fod yn Hapus: 6 Gwirionedd Wedi'u Profi gan Wyddoniaeth

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Bod yn hapus yw un o nodau mwyaf bywyd dynol, ond yn aml mae'n ymddangos yn gamp anodd. Fodd bynnag, mae gwyddoniaeth wedi profi bod rhai gwirioneddau syml a phwerus a all ein helpu i gyflawni hapusrwydd. Felly, yn yr erthygl hon, rydym yn mynd i archwilio 6 gwirionedd gwyddonol a all ein helpu sut i fod hapus .

Gweld hefyd: Cyflwyniad: deall y cysyniad mewn seicdreiddiad

Wrth ymdrechu i gyrraedd nod mewn bywyd, chwilio am lwyddiannau yn y maes proffesiynol neu bersonol, neu feithrin perthynas dda, mae bodau dynol, mewn gwirionedd, yn chwilio am hapusrwydd. Felly, rydym yn aml yn cysylltu hapusrwydd â chyflawniadau gwych, nwyddau materol neu ddechrau teulu. Fodd bynnag, ar gyfer gwyddoniaeth, mae yna ffyrdd profedig eraill i gyflawni mwy o hapusrwydd.

Er ei bod yn amlwg nad oes ffordd hud i fod yn siriol bob dydd, mae gwyddoniaeth y tu ôl i natur hapusrwydd . Os ydym yn deall hyn, gallwn wella ein sgiliau i ddod o hyd i hapusrwydd a chynnal cyflwr o lawenydd am gyfnod hwy mewn ffordd gyson.

Mynegai Cynnwys

 • Awgrymiadau ar gyfer bod yn hapus, profedig gan wyddoniaeth
  • 1. Byddwch yn ddiolchgar
  • 2. Myfyrio
  • 3. Ymarferwch eich corff
  • 4. Cysgwch yn dynn
  • 5. Byddwch o gwmpas pobl hapus
  • 6. Helpwch eraill

Syniadau i fod yn hapus, wedi'u profi gan wyddoniaeth

Mae gwir hapusrwydd yn para'n hirach na hwb cemegol dopamin.Felly, rhaid inni ei ystyried fel rhywbeth mwy nag emosiwn yn unig. Mae boddhad personol yn deillio o lawer mwy na dim ond yr hyn y mae rhywun yn ei deimlo; mae hefyd yn cynnwys meddyliau myfyriol ac arferion bywyd .

Felly, mae'r teimlad o hapusrwydd yn cynnwys teimladau a chyfrifiadau meddyliol, lle mae disgwyliadau, delfrydau, derbyn yr hyn na ellir ei newid a llawer o rai eraill yn ffactorau cyfrifiannol. Felly, mae hapusrwydd yn gyflwr meddwl y gellir ei gyflawni, yn bennaf, trwy gymhwyso'r awgrymiadau hyn yn eich bywyd:

1. Byddwch yn ddiolchgar

Mae Gwyddoniaeth yn dweud rydym yn dangos mai un o'r ffyrdd i hyrwyddo hapusrwydd yw diolchgarwch. Mae astudiaethau'n dangos bod arfer diolchgarwch dyddiol yn dod â nifer o fanteision i'n lles , megis:

  >
 • yn lleihau iselder a phryder;
 • yn gwella hunan-barch
 • yn cryfhau'r system imiwnedd;
 • yn dileu straen;
 • yn cynyddu ansawdd bywyd ac
 • yn amlwg, yn rhoi teimlad o hapusrwydd.
 • <7

  Strategaeth i feithrin diolchgarwch yw creu rhestr o 10 elfen sy'n eich gwneud chi'n hapus. Wrth ganolbwyntio ar gyfrif y pethau y mae'n rhaid i ni fod yn ddiolchgar amdanynt, mae ein meddwl yn canolbwyntio ar y pethau da ac yn anwybyddu'r rhai a fyddai'n peri tristwch inni.

  Gweld hefyd: Breuddwydio am Pot: normal, pwysau a ffrwydro

  2. Myfyrio

  Myfyrdod yw un o'r ffyrdd o gysylltu â chi'ch hun, ymlacio a dod o hyd i heddwch mewnol . Mae'n ein helpu i adnabod einteimladau a meddyliau heb farn, gan ein gwneud yn fwy ymwybodol a galluog i ddelio â sefyllfaoedd bob dydd.

  Yn ogystal, gall myfyrdod wella ansawdd cwsg, cynyddu parodrwydd i weithio a pherfformiad proffesiynol, yn ogystal â dod â theimlad o lles cyffredinol. Felly, nid oes amheuaeth bod yr arfer dyddiol o fyfyrdod yn ffordd wych o ddod yn hapusach ac yn fwy cytbwys.

  Dechreuwch eich diwrnod gyda myfyrdod pump i ddeg munud i ddod o hyd i hapusrwydd dwfn. Yn syth ar ôl deffro, ymarferwch fyfyrdod i gael eglurder meddwl a ffocws uniongyrchol, a fydd yn eich paratoi ar gyfer gweddill y dydd.

  3. Ymarfer Corff

  Mae ymarfer corff yn rheolaidd wedi'i brofi ffordd o frwydro yn erbyn iselder a chynyddu llesiant . Yn yr achosion hyn, mae'r canlyniad yn cael ei gymharu â meddyginiaethau gwrth-iselder, ac mae'n ymddangos bod hyn yn rhannol oherwydd eu heffeithiau ar y system nerfol.

