Testunau Cyntaf ac Ail Freud

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Yng ngwaith Freud, mae dwy brif ffordd o weld strwythur y meddwl: y testun cyntaf a’r ail bwnc. Felly, yn yr erthygl hon byddwn yn cyflwyno synthesis o'r cysyniadau Freudaidd hyn.

Yn ogystal, byddwn hefyd yn ymchwilio i ddau bwnc neu gyfnod damcaniaethol Freud, gan gydnabod y tair elfen sy'n rhan o raniad y meddwl dynol ym mhob un o'r cyfnodau hyn.

<0

Topograffi Cyntaf Freud: damcaniaeth dopograffig

Yn rhan gyntaf gwaith Freud, a elwir yn Topograffeg Gyntaf neu Damcaniaeth Dopograffig , mae'r Ystyrir bod Offer Seicig wedi'i rannu'n dri achos (dosbarthiadau), sef:

 • yr anymwybodol (Ics)
 • y rhagymwybod (Pcs)
 • ymwybodol (Cs) )

Mae'n werth nodi bod yr ymadrodd “topig” yn dod o “topos”, sydd yn Groeg yn golygu “lle”, a dyna'r rheswm dros y syniad y byddai'r systemau hyn yn meddiannu lle (topos) rhithwir a swyddogaethau penodol. Felly, mae gan bob un swyddogaeth benodol o fewn y ddyfais.

1. Yr anymwybodol (Ucs)

Yr enghraifft hon yw pwynt mynediad y cyfarpar seicig. Mae ganddi ffordd o weithredu a lywodraethir gan ei deddfau ei hun, hynny yw, sy'n dianc rhag deall rheswm yr ymwybodol . Yn ogystal, fe'i hystyrir yn rhan fwyaf hynafol o'r seice hefyd wedi'i hadeiladu o olion mnemonig (atgofion cyntefig).

I fod yn glir, mae yn yr anymwybodol (Ucs), o a natur ddirgel,Freud (hynny yw, dim ond rhan allan o'r dŵr sy'n cynrychioli'r meddwl sy'n hygyrch i'r ymwybodol, mae'r gweddill i gyd wedi'i foddi mewn rhagymwybyddiaeth ac, yn bennaf, anymwybyddiaeth), byddem wedi:

O'r dadansoddiad o'r ddelwedd uchod, mae'n bwysig nodi, os ydym am gysylltu un ddamcaniaeth Freudaidd â'r llall:

 • Mae'r id POB UN yn anymwybodol (pob un tanddwr),
 • ond nid yr Id cyfan yw'r anymwybodol (rhan o'r hyn sydd dan ddŵr yw'r ego a'r uwchego hefyd);
 • Mae'r anymwybod yn cwmpasu'r cyfan ID a rhannau o'r uwch-ego a'r ego .

Peidiwch â meddwl:

 • Dim ond yr id sy'n anymwybodol: os felly, pam fyddai Freud yn creu damcaniaeth arall? Ni fyddai ond yn dweud mai’r un pethau ydyn nhw, gydag enwau gwahanol.
 • Mae’r Anymwybodol yn “lle” yn yr ymennydd, wedi’i amffinio’n fanwl gywir (er bod astudiaethau mewn niwroleg sy’n pwyntio at fwy “ymwybodol” ac eraill mwy o ranbarthau ymennydd “anymwybodol””.

O safbwynt datblygiad seicig dynol:

 • Y id (i gyd yn anymwybodol) yw'r mwyaf cyntefig a rhan wyllt, mae'n ffynhonnell egni seicig, mae ganddi iaith ei hun ac mae'n gwbl anymwybodol.Ar y dechrau, dim ond ysgogiadau a chwantau sy'n cael eu hysgogi i foddhad uniongyrchol ydyn ni.
 • Y ego Mae (rhan ymwybodol, rhan anymwybodol) yn datblygu ei hun fel rhan o'r id, o'r eiliad y mae'r gwrthrych yn dechrau ei bersonoli fel "I"(ego), fel uned meddwl-corff ac yn wahanol i bobl a phethau eraill. Tasg hwyrach i'r ego efallai fydd bod yn gyfryngwr rhwng ysgogiadau'r id a'r gwaharddiadau a delfrydau'r uwchego.
 • Y superego (rhan ymwybodol, rhan anymwybodol) yw arbenigaeth o'r ego i safonau moesol a delfrydol. Mae'n datblygu'n bennaf o ddyfodiad Oedipus, pan fydd y gwrthrych yn dechrau wynebu gwaharddiadau a delfrydu patrymau ac arwyr. byddem yn dweud:
  • mae'r ID POB UN yn anymwybodol.
  • Mae'r ego yn rhan ymwybodol (o resymeg resymegol a'r hyn yr ydym yn ei feddwl nawr, er enghraifft) ac yn rhan anymwybodol (o fecanweithiau amddiffyn yr ego, er enghraifft).
  • Mae'r uwch-ego yn rhan ymwybodol (o'r rheolau moesol yr ydym yn ymwybodol ohonynt sy'n bodoli, megis "peidiwch â lladd") ac yn rhan anymwybodol ( o’r credoau a’r gwerthoedd sydd gennym ac a gredwn sy’n naturiol, er enghraifft, wedi’u cynnwys mewn iaith, lleferydd, crefydd, y ffordd o wisgo, y ffordd o wahaniaethu rhwng y rhywiau, ac ati).
  Darllenwch Hefyd: Iaith Dawel: beth ydyw, sut i siarad a gwrando

  Felly, mae modd dweud bod gan ego ac uwch-ego ran ymwybodol a rhan anymwybodol , sef y Id cyfan anymwybodol .

  Ystyriaethau terfynol

  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am y pwnc cyntaf aAil bwnc Freud? Trwy gofrestru ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol, byddwch yn dysgu hyd yn oed yn fwy. Mae'r pris yn hynod fforddiadwy yn ogystal â bod ar-lein a gallwch ddysgu o gysur eich cartref. Felly brysiwch a chofrestrwch nawr!

  Crëwyd, diwygiwyd ac ehangwyd yr erthygl hon gan Paulo Vieira a thîm cynnwys y Cwrs Hyfforddiant mewn Seicdreiddiad Clinigol , yn seiliedig ar gyfraniadau gan Paulo Vieira testun cychwynnol y fyfyrwraig Cinzia Clarice.

  aneglur, a all ennyn nwydau, ofn, creadigrwydd a bywyd a marwolaeth ei hun. Mae hefyd yn rheoli egwyddor pleser.

  Yn olaf, nid yw'r Isc yn cyflwyno "rhesymeg resymol". Ynddo does dim amser, gofod, ansicrwydd nac amheuon.

  Gweld hefyd: Seicdreiddiad Winnicott: sylfeini'r ddamcaniaeth

  Rôl breuddwydion wrth ddeall y cyfarpar Freudaidd

  Mae breuddwydion yn chwarae rhan sylfaenol wrth ddeall y cyfarpar Freudaidd, oherwydd mae'r byddai “cyfathrebu” mewn breuddwydion yn digwydd diolch i'r broses sylfaenol a'i fecanweithiau o:

  • anwedd;
  • dadleoli;
  • a chynrychiolaeth.

  2. Y Rhagymwybod (Pcs)

  Mae'r enghraifft hon, a ystyrir gan Freud yn “rhwystr cyswllt”, yn gweithredu fel math o hidlo fel y gall rhai cynnwys (neu beidio). ) cyrraedd y lefel ymwybodol.

  Deallwn fod y cynnwys sy'n bresennol yn Pcs ar gael i'r Conscious . Yn yr achos hwn y mae iaith wedi'i strwythuro ac, felly, yn gallu cynnwys y 'cynrychioliadau geiriau', sy'n cynnwys set o atgofion o eiriau a ddaeth ohonynt a sut y'u hystyriwyd gan y plentyn.

  Felly, y rhagymwybod yw'r rhan sydd hanner ffordd rhwng yr anymwybodol a'r ymwybodol. Hynny yw, y rhan o'r meddwl sy'n casglu gwybodaeth er mwyn cyrraedd y rhan ymwybodol.

  3. Yr ymwybodol (Cs)

  Mae'r ymwybodol yn gwahaniaethu oddi wrth yr anymwybodol gyda llaw. y mae ya weithredir trwy ei godau a'i gyfreithiau. Priodolir pob peth sydd ar unwaith i'r meddwl i Cs.

