Tarfu ar rywun: sut i ddrwgdybio ac osgoi'r agwedd hon

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Er mwyn i ni gadw unrhyw berthynas, mae angen inni barchu gofod ein gilydd. Nid oes ots pwy yw'r person hwnnw. Gallai fod yn gydweithiwr i chi, eich ffrind neu'ch priod. Mae'n bwysig cydnabod pan fyddwch chi'n niwsans ac rydych chi'n dechrau cythruddo rhywun.

Tabl Cynnwys

 • Adnabod annifyrrwch
 • Arwyddion bod person wedi cynhyrfu
  • Mynegiadau wyneb
  • Atebion byr neu unsill
  • Newid pwnc
  • Cais i atal yr hyn rydych yn ei wneud
 • Sut i osgoi sefyllfa chwithig
 • Ystyriaethau terfynol: cythryblus
  • Cwrs Seicdreiddiad Clinigol
> Cydnabod y weithred o drafferthu

I rai unigolion, nid yw hyn yn hawdd iawn i'w wneud. Maen nhw'n credu ei bod hi'n ddyletswydd ar bobl eraill i beidio â chymryd eu jôcs o ddifrif a maddau unrhyw anghyfleustra ar eu rhan. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi yma y gall rhai agweddau fod yn sarhaus ac mae'n bwysig i dirnad beth sydd ddim yn dderbyniol i'r llall rhag i chi ddod yn rhwystr.

Y cam cyntaf ar gyfer hyn yw cael empathi. Mae hyn oherwydd na ddylem wneud i y llall yr hyn nad ydym am iddynt ei wneud, gwnewch hynny gyda ni.

Os nad ydym yn hoffi cael ein sarhau am ein nodweddion, yn sicr, ni fydd pobl eraill yn ei hoffi ychwaith. Os ydym yn meddwl ei fod yn bwysigdiogelu ein preifatrwydd, mae'n debyg y bydd llawer o bobl hefyd yn meddwl yr un ffordd.

Yn ogystal, mae hefyd yn sylfaenol i gadw mewn cof nad yw pawb yn meddwl fel ni. Gwybod hyn , ni fyddwn yn cynhyrfu pan na fydd person yn gwerthfawrogi agwedd sydd, yn ein safbwynt ni, yn dderbyniol. I'r gwrthwyneb yn llwyr. Byddwn yn barod i ymddiheuro am ein hymddygiad ac i beidio â gweithredu yn yr un modd yn y dyfodol.

Gweld hefyd: Cynoffobia neu Ofn Cŵn: Achosion, Symptomau a Thriniaeth

Mae’n amlwg, felly, ei bod yn bwysig dysgu adnabod yr adegau pan fyddwn yn mynd. tu hwnt i derfynau byw yn dda gyda pherson. Gallwn ddweud nad yw hyn yn anodd iawn.

Mae pobl fel arfer yn rhoi llawer o arwyddion pan fyddant yn teimlo'n anghyfforddus. Chi sydd i sylwi arnynt a newid eich ymddygiad.

Arwyddion bod person wedi cynhyrfu

Ymadroddion wyneb

Mae'n hawdd iawn dweud pryd rydych chi'n bod yn anghyfleus. Os bydd rhywun yn gwgu wrth i chi siarad neu'n clecian ei ên, mae'n debyg ei fod yn teimlo'n anghyfforddus. Mae'n debygol mai dyma'r amser i chi ailfeddwl am eich datganiadau. Felly efallai nad yw ymddiheuro am yr hyn a ddywedasoch yn syniad da?

Atebion byr neu unsill

Mae hyn hefyd yn arwydd clir nad yw person eisiau siarad mwyach ti. PerAr y llaw arall, gallai fod yn arwydd ei bod wedi cynhyrfu â rhywfaint o'ch ymddygiad. Pe baech chi'n sylwi bod eich cydweithiwr wedi rhoi'r gorau i gyfrannu at gynnydd y sgwrs neu ddim ond wedi ymateb yn gyflym i'ch cwestiynau, efallai mai chi wedi gostwng.

Newid pwnc

Pan fydd rhywun yn newid y pwnc yn sydyn tra'ch bod chi'n siarad am rywbeth neu'n gofyn i chi siarad am rywbeth arall, mae'n golygu nad yw hi eisiau i drafod y mater hwnnw gyda chi. Gallai fod oherwydd nad oes gennych yr agosatrwydd ar ei gyfer neu oherwydd bod hwn yn bwnc sy'n eu poeni. Eich dewis chi yw parchu gofod y person hwnnw a siarad am bethau eraill.