  Yn benodol, gall ymarfer corff helpu i leddfu straen, codi hwyliau a gwella iechyd cyffredinol. Yn y cyfamser, mae ymarfer corff rheolaidd hefyd yn helpu i hyrwyddo cynhyrchu endorffinau, sef niwrodrosglwyddyddion sy'n cynhyrchu ymdeimlad o les. Gall hyn helpu i wella eich hwyliau a chynyddu eich hapusrwydd.

  Yn ogystal, gall ymarfer corff helpu i wella hunan-barch a rhoi hwb i hyder. Y gweithgareddaumae gweithgareddau corfforol yn helpu i wella cydsymud echddygol, cryfder a dygnwch, sy'n cyfrannu at fwy o hunanhyder.

  4. Cysgu'n dda

  Mae ymchwil amrywiol yn profi'r berthynas agos rhwng cwsg da a hapusrwydd. Mae canlyniadau'r dadansoddiadau hyn yn dangos bod y rhai sy'n cysgu llai neu ag ansawdd gwael yn tueddu i gael mwy o emosiynau negyddol . Felly, mae'n bwysig buddsoddi mewn cwsg o safon er mwyn bod yn hapus, gan fod hyn yn rhoi'r egni a'r gorffwys sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith gynhyrchiol newydd.

  Mewn geiriau eraill, os na chewch chi llawer o orffwys, ni fyddwch yn gallu datblygu'n effeithiol. Mae diffyg cwsg yn peryglu gallu cynhyrchu, gwyliadwriaeth a hapusrwydd. Felly, er mwyn bod yn iach a dysgu sut i fod yn hapus , mae angen i chi sicrhau rhwng saith a naw awr o gwsg y noson, a fydd yn helpu i gadw eich lefelau bodlonrwydd yn uchel.

  Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Darllenwch hefyd: Seicoffobia: ystyr, cysyniad ac enghreifftiau

  5. Byddwch yn agos at bobl hapus <12

  Gall hapusrwydd person gael ei ddylanwadu'n fawr gan y bobl o'i gwmpas . Arhoswch y rhai sy'n hapus ac yn gadarnhaol ac edrychwch arno drosoch eich hun. Mae astudiaethau'n dangos bod hapusrwydd person nid yn unig yn effeithio ar eu ffrindiau, ond hefyd ffrindiau eu ffrindiau, aac yn y blaen.

  Mewn geiriau eraill, mae hapusrwydd yn “heintus”, a bydd treulio amser gyda phobl hapus yn helpu i'ch cadw chi a'r rhai o'ch cwmpas ar yr un donfedd. Mae hyn yn wirionedd a brofwyd gan sawl astudiaeth ar sut i fod yn hapus. Yn yr ystyr hwn, cysegrwch eich amser i gwrdd â phobl gadarnhaol sy'n dod ag egni da i chi.

  6. Helpu eraill

  Mae helpu eraill yn weithred sy'n hybu teimladau o hapusrwydd a phwrpas mewn pobl. . Mae gan y gweithredoedd hyn y pŵer i ddylanwadu'n gadarnhaol ar hwyliau, yn ogystal ag ysgogi'r frwydr am fyd tecach a mwy datblygedig, a thrwy hynny adnewyddu delfrydau llawenydd.

  Felly, i ddysgu sut i fod yn hapus, yn gyntaf oll, rhaid i chi gofio nad cyflwr emosiynol yn unig yw hapusrwydd, ond cyflwr y gellir ei gyflawni trwy arferion ymddygiadol. Hynny yw, i wneud hynny, mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod hapusrwydd yn gyflwr y mae angen ei feithrin, a bod modd datblygu arferion i'w gyflawni.

  Yn yr ystyr hwn, mae gwyddoniaeth wedi dangos i ni bod rhai gwirioneddau yn hanfodol i ni fod yn ddedwydd, a'r prif rai yw:

  • byddwch yn ddiolchgar;
  • myfyriwch;
  • ymarfer corff;
  • 5>cysgwch yn dda;
  • byddwch o gwmpas pobl hapus.

  Fodd bynnag, oeddech chi'n hoffi'r awgrymiadau hyn ar sut i fod yn hapus? Rhowch sylwadau isod a rhannwch eich barn gyda ni. Cofiwch: hapusrwyddmae'n dibynnu ar y persbectif rydyn ni'n wynebu bywyd ag ef ac y gall agweddau bach syml wneud byd o wahaniaeth.

  Yn olaf, os cyrhaeddoch chi ddiwedd yr erthygl hon am sut i fod yn hapus , mae'n arwydd eich bod yn hoffi dysgu am ymddygiad dynol. Felly, rydym yn eich gwahodd i gofrestru ar ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad, 100% EAD, a gynigir gan IBPC. Ymhlith y prif ddysgeidiaeth mae gwella hunan-wybodaeth a gwella perthnasoedd rhyngbersonol. Yn yr ystyr hwn, byddwch yn gwybod bod y cwrs yn arf sy'n helpu'r myfyriwr i ddeall meddyliau, teimladau, emosiynau, poenau, dyheadau a chymhellion pobl eraill.

  Yn olaf, os oeddech yn hoffi'r erthygl hon, peidiwch â anghofio hoffi hoffi a rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Yn y modd hwn, bydd yn ein hannog i barhau i greu erthyglau rhagorol ar gyfer ein darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.