  Fel hyn, gallwn feddwl y cymerai ffurfiad yr ymwybodol le trwy gyffordd “drychiolaeth y peth” a'r “cynrychiolaeth y gair”. Hynny yw, mae buddsoddiad o egni mewn gwrthrych penodol ac, wedyn, ei allfa ddigonol ar gyfer boddhad.

  Egni seicig

  Egni seicig nid yw'n cael ei gyfeirio gan gynrychioliadau , mae'n gysylltiedig â chynrychiolaeth benodol. Hynny yw, mae prosesau sylfaenol ymwybodol (Pcs) yn ffurfio eu cyfathrebu trwy drefnu'r cynrychioliadau hyn.

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Yn y modd hwn, mae modd:

  • sefydlu llinellau rhesymu;
  • cyflwyno canfyddiadau ac ystyriaethau;
  • parchu egwyddor realiti. 11>

  Ymwybyddiaeth a Realiti

  Felly, yr ymwybyddiaeth yw'r rhan o'n seice sy'n ymwybodol o realiti ein hamgylchedd uniongyrchol. Dyma'r maes sy'n gyfrifol am gyswllt â'r byd y tu allan.

  Yn ogystal, mae egwyddor realiti yn llywodraethu yma, oherwydd mae'r meddwl ymwybodol yn ceisio ymddygiad sydd wedi'i addasu i realiti cymdeithasol, gan nad yw hyn yn cael ei lywodraethu gan yr egwyddor o bleser. Mae hwn wedi'i atal yn rhannol.

  Ail Bwnc Freud: Theori Strwythurol

  Gan ddeall bod gan ei hen fodel gyfyngiadau a oedd yn atal dealltwriaeth fwy mynegiannol o ganfyddiadau seicdreiddiol, cynigiodd Freud model newydd ar gyfer y cyfarpar seicig.

  Yn y model newydd hwn, Mae Freud yn ehangu eich dealltwriaeth o ddeinameg achosion seicig ac yn cyflwyno ffordd newydd o ddeall, a elwir yn fodel strwythurol o'r cyfarpar seicig .

  Darllenwch hefyd: Byddwch y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun mewn 14 cam

  Ynddo, bydd Freud yn awgrymu ffurfio model nad yw bellach yn canolbwyntio ar ddealltwriaeth rithwir, ond ar strwythurau neu ddosbarthiadau seicig. Mae'r strwythurau hyn yn rhyngweithio'n gyson ar gyfer gweithrediad y seice, sef:

  • ID;
  • EGO;
  • a SUPEREGO.

  Yr ID

  Ymhlith y strwythurau a gyflwynir gan Freud, yr ID yw'r un mwyaf hynafol neu gyntefig, nid yn unig oherwydd mai dyma'r mwyaf “ milain” ond hefyd oherwydd mai dyma'r un sy'n datblygu gyntaf. Mae'r id yn fath o gronfa o ysgogiadau anhrefnus ac afresymol, adeiladol a dinistriol heb ei gysoni â'i gilydd neu â realiti allanol. Mewn geiriau eraill, mae'n glwstwr o yriannau y gallem ddweud “reddfol” a “gwyllt”, heb drefniadaeth a heb gyfarwyddyd.

  Yn yr id, mae egni a gyriannau seicig sydd â'r pwrpas o gael pleser . Mae fel pe bai'r id yn gronfa ynni ein bywyd seicig, tra byddai'r achosion eraill yn trefnuyr egni hwn yn y ffordd orau bosibl.

  Felly, mae gan yr ID y nodweddion canlynol: Nid yw

  • yn gwneud cynlluniau ac nid yw'n aros; nid oes gan
  • ddim mae cronoleg (gorffennol neu ddyfodol), bob amser yn bresennol;
  • oherwydd ei fod yn bresennol, mae'n ceisio boddhad ar unwaith o ran ysgogiadau a thensiynau;
  • nid yw'n derbyn rhwystredigaeth ac nid yw'n gwybod attaliaeth;
  • Nid oes gan
  • gysylltiad â'r terfynau a osodir gan realiti;
  • yn chwilio am foddhad mewn ffantasi;
  • gall gael yr un effaith â gweithred bendant i gyflawni nod;
  • >yn gwbl anymwybodol.