Gofyn i chi roi'r gorau i'r hyn yr ydych yn ei wneud

Dyma'r arwydd cliriaf fod person wedi cynhyrfu. Nid oes angen i ni ddweud llawer am yr hyn y dylech ei wneud pan fyddwch yn derbyn yr archeb hon. Peidiwch â mynnu ac ymddiheuro. Dyma'r ffordd orau o gynnal perthynas dda â'r person hwnnw. Cofiwch bob amser, yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nad jôcs yw'r rhan fwyaf o'r ceisiadau hyn. Er mwyn peidio â cholli'r dos, stopiwch.

Sut i osgoi sefyllfa o embaras

Er mwyn i chi beidio â trafferthu rhywun, mae angen ychydig o sensitifrwydd ar eich rhan. Os nad ydych chi wir yn adnabod y person rydych chi'n siarad ag ef, yn symlosgoi jôcs mwy beiddgar ac ymddygiadau mwy agos atoch. Os ydych chi'n teimlo'n ansicr ynghylch sut y dylech chi ymddwyn, rhowch sylw i sut mae'r person hwn yn ymddwyn gyda chi a gweithredwch yn unol â hynny.

Hefyd mae'n bwysig ei gwneud yn glir bod mae'n bwysig rhoi sylw i'r arwyddion. Os oedd y person yn anhapus pan wnaethoch chi ymddangos yn ei dŷ neu ddweud ei fod wedi blino gormod i fynd allan eto yr wythnos hon, mae'n well gadael iddo nesáu y tro nesaf . Mae'r rhain yn arwyddion y gallech fod yn niwsans.

Darllenwch Hefyd: Perthnasoedd Camdriniol: Beth Ydyn nhw, Sut i'w Adnabod?

I fod yn fwy cywir, mae hefyd yn bosibl gofyn i'r person hwn a yw'r hyn yr ydych yn ei wneud yn peri embaras neu'n peri gofid iddo. Mae'n annhebygol y cewch ateb nad yw'n ddiffuant. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich ateb, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ystyried y tro nesaf y byddwch yn dweud rhywbeth neu'n gweithredu.

Ystyriaethau terfynol: trafferthu

Gobeithiwn ddangos i chi gyda'r erthygl hon sut y gallwch dywedwch os ydych chi'n poeni am bobl eraill. Yn ogystal, rydym hefyd yn nodi rhai awgrymiadau ar sut y gallwch chi osgoi eiliadau o anghysur. Fel y gwelwch, nid oes llawer o gyfrinachau. Mae angen bod yn ofalus i beidio ag aflonyddu. Mae pobl bob amser yn rhoi arwyddion pan fyddan nhw'n teimlo embaras neullidiog.

Felly, os yw person yn gwneud mynegiant sy'n dangos ei anfodlonrwydd â rhyw “jôc”, mae'n well stopio a newid ei ymddygiad. Rydyn ni'n dweud yr un peth os gwnaethoch chi sylwi ei bod hi wedi cerdded i ffwrdd neu iddi newid y pwnc. Pan fyddwch chi'n parchu'r arwyddion hyn, go brin y byddwch chi'n cael problemau'n ymwneud â'ch cydweithwyr a'ch ffrindiau.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Cwrs Seicdreiddiad Clinigol

Nawr mae gennym gwestiwn arall i siarad â chi amdano. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am feddyliau ac ymddygiad pobl, rydym yn argymell ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol ar-lein. Gallwn warantu y bydd ein cynnwys yn addysgiadol iawn.

O'r eiliad y byddwch yn derbyn ein tystysgrif, byddwch hefyd wedi'ch awdurdodi i ymarfer a gweithio mewn cwmnïau. Y Gorau oll , mae ein dosbarthiadau ar-lein a gellir eu cyrchu unrhyw bryd. Felly, os ydych chi'n berson prysur, mae'n dal yn bosibl ennill eich gradd.

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'n angenrheidiol bod gennych chi radd mewn seicoleg neu feddygaeth i gymryd ein gradd. cwrs. Am y rheswm hwnnw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru! Buddsoddwch yn eich bywyd proffesiynol heddiw! Rydyn ni'n siŵr na fyddwch chi'n difaru!

Gweld hefyd: Dyfyniadau am awtistiaeth: 20 gorau

Nawr bod gennych chi syniad yn barod sut i beidio aflonyddu rhywun, gofalwch eich bod yn rhannu'r testun hwn ag eraill! Mae'n bwysig ein bod yn rhannu'r awgrymiadau hyn fel bod mwy a mwy o bobl yn gallu uniaethu'n hawdd. Hefyd, peidiwch ag anghofio darllen yr erthyglau eraill ar y blog hwn! Siawns na fyddant yn rhoi gwybod i chi am lawer o faterion diddorol yn ymwneud â maes seicdreiddiad.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.