  SUPEREGO

  Amser seicig y mae'r Ego yn galw arno i reoli'r Id. Hynny yw, mae'r SUPEREGO yn addasiad neu'n arbenigo ar yr EGO sy'n anelu at atal ysgogiadau'r id rhag gwireddu'r ffordd y maent. Mae'r uwch-ego yn gyfrifol am osod sancsiynau, normau, safonau a delfrydau, ac mae'n cael ei ffurfio gan fewnlifiad cynnwys a ddaw oddi wrth y rhieni.

  Dweud mai mae'r superego yn arbenigo ar yr ego yn golygu, yn ystod plentyndod, bod yr ego wedi aeddfedu ac yn mynd i fod yn rhan ohono'i hun i greu swildod a gwaharddiadau. Nid yw'n golygu aeddfedu organ benodol o'r ego, ond aeddfediad seicig (biolegol a chymdeithasol) sy'n trefnu gwaith meddwl i'r cyfeiriad hwn.

  Mae'r superego yn rhannol ymwybodol, yn rhannol yn anymwybodol

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru yng NghwrsSeicdreiddiad .

  • Enghraifft o gydwybod: pan ddywedwch “gwaherddir lladd”.
  • Enghraifft o anymwybyddiaeth: patrymau ymddygiad a gwisg eich bod chi'n barnu ei fod yn ddewis “naturiol” ac nad oeddech chi erioed wedi meddwl ei fod yn benderfynol o'r tu allan.

  Yn ogystal, mae'r SUPEREGO yn ceisio perffeithrwydd moesol rheoliadol ac yn dueddol o atal unrhyw a phob camsyniad sy'n gall achosi niwed i'r meddwl.

  Mae'r uwchego yn perthyn i'r Cymhleth Oedipus oherwydd bod ei fecanwaith gweithredu yn datblygu'n bennaf o'r oes Oedipus (tua 3 oed hyd at ddechrau'r glasoed). Mae’n oedran pan fo angen i’r plentyn:

  • ddeall y tad fel gwarantwr o’r rheolau (terfynau, amserlenni, disgyblaeth, ac ati) sy’n ffrwyno ei yrru;<11 <10 mabwysiadu parch at y tad , fel enghraifft o arwr, nad yw bellach yn wrthwynebydd; a
  • gyflwyno’r gwaharddiad ar losgach (rhoi’r gorau i’r fam fel gwrthrych rhywiol).

  Hyd nes, yn ddiweddarach, bydd y plentyn yn tyfu ac, yn y cyfnod pontio i lencyndod, darganfod bod gan gymdeithas lawer o reolau moesol eraill a ffynonellau edmygedd, sy'n wahanol i'r hyn a oedd yn byw yn yr amgylchedd teuluol, ond gyda mecanwaith tebyg, y mae'r superego eisoes yn gyfarwydd ag ef. Mae pwysigrwydd Oedipus ar gyfer datblygiad seicogymdeithasol yn fawr iawn, oherwydd dyma fydd profiad cyntaf y gwrthrych gyda'i uwchego: y gorchmynion a'rdelfrydau cyfreithlon .

  Yn ddiweddarach, bydd gan y bachgen hwn yn ei arddegau eisoes uwch-ego mwy cymhleth, gyda gwaharddiadau ac arwyr yn dod o rannau eraill, er mwyn gallu ymbellhau oddi wrth ei fam a'i dad. Mae'r ymreolaeth hwn mewn perthynas â'r teulu a chyflwyniad uwchego cymhleth yn nodweddiadol iawn o lencyndod: fel arfer nid yw rhieni'n hoffi tynnu'r plentyn yn ei arddegau o'r criben, ond mae hyn yn arwydd o Oedipus sydd wedi'i ddatrys yn dda ac o aeddfedrwydd seicig plentyn. .

  Gallwn ddweud bod gan y superego dri amcan :

  • i atal (trwy gosb neu deimlad o euogrwydd) unrhyw ysgogiad sy’n groes i’r rheolau a delfrydau sy'n cael eu pennu ganddo (cydwybod foesol);
  • gorfodi'r ego i ymddwyn mewn ffordd foesol (hyd yn oed os yw'n afresymol);
  • arwain yr unigolyn i berffeithrwydd, boed mewn ystumiau neu feddyliau.<11

  Mae'n bwysig iawn dweud bod uwchego anhyblyg yn mynd yn sâl ac yn un o brif achosion niwroses, gorbryderon, a gorbryder . Bydd therapi seicdreiddiol yn gweithio yn erbyn uwchego anhyblyg.

  Gwneir hyn drwy ganiatáu:

  • amodau i'r dadansoddiad ac i adnabod ei hun;
  • i roi ychydig mwy i mewn i'w chwantau ei hun, gan sefydlu personoliaeth sy'n llai gwrthdaro ag ef ei hun;
  • hyd yn oed os yw hyn yn mynd yn groes i'r syniadau a'r safonau a awgrymir gan deulu a chymdeithas.
  Darllenwch Hefyd: Theori Topograffig a Theori Strwythurol yn Freud

  Wrth hyn yr ydym yn golygu hynynid yw deall bodolaeth superego yn golygu derbyn holl reolau, deddfau, credoau a safonau cymdeithas benodol .

  Gweld hefyd: Seicoleg Freudaidd: 20 hanfod

  I’r gwrthwyneb, mae’n golygu deall bod bywyd cymdeithasol yn mynnu confensiynau i osgoi barbariaeth (hynny yw, goruchafiaeth y cryfaf), hyd yn oed pan nad yw'r confensiynau hyn yn cael eu mynegi neu eu hysgrifennu, ond nad yw'r confensiynau hyn yn dragwyddol, yn ddigyfnewid.

  EGO

  I Freud, mae genedigaeth yr Ego yn dod o plentyndod cynnar , pan fo'r cysylltiadau affeithiol ac emosiynol gyda'r “rhieni” fel arfer yn ddwys. Y profiadau hyn, sy'n ymddangos ar ffurf canllawiau, sancsiynau, gorchmynion a gwaharddiadau. yn achosi i'r plentyn gofnodi'r emosiynau goddrychol hyn yn yr anymwybod. Bydd yr emosiynau hyn yn rhoi "corff" i'ch strwythur seicig ac egoig.

  Mae'r ego hanner ffordd rhwng y ddwy elfen arall. Yr ego yw canol y si-so rhwng ochr boddhad unigol awydd (id) a'r ochr boddhad cymdeithasol y gall bywyd cymdeithasol ei gynnig os ydych yn fodlon byw i safonau arbennig (superego).

  Hefyd fel yr uwch-ego, mae'r ego hefyd yn:

  • rhan ymwybodol: pan fyddwn yn rhesymu wrth siarad yn gyhoeddus, er enghraifft;
  • rhan anymwybodol: fel mecanweithiau amddiffyn yr ego.

  Swyddogaeth gyfryngu'r Ego

  Yn cynnwys hen olion cofiadwy (atgofion plentyndod affeithiol), mae gan yr Ego ei fwyaf rhan ymwybodol , ond hefyd yn llenwi gofod yn yr anymwybodol.

  Dyma, felly, y prif enghraifft seicig a'i swyddogaeth yw cyfryngu, integreiddio a chysoni:

  • ysgogiadau cyson yr ID;
  • gofynion a bygythiadau'r SUPEREGO;
  • ar wahân i ofynion y byd allanol.

  Yr egwyddor o realiti

  Mae'r Ego yn datblygu o'r ID er mwyn caniatáu i'w ysgogiadau fod yn effeithlon, hynny yw, gan ystyried y byd allanol: dyma'r egwyddor realiti fel y'i gelwir. Yr egwyddor hon sy'n cyflwyno rheswm, cynllunio ac aros i ymddygiad dynol.

  Felly, mae boddhad gyriannau yn cael ei ohirio tan yr eiliad pan fo realiti'n caniatáu eu bodloni gyda phleser mwyaf ac isafswm. o ganlyniadau negyddol.

  Wrth gymharu'r testunau Freudaidd cyntaf a'r ail

  damcaniaeth dopograffig Freud (ymwybodol, rhagymwybodol ac anymwybodol) mae'n wahanol i'r damcaniaeth strwythurol (ego, id, superego).

  Nid yw'r rhain yn ddamcaniaethau anghydnaws; Ni chefnodd Freud y naill o blaid y llall. Hyd yn oed ar ôl i Freud ymhelaethu ar y ddamcaniaeth adeileddol (ail bwnc), parhaodd i fabwysiadu yn ei weithiau y cysyniadau o ymwybodol ac anymwybodol (pwnc cyntaf).

  Cyfosod y pynciau Freudaidd cyntaf ac ail mewn un ddelwedd. , ac ystyried trosiad (neu alegori) y mynydd iâ yn

